עבודות [1-7] מתוך 7

תוצאות חיפוש "ביזור":

עבודה מס' 60167 SHOPPING CART DISABLED
כיוונים ומגמות במנהל ובמדיניות הציבורית - ביזור סמכויות ממשרד החינוך והתרבות לרשות החינוך המקומית, 2000.
בחינת הטענה כי משרד החינוך אינו פועל לגיבוש מדיניות של ביזור סמכויות לרשויות החינוך המקומיות.
7,652 מילים (כ-23.5 עמודים), 26 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
על מערכת החינוך בישראל מופקדים משרד החינוך, הקובע את מדיניות החינוך והקצאת המשאבים לחינוך, ורשות החינוך המקומית, המופקדת על ביצוע המדיניות. חלוקת העבודה ביניהם, מבחינת גבולות הסמכות והאחריות, ומבחינת האמצעים למימושן - אינה ברורה.

למראית עין, נראה כי משרד החינוך מפעיל מדיניות חינוך ביזורית אך רשויות החינוך המקומיות טוענות שהמשרד הוא מרכוזי.

בעבודתנו, נטען כי משרד החינוך אינו פועל לגיבוש מדיניות של ביזור סמכויות לרשויות החינוך המקומיות. בפועל מתרחשים שינויים לכיוון ביזור אך הם אינם תוצאה של מדיניות פורמלית אלא פועל יוצא של החלשות מערכתית של משרד החינוך ובמקביל - התגברות האסרטיביות הפוליטית והשיפור ביכולות הניהוליות-מקצועיות בשלטון המקומי.

כדי לבחון טענה זו נסקור תחילה את מערכת החינוך בישראל, לאחר מכן נבחן את מערכת היחסים בין משרד החינוך לבין רשויות החינוך המקומיות ולבסוף נדגים זאת על רשות החינוך המקומית ביבנה מול משרד החינוך.

בבואנו לדון בסוגייה זו עלינו להתייחס למספר מושגים:
מרכוז - צנטרליזציה, ריכוז תפקידים או סמכויות ביחידה מרכזית (אבן שושן, 1977).
ביזור - אי ריכוז, חלוקת סמכויותיו של המרכז בין מרכזי משנה מקומיים (אבן שושן, 1977).
אוטונומיה - שלטון עצמי ללא התערבות גורמי חוץ וללא כפיית חוקים על-ידי זרים (כנעני, 1970).

העבודה מתבססת על ניתוח תוכן של מקורות משניים הכוללים מאמרים ומחקרים בנושא, דו"חות של ועדות ממלכתיות, חקיקה בתחום החינוך, דו"ח תקציב עיריית יבנה, ראיון עם מנהל אגף החינוך בעיריית יבנה ופרוט פרוייקטים בתחום החינוך מתקציב העירייה.

תוכן העניינים:
א. מבוא
ב. מסגרת תיאורטית
ג. מעמד השלטון המקומי באירופה ובארה"ב
ד. מערכת החינוך בישראל
      ד.1.     המסגרת הפוליטית
      ד.2.     המסגרת החוקית
      ד.3.     המסגרת התקציבית
ה. מערכת היחסים בין משרד החינוך לבין רשויות החינוך המקומיות
      ה.1.     חלוקת העבודה בין שתי הרשויות
      ה.2.     מדיניות החינוך בשני העשורים האחרונים
      ה.3.     סיכום
ו. מערכת החינוך ביבנה
      ו.1.     נתוני רקע
      ו.2.     מדיניות החינוך העירונית
      ו.3.     מערכת היחסים בין משרד החינוך לבין רשות החינוך ביבנה
ז. מסקנות והמלצות
ח. סיכום
ט. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 65485 SHOPPING CART DISABLED
השפעת ביזור סמכויות בחברת ס.ע.ן זהב בע"מ , 2000.
השפעת ביזור סמכויות בקרב מנהלי פרויקטים בחברת בניה פרטית על שביעות רצונם ועל היעילות הכלכלת לחברה
7,918 מילים (כ-24.5 עמודים), 30 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חברת ס.ע.ן זהב בע"מ הינה חברה פרטית ליזמות ובניית נדל"ן והינה אחת מחברות הבניה הפרטיות הגדולות בישראל אשר פועלת בפריסת אתרי בני ארצית.
החברה הינה חברה יזמית הרוכשת את המקרקעין בשלב בתולי, דואגת להשבחת המקרקעין בוועדות התכנון השונות ולאחר מכן בונה ע"י זרוע הביצוע שלה את הבניינים עפ"י הזכויות שאושרו לה בתוכנית בנין עיר.
עבודה זו תתייחס לביזור הסמכויות בחברה בכל הנובע לזרוע הביצוע שלה היינו הזרוע הקבלנית והתפעולית.
בכל אתר בו בונה החברה ישנו מנהל פרויקט אשר אחראי על הקמת הפרויקט. מנהל הפרויקט הינו בדרך כלל מהנדס בהשכלתו, האחראי על מספר משתנה של עובדים בהתאם לגודל הפרויקט אותו הוא מנהל. למנהל הפרויקט כפופים ישירות עוזרים, והוא אמור לעבוד עם קבלני משנה.
חלק ממנהלי הפרויקטים מעוניינים ליצור אצלם מעין אוטונומיה ניהולית על מנת שיוכלו לתפעל את הפרויקט טוב יותר, לפי שיקוליהם. לדעתם הדבר ישפר את צורת העבודה ויעלה את הסיפוק אצל כל העובדים.
עד כה נקבעה דרך הפעילות עבור מנהלי הפרויקטים על ידי שיקולים פרסונליים, פליטיים וכמי שעובד בחברה הנ"ל בתפקיד ניהולי אני ער מזה שנים למאבקים שונים סביב הבעיה הנ"ל ואני תקווה כי מחקר זה יוכל לספק תשובות לשאלות המחקר על מנת לייעל את העבודה על ידי בחירת המתודיקה הנכונה, וכמובן על מנת שנוכל לשפר את היעילות הכלכלית.
אי לכך מטרות המחקר הן:
1.לבדוק את הקשר בין אמת ביזור הסמכויות לבין שביעות רצון מנהלי האתרים.
2.לבדוק את הקשר בין רמת ביזור הסמכויות לבין יעילות כלכלית.
3.להמליץ, על פי תוצאות המחקר,  להנהלת החברה על דרך הפעולה הכדאית אשר תביא יעילות כלכלית.

תוכן עניינים:
1 מבוא
2 סקירת הספרות - אוטונומיה למנהלי הפרויקטים.
2.1 הגורמים לשביעות רצון בעבודה
2.2 השפעת דפוסי העבודה הגמישים על ניהול משאבי אנוש
2.3 יכולת ההשפעה של מנהל
2.3.1 תפקידיו המודרניים של הממונה הישיר
2.3.2 העצמה של הממונה הישיר
2.3.3 הבעייתיות בכישורים אלו
3 הצגת החברה
3.1 מבנה
3.2 הנהלה
3.3 ניהול כח אדם
4 שיטת המחקר
4.1 מטרת המחקר
4.2 משתני המחקר:
4.3 הגדרת אוכלוסיית המחקר
4.4 שיטת הדגימה
4.5 השערות
4.6 כלי המחקר
4.7 הליך בניית כלי המחקר
4.8 מקורות המידע:
4.9 מגבלות המחקר
4.10 עיבוד הנתונים
5 ממצאים
6 דיון וניתוח
7 סיכום מסקנות והמלצות
8 ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הבעיה העיקרית שנדונה להלן היא האוטונומיה למנהלי הפרויקטים.
אוטונומיה לבני אדם הינה דבר די מסוכן. מקבלי ההחלטות במציאות אינם יודעים להעריך במדויק את מידת התועלת שתצמח להם מכל החלטה. הם אינם מכירים את כל האלטרנטיבות, אינם מסוגלים להעריך את כל ההבדלים שבינהם ואינם יכולים לחזות באופן מניח את הדעת אילו שינוים יחולו בהם ובסביבתם בעיקבות קבלת החלטה זו או אחרת. קבלת החלטות בצורה כזאת כרוכה בסיכונים הנובעים מכך שהחלטה שנתקבלה ללא בדיקה מקפת של כל ההשלכות ומתוך ההתבוננות בגזרה צרה יחסית של הסובב עשויה לסגור אופציות ((LANDY, 1989.
בתחום הבינוי השאלות דלעיל זורקות אור על מגבלות האוטונומיה שהמערכת עשויה להציע לבעלי התפקידים שבה.נתונים רבים, שהיו יכולים לסייע לקבלת החלטות באופן רציונאלי אינם עומדים במלואם לרשותם של אלו הקשורים במישרין לתהליך הבניה.
 
עבודה מס' 64139 SHOPPING CART DISABLED
השפעת ביזור ארגוני על שביעות רצון הלקוחות בחברת I.B.M, 2002.
האם לתהליך הביזור האירגוני אותו עברה I.B.M היתה השפעה חיובית על שביעות הרצון של לקוחות החברה
7,861 מילים (כ-24 עמודים), 38 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו, בוצע מחקר אודות השפעת הביזור הארגוני על שביעות רצון הלקוחות בחברת IBM. זאת לאור העובדה כי בחברת  IBM בוצע תהליך של ביזור ארגוני. יש לציין כי לפני תהליך הביזור הארגוני ניתן היה להצביע באופן בולט על ירידה ברמת השירות אשר ניתנה ע"י העובדים. עובדה זו השפיעה על עזיבתם של הלקוחות בהיקף של כ - 5% מסך מעגל הלקוחות הקבוע של החברה.
עבודה זו, בחלקה הראשון, מציגה את הארגון הנחקר ואת בעיית המחקר, לאחר מכן הוצג הפרק התיאורטי של המחקר ובו הופיעו מודלים ותיאוריות מתחום הספרות האקדמית והמחקרית אשר הינם רלבנטיים למחקר הנוכחי.
בחלקה השני של העבודה, הופיעו הפרקים המתודולוגיים של המחקר ובו: מתודולוגית המחקר, הצגת הממצאים, דיון וניתוח בממצאים ולבסוף סיכום ומסקנות העולות ממחקר זה.  
המחקר:
אוכלוסיית המחקר כללה את לקוחותיה האקראיים של החברה.
מדגם האוכלוסייה מתוך כלל האוכלוסייה היה 50 לקוחות אשר נבחרו בשיטה הסתברותית פשוטה. מתוך ממצאי המחקר, עולה כי קיים קשר מובהק בין נאמנות ולקוח בעבר (לפני הביזור) ברמת מובהקות של (0.356).
ניתן ללמוד על כך ששינוי המודל המסורתי למודל הנהוג בביזור החברה, הנותן עצמאות לעובד, שיפרה למעשה את שביעות רצונו של הלקוח ממהימנות ומטיב השירות.
ניתן בהחלט לומר כי השירות יותר אמין מאחר ולמקבל ההחלטות קרי - נותן השירות יש את כל המידע הדרוש לו וכתוצאה מכך הוא יכול לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבור כל מקרה של לקוח אשר הגיע לקבל שירות בחברה.

תוכן העניינים:
תקציר              
פרק 1: מבוא
1.1 רקע - תאור הארגון
1.2 הגדרת הבעיה
1.3 שאלת המחקר
1.4 מטרת המחקר
1.5 רציונאל המחקר
1.6 הגדרת המשתנים
פרק 2: סקירת ספרות
2.1 הגדרת המושגים "מרכוז ו"ביזור"
2.2 ביזור ארגוני ומשמעותו
2.3 גישת הביזור
2.4 המודל המסורתי - המבנה המדרגי הפשוט
2.5 מודל הקבוצות החופפות
2.6 האבולוציה של יחסי ספק-לקוח
2.7 סיפוק הצרכן
2.8 מיהו צרכן?
2.9 מודלים יחידתיים של התנהגות צרכנים
2.10 המודל המיקרו-כלכלי
2.11 גורמים הקובעים את התנהגות הצרכנים
2.12 מודל מורחב של התנהגות צרכנים
2.13 איך להבטיח שירות לקוחות איכותי
2.14 הלקוחות דורשים יותר "משירות עם חיוך"
2.15 איך לשמור על לקוחותיך
2.16 גישה ליישום ניהול שירות
2.17 השערות המחקר
פרק 3: מתודולוגיה
פרק 4: ממצאים
פרק 5: דיון וניתוח
פרק 6: סיכום והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים - שאלון

מתוך העבודה:
חברת I.B.M ישראל היא שלוחתה של החברה העולמית. בחברה עובדים כ - 1000 עובדים. ייחודיות הארגון הוא שיווק, מכירה ומתן שירות ללקוח.
עם לקוחותיה של החברה נימנים: משרדי ממשלה, חברות היי-טק, ומגוון רחב של לקוחות נוספים.
האסטרטגיה שמנחה את הארגון, היא שכל מפגש עם הלקוח הינו פוטנציאל להצלחה או לכישלון. על מנת שהתוצאה תהיה הצלחה, חייב הארגון להתוות את דרכו ולהתאמץ ע"י מתן של שירות איכותי, זמין מהיר, על כל בעיה שנתקל בה הלקוח, כאשר המגמה היא מתן שירות מקצועי וייעול באופן הטוב ביותר.
 
עבודה מס' 65049 SHOPPING CART DISABLED
ביזור מול ריכוז בשלטון המרכזי והמקומי, 2005.
דיון קצר בנושא חלוקת העבודה בין שתי רמות השלטון.
1,564 מילים (כ-5 עמודים), 8 מקורות, 108.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תחילת שנות החמישים של המאה שעברה, איזור המזרח התיכון רוחש וגועש בעקבות הופעתה של מדינה קטנה על מפת העולם. לפניה של המדינה הצעירה עמדו החלטות הרות גורל, אשר יגבשו את אופייה ודרך התנהלותה עם השנים שיבואו. האתגרים שעמדו בפניה החל מהסכם התשלומים עם גרמניה של אחרי מלחמת העולם השנייה, שהארץ כולה סערה והתנגדה לו. קליטת העלייה ההמונית ששילשה את אוכלוסיית הארץ בתוך פחות מעשור, על אף המלצותיהם של מומחים לראש הממשלה דאז, דוד בן גוריון, לסגור את השערים עד התבססות המדינה. האיום הביטחוני והסכין המתהדקת על צווארה וקיומה של המדינה תוך בידוד מדיני בעולם, כול אלא ועוד אתגרים נוספים בחינוך, בריאות,תשתיות, כלכלה ועוד. אתגרים אילו דרשו מנהיגות חזקה, וריכוזית במנגנון תהליך קבלת החלטת וישומן (דרי, 1994).
חלוקת האחריות וקבלת ההחלטות באותה תקופה, אומנם דרשה ריכוזיות אך עם הזמן שוחררו סמכויות כלפי השלטון המקומי. אירועים הסטורים שקרו בשנים לאחר מכן(ערעור מעמד הממשלה בעקבות מלחמת יום כיפור), פתחו צוהר לחלוקת האחריות השלטון המרכזי שהוביל את המדינה עד אז. במבט לאחור, היכלה מדינת ישראל להתמודד מול זרימת העולים, איום על גבולותיה, כלכלה שעוד לא נולדה, ללא קבלת החלטות המרוכזת בגוף אחד, הנתון תשובה מהירה   וישירה?
בעבודה זו נדון בסוגית ביזור ריכוז בשלטון המרכזי והמקומי, מדוע בוחרים ארגוניים גדולים בסוג מסוים של קבל ההחלטות, האם נכון לרכז סמכויות רבות בידי רשות אחת מרכזת בתוכה מספר תפקידים שונים. כיצד מגיבים ומקבלים,הארגונים עצמם, שינויים במבנה והתנהלותו של הארגון.  למעשה נבחן האם קיים פתרון חד משמעי לאופן קבלת החלטות, או למעשה לא קיימת בכלל דיכוטומיה, הפרדה בין שנתי השיטות.

הערת מערכת: לא בכל העבודה צויינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
משהו קורה בין השלטון המקומי לבין השלטון המרכזי, הממשלה. מספר משברים עברו בין שני הגופים שבסיסם בכשלים ברמת מדיניות של השלטון המרכזי מצד אחד, ובליקויים בניהול השלטון המקומי מצד שני. הסיבה למשבר הנוכחי בין השניים הינה בהיבט החוקי והתקציבי של הקשרים ביניהם, הנחשף לעינינו כסוגיית אי תשלום משכורות(הלנת שכר) העובדים ברשויות, כתוצאה מגירעונות בתקציב וקריסה כלכלית וכללית של הרשויות המקומיות.
 
עבודה מס' 33379 SHOPPING CART DISABLED
ניהול מערכות מידע - משרד עו"ד, 1998.
מבנה הארגון והמערכת הקיימת, התאמת המערכת ליעדי הארגון, תכנון מערכת מידע ומדיניות ריכוז\ביזור של מערכת מידע בארגון.
2,826 מילים (כ-8.5 עמודים), 4 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו תעשה בחינה של ארגון - משרד עורכי דין ותיק וגדול, בהרחבת והעמקת השימוש במערכות מידע.
הארגון עושה כיום שימוש מוגבל במערכות המידע למיניהם והשיפור במערכות המידע עשוי לייעל את העבודה ואף להגביר את מעמדו של הארגון בתחרות הקיימת בין ארגונים דומים.

תוכן עניינים:
1. תקציר
2.  הארגון ומבנהו
3.  הסביבה העסקית
4.  מערכות מידע בארגון
5. מערכות המידע במשרד בתל אביב
    א. יעדי הארגון והתאמת יעדי מערכות מידע אליהם כיצד מסייעות מערכות המידע להשגת יעדי הארגון
    ב. תכנון מערכות מידע
    ג. מדיניות ריכוז\ביזור של מערכות המידע בארגון
נספח

מתוך העבודה:
אחד השותפים במשרד, אשר התמחותו המקצועית היא בתחום של מערכות מידע ומייצג בתי תוכנה וחברות מחשבים, אחראי על הנושא במשרד. לצורך כך, ובשל העדר ידע טכנולוגי, הוא נעזר בשירותים של משרדי יעוץ, חברות תוכנה וחומרה (outsourcing). כמו כן כפופה אליו עובדת מקצועית (שאינה משפטנית), המהווה חלק מכח האדם של המשרד, ותפקידה לדאוג לתפעול השוטף של המערכת, לבדוק את ההתפתחויות בשוק ואפשרויות פיתוח יישומים ספציפיים למשרד.
מטבע הדברים השימוש במערכות מידע בארגון המדובר הוא מוגבל. יחד עם זאת המשרד עושה שימוש רב למשרדי עורכי דין אחרים במערכות מידע ומנסה אף להשתכלל ולהתפתח בענין זה.
כאן המקום להדגיש שמערכת המחשבים בירושלים נפרדת ממערכת המחשבים בתל-אביב. המשרד הירושלמי מבוסס על מערכת של מקינטוש. למעט דואר אלקטרוני, אין כרגע קשר בין מערכות המחשבים של שני הסניפים. כמו כן יצויין כי קיימים ישומים שונים כמו: הנהלת חשבונות ותוכנות לניהול רישום שעות עבודה והוצאות לחיוב לקוחות, אשר מבוצעים באופן מרוכז במשרד בירושלים.
בעבודה זו אתרכז במערכת של המשרד בתל-אביב.
 
עבודה מס' 66288 SHOPPING CART DISABLED
המעבר מבתי ספר תיכוניים ממלכתיים לבתי ספר במימון פרטי שמספקים חינוך טוב יותר, 2003.
דיון בסוגיית ביזור הסמכויות ממשרד החינוך לבתי הספר תוך התמקדות בהנחה כי משרד החינוך אינו פועל לגיבוש מדיניות ביזורית אלא ממשיך להיות משרד ריכוזי.
15,271 מילים (כ-47 עמודים), 55 מקורות, 285.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מערכות ממשלתיות רבות בעולם ובישראל עוברות לידיים פרטיות. הסיבות להפרטה רבות הן וביניהם יעילות וחיסכון. מחד הניהול ישתפר, תשתפר היעילות והמצוינות, המינויים הפוליטיים יקטנו. הן הממשלה והן הציבור ייהנו משיטת הבעלות החדשה, בשל קבלת שירות\מוצר יותר טוב. אפשרות זו, אף שהיא נראית גרנדיוזית הינה אפשרית היות וקברניטי המשק הישראלי העדיפו את השיטה האמריקאית: פחות נכסים ממשלתיים ויותר ניהול פרטי. כך, לדעתם, תגדל הרווחה במשק, תגדל התפוקה והרווחיות של הגופים השונים.

שאלת המחקר היא האם תהליך הפרטת בתי הספר התיכוניים בזרם החינוך הממלכתי הפורמלי תביא לשיפור איכות החינוך ליעילות ולמצוינות. ומה מידת שביעות רצונם של השותפים במערכת.  

בישראל בתי ספר פרטיים מובהקים הם מעטים. חלקם מיועדים לתלמידים שנפלטו ממערכת החינוך הפורמאלית. בית ספר כזה הוא לדוגמה תיכון ת"א, שאומנם הוא עסק לכל דבר אך גם הוא בפיקוח משרד החינוך ונהנה מחלק מתקציבי המשרד. אחרים הם חלק מרשת בינ"ל כמו ביה"ס הקתולי ביפו הנתמכים ע"י הכנסייה. בתי ספר אלו ריכוזיים אף יותר מבתי הספר הממלכתיים בישראל ואין להם כל חופש בחירה; לא בתחום התקציבי ולא בתחום הפדגוגי. (אין כאן הפרטה במובן הכלכלי של הכברת רווחים)- בשתי המקרים מדובר על מוסדות חינוך שהם מחוץ לזרם הממלכתי הפורמאלי. משרד החינוך מאפשר את קיומם של בתי ספר הנהנים מאוטונומיה מוסדית מרבית ונוטלים אחריות ישירה על תוצאותיהם החינוכיות זו המסגרת המאפשרת את קיומם של החינוך העצמאי החרדי, החינוך התורני של 'מעיין החינוך' מוסדות פטור, וכן החינוך הלא רשמי במסגרת מוסדות מוכרים לא תורניים, לרבות בית הספר של העדה הנוצרית. אני לא אתייחס למוסדות אלו כיוון שמוסדות אלו הם לא חלק מזרם החינוך הממלכתי הפורמלי .  
עבודה זו תתרכז בהפרטת הזרם הממלכתי הפורמאלי שמומן כל השנים מתקציב הממשלה מכוח חוק חינוך חובה ורק בשני העשורים האחרונים החל לעבור תהליך של הפרטה ב"דלת האחורית".

העבודה להלן תסקור את השתלשלות ההתפתחות של ניהול החינוך, והסיבות המרכזיות שהביאו להכרה ביתרונות של אי התערבות בניהול בית ספר. העבודה תסקור את היתרונות והחסרונות של ניהול עצמי ומימון פרטי של בתי ספר, ההמלצות של מעצבי מדיניות החינוך והניסיון שנצבר בנושא בעולם.
לאחר מכן יערך מחקר ובו ישאלו מורים ומנהלים אודות הצלחת בתי ספר אלו- מה הם קיוו ומה היו התוצאות בפועל- הן מבחינת מערכת הניהול והן מבחינת הישגי התלמידים. כלי המחקר הם ראיונות חצי מובנים, כאשר אוכלוסיית המחקר תהיה מורים ומנהלים בישראל, תוך ניסיון לדגימה אופטימלית ככל האפשר.

תוכן העניינים:
מבוא
1. סקירה ספרותית
1.1 מינהל החינוך
1.2 בית ספר בניהול עצמי
2. מתודולוגיה
2.1 שאלת המחקר
2.2 שיטות מחקר
2.3 המשתנים
2.4 כלי המחקר
2.5 אוכלוסיית המחקר
2.6 המדגם
2.7 הליך המחקר
2.8 עיבוד הנתונים
2.9 מגבלת המחקר
3. תוצאות
3.1 מאפייני המדגם
3.2 תשובות התוכן
4. סיכום העבודה
5. ביבליוגרפיה
5.1 שאלון למורים
5.2 שאלות לעובד הרשות
5.3 שאלון  למנהלים
5.4 דוגמא לראיון

מתוך העבודה:
מערכת החינוך החלה דרכה, מאז חוק חינוך ממלכתי בשנת 1953 במבנה שבו שני זרמים מוכרים בחוק (ממלכתי וממ"ד) וכן שלושה "מעין זרמים" שאינם מוכרים בחוק כזרמים אך הם כאלה כמעט לכל דבר ועניין. הכוונה למערכת החינוך של התנועות הקיבוציות, והחינוך העצמאי של אגודת ישראל ובמובנים מסוימים, בשנים האחרונות גם החינוך של הערבים הישראלים. מנגנונים שונים, פורמלים ולא פורמלים, הוקמו על מנת למצב את הזרמים הלא פורמלים הללו, החל מקיומן של מחלקות מיוחדות להם במשרד החינוך (כגון האגף לחינוך התיישבותי במשרד החינוך), תוכניות לימודים ייחודיות, מורים שנדרשו לנתונים מעבר לרגיל (כגון קיום אורח חיים חרדי או קיבוצי וכדומה) ועוד.
 
עבודה מס' 40597 SHOPPING CART DISABLED
תיאוריות שונות בנושא "הסמכות בארגון", 1995.
יחס לעובד קבלת החלטות, מירכוז מול ביזור סמכויות, מנהיגות ועוד... מקס וובר, בארבך ואיקן,גיב..
6,969 מילים (כ-21.5 עמודים), 26 מקורות, 208.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
סקירה ספרותית על התיאוריות השונות בנושא ה"סמכות בארגון".

נושא הסמכות האירגונית, כיצד אפשר להפעילה בצורה האפקטיבית ביותר, והאם האנשים בדרגות הנמוכות מצייתים לה תמיד או מוצאים דרכים לעקוף אותה או להתנגד לה, הוא אחד הנושאים הנידונים ביותר במחקר של הארגונים.
את התיאוריה הקלאסית בנושא ניסח מקס ובר עוד בסוף המאה ה-19 וניתן לאמר שחלק גדול מהמחקר מאז הוא או הרחבה של תפיסותיו של ובר או התקפה על תורתו וניסיון למצוא לה תחליף ...
 

 

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.

סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-7] מתוך 7