היישום אינו מחובר לאינטרנט

כיצד מתמודדות המערכות - החוקתית והמשפטית - בישראל 2003 להגשמתו של עקרון השוויון בין המינים

עבודה מס' 062725

מחיר: 724.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תמונת מצב וניתוח מקרים.

36,718 מילים ,79 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
פרק ראשון- מעמדן של הנשים הישראליות בתחומי העבודה והכלכלה
א. רקע
ב. נשים בישראל תמונת מצב
1. נשים בכנסת ובממשלה
2. נשים בשלטון המקומי
3. נשים בשרות המדינה
4. נתונים במשרדים נבחרים וביחידות הסמך...
5. נשים בדירקטוריונים
6. נשים במערכת בתי המשפט
7. נשים במשטרה
8. נשים בצה"ל
9. נשים בכוח העבודה
10. נשים באקדמיה
ג. חקיקה למען שוויון בתעסוקה
ד. משפיעות - נשים כמנהלות
1. נשים מנהלות בתעשיית ההיי-טק
2. נשים ויזמות בעסקים
ה. נפגעות- השפעת הכלכלה הישראלית על נשים
1. השפעת מדיניות הצמצום התקציבי ופגיעתה בתעסוקת נשים
2. פערי שכר בין נשים וגברים
3. חסמים העומדים בפני נשים בעולם העבודה
ו. תעסוקת נשים במגזרים ייחודיים
1. נשים ערביות
2. נשים עולות
פרק שני - ניתוח משפטי
א. רקע - מעמדן המשפטי של הנשים בישראל
ב. ניתוח הסוגייה: עקרון השוויון
1. מעמדו החוקתי של עקרון השוויון וניתוחו
2. הגדרת המושגים: "שוויון" ו"הפליה"
3. הבעייתיות בהגדרת השוויון
ג. ניתוח הסוגייה: שוויון בין המינים
1. כללי
2. מהו: שוויון "פורמלי", שוויון "מהותי" ו"העדפה מתקנת"
3. הגנות לגיטימיות ופטרנליזם
ד. ניתוח הסוגייה מעמד האישה בתחום הציבורי והכלכלי
1. שוויון בחיים הציבוריים
2. החובה לנהוג בהגינות ובסבירות
3. אפליה פסולה של נשים על ידי הרשות המינהלית
4. תפקידו של ביהמ"ש בביעור נגע ההפליה המינית
ה. ניתוח הסוגייה שוויון הזדמנויות כלכלי
1. זכות יסוד לשוויון הזדמנויות בעבודה
2. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה והבטחת זכויות שוות לנשים בתעסוקה
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מבוא
הצגת הבעיה
בנושא מעמד האישה בישראל, כמו בכל מקרה של הערכת מצב, ניתן לשפוט לפי חצי הכוס המלאה או
לפי הריקה, במבט אופטימי או במבט פסימי ויש שיאמרו, שהעובדות עצמן ניתנות לפירוש משתי
הנקודות כאחת.1
בהיסטוריה של עם ישראל אפשר למצוא זו בצד זו מחד, גישה שוויונית לאיש ולאישה ומאידך,
קיפוח .2
מערכת החוקים שחוקקה הכנסת במשך שנות קיומה של המדינה, העניקה לנשים ולגברים את הזכות
השווה לבחור ולהיבחר לכאורה לכל מישרה. גם בהמ"ש שימשו דוגמא לגישה נאורה, שוויונית והוגנת,
אולם בין החוק לבין יישומו במציאות, רב המרחק וגדול הפער.
במשך שנים ארוכות התמקד מאבק הנשים בתביעה לשוויון זכויות משפטי, שהוא הפן השני של ביטול
אפליות בחוק.
רק בראשית שנות ה70 - הסתמן מפנה, הנמשך עד עצם היום הזה, ובמוקדו נדבך נוסף: שוויון בפועל
("דה פקטו"), שמשמעו יצירת תשתית רחבה שתעניק לנשים הזדמנות למציאות חיים שוויונית .3
המודעות ההולכת וגוברת של נשות ישראל לעובדה שטרם הגענו לשוויון בין המינים, כמו גם נכונות
לפעול בשיתוף פעולה, למרות הבדלים בהשקפותיהן הפוליטיות והדתיות, מעוררת תקווה כי תמשכנה
לפעול במרץ מחודש לתקן את העיוותים והעוולות, במטרה לקדם את הנשים למימוש האידיאלים
הנשגבים של צדק ושוויון, שמצאו את ביטויים במגילת העצמאות.

השאלות הנבדקות
1. מהו המעמד החוקתי והמשפטי של עקרון השוויון בין המינים?
2. כיצד מתמודדות המערכות: החוקתית והמשפטית בישראל להגשמתו של עקרון זה?

שיטת הבדיקה
ניתוח מקרים ע"פ סוגיות אשר נדונו בבית המשפט בנושאים הבאים:

1. עקרון השוויון.
2. שוויון בין המינים
שוויון "פורמלי".
שוויון "מהותי".
"העדפה מתקנת".

3. מעמד האשה בתחום הציבורי
שוויון בחיים הציבוריים.
תחולת עקרון השוויון על הרשות המינהלית.
הפליה פסולה של נשים על-ידי הרשות המינהלית.
תפקידו של ביהמ"ש בביעור נגע ההפליה המינית.
4. שוויון הזדמנויות כלכלי
זכות יסוד לשוויון הזדמנויות בעבודה.
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
הבטחת זכויות שוות לנשים בתעסוקה
קבלה לעבודה.
תנאי עבודה.
שכר עבודה.
קידום בעבודה.
הכשרה והשתלמות מקצועית.
פיטורים, פיצויי פיטורים.
תכנית פרישה מוקדמת ותנאי פרישה.

במוקד המאמר שני פרקים עיקריים:
בפרק הראשון אציג תמונת מצב עדכנית (2002) על מעמדן של הנשים הישראליות בתחומי העבודה
והכלכלה.
הפרק השני יעסוק רובו ככולו בניתוח מקרים וסוגיות אשר נדונו בבתי המשפט והמפורטים בסעיף ג'
לעיל.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. שלוי אליס, "מעמד האשה בישראל 94", הארץ - מעמד האשה 7.3.94 '94, עמ' .5
2. "נשים במוקדי החלטה", מעמד האשה, 1987, עמ' .1
3. "עשור או"ם למען נשים", מעמד האשה, דצמבר 85', עמ' .10

מקורות:

אבתיסאם, א. וברהם, א. "האישה הערביה בעבודה", נשים הכח העולה: קידום נשים בעבודה וניפוץ "תקרת הזכוכית" עורכת ענת מאור, 1997.
ברכה, ב. משפט מינהלי, שוקן, 1986, כרך ראשון.
ברכה, ב. שוויון הכל בפני החוק, האגודה לזכויות האזרח בישראל, 1988.
ברק, א. פרשנות במשפט, נבו, 1994, כרך 3 - פרשנות חוקתית.
יזרעאלי, ד. "מנהלות בישראל". נשים הכח העולה: קידום נשים בעבודה וניפוץ "תקרת הזכוכית" עורכת: ענת מאור, 1997.
כהן, ח. המשפט, מוסד ביאליק, 1991.
לירן, נ. ווסטמן, מ. "קידום הנשים בעסקים" בתוך נשים הכוח העולה . עורכת: ענת מאור, 1997.
סילון, ר. "נשים מנהלות בתעשייה" נשים הכח העולה: קידום נשים בעבודה וניפוץ "תקרת הזכוכית", עורכת: ענת מאור, 1997.
רדאי, פ. זכויות נשים, מפרסומי האגודה לזכויות האזרח בישראל, 1989.
רובינשטיין, א. המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל, שוקן, 1991.
רוזנבלום, א. המדריך השלם לזכויות המשפחה בישראל, הוצאת כתר, 2001.
אלמוג, ש. "לקט ידיעות", משפט וממשל א' ע"מ 565.
בלונדר, ר. "תחושות אימהיות ראשוניות" אתר אינטרנט: http://www.emama.co.il/ (2002).
בן גל, ט. "העדפה מתקנת", זכויות האדם והאזרח בישראל (עורכים: ט. בן גל ואח'), האגודה לזכויות האזרח בישראל, 1992, כרך ג' 37.
ברון, ג. "מעתה: עדיפות לנשים בעבודה בסקטור הציבורי", ידיעות אחרונות - מוסף ממון, 26.7.95 עמ' 2.
ברק, א. "ההלכה השיפוטית והמציאות החברתית: הזיקה אל עקרונות היסוד, ספר זוסמן, דף-חן, תשד"מ, 71.
האגף לקידום מעמד האישה ושילובן, קידום נשים בשירות המדינה-תמצית נתונים. מוגש לוועדת הכנסת לקידום מעמד האישה, יולי 2002.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נתונים מסקר כוח אדם: לרבע הראשון של שנת 2002 העלייה בשיעור הבלתי מועסקים נמשכת (10.6%) אך בקצב מתון יותר. הודעה לעיתונות (5.7.2002).
הנהלת בתי המשפט. מצבת שופטים ורשמים בפועל בכל בתי המשפט בארץ לפי מגדר ולפי דת. (26.06.2002).
השנתון הססטיסטי לישראל, 2000, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
ורצברגר, ר. נשים בכלכלת ישראל - משפיעות, משתתפות ונפגעות. מסמך רקע ליום האישה הבינלאומי, כנסת ישראל, 2001.
ורצברגר, ר. ריכוז נתונים בנושא נשים, הכנסת מרכז מחקר ומידע , ה' באב תשס"ב 14 ביולי 2002.
כהן, ח. "ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית, עיונים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו", הפרקליט ספר היובל 9.
לורי, א. "כל מה שאתה יכול לעשות", מוסף הארץ 1.9.95 עמ' 18.
"נשים במוקדי החלטה", מעמד האשה, 1987, עמ' 1.
"נשים וגברים בראי הססטיסטיקה", 2000, הלמ"ס.
ספיר, י. "יישום עקרון השווויון בפסיקת ביהמ"ש הגבוה לצדק", הפרקליט לז143.
"עשור או"ם למען נשים", מעמד האשה, דצמבר 85', עמ' 10.
פלאוט, ס. "העדפה מקלקלת",משפט וממשל ג' 235.
קרפ, י. "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו - ביוגרפיה של מאבקי כוח",משפט וממשל א' 345.
רדאי, פ. "נשים במשפט הישראלי",נשים במלכוד (בעריכת ד. יזרעאלי ואח'), (הקיבוץ המאוחד, מהדורה שניה - תשמ"ב) 172.
רדאי, פ. "התפתחות השוויון בין המינים במשפט ודרכים לקידומו", זכויות האדם והאזרח בישראל (עורכים: ט. בן גל ואח') (האגודה לזכויות האזרח בישראל, 1992) כרך ג' 90.
רדאי, פ. "הפרטת זכויות האדם והשימוש לרעה בכוח", משפטים כ"ג 21.
רדאי, פ. "על העדפה מתקנת", משפט וממשל ג' 145.
רדאי, פ. "על השוויון",מעמד האשה בחברה ובמשפט (בעריכת פ.רדאי ואח') (שוקן, 1995)19 .
רדאי, פ. "שוויון האשה בחיי הכלכלה והעבודה",זכויות האדם והאזרח בישראל (עורכים: ט. בן גל ואח') (האגודה לזכויות האזרח בישראל, 1992) כרך ג' 108.
רדאי, פ. "נשים בשוק התעסוקה", מעמד האשה בחברה ובמשפט (בעריכת פ. רדאי ואח'), שוקן, 1995, 64.
רשות החברות הממשלתיות. דו"ח סטטיסטי של רשות החברות הממשלתיות, מיום ה-13.01.2002.
שלו, כ. "על שוויון, שונות והפליית מין", ספר לנדוי, בורסי, 1995, כרך שני, 893.
שלוי, א. "מעמד האשה בישראל 94", הארץ - מעמד האשה 94' 7.3.94, עמ' 5.
Epstein R. Forbidden Grounds: The Case Against Employment Discrimination Laws (1992) 417-420.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כיצד מתמודדות המערכות - החוקתית והמשפטית - בישראל 2003 להגשמתו של עקרון השוויון בין המינים", סמינריון אודות "כיצד מתמודדות המערכות - החוקתית והמשפטית - בישראל 2003 להגשמתו של עקרון השוויון בין המינים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.