היישום אינו מחובר לאינטרנט

תהליכי שינוי במערכות החינוך בישראל ובאנגליה

עבודה מס' 063482

מחיר: 724.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם תהליכי שינוי במערכות חינוך בחברה דמוקרטית-ליברלית מובילים בהכרח להפרטה וסגרגציה.

11,624 מילים ,55 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

אין עוררין על כך שמצב החינוך הוא בכי רע ומן הראוי לשנות מצב זה. כמורה שבחרה לפרוש מוקדם ממערכת חולה זו (לאחר שאפשרויות ההדרכה והקידום נסגרו), אך עדיין כואבת את מרבית תחלואיה, בחרתי לבדוק את תהליכי השינוי השונים אשר נעשו במערכת החינוך בישראל מתוך השוואה (איכותנית במהותה) לתהליכי שינוי במערכת החינוך באנגליה.
בתחילה, הנחתי כי מערכת החינוך באנגליה היא מקצועית יותר, אינה נתונה לשינויים פוליטיים תכופים, יציבה ודמוקרטית יותר. אולם ככל שהתעמקתי יותר במאמרים ובמקורות השונים (ספרים, עיתונים, אינטרנט) נוכחתי לדעת כי רב הדומה על השונה בין מערכת החינוך באנגליה לבין מערכת החינוך בישראל. המחלות הן מחלות דומות כמו גם הסימפטומים והתרופות המוצעות. לעתים חלק מהתהליכים התרחשו באנגליה מוקדם יותר מאשר בישראל, אך המסקנות שכבר הוסקו שם עדיין לא נלמדו כאן.

בפרק הראשון אסקור את התהליכים והשינויים העיקריים אשר נעשו במערכת החינוך בישראל, כפי שניתן יהיה להיווכח, בצד תהליכים מתמשכים ונרחבים, ישנן גם ועדות ודו"חות ספציפיים, בעלי יישום קצר וחיי מדף ארוכים. דו"ח דברת שרק פורסם ועדיין עומדות אבני נגף רבות (ואולי טוב שכך?) בדרך ליישומו יוזכר כאן בקיצור.
בפרק השני אסקור את השינויים במערכת החינוך באנגליה תוך הבאת התייחסות החוקרים מאנגליה ומישראל אליהם.
בפרק השלישי, שהוא המרכזי בעבודה זו, אנסה לעמוד על הדומה והשונה במערכות החינוך באנגליה ובישראל ואנסה לדון בשאלות המרכזיות העולות מתוך השוואה זו.
התופעה של תהליכי שינוי, רפורמות, דו"חות וועדות נפוצה באנגליה כמו גם בישראל, האם התופעה מעידה על הדמוקרטיזציה של החינוך או דווקא על כך שהחינוך חוזר להיות פחות דמוקרטי?
עוד אתייחס לערכים המרכזיים בחינוך (כמו גם בחברה ובתרבות) ואנסה להצביע על הכיוון של תהליכי השינוי, כמובן בעזרת חוקרים רבים מהארץ ומחוצה לה.
כפי שניתן יהיה להיווכח, להערכתי, ישנן נקודות משיקות רבות בין שתי מערכות החינוך ובפרק השלישי ארחיב את הדיון על כך. כמו כן אעסוק בהבדלים שאינם רבים כל כך כפי שסברתי בתחילה.
בסיכום, בעיקר על סמך הדיון בפרק השלישי, אנסה להציע כיוונים ראויים יותר לעתיד.
לעניות דעתי, אין ספק כי מערכת החינוך משוועת לשינוי, אין גם ספק ששינוי, ראוי ככל שיהיה, אינו מתרחש ביום אחד. בעבודתי זו ניסיתי לבדוק את השינויים העיקריים במערכת החינוך בישראל, ההשוואה לאנגליה נעשתה משום שמהות השינויים שם (כמו גם הבעייתיות שלהם) דומה לישראל, אך נערכו מספר שנים קודם. אם הבעיות ותהליכי השינוי דומים אולי מן הראוי ללמוד מהשגיאות? מהנסיון של אחרים? מההצלחות (מוגבלות ונדירות ככל שהן)?

שאלת המחקר היא: האם תהליכי שינוי במערכות חינוך בחברה דמוקרטית - ליברלית מובילים בהכרח להפרטה וסגרגציה?
להערכתי, ככל שניתן ללמוד מהנסיון של מערכת החינוך באנגליה ובישראל, תהליכי השינוי במערכת החינוך אכן מובילים להפרטה וסגרגציה כחלק מתהליכים מקבילים בחברה, בכלכלה ובפוליטיקה. למרות הצהרות קובעי מדיניות החינוך בדבר שיוויון הזדמנויות, אינטגרציה ומדיניות רווחה, מבחן המעשה מוכיח להפך. למרות זאת, יש גם ניצנים בודדים, הנותנים אולי פתח לתקווה ולאלטרנטיבה לתהליכים כמעט בלתי הפיכים אלו. בפרק הדיון אתייחס גם לאלטרנטיבות.
לבסוף, חשוב לי לציין, כי על אף היקף הבעיות הרחב, אולי אף הגלישה לנושאים משניים, השתדלתי להתמקד בנושא השינויים בעבר ובהווה, תוך נסיון למצוא כיוון ראוי לעתיד.

תוכן עניינים:
מבוא
1. תהליכי שינוי בחינוך בישראל
1.1 רפורמת האינטגרציה
1.2 דו"חות וועדות
1.3 מגמות בעשור האחרון
1.4 סיכום
2. תהליכי שינוי בחינוך באנגליה
2.1 תהליכי שינוי
2.2 תאצ'ריזם
2.3 תהליכים בעשור האחרון
2.4 סיכום
3. הדומה והשונה בתהליכים באנגליה ובישראל
3.1 דמוקרטיזציה וביורקרטיה - בין ביזור למירכוז
3.2 קולקטיביזם ואינדיבידואליזם - בין אינטגרציה לסגרגציה (וגם שוויון ומצויינות(
3.3 כלכלת שוק וחינוך ערכי
סיכום ומסקנות
נספח א'
נספח ב'
ביבליוגרפיה

מקורות:

סבירסקי שלמה "חינוך בישראל - מחוז המסלולים הנפרדים", בתוך: מדיניות החינוך - החינוך לדמוקרטיה בחברה דמוקרטית, (עורך: דן גבתון) האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב תשס"ד עמ' 87 - 137.
סבירסקי שלמה, ב' סבירסקי "השכלה גבוהה בישראל", מידע על שוויון, גליון מס' 8 אוגוסט 1997.
סבירסקי, שלמה. "פערים בחינוך ומדיניות הפיתוח הכלכלי - חברתי בישראל", בתוך : גולן-עגנון דפנה, עורכת. אי - שיוויון בחינוך, הוצאת בבל, תשס"ה, 2004, עמ' 22-41.
סידון, אפרים. מעולם לא היה מצבנו, תל אביב : הוצאת עם עובד, תשס"ד, עמ' 47.
עירם, י. (1994), "בחירת בתי ספר בידי הורים : פרספקטיבה השוואתית", מגמות ל"ו, 2-3, עמ' 197-219.
קשתי, י. ואחרים. "בית-ספר הטרוגני: אחדות בתוך שונות", הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב.
קשתי, י. ואחרים. עורכים. לקסיקון החינוך וההוראה, הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב, תשנ"ח - 1997
שפירא, יצחק. (עורך) רפורמה ואינטגרציה, מובאות וקטעי מקורות, ירושלים התש"ן, 1990.
Cbubb, J. E. Moe, T. (1990) Politics Market and America's Schools. Washington, DC: The Brookings Institute .
Coldron, J. Boulton, P. (1991), " 'Happiness' as a criterion of parent's choice of school", Journal of Education Policy, 6, 169-178.
Dorfman, S. Haymann, F. R. Shapira and R. Shavit, (1994) Local Education Reform: The Case of Tel Aviv-Jaffa", Journal of Education, Vol. 176, No. 2, pp. 15-27.
Fowler, F.C. (2003), School choice : Silver bullet, social threat, or sound policy, Educational Researcher, 32(2), 33-39.
Gewirtz, S., Ball, S. J., Bowe R. (1995) Markets, Choice and Equity in Education (Buckingham: Open University Press)
Goldring, E. B. (1991) Parents Motives for Choosing a Privatized Public School System: An Israeli Example, Educational Policy, Vol. 5, No. 4, pp. 412-426.
Gorard, S.,Fitz, J.,Taylor,C. (2001), School Choice Impact : What Do We Know? Educational Researcher, 30(7), 18-23.
Gutmann, Amy (1993) Democracy and Democratic Education, Studies in Philosophy and Education, Vol. 12, no.1, pp. 1-9.
Inbar, D. (1989) A Back Door Process of Privatization: The Case of Israel, In W. L. Boyd J. G. Cibula (eds.), Private Schools and Public Policy: International Perspectives, (The Falmer Press) , pp. 268-284
Levinson, Meira (1997), liberalism Versus Democracy ? Schooling Private Citizens in the Public Square, British Journal of Political Scuence, Vol. 27, pp. 333-360.
Macedo, Stephan (1995), Liberal Civic Education and Religious Fundamentalism : The Case of God v. John Rawls? Ethics, no. 105, pp. 468-496.
Oplatka, I. (2002), The emergence of educational marketing : Lessons from the experiences of Israeli principals, Comparative Education Review, 46(2), 211-233
Resh, N. and Dar, I. (1996) Segregation Within Integration in Israeli junior high schools, Israel Social Science Research, Vol. 11, No. 1, pp. 1-22
Shapira, R, Flor Haymann, R. Shavit (1995) Autonomy as Ethos, Content as Commodity: An Israeli Model for Controlled Choice of Autonomous Schools: in R. Kahane (ed.) Educational Advancement and Distributive Justice: Between Equality and Equity, pp. 358- 374.
Simkins, T. (1994), "Efficiency, effectiveness and the local management of school", Journal of Education Policy, 9, 15-33.
Smith, K.B. and Meier, K. J. (1995) Public Choice in Education: Market and the Demand for Quality Education, Political Research Quarterly, Vol 48, No. 3, pp. 461-478
Teelken, C. (1999), Market mechanisms in Education : School choice in The Netherlands, England and Scotland in a comparative perspective, Comparative Education, 35(3), 293-302
Viteritti,J.P. (1999), Choosing Equality. Washington, DC : The Brookings Institution.
Walford, G. (1997), "Diversity, choice, and selection in England and Wales", Educational Administration Quarterly, 33(2), 158-169.
Wells, A. S. Crane, R. L. (1992) Do Parents Choose School Quality or School Status? A Sociological Theory of Free Market Education, in The Choice Controversy (eds.) P. W. Cookson, Jr (California: Corwin Press, Inc), pp. 65-82 .
West , A. and Pennell, H. (1997) "Educational reform and school choice in England and Wales, Education Economics, 5(3), 285-305.

תגים:

אינטגרציה · ביזור · הומאני · הפרטה · מירכוז · סגרגציה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תהליכי שינוי במערכות החינוך בישראל ובאנגליה", סמינריון אודות "תהליכי שינוי במערכות החינוך בישראל ובאנגליה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.