היישום אינו מחובר לאינטרנט

שיתוף ישיר של העובדים במקום העבודה והשפעתו על איכות חיי העבודה.

עבודה מס' 063380

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

6,878 מילים ,33 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

במרוצת שלושים השנים האחרונות שוק העבודה נתון היה לשינויים עמוקים בארגון העבודה ובדפוסי שיתוף העובדים בניהול הכללי של הארגון ובקבלת החלטות הנוגעות לביצוע העבודה ( ;Poole et al., 2001 בר-חיים 2002; זילוני 2001( 1999,. אחד השינויים החשובים שהתרחשו בתוך תהליך זה הוא ביזור יחסי העבודה. במקביל לכך, הרעה בתנאים הכלכליים המקומיים והבינלאומיים גררה חיפוש אחר תוכניות שיתרמו לפריון העבודה ולכושר התחרות; העולם נכנס למרוץ מסחרר של פיתוח ורכישת טכנולוגיות חדשות, בתוך כך התפתחות טכנולוגיית
המידע; החל להיווצר סדר עולמי חדש בכלכלה ובפוליטיקה, המכונה גלובליזציה. תהליכים אלה קשורים הדדית זה לזה, וכפי שאראה הם תרמו תרומה מכרעת להתפתחותם של דפוסי השיתוף הישירים ולדחיקתם של דפוסי השיתוף העקיפים, ומעבר לכך, לירידת כוחם של האיגודים המקצועיים.
מטרת עבודה זו היא לבחון את השפעתם של דפוסי השיתוף הישיר על איכות חיי העבודה.
חשוב עם זאת לציין, כי מטרת רוב תוכניות השיתוף הישירות היא הגברת פריון העבודה וכושר התחרות של החברה, ומשום כך כל דיון בשיתוף ישיר של העובדים כרוך בהתייחסות לסוגיות אלה. למעשה, רוב רובם של המחקרים שהתפרסמו בשטח זה עוסקים בתרומתם של תוכניות השיתוף למדדים שונים של ביצוע, תחרותיות ורווחים. משום כך, ניתן לומר, שעל אף שחלק מתוכניות השיתוף הישיר ומעורבות העובדים הציבו כיעד את הגברת שביעות רצון העובדים, את מחויבותם והמוטיבציה שלהם, מדדים אלה נתפסו באופן כללי כמשניים למדדי הביצוע.
תוכניות לשיתוף עובדים - ישירות ועקיפות - הן חלק מהתפיסה הכוללת של דמוקרטיה תעשיית.
משום כך אעמוד בפרק הראשון של עבודה זו על הקשר בין דמוקרטיה תעשייתית לשיתוף עובדים, אבחן את המעבר מתוכניות השיתוף העקיף לתוכניות השיתוף הישיר במקביל לירידת כוחם של האיגודים המקצועיים, ולסיום אנסה להגדיר את מושג "איכות חיי העבודה".
בפרק השני אעמוד בהרחבה על תוכניות לשיתוף ישיר של העובדים, אבחן את מאפייני היסוד שלהן, מטרותיהן, בתוך כך שיפור באיכות חיי העבודה, זיקתן לניהול ולקבלת החלטות ע"י העובדים, פיתוח טכנולוגי לטכניקות ניהול שתפניות. אסקור מחקרים שבחנו יישומם של תוכניות אלה בארץ, באירופה ובארה"ב.
בפרק השלישי אבחן את היקף השיתוף הישיר בקהילה האירופאית תוך דגש מיוחד על התבססותה של קבוצת העבודה כדפוס השיתוף הדומיננטי ביותר. אדון בכמה מהממצאים העיקריים שעלו ממחקר שנערך על ידי Employee Participation in ) EPOC Organizational Change) בקהילה האירופאית.
בפרק האחרון אבחן את הקשר בין יישום דפוסי שיתוף ישירים לבין איכות חיי העבודה בארה"ב. אנסה לעמוד על השאלה באיזו מידה תרמו תוכניות השיתוף לאיכות חיי העבודה של העובד? האם הם תרמו לשיפור תנאי העבודה או ההפך מכך? האם הם הביאו לגיוון העיסוקים או דווקא פעלו לאוטומציה של תהליכי העבודה? באיזו מידה הם תרמו לשיפור שביעות רצונו הכללית של העובד? חשוב, בכל אופן, לציין שבחינת סוגיות אלה משתנה בהתאם לאופיו של העיסוק, כך שישנם מגזרים בהם השינוי בארגון העבודה והופעתם של דפוסי שיתוף חדשים תרמו לשיפור איכות חיי העבודה, לעומת מגזרים אחרים בהם היא פגעה באיכות חיי העבודה.
אדון בהרחבה בסוגיה זו בסיכום.

תוכן העניינים:
מבוא
1. רקע כללי: דמוקרטיה תעשייתית שיתןף עובדים ואיכות חיי העבודה
1.1. דמוקרטיה תעשייתית
1.2. המעבר לתוכניות שיתוף ישירות וירידת כוחם של האיגודים המקצועיים
1.3. איכות חיי העבודה
2. דפוסי שיתוף ישירים
2.1. צורות ניהול ושיתוף עובדים בקבלת החלטות
2.2. פיתוח טכנולוגי וטכניקות ניהול שתפניות
3. שיתוף ישיר בקהילה האירופית
4. דפוסי שיתוף ישיר ואיכות חיי העבודה בארה"ב
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

זילוני, א., "איגודים מקצועיים במעבר - מאבק על הישרדות או תקווה מחודשת", משאבי אנוש, פברואר 1999, עמ' 19-16.
זילוני, א., "מערכת יחסי העבודה בישראל לשנות ה-2000", משאבי אנוש, ינואר 2001, עמ' 38-34.
טרופן, ת., "עוד מילה על עבודת צוות בארגונים טכנוטלוגיים", משאבי אנוש, מאי 2001, עאמ' 20-18.
משולם, א., "משאבי אנוש על פרשת דרכים - להיות או לא להיות", משאבי אנוש, דצמבר 2001, עמ' 28-20.
קנטור, ה., בר-דרור, צ., " 'הבהלה לזהב' - ניהול יחסי עבודה ב'נקודת מפנה אסטרטגית' ", משאבי אנוש, פברואר 2002, עמ' 16-12.
נתנזון, ר., זיסר, ג., "השפעת האיגודים המקצועיים בעידן של שינוי כלכלי", רבעון לכלכלה, 1997,עמ'373-389.
Arthur, J., "The Link between Business Strategy and Industrial Relations Systems in American Steel Minimills", Industrial and Labor Relations Review 45(3): 1992, 488-506.
Billett, S., "Workplace affordances and individual engagement", Journal of Workplace Learning, Bradford 2001, Vol. 13, Iss 5/6, pp. 209, 6 pgs.
Burchell, B., "The effects of labour market position, job insecurity and unemployment on psychological health", In Gallie, D., Marsh, C. and Vogler, C. (eds), Social Change and the Experience of Unemployment, Oxford University Press, Oxford, 1993.
David Fairris. "Are transformed workplaces more productively efficient?"Journal of Economic Issues. Lincoln: Sep 2002. Vol. 36, Iss. 3;  pg. 659, 12 pgs
Delbridge, R., Life on the Line in Contemporary Manufacturing, Oxford, England: Oxford University Press, 1998.
Delbridge, R., Whithfield, K., "Employee perception of job influence and organizational participation", Industrial Relations, Vol. 40, No. 3, July 2001, pp. 472-489.
Edwards, R.C., Contested Terrain: The Transformation of the Workforce in the Twentieth Century, Basic Books, New York, 1979.
Fairris, D., Shopfloor Matters: Labor-Management Relations in Twentieth Century American Manufacturing, London: Routledge, 1997.
Fairris, David, and Mark D. Brenner. "Workplace Transformation and the Rise in Cumulative Trauma Disorders: Is There a Connection?" Journal of Labor Research 22, no. 1 (2001): 15-28.
Freeman, Richard, and Joel Rogers. What Workers Want. Ithaca: Cornell University Press and the Russell Sage Foundation, 1999.
Frolich, D., Pekruhl, U., "Direct participation and organizsational change": Fashionable but misunderstood?", an analysis of recent research in Europe, Japan and USA, Dublin, EPOC, 1996.
Gardell, B., "Worker participation and autonomy: a multilevel approach to democracy at the workplace", In Johnson, J.V. and Johansson, G. (eds), The Psychosocial Work Environment: Work Wrganization, Democratization and Health: Essays in Memory of Bertil Gardell, Baywood, Amityville, NY, 1991.
Hodson, R., "Disorganized, unilateral, and participative organizations: New insight from new Japan panel data", Industrial Relations, Vol. 41, No. 4, October 2002, pp. 487-520.
Hodson, Randy. Management Research News. Patrington:  1995. Vol. 18, Iss. 10,11;  pg. 1, 12 pgs
Ichniowski, Casey, Kathryn Shaw, and Giovanna Prennushi. "The Effects of Human Resource Management Practices on Productivity: A Study of Steel Finishing Lines." American Economic Review 87, no. 3 (1997): 291-313.
Karesek, R. and Theorell, T., Healthy Work: Stress, Prductivity and the Reconstruction of Work Life, Basic Books, New York, 1990.
Lincoln, J.R. and Kalleberg, A.L., Culture, Control and Commitment: A Study of Work Organization and Work Attitudes in the United States and Japan, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
LoBue, R., "Team self-assessment: Problem solving for small workgroups", Journal of Workplace Learning, Bradford 2002: Vol 14, Iss 7/8, pp. 286, 12 pgs.
MacDuffie, J.P., "Human Resource Bundles and Manufacturing Performance", Organizational Logic and Flexible Production Systems in the World Auto Industry", Industrial and Labor Relations Review 48(2): 1995, 197-221.
Nolan, J.R., Wichert, I.C. and Burchell, B.J., "Job insecurity, psychological well-being and family life", In Heery, E. and Salmon, J. (eds), The Insecure Workforce, Routledge, London, 1999.
Osterman, Paul. "How Common is Workplace Transformation and How Can We Explain Who Adopts It?" Industrial and Labor Relations Review 47, no. 2 (1994): 175-88.
Parker, Mike, and Jane Slaughter. Working Smart: A Union Guide to Participation Programs and Reengineering. Detroit: Labor Notes, 1994.
Poole, M., Lansbury, R., Wailes, N., "A Comparative Analysis of Development in Industrial Democracy", Industrial Relation, Vol. 40, No. 3, July 2001, pp. 490-525.
Sauter, S.L., Hurrell, Jr, J.J., Murphy, L.R., and Levi, L., "Psychosocial and organizational factors", In Stellman, J.M. (ed.), Encyclopedia of Occupational Health and Safety, International Labor Office, Geneva, 1998.
Sisson, V., "Direct participation and the modernization of work organization", Dublin, EPOC, 2000.
Strauss, G., "Comparative International Industrial Relations", In Researching the World of Work, edited by Whitfield, K. and Strauss, G., Ithaca, NY: ILR Press, 1998.
Theorell, T., "Job characteristics in a theoretical and practical health context", In Cooper, C.L. (ed.), Theories of Organizational Stress, Oxford University Press, Oxford, 1998.
33. Whitty, Michael. Journal of Organizational Change Management. Bradford:  1996. Vol. 9, Iss. 6;  pg. 7

תגים:

איכות · במקום · העבודה · העובדים · והשפעתו · חיי · ישיר · שיתוף

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שיתוף ישיר של העובדים במקום העבודה והשפעתו על איכות חיי העבודה.", סמינריון אודות "שיתוף ישיר של העובדים במקום העבודה והשפעתו על איכות חיי העבודה." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.