היישום אינו מחובר לאינטרנט

בין משפט פרטי למשפט ציבורי

עבודה מס' 062959

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת חוק חובת מכרזים על חוק שיוויון הזדמנויות בתעסוקה.

9,727 מילים ,48 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העינינים:
מבוא
פרק א: המשפט הפרטי והמשפט הציבורי
1.1 המשפט הפרטי ועקרון חופש החוזים
1.2 המשפט הציבורי
1.3 סיכום הפרק
פרק ב: גישת ההפרדה בין המשפט הפרטי למשפט הציבורי
2.1 העיקרון החוזי
2.2 האינטרס הציבורי
2.3 סוגית תום הלב
2.4 החובה בהצגת טוהר המנהל הציבורי
2.5 סיכום הפרק
פרק ג: השלכות חוק חובת המכרזים על חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה
3.1 חוק חובת המכרזים
3.2 השלכות היסוד לחוק חובת המכרזים על חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
3.3 סיכום הפרק
פרק ד: אימוץ עקרון האיזון בהנחלת נורמות המשפט הציבורי במשפט הפרטי
4.1 ערך האיזון כפי שבא לידי ביטוי בקודקס המצרי החדש
4.2 ערך האיזון - חדירת המשפט הציבורי למשפט הפרטי
4.3 סיכום הפרק
פרק ה: חשיבות אימוץ העקרונות הציבוריים בעידן ההפרטה
5.1 השוק החופשי והגלובליזציה
5.2 עידן ההפרטה
5.3 סיכום הפרק
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
עניינה של עבודה זו בהשפעת המשפט הציבורי על המשפט הפרטי. התמקדותה של העבודה הינה בהשפעת יסודות מחוק חובת המכרזים על חוק שיוויון זכויות בעבודה. ראוי לציין כי לחוק חובת המכרזים התשנ"ב 1 1992 - קדם חוק הרשויות המקומיות תשל"ב 2, 1972 אשר היה מעין שלב ראשוני להנהגת הנורמה הציבורית של חובת מכרז.

מלכתחילה היתה ברורה ההפרדה בין המשפט הפרטי, שהתבסס על עקרון חופש החוזים ונועד לפסוק במחלוקות בין צדדים, לבין המשפט הציבורי, אשר נועד לעגן הלכה למעשה את עקרון תום הלב והיושר במנהל הציבורי בכלל, וביחסיו עם ציבור הפרטים בפרט.
במהלך השנים, מאז קום המדינה, חלחלו עקרונות מתוך המשפט הציבורי, המתבסס על אמות מידה של הגינות ציבורית ויחס שיוויוני לכל, אל המשפט הפרטי.3

הן המשפט הציבורי והן המשפט הפרטי קיימים בכל תחום. שאלת המחקר בעבודתי הינה: האם קיימת השפעה של המשפט הציבורי על המשפט הפרטי בתחום זכויות עובדים? אם כן, במה מתבטאות השפעות אלו, ומה תרומתה השפעה זו לזכויות הפרט עם התפתחותו של המשק?

בעבודתי ארצה לטעון כי קיימת השפעה של חובת המכרזים, המעוגנת בתחום המשפט הציבורי, על שיוויון זכויות בעבודה. לטענתי מתבטאת השפעה זו בכך, שלמרות שלכאורה אין מעסיקים פרטיים, בניגוד לגופים ציבוריים, חייבים במכרז לצורך קבלת עובדים (כמו גם בחירת ספקים), חוק שיוויון זכויות בעבודה מאמץ עקרונות וערכים של איסור הפליה בעבודה, כתוצאה ממניעים שאינם קשורים במישרין לאופי התפקיד והדרישות ממנו. בכך זוכה חוק זה להשראתו של חוק חובת המכרזים, אשר נועד להעמיד את כלל האזרחים בעמדה שווה ובסיכוי שווה מול גופי השלטון השונים. כאמור, אין מדובר במכרז, אשר בו חייבים רק גופים שלטוניים, אולם מדובר בחוק שנועד למנוע קיפוחו של אדם בידי מעסיק, הן בקבלתו לעבודה והן במהלך עבודתו, כתוצאה מתכונה או תכונות השייכות לאותו אדם וגורמות לדחיה כלפיו, בשל נורמות המקובלות בציבור או בשל הסתייגותו של המעביד.

עוד ארצה לטעון, כי כיום, בעידן הגלובליזציה וההפרטה, חיונית חדירתם של עקרונות המשפט הציבורי למשפט הפרטי, שכן בעליהם החדשים של ארגונים מופרטים, אינם יכולים לנהוג בעובדיהם משל הם הופרטו, אלא מחויבים להתיחס אליהם כפי שמתיחסים אל ה"אחר", אשר למרות שונותו - זכויותיו שוות ואין לפגום בהן עם התחלפות הבעלים. בכך הופך חוזה התעסוקה, בין אם מדובר בחוזה אישי או קיבוצי, למחייב גם כאשר מתחוללים שינויים ארגוניים או חילופי בעלים.

על מנת לתמוך בטענתי, אציג בפרק הראשון את מהותם של המשפט הפרטי ושל המשפט הציבורי. בפרק השני אעמוד על גישת ההפרדה הנהוגה בין המשפט הפרטי למשפט הציבורי.
בעוד שהמשפט הפרטי מושתת על פרשנותם של חוזים שנעשו באופן חופשי בין בוגרים, בבחינת עקרון חופש החוזים, הרי שהמשפט הציבורי מסדיר את ענייני הרשות, איכות השלטון ואת יחסי האזרח והממשל.

לאור האמור בפרקים הראשון והשני, אציג בפרק השלישי את החוקים: חובת המכרזים ושוויון הזדמנויות בעבודה, במגמה לעמוד על הדומה בהם. כאשר מדובר בשיוויון הזדמנויות בעבודה ובאיסור על קיפוח, ניתן למצוא לכך מבוא ברעיון חובת המכרזים. אמנם אין מדובר בחקיקה, אלא בשיקול דעתו של בית המשפט, אולם עובדה זו מאפשרת לשופטים לנהוג גמישות בפסיקותיהם וליצור את האיזון הנדרש בין החזק לחלש. הפרק הרביעי יעסוק בסוגיית האיזון במשפט, בחשיבותה לאיזון החברתי, ולשם כך תובא בראשיתו של הפרק סקירה על הקודקס המצרי החדש 1933-1949 -, אשר שם למטרה לאזן בין כוחות החברה ולא רק לשמור על צדק ושוויון. הפרק חמישי יעסוק בבעיות הנוצרות בעידן ההפרטה וכן במעמדם החדש של העובדים שארגונם עבר לידיים פרטיות כתוצאה מהפרטה זו. בסיכום אעלה את מסקנותי.
---------------------------------------------------------------------------------
1. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב1992- [תיקון אחרון .[21/1/02
2. חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל"ב - 1972.
3. א. ברק, "זכויות אדם מוגנות והמשפט הפרטי", ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי, (תשנ"ג), עמ' 164.

מקורות:

ארליך, ש., "אחרות, גבולות ודיאלוג - הרהורים", בתוך: ח. דויטש ומ. בן-ששון, (עורכים), האחר, (ידיעות אחרונות, תל אביב, 2001), עמ' 19-36.
בכור, ג., הקודקס האזרחי המצרי: בחיפוש אחר סדר חברתי 1949-1933, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, (אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 1998).
ברק, א., פרשנות במשפט, (כרך ג), (1992).
ברק, א., "זכויות אדם מוגנות והמשפט הפרטי", ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי, (תשנ"ג), עמ' 163-191.
ברק-ארז, ד., עוולות חוקתיות, (תשנ"ד).
ברק-ארז, ד., "השפיטות של הפוליטיקה", פלילים ח', 1999, עמ' 369-387.
ברק-ארז, ד., "משפט ציבורי ומשפט פרטי - תחומי גבול והשפעות-גומלין", משפט וממשל ה(1), 1999, עמ' 95-115.
ברק-ארז, ד., "זכויות אדם בעידן של הפרטה", עבודה, חברה ומשפט ח, תשס"א, עמ' 209-221.
זמיר, י., "הביקורת הפנימית והמינויים הפוליטיים", עיונים בביקורת המדינה 46, 1990, עמ' 14-20.
חוק החוזים האחידים התשמ"ג-1982: דברי הסבר, (משרד המשפטים, ירושלים, 1984).
יונג, ק.ג., על החלומות, (דביר, תל-אביב, 1987)
לוסטהויז, ו. ושפניץ, ט., חוזים אחידים, (נבו, ירושלים, 1994).
מאוטנר, מ., ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי, (תשנ"ג).
פיש, מ., "לשלוט באחר - האתגר ההלכתי בחידוש הריבונות", בתוך: ח. דויטש ומ. בן-ששון, (עורכים), האחר, (ידיעות אחרונות, תל אביב, 2001), עמ' 225-259.
קרצמר, ד., "חמישים שנה של משפט ציבורי בבית-המשפט העליון - זכויות אדם", משפט וממשל ה(1), 1999, עמ' 297-337.
שלו, ג., "מה נותר מחופש החוזים?", משפטים יז, תשמ"ח, עמ' 465-474.
שלו, ג., דיני חוזים, (מהדורה שנייה), (דין, ירושלים, 1995).
שפירא, ע., "הערות על טיבם ותכליתם של כללי ברירת הדין במשפט הבינלאומי-הפרטי", עיוני משפט י(2), 1984, עמ' 275-295.
Amin, A., "Post Fordism, Models, Fantasies, Pan Toms of Transition", in: Amin, A., (ed.), Post Fordism, (Blachwell, 1994), pp. 1-15.
Chitty On Contracts, (Sweet Maxwell, London, 1999).
Hanrock, P. Tyler, M., Work, Postmodernism and Organizationn, (Sage, 2001).
Mingione, E., "Inroduction: Immigrants and the Informal Economy in European Cities", International Journal of Urban and Regional Research 23(2), 1999, pp. 209-211.
Moore, J.W., "Marx's Rcology and the Environmental History of World Capitalism", Capitalism, Nature, Socialism 12(3)[47], 2001, pp. 134-139.
Strain, J.K., "Contract Law: 1999 Survey of Indiana Contract Law", Indiana Law Review 33, 2000, pp. 1179-1189.

תגים:

גלובליזציה · הפרטה · מינהל · מנהל · עבודה · ציבורי · תום

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בין משפט פרטי למשפט ציבורי", סמינריון אודות "בין משפט פרטי למשפט ציבורי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.