היישום אינו מחובר לאינטרנט

התמורות בת"ל - מהחינוך המקצועי לחינוך הטכנולוגי

עבודה מס' 061494

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהי תכנית לימודים ובחינת יישומה ע"פ התמורות שחלו לאורן זמן בישראל ובעולם.

9,364 מילים ,39 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
ת"ל: התאמה, הגשמה, מגמות ותכנים
א. רקע
ב. מהן מטרותיה של תוכנית הלימודים?
ג. פיתוח חוויות הלמידה
ד. הערכת יעילות חוויות הלמידה
ת"ל מחינוך מקצועי לחינוך טכנולוגי
א. רקע
ב. גישות בתפישת מהות הטכנולוגיה
ג. החינוך הטכנולוגי - עבר הווה עתיד
תוכניות לימודים משולבות לטכנולוגיה ולעולם העבודה - הניסיון הקנדי
א. פתיחה
ב. יצירת רלוונטיות לחיי התלמידים
ג. יתרונות תוכנית הלימודים המשולבת
ד. הערכת ביצוע אותנטית
ה. תהליך שיתופי
ו. שיטות ומבנים חדשים בהוראה
ת"ל "אורט" - התשובה הישראלית לCTS- הקנדי
א. ראשית דבר
ב. אורט ישראל כמודל לתוכניות לימודים משולבות לטכנולוגיה ולעולם העבודה
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
נוכח המציאות החדשה וההתפתחויות הטכנולוגיות, מתקשה כל מערכת ובעיקר
מערכות החינוך וההכשרה, להתמודד עם משימות דינמיות ובזמן תגובה אמיתי.
הדינמיקה במציאות היא לא רק של תוכן, אלא גם דינמיקה של קונספציות ושל דרך.
הטכנולוגיות החדשות גורמות לשינוי כל סגנון העבודה. אנו הופכים במהירות ולא
בהדרגה, לחברת ידע ויש להכין את התלמיד ללמידה לקראת שינויים ולקראת
הזדמנויות חדשות הנקרות ללא הרף. התלמיד שיצא לשוק העבודה במילניום
השלישי - חייב להיות מצויד בכושר חשיבה ובכושר ניתוח ולא דווקא בידע, כיוון
שהידע מתחדש ומתעדכן ללא הפסק.
בבואנו להתייחס לשאלות היסוד של ארגון מערכת חינוך מדעית טכנולוגית, המצויה
בסביבה משתנה, בסביבה של תנועה מתמדת, כנראה שלא ניתן להגדיר ברור את
התכנים. אך כנראה כי גם קשה להגדיר ממדים אחרים של המערכת. ייתכן שאפשר
להצביע רק על הכיוון הכללי, על קצב השינוי, על מתודות הוראה אפשריות, על
תכניות לימוד מתאימות ועל דרכים אפשריות לניהול בית ספר בסביבה משתנה. לא
תמיד ידוע מה יקרה כתוצאה מפיתוחה של טכנולוגיה חדשה.
על כן, במסגרת עבודה זו אסקור שני נושאים עיקריים המשפיעים על בניית תוכנית
הלימודים:
1. אגדיר מהי ת"ל, התאמתה, מטרותיה, תכניה, הערכתה והגשמתה.
2. אבחן את תוכניות הלימודים הלכה למעשה בתמורות שחלו לאורך זמן, מבית ספר
מקצועי לבית ספר טכנולוגי בנושאים הבאים:
* בפרופיל המקצועי של בוגר מערכת החינוך .
* במתודות הוראה המצויות בידי המורים והמתודות שיש להקנות בהכשרת ועדכון
מורים.
* בסביבות ההוראה והאמצעים, תוך שילובם בסביבת התעשייה והמשק
האמיתית.
בתוכניות לימודים משולבות לטכנולוגיה ולעולם העבודה: הניסיון הקנדי C.T.S -
(Career and Technology Studies), מול הניסיון הישראלי דוגמת "אורט ישראל".

מקורות:

אבינון, י. (1978). על היסודות הפילוסופיים של החינוך. כרכים א-ב, תל אביב: דקל.
אדן , ש. (1976). מטרות החינוך בישראל. תל אביב: מעלות.
אדן, ש. וקולת, ש. (1997). "התפתחות תכניות הלימודים בישראל וביטויין בספרי הלימוד". על"ה: עלון למורי ההיסטוריה, 6, 66-70.
אדר, ל. (1976). יסודות פסיכולוגיים של החינוך לערכים. תל אביב.
אדר, צ. (תשכ"ח- 1963). החינוך מהו? לבירור מטרת החינוך והסמכות המחנכת. ירושלים: מגנס, האוניברסיטה העברית.
אורט ישראל. (2001). אתר אינטרנט: mailto:mop@ort.org.il
אייזנר, א. (1970). "מטרות חינוכיות - הוראתיות ואקספרסיביות, ניסוחן ושימושן בתוכנית הלימודים" מתוך: עלון היחידה לתכניות לימודים, אפריל 1970, משרד החינוך והתרבות.
אילן, ד. ואילן, ב. (1994). "מתווה מתודולוגי למערכת ההדרכה להוראת הטכנולוגיה בחטיבות הביניים", עיונים בטכנולוגיה, גליון 21, אוקטובר 1994.
אלוני, נ. (1992). "לקראת מה יחנך בית הספר העתידי", הד החינוך, כרך ט"ו גליון י' עמ' 21.
אנטמן, א. (1997). "לקראת המאה העשרים ואחת - כיצד רואה התעשיה את החינוך בעידן המודרני". עיונים בטכנולוגיה, גליון 26, יוני 1997.
בכר, פ. (1997). כיצד מתקיים הלכה למעשה החופש בהפעלת תכניות לימודים שמתכננים מורים לאמנות?. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך.
בן פרץ, מ. וקרמר, ל. (1982). "תפיסת החינוך לערכים על ידי הורים מורים ותלמידים בבתי ספר תיכוניים בישראל". חוות דעת 15, 46-55.
בר-לב, מרים, (1999). "חינוך לערכים- פיתוח שיקול דעת, הכרעה ובחירה", בתוך ערכים וחינוך לערכים עמ' 81-92.
ברוש, ח. (1994). "הוראת התרבות בכיתה הערבית". החינוך וסביבו, ט"ז, 57-67.
ברנדס, י., וייס-גולדמן, ר. ומושקט-ברקן, מ. (1997). אמות מידה לבחינת תוכניות לימודים וחומרי למידה במקצועות היהדות בחינוך הממלכתי-כללי. ירושלים: מרכז תמי"ר.
דרור, י.ל. וליברמן, י. (1997). "תכנית הלימודים במעשה: מדינת ישראל. דו"ח משווק במחקר המשווה הבין-לאומי על המעשה בבית הספר". הלכה למעשה בתכנון לימודים, 12, 1-106.
הררי, ח. (1992). דו"ח ועדת הררי לבדיקת החינוך המדעי והטכנולוגי. מסקנותיה פורסמו ב-1992.
השכל, ע. (1995). הקשר בין תוכנית לימודים בערבית לעמדות והישגים של תלמידי כיתה ז'. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לחינוך, החוג למדעי החינוך.
ויגודסקי, י. (1997). "מנהל בית הספר ינהיג את השנוי", פרוייקט "מחר 98" משרד החינוך והתרבות ירושלים.
זילברמן, ע. (1993). "על עצמאותו של הידע הטכנולוגי ועל הצורך בחינוך טכנולוגי מובחן". עיונים בטכנולוגיה, גליון 21, דצמבר 1993.
חן, ד. (1995). "בין פדגוגיה לטכנולוגיה". הרהורים על תקשוב החינוך". מחשבים בחינוך. רבעון לטכנולוגיה מתקדמת.
חן ד., שקדי, א. וחכם א. (עורכים. (1976). נ.י.ל.י תכנית מחקר ופעולה - תשל"ו, אוניברסיטת תל אביב והמרכז לטכנולוגיה חינוכית, הוצאת "מערכות חינוך".
לוי, א. (תש"ן). נושאים בהערכה של תכניות לימודים. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים.
לם, צ. (1986). "האידיאולוגיה ומחשבת החינוך". בתוך פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך, ע"ע 30-5. ירושלים: שנתון תשמ"ו א'.
מרנץ, ח. (תשל"ה-1975). "מחשבות על חינוך מוסרי". עיונים בחינוך 6, 31-38.
משרד החינוך. (1994). "הרפורמה בחינוך הטכנולוגי", משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים. יוני 1994.
משרד החינוך והתרבות. (1996). חוזר מנכ"ל מיוחד, כ', 1996-תשנ"ו, ירושלים.
ס., יזהר. על חינוך ועל חינוך לערכים. עם עובד, תשל"ה 1975.
סימון, ארנסט ע. (1983). הזכות לחנך החובה לחנך - מסות. תל אביב: האוניברסיטה העברית, ביה"ס לחינוך, ספרית הפועלים.
פיירברג, י. (1997). מודל לתכנון קוריקולרי משלב מחשב על ידי המורה. ירושלים האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך.
פרנקנשטיין, ק. (1987). אמת וחופש-ערכים בחינוך. תל אניב: ספרית הפועלים.
פרשטמן, מ. (1997). "המורה המופלא למדע וטכנולוגיה", עיונים בטכנולוגיה, גליון 26, יוני 1997.
צחר, ש. ובן-ארי, ח. (עורכות). (1990). התאמה והגשמה של תכניות לימודים: מגמות, תכנים, דוגמאות להשתלמויות וסדנאות. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
קליינברגר, א.פ. (1961). "הזכות לחנך לערכים מחייבים". מגמות י"א 4 (נוב' 1961): 337-332.
קליינברגר, א.פ. (1980). מבוא לפילוסופיה של החינוך. תל אביב: יחדיו.
תדמור י. (1996). "חובתם של המחנכים לחנך" במת המורה העל-יסודי, 18-24.
תדמור י. (1997), "ערכי הידברות ושלום בהוראה ובחינוך" בתוך פלדי, א, (עורך), החינוך במבחן הזמן. הוצאת רמות 266-277.
Looman de Wijk, S. (1996). "Career and Technology Studies: Crossing the Curriculum", Educational Leadership, Vol. 53, No. 8, May 1996, pp. 50-53.
ראה ויגודסקי 1997.

תגים:

חומר · לימוד · מקצוע · טכנולוגיה · בהוראה · טכנוצנטריות · אורט · תכנית · לימוד

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התמורות בת"ל - מהחינוך המקצועי לחינוך הטכנולוגי", סמינריון אודות "התמורות בת"ל - מהחינוך המקצועי לחינוך הטכנולוגי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.