היישום אינו מחובר לאינטרנט

גמישות קוגניטיבית כמנגנון פיצוי אצל דיסלקטים

עבודה מס' 062956

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם הגמישות הקוגניטיבית, כחלק מפונקציות ,EF אצל דיסלקטים בוגרים מפוצים שונה מזו של קוראים בוגרים תקינים?

5,316 מילים ,54 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

דיסלקציה התפתחותית מתבטאת בחסך סלקטיבי של חוסר יכולת להגיע לקריאה שוטפת
ומדויקת של מילים, כאשר עיקר הכשל מתבטא בפענוח הסמל הכתוב (British
(Psychological Society, 1999. הלוקים בה נופלים משמעותית ביכולת הקריאה המצופה
לגילם הכרונולוגי ותנאי למידתם, מצב הפוגע בהישגיהם האקדמאים וביכולתם לבצע מטלות
יומיומיות הדורשות קריאה (W.H.O., 1993). תסמונת זו מופיעה אצל ילדים בעלי
אינטליגנציה נורמאלית, ללא נזק נוירולוגי או סנסורי, שקיבלו הוראה קונבנציונאלית, בעלי
יכולת סוציו-אקונומית סבירה (DSM IV). יש לציין כי תסמונת זו אינה נעלמת בבגרות.
בעשורים האחרונים נצטברו ממצאים המצביעים על קיומם של מכניזמים נוירו-ביולוגים
גנטיים בבסיס הדיסלקציה וכי הללו מובילים לדפוסים מוחיים מורפולוגיים ופונקציונאליים
אבנורמליים אשר אחראים לתסמיניה של הלקות. על ממצאים אלו נמנות בין היתר עדויות
בדבר אבנורמליות של אזורים מוחיים פרסילוויאנים וכן אזורים טמפורליים פוסטריוריים
בייחוד שמאליים המעורבים בעיבוד שפתי, חסכים בתפקודה של מערכת הראיה, אסימטרייה
מוחית אבנורמלית וחסך רב מערכתי בעיבוד גירויים מהירים וריצפיים. על אף שפע הממצאים,
טרם גובשה הבנה מלאה וחד משמעית באשר למנגנונים המוחיים בבסיס הלקות ומעמדם של
ממצאים רבים נותר ספקולטיבי ( .(Zeffiro & Eden., 2000; Habib., 2000

המחקר הנוכחי מבקש להתמקד באחת מפונקציות הEF - - גמישות קוגניטיבית. מושג זה
מתייחס ליכולת להסיט מחשבות ופעולות על מנת לתפוס, לעבד ולהגיב לסיטואציות בדרכים
שונות. זהו מאפיין הסתגלותי בהתנהגות האדם אשר תכופות נפגם עקב נזק מוחי (Luria and
(.Tsvetkova, 1990

שאלת המחקר:
נשאלת השאלה האם הגמישות הקוגניטיבית, כחלק מפונקציות EF, אצל דיסלקטים בוגרים
מפוצים שונה מזו של קוראים בוגרים תקינים?
השערת המחקר ניבאה כי פרופיל מנגנון הגמישות הקוגניטיבית של דיסלקטים בוגרים
מפוצים יהיה גבוה מזה של קוראים רגילים משווי גיל כרונולוגי, אינטליגנציה והשכלה.
באופן ספציפי, מצופה כי נבדקים סטודנטים דיסלקטים בוגרים מפוצים יפגינו ביצועים
טובים יותר במבחני שימושים לא שגרתיים וWCST - מאשר נבדקים סטודנטים קוראים
תקינים.

נבדקים
המדגם כלל 22 נבדקים בטווח גילאי 23-29. הנבדקים חולקו ל2 - קבוצות: קבוצת ניסוי וקבוצת
ביקורת. קבוצת הניסוי כללה 11 דיסלקטים התפתחותיים מפוצים ללא הפרעות קשב אקוטיות.
הדיסלקטים המפוצים הם סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה. קבוצת הביקורת
כללה 11 סטודנטים קוראים תקינים.

מקורות:

American Psychological Association, DSM-IV, 1994.
Anderson, V.A. (1998). Assessing Executive Functions in Children: Biological, Psychological, and Developmental Considerations. Neuropsychological Rehabilitation, 8 (3), 319-349.
Anderson, V.A., Anderson, P., Northam, E., Jacobs, R., and Catroppa, C. (2001). Development of Executive Functions through Late Childhood and Adolescence in an Australian Sample. Developmental Neuropsychology, 20 (1), 385-406.
Banich M. T. Executive function The Neural Bases of Mental Function Executive Function Ch. 10. Thatcher, R.W. Human Frontal Lobe Development: A Theory of Cyclical Cortical Reorganization. In Krasnegor, N.A., Lyon, G.R., Goldman-Rakic, P.S., (ED), Development of the Prefrontal Cortex (69-83), Palua
Brookes, Baltimore, London, Toronto, Sydney, 1997.
Barkley, R. A. (2000). Genetics of Childhood Disorders, Part 1. The Executive Functions and ADHD. Journal of The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 39, 1064-1068.
Ben-Dror, I., Pollatsek, A. Scarpati, S. (1991). Word Identification in Isolation and in Context By College Dyslexic Students, Brain and Language, 40, 471-490.
Berg, E. A. (1948). A Simple Objective Technique for Measuring Flexibility in Thinking. J. Gen. Psychology, 39: 15-22.
Brosnan, M., Demetre, J., Hamill, S. Robson, K., Brockway, H. Cody, G. (2002) Executive Functioning in Adults and Children With Developmental Dyslexia, Neuropsychologia, 1413, 1-12.
Bowers, P., Wolf, M. (1993). Theoretical Links among Naming Speed, Precise Timing Mechanisms and Orthographic Skill in Dyslexia, Reading and Writing, Mar, 5(1), 69-85.
Breznitz, Z. (2002). Asynchrony of Visual-Orthographic and Auditory-Phonological Word Recognition Processes: An Underlying Factor in Dyslexia. Reading and Writing, 15 (1-2), 15-42.
British Psychological Society. (1999). Dyslexia Literacy and Psychological Assessment. Report By a Working Party of The Division of Educational and Child Psychology. Leicester: British Psychological Society.
Cooper, J. A., Sagar, H. J., Jordan, N., et al. (1991). Cognitive Impairment in Early, Untreated Parkinson's disease and Its Relationship to Motor Disability. Brain, 114, 2095-2122.
Denckla, M.B. (1996). Research on Executive Function in a Neurodevelopmental Context: Application of Clinical Measures. Developmental Neuropsychology, 12 (1), 5-15.
Drewe, E. A. (1974). The Effect of Type and Area of Brain Lesion on Wisconsin Card Sorting Test Performance. Cortex, 10, 159-170.
Eslinger, P. J. and Grattan, L.M. (1993). Frontal Lobe and Frontal Substrates for Different Forms of Human Cognitive Flexibility. Neuropsychology, 31 (1), 17-28.
Fink, R.P. (1998). Literacy Development in Successful Men and Woman with Dyslexia, Annals of Dyslexia, 48, 311-347.
Gallagher, A.M., Laxon, V., Armstrong, E. Frith, U. (1996). Phonological Difficulties in High-Functioning Dyslexics, Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 8, 499-509.
Guilford, J. P., Christensen, P. R., Merrifield, P. R. and Wilson, R. C. (1978). Alternate Uses: Manual of Instructions and Interpretation. Sheridan Psychological Services, Orange, CA.
Goldstein F.C., and R.C Green. Assessment of Problem Solving and Executive Functions In Clinical Neuropsychological Assessment: A cognitive Approach. Ed: Mapou R.L., and Spector J. Plenum Press, New York, 1995.
Goldstein, K. (1943). Concerning Rigidity. Character and Personality, 11: 209-226.
Heaton, R. K., Chelune, G. J., Talley, J. L., Kay, G. G., and Curtiss, G. (1993). Wisconsin Card Sorting Test Manual: Revised and Expanded. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Habib, M. (2000). The Neurological Basis of Developmental Dyslexia: An Overview and Working Hypothesis. Brain, 123, 2373 - 2399.
Hendriks, A.W. Kolk, H.H.J. (1997). Strategic Control in Developmental Dyslexia, Cognitive Neuropsychology, 14, 321-366.
Huttenlocher, P.R. Arun S. Dabholkar. Developmental Anatomy of Prefrontal Cortex. In Krasnegor, N.A., Lyon, G.R., Goldman-Rakic, P.S., (ED), Development of the Prefrontal Cortex, (69-83), Palua Brookes, Baltimore, London, Toronto, Sydney, 1997.
Jason, G. W. (1985). Gesture Fluency after Focal Cortical Lesions. Neuropsychology, 23, 463-481.
Jones-Gotman, M., and Milner, B. (1977) Design Fluency: The Invention of Nonsense Drawings after Focal Cortical Lesions. Neuropsychology, 15, 653-674.
Leinonen, S., Muller. K., Leppanen, P.H.T., Aro. M., Ahonen, T., Lyytinen R. (2001). Heterogeneity in Adult Dyslexic Readers: Relating Processing Skills to the Speed and Accuracy of Oral Text Reading, Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 14, 265-296.
Leikin, M. Breznitz, Z. (2001). Effects of Accelerated Reading Rate on Syntactic Processing of Hebrew Sentences among normal readers: Electrophysiological Evidence Genetic, Social and General Psychology Monographs, 127 (2), 193-211.
Levine, B.E., (1990). Organizational Deficits in Dyslexia: Possible Frontal Lobe Dysfunction, Developmental Neuropsychology, 6(2), 95-110.
Luria, A. R. and Tsvetkova, L. S. (1990). The Neuropsychological Analysis of Problem Solving. Paul M. Deutsch Press. Inc. Orlando.
Massachusetts School of Professional Psychology Dissertation Abstract. PsyD. Executive Function and Cognitive Style in Adolescent College Students, Including Those with Learning Disabilities, Clyne, S. E. (1999). USA.
Milner, B. and Petrides, M. (1984). Behavioral Effects of Frontal Lobe Lesions in Man. Trends Neuroscience, 7, 403-407.
National Institute of Child Heath and Human Development. (2001). Report of the National Reading Panel. Teaching Children to Read Reports of Subgroups: http://www.nichd.nih.gov/publications/pubskey.cfm?from=nrp
Nicolson, R. I. And Fawcett, A. J. (1999). Developmental Dyslexia: The Role of The Cerebellum. Dyslexia: An International Journal of Research and Practice. 5(3), 155-177.
Robinson, A. L., Heaton, R. K. Lehnan, R. W. and Stilson, D. W. (1980). The Utility of Wisconsin Card Sorting Test in Detection and Localizing Frontal Lobe Lesions. J. Consult. Clin. Psychology. 48: 605-614
Pendelton, M. G., Heaton, R. K., Lehman, R. A. W. and Hulihan, D. (1982). Diagnostic Utility of The Thurstone Word Fluency Test in Neuropsychological Evaluation. J. Clin. Neuropsychology, 4, 307-317.
Pennington, B.F., Groisser, D. Welsh, M. (1993). Contrasting Cognitive Deficits in Attention Deficit Hyperactivity Disorder versus Reading Disability. Developmental Psychology, 29, 511-523.
Piatt, A. L., Fields, J. A., Paolo, A. M., et al. (1999) Lexical, Semantic, and Action Verbal Fluency in Parkinson's Disease With and Without Dementia. J. Clin Exp Neuropsychology, 21, 435-443.
University Of Pittsburgh, Dissertation Abstract. PhD Executive Dysfunction in Adults with Learning Disabilities, Michael Pramuka, 1998, USA.
Pugh, K.R., Mencl, W.E., Jenner, A.R., Katz, L., Frost., S.J., Lee, J.R., Shaywitz, S.E., Shaywitz, B.A. Neurobiological Studies of Reading and Writing disability (2001). Journal of Communication Disorders, 34, 479-492.
Raven Standard Progressive Matrix. Los Angeles, C.A. Western Psychological Services, 2000.
Shafrir, U. Seigel, L.S. (1994). Preference for Visual Scanning Strategies Versus Phonological Rehearsal in University Students with Reading Disabilities, Journal of Learning Disabilities, 27, 583-588.
University Of Haifa, Dissertation Abstract. PhD. Predicting Reading Ability: Evidence for Cognitive Modularity, Eveline Shatil, 1995, Israel.
Singer, B.D., and Bashir, A.S. (1999) What are Executive Functions and Self-Regulation and What Do They Have to Do With Language-Learning Disorders? Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 30, 265-273.
Stuss, D. T. and Benson, D. F. (1986). The Frontal Lobes. Raven Press, New York.
Swanson, H.L. and Alexander. (1997). Cognitive Processes as Predictors of Word Recognition and Reading Comprehension in Learning-Disabled and Skilled Readers: Revisiting the Specific Hypothesis. Journal of Educational Psychology, 89(1), 128-158.
Turid, H. and Asbjornsen, A. (2000) Executive Functions in Dyslexia, Child Neuropsychology, 6 (1), 37-48.
Wechsler, D. (1896). Wechsler Adult Intelligence Scale- Revised 3'rd Ed. (WAIS ?). Cleveland, Ohio: Psychological Corporation, 1997.
Weyandt, L.L., Willis, W.G. (1994) Executive Function in School-Aged Children: Potential Efficacy of Tasks in Discriminating Clinical Groups, Developmental Neuropsychology, 1994, 10(1), 27-38.
World Health Organization (WHO). (1993). ICD-10, Classification of Mental and Behavioral Disorders, Diagnostic Criteria for Research. Geneva.
Wilson, A.M., Lesaux. (2001). Persistence of Phonological Processing Deficits in College Students with Dyslexia Who Have Age-Appropriate Reading Skills. Journal of Learning Disabilities, 34 (5), 394-400.
Zeffiro, T., Eden, G. (2000) The Neural Basis of Developmental Dyslexia. Annals of Dyslexia, 50, 3-30.

תגים:

גמישות · הפרעות · למידה · מנגנוני · פיצוי · קוגניטיבית · קוגניציה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גמישות קוגניטיבית כמנגנון פיצוי אצל דיסלקטים", סמינריון אודות "גמישות קוגניטיבית כמנגנון פיצוי אצל דיסלקטים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.