היישום אינו מחובר לאינטרנט

מיזמי חינוך לדו-קיום וסובלנות בין יהודים וערבים שמטרתם ליצור חברה פלורליסטית בישראל

עבודה מס' 062689

מחיר: 314.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה של מספר מיזמים בארץ.

12,122 מילים ,33 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
"רב תרבותיות בחברה הישראלית"
חינוך לסובלנות ודו קיום בחברה רב-תרבותית
א. סובלנות - דו קיום
ב. חינוך לגישה רב-תרבותית - סקירת מאמרים ומחקרים
ג. רב-תרבותיות ויהדות
ד. רב-תרבותיות והמדע
ה. גישתו של לם
מיזמי חינוך לדו-קיום וסובלנות בין שתי החברות - היהודית והערבית
א. מיזם גבעת חביבה
ב. נווה שלום
1. נווה שלום - ואחת אוסלאם
2. בית הספר לשלום
3. מיזמי מפגשים לבני נוער
ג. מיזם קרן אדנאואר
ד. מרכז אדוה
ה. האגודה לזכויות האזרח
סיכום וביקורת
ביבליוגרפיה

מבוא
בחברות שמתקיימות בהן מספר תרבויות משנה, יש לפלורליזם שתי משמעויות - אמפירית ונורמטיבית. במשמעות הראשונה שומרת כל קבוצה אתנית על ייחודה התרבותי ואין כמעט טמיעה של מיעוט בתוך הרוב. במישור הנורמטיבי חברה פלורליסטית היא חברה פתוחה, המכבדת את זכות הפרט לשמור על זהות נפרדת או להשתלב בקרב הרוב .1
בזהות אתנית קיים עירוב של תפיסות אישיות לגבי מוצא וסמלים משותפים. גבולות אתניים נתפסים כיום כתהליך של משא ומתן של פרטים בשאלת הגדרת זהותם האתנית ביחס לשאר החברה. ברמה זו נבחנות האופציות האתניות שאנשים בוחרים כחלק מזהותם, ובאיזו מידה הם מערבים את זהותם האתנית בחיי היומיום.
החברה הישראלית מתיימרת להיות חברה רב-תרבותית. תדמור מגדיר רב-תרבותיות:2
"מושג נורמטיבי, המביע תפיסה ערכית, אידיאית, הרואה בריבוי התרבותי ערך חיובי, רצוי, המבטא את גיוונו של רוח האדם ואת ערכי החירות, השוויון, הכבוד-לאדם והצדק.
הקיום האנושי-תרבותי כרוך בשותפות חברתית. כל תרבות כוללת שיטה חינוכית. תהליך הסוציאליזציה הנו הבטחת רציפות חברתית-תרבותית. הגדרות שונות של תרבות מניחות תרבות כתהליך העברה ורכישה של ידע, אמונות, מנהגים באופן חברתי. תהליך בו נושאים בני אדם תוצאות אישיות של שייכות.
הפלורליזם של שיטות העברת תרבות מקביל לפלורליזם התרבותי.
בעניין זה מציע יוסי יונה3 שלוש משמעויות לפלורליזם החינוכי בחינוך:
* אחת, הענקת אפשרות שווה לכל ילד וילדה לפתח את אישיותם וכישוריהם, כראות עיניהם.
* השניה, הענקת אפשרות שווה לכל תרבות לבטא את ערכיה ואורח חייה.
* והשלישית, שילוב של פלורליזם התרבויות יחד עם פלורליזם אינדיבידואלי בכל אחת מהתרבויות.
כיום נעשות פעולות רבות הן במסגרת מיזמים ע"י מוסדות חינוך והן באתרי אינטרנט שונים פעילות חינוכית לדו-קיום וסובלנות בין שתי החברות, היהודית והערבית.

במוקד העבודה אסקור מספר מיזמים המציעים תוכניות דרכי הפעלה לטיפול בקונפליקט ערבי\יהודי ביניהן: נווה שלום; ת"ל של גבעת חביבה; מרכז אדוה והאגודה לזכויות האזרח; מיזם קרן אדנאואר ע"י האוניברסיטה העברית. אולם תחילה אדון ב"רב תרבותיות בחברה הישראלית", חינוך לסובלנות ודו קיום בחברה רב-תרבותית, נבהיר את המושגים סובלנות - דו קיום, ובסיכום חלק זה אציג גישות ודעות פילוסופים ומחנכים בדבר חינוך לגישה רב-תרבותית.
-----------------------------------------------------------------------------------
1. סמוחה, ס. (2001). יחסי ערבים-יהודים, בתוך: א. יער וז. שביט (עורכים), מגמות בחברה הישראלית. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.
2. תדמור, י. (2001). "חינוך לגישה רב-תרבותית", תדפיס הרצאה שניתנה ביום 23.5.01 במסגרת ימי עיון, שהתקיימו במכללה, בנושא: "החברה הישראלית לאן."
3. יונה, י. (1991). "פלורליזם תרבותי לעומת אינטגרציה תרבותית והשלכותיהם על תחום החינוך", בתוך, מגמות ל"ד (1). עמ' .121-138

מקורות:

איזנשטט, ש.נ. (1965). "חינוך ונוער", עיונים, סוציולוגיה, ירושלים, עלית הנוער.
אליאור, ר. (2000). "חינוך לתרבות בחברה-רב-תרבותית". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
בן פרץ, מ. ושטיינהרט, מ. (2000). "המפגש הבין-תרבותי בכיתה: כיצד רואים תלמידים עולים חדשים את המציאות הלימודית בבית-ספר ישראלי". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
בקרמן, צ. וסילברמן, מ. (2000). "השחתת התרבות והחינוך על-ידי מדינת הלאום" בתוך, מרים ברלב (2000), (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
גובר, נ. (2000). "הפדגוגיה הביקורתית והחינוך לרב-תרבותיות כעמדה פרדוכסלית מודעת", בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
הרוסי, י. (2000). "עולים עלינו? על תרבות ובין-תרבותיות בחברה קולטת עולים", בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
וולצר, מ (1999). על הסובלנות. תרגום עמנואל לוטם. עורך ראשי: ישי קורדובה. בהוצאת משרד הבטחון ת"א. (להלן וולצר).
יונה, י. (1991). "פלורליזם תרבותי לעומת אינטגרציה תרבותית והשלכותיהם על תחום החינוך", בתוך, מגמות ל"ד (1). עמ' 121-138.
יפה, א. (2000). "תוצאותיה של מדיניות הפלורליזם במדינת ישראל: השפעת הגיל והרקע האתני על סטראוטיפים אתניים". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
לם, צ. (2000). "חינוך רב תרבותי, בין-תרבותי-האם יש בזה ממש". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
סלומון, נ. (2000), "רשומון זה לא רק סרט" בתוך: פנים, 15, עמ' 46 - 40.
סילברמן-קלר, ד. (2000). "חינוך בחברה מרובת-תרבויות: המקרה של החינוך הממלכתי-דתי". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
סמוחה, ס. (2001). יחסי ערבים-יהודים, בתוך: א. יער וז. שביט (עורכים), מגמות בחברה הישראלית. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב
רבאח חלבי ופאא סרור, מיכל זק. (2000)."בני נוער מתמודדים עם המציאות המורכבת". בתוך ראבח חלבי (עורך), דיאלוג בין זהויות- מפגשי ערבים ויהודים בנווה שלום. בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
רבאח חלבי, (2000). "קורס הכשרת מנחים", בתוך ראבח חלבי (עורך), דיאלוג בין זהויות- מפגשי ערבים ויהודים בנווה שלום. בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
רוטנברג, מ. (2000). "החינוך לרב-פרשנויות כרב-תרבותיות", בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
רפל, ד. (2000). "חינוך לתרבות בחברה רב-תרבותית". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
שולוב ברקן, ש (1992), קונפליקטים בין-קבוצתיים, (מרכזת הפרוייקט קרן אדנאואר)של בית הספר לעבודה סוציאלית האוניברסיטה העברית ירושלים.
שנהב י. 7/02/2001 "אם קיימת מציאות של סוס ורוכבו, הרוכב הוא שאומר: בלי פוליטיקה". מוסף עיתון הארץ. (להלן: שנהב - הארץ).
שושני, י. (2000). "על אמת ופלורליזם בחינוך ". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך. עמ' 31-40.
שיפמן, י. (2000). "על התרבות היהודית והאיסלאמית: העימות ביניהן ומשמעויותיו החינוכיות". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
שקולניקוב, ש. (2000). כיצד אפשרי חינוך לפלורליזם תוך חילוקי דעות אמיתיים? בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספרר לחינוך. עמ' 31-40.
תדמור, י. (2001). "חינוך לגישה רב-תרבותית", תדפיס הרצאה שניתנה ביום 23.5.01 במסגרת ימי עיון, שהתקיימו במכללה, בנושא: "החברה הישראלית לאן".
תמיר, י. (1995). שני מושגים של רב-תרבותיות, בתוך: מנחם מאוטנר, אבי שגיא ורונן שמירר (עורכים). רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית. ספר הזכרון לאריאל רוזן-צבי. תל אביב, רמות, אוניברסיטת תל אביב. עמ' 79-92.
Avetts, J. (1979). The Sociology of Education Ideals, Notingham Condor.
Gearing, F. (1979). Toward Cultural Theory of Education and Schooling, N.Y. Mouton Publishers.
Banks, J.A. (1993). Multicultural education: Development, dimensions and challenges. In: Phi Delta Kappan. Vol. 75 (1). Pp. 22-28.
Lewis, A. (1981). "Minority in Sharonia, Israel and Stockton California a comparative analysis", Anthropological and Education quatery, Vol. XII No. 1, Spring.
Malinovsky, B. (1936). "Native education and culture contact". In: International Review Mission, Vol. 25.
Ogbu, J.U. (1976). Minority Education and Caste, The American System in Gross Cultural Perspective, Berkly University press.
Safa, H.I. (1971). "Education modernization and process of national integration", In: Anthropological Perspective on Education, 16, edites by M. Wax, S. Diamond and F. Gearing, N.Y. Basic Bookd Publishers.
Stonequist, E.V. (1977). The Marginal Man a Study in Personality and Cultural Conflict, N.Y. Russel Russel.
Wax, M.L. (1971). "Comparative research an anthropological outline", In: anthropological Perspectives on Education, edited by M. Wax, S. Diamond and F. Gearing, N.Y. Basic Books.

תגים:

אדוה · אדנאואר · גבעת · האזרח · הישראלית · האגודה · חביבה · חינוך · יהודי · לזכויות · סובלנות · מיזם · נווה · ערבי · קונפליקט · קרן · שלום · תרבותיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מיזמי חינוך לדו-קיום וסובלנות בין יהודים וערבים שמטרתם ליצור חברה פלורליסטית בישראל", סמינריון אודות "מיזמי חינוך לדו-קיום וסובלנות בין יהודים וערבים שמטרתם ליצור חברה פלורליסטית בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.