היישום אינו מחובר לאינטרנט

הפרטת בתי כלא

עבודה מס' 060770

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת המגמות והיעדים של בתי הכלא בישראל, יעילות ההפרטה של בתי הכלא ובדיקת הההיבטים המשפטיים והמוסריים בהפרטת בתי כלא.

8,942 מילים ,30 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

הפרטת בתי כלא

תוכן העניינים
מבוא
פרק א': תפקיד בתי כלא
1.1 מטרות הכליאה
1.1.1 הרחקה והמנעה
1.1.2 ענישה
1.1.3 שיקום
1.2 תפוקות בתי כלא
1.2.1 הקניית יציבות
1.2.2 הכרת האסיר במשגה
1.2.3 שיקום
1.3 תהליך השיקום
פרק ב': הפרטה
2.1 סוגי הפרטה
2.1.1 הפרטה במישור הלאומי
2.1.2 הפרטה במישור המקומי
2.1.3 הפרטה המקבילה לייצור הפרטי
2.2 שיקולי הפרטה
2.2.1 הפרטה במישור הלאומי
2.2.2 הפרטה במישור המקומי
2.2.3 הפרטה המקבילה לייצור הפרטי
פרק ג': האם יש מקום להפרטת בתי כלא?
3.1 היבטים כלכליים ותפוקות נדרשות
3.2 שיקולים הנובעים מאינטרס לאומי
3.3 שיקולים הנובעים מהיבט הומני
3.4 היעדר סמכות לכאורה
3.5 ניגודי אינטרסים
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
הרעיון של בתי כלא פרטיים אינו חדש. באנגליה היו מקובלים בתי מעצר מקומיים
תמורת תשלום עוד בעבר הרחוק והדבר גם התקבל בארה"ב בשנותיה הראשונות. מסורת זו
נמשכה עם אנשים פרטיים שעיסוקם היה כליאה, כמה עשרות שנים במהלך המאה ה .18 -
הרעיון יושם בימיה הראשונים של ארה"ב1, חדל והועלה שוב בשלהי המאה ה2 19 -. מאז דעך
הרעיון, כאשר במחצית שנות ה80 - עוד נתפש רעיון הפרטת בתי הכלא כלא יותר מאשר דיון
תיאורטי. בשנות ה80 - דובר על הפרטת בתי הכלא כחלק מתהליך הפרטה גדול שעבר על
המשק האמריקאי .3
כבר מתחילתו היה רעיון הפרטת בתי הכלא שנוי במחלוקת, כאשר בראש המתנגדים
עמדו עורכי הדין הפרטיים שראו בכליאה הפרטית מעין ענישה כפולה, או תשלום כפול, שעל
הנידון לשלם בעבור מעשיו. מצד אחד הוא נשפט על ידי המדינה ונידון לכליאה, ומאידך הוא
נמסר לכליאה פרטית המנוהלת אף היא על ידי בעלי אינטרסים הגורעים מרווחתו של האסיר.
ההפרטה המובילה מבחינות מסוימות לידי התייעלות, גורעת מהתפוקות של הכליאה, שכן
השירות הניתן באופן פרטי אמור לשרת לא רק את מקבלי השירות, היינו האסירים, כי אם גם
את הכולאים ואלה מעוניינים לצמצם בהוצאות - דבר הבא על חשבון האסירים. מדובר
באוכלוסייה חלשה במיוחד, אשר היא ראשונה להפגע מתהליך הפרטה זה, כשם שהפרטת
חינוך לאוכלוסיות חלשות מוביל בעיקר לפגיעה ברמת החינוך הנובעת מהאינטרסים של
הזכיינים.4
רעיון הפרטת בתי הכלא בעייתי במיוחד ומעלה שאלות שונות הנובעות מהמגבלה
המיוחדת שבפניה עומדים לקוחות מתקן הכליאה. בראש וראשונה הם אינם אדונים לגורלם
ומכיוון שכך, הם מנועים מלפעול למען זכויותיהם או לדרוש החלפת השירות, היינו הכליאה,
במתקן חלופי. בנוסף לכך, הכליאה הינה פועל יוצא של פסיקה שיפוטית. פסיקה זו הינה תוצר
של רשות ממלכתית והאסירים הינם חלק של הציבור הרחב המצוי במשך כל חייו
באינטראקציה עם השלטונות. אינטראקציה זו מתבטאת החל מזהות ורישום וכלה בחובות
האזרח כלפי הממשל, כמו החובה לשלם מסים, לשרת בצבא, לשלוח את הילדים לבית הספר
וכיו"ב.
מכיוון שמדובר באינטראקציה בין האזרח לשלטון, אזי קיימת גם מחוייבות של
השלטון כלפי האזרח ועצם הפרטת שירותים ציבוריים הינה בעייתית, מכיוון שהכתובת
לתלונות או לשינויים אינה במישרין רשויות השלטון, כי אם רק באופן עקיף. מלכתחילה
הטענות העלולות לנבוע כתוצאה ממחדלים שונים מופנות לזכיינים והדבר מסרבל את תהליך
השגת הסעד מהמדינה, שמלכתחילה מהווה גורם המחייב את אותם שירותים ומן הסתם גם
אמורה לשאת באחריות כלפיהם. האמור לגבי כלל השירותים הציבוריים תקף הרבה יותר
לגבי אוכלוסיות חלשות, שאינן יכולות לקבל שירות שיוויוני אשר אינו ניתן על ידי המדינה
מתוקף חוק, כשבתחתית הסולם נמצאים אסירים שתנועתם מוגבלת וזכויותיהם נלקחו מהם,
מבלי שיוכלו לפעול לטובת שינוי כלשהו למען עצמם.
בשאלת הפרטת בתי הכלא יש לעמוד על היבטים תחוקתיים, ובכללם ניגודי
אינטרסים העלולים להתהוות, ההיבט ההומני המקבל חיזוק בחוק יסוד: כבוד האדם
וחירותו, בתפוקות ויעדים של בתי הכלא ובראשם שיקום האסיר והכנתו לקראת חזרה
לחברה, מבלי שיהווה איום כלפיה, כשאלה נוגעים לאינטרסים הלאומיים וכן עומדת השאלה
של היעדר סמכויות בידי גוף פרטי לנקוט באותם נוהלים שיש לרשויות הציבוריות. בעבודה זו
נרצה לטעון כי הפרטת בתי הכלא אינה מוסרית וכן נגועה בליקויים שונים מבחינה משפטית.
לצורך בחינת ההצדקה של הפרטת בתי כלא, נציג בפרק הראשון את תפקיד בתי
הכלא, כפי שבא לידי ביטוי בגישה המשפטית-קרימינולוגית בכלל ובפקודת בתי הסוהר
ותקנות בתי הסוהר בפרט, כשאלה מהווים את הבסיס החוקי לפעילות שירות בתי הסוהר.
פרק זה אמור לעמוד על המגמות והיעדים של בתי הכלא בישראל ולבטא את הצרכים הנובעים
מהכליאה ובכלל זאת להוות סימן דרך למחדלים העלולים להיגרם כתוצאה מהפרטתם של
בתי כלא. הפרק השני ידון בנושא ההפרטה ויפריד בין סוגי הפרטה שונים, כלומר בין תוצרים
אזרחיים העשויים להתבצע באופן יעיל יותר על ידי גופים פרטיים, בין שירותים מקומיים
ולאומיים, כמו שירותי תשתיות [מים, חשמל, טלפון וכו'] ובין שירותים חיוניים, שהינם בעלי
רגישות גבוהה, כמו בריאות, בטחון, בתי סוהר וכו'. לאור האמור בשני פרקים אלה נדון בפרק
השלישי על ההיבטים המשפטיים והמוסריים בהפרטת בתי כלא, כשאת מסקנותינו נגיש
בסיכום.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. J.G., Dipiano, Private Prisons: Can They Work? Panopticons In The Tewnty-First Century, New England
.Journal on Criminal and Civil Confinement, 1995, pp. 172-173
2,. D.N., Wecht, Breaking The Code of Deference: Judicial Review of Private Prisons, Yale Law Journal
.1987, p. 816
3. W.L., Ratliff, The Due Proccess Failure of America's Prison Privatization Statues, Seton Hall Legislative
.Journal, 1997, p. 374
4. J.H., Vallarelli, State Constitutional Restraints on the Privatization of Education, Boston University Law
.Review, 1992, pp. 382-383

מקורות:

Belluck, P., "States, Cities Often Unable to Regulate Privately Run Prisons", New York Times News Service, 1999.
Damon, W., Social And Personality Development, W.W. Norton, New York, 1983.
Dipiano, J.G., "Private Prisons: Can They Work? Panopticons In The Tewnty-First Century", New England Journal on Criminal and Civil Confinement, 1995, pp. 171-202.
Field, J.E., "Making Prisons Private: An Improper Deligation of A Governmental Power", Hofstra Law Review, 1987, pp. 649-675.
Hanke S.H., Prospects For Privatization 36(3), 1987, pp. 83-97.
Hirschi, T., "Labelling Theory and Juvenile Delinquency: An Assessment of Two Evidence" in: Gove, W.R., (eds.), (1975), The Labelling of Deviance, John Willey Sons, New York, pp. 181-204.
Kenny, A., (1994), The Wittgenstein Reader, Black Well, Oxford.
Lawrence, D.M., "647 Private Excercise of Governmental Power", Indiana Law Journal, 1986, pp. 647-695.
Lotke, E., "The Prison-Industrial Complex", As appeared in the Multinational Monitor, November 1996.
Petersilia, J., Greenwood P.W. Lavin, M., Criminal Careers of Habitual Felons, U,S, Department of Justice, Law Enforcement Assistance Administration, National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice, 1978.
Phillips, L., Human Adaption and its Failure, Academic Press, New York, 1968, pp. 77-79.
Wecht, D.N., "Breaking The Code of Deference: Judicial Review of Private Prisons", Yale Law Journal, 1987, pp. 815-837.
Sommer R., The End of Imprisonment, Oxford University Press, New York, 1976.
Ratliff, W.L., "The Due Proccess Failure of America's Prison Privatization Statues", Seton Hall Legislative Journal, 1997, pp. 371-424.
Robbins, I.R., "The Legal Dimensions of Private Incarceration", American University Law Review, 1989, pp. 536-798.
Shicor, D., "Private Prisons in Perspective: Some Conceptual Issues", The Howard Journal 37(1), 1998, pp. 78-96.
Vallarelli, J.H., "State Constitutional Restraints on the Privatization of Education", Boston University Law Review, 1992, pp. 381-401.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הפרטת בתי כלא", סמינריון אודות "הפרטת בתי כלא" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.