היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת הגיל והוותק על שחיקתה בעבודה של העובדת הסוציאלית

עבודה מס' 062667

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית ומחקר באמצעות שאלונים.

9,170 מילים ,52 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. בעיית המחקר
ב. שאלת המחקר
ג. השערות
ד. השיטה
סקירת ספרות
א. שחיקה מהי
ב. גורמי השחיקה
ג. שלבי התפתחות תהליך השחיקה
ד. סימני השחיקה
ה. גישות תיאורטיות בנושא השחיקה
ו. שחיקה בקרב עובדים סוציאליים
ז. שחיקה ייחודית לעובדים סוציאליים: קשרי עובד -פונה
ח. תמצית מחקרים שבדקו שחיקת העו"ס
ט. תמצית מחקרים שבדקו את הקשר בין וותק גיל ושחיקה
מערך המחקר
א. שאלת המחקר
ב. השערות
ג. שיטת המחקר
ד. כלי המחקר
ה. אוכלוסיית המחקר
ממצאים
א. ריכוז תוצאות שאלון סקר מדידת שחיקה
ב. טבלת משתני גיל, וותק ורמת שחיקה
דיון
א. פילוח הממצאים
ב. השוואות עם מחקרים אחרים
סיכום -דפוסי התמודדות עם השחיקה
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון מדידת שחיקה בעבודה

מבוא
א. בעיית המחקר
מצב לחץ מוגדר כמצב בו קיים פער בין הדרישות במציאות, לבין היכולת של היחיד לבצע אותן.
שחיקה נובעת מהתשה, כתוצאה מעמידה במצבי לחץ רבים או מתמשכים לאורך זמן. אנשים העובדים בלחץ זמן, עם מטלות רבות הנדרשות מהם, ואינם יכולים להשפיע על סוג העבודה שהם עושים ועל החלטות בעבודה, נוטים לסבול מלחץ בעבודה. ככל שמצב הלחץ מתמשך לאורך זמן, ללא יכולת להפיג אותו - נוצר מצב של שחיקה. מרכיבי השחיקה: תשישות גופנית, רגשית ורוחנית. (פרידמן, גביש ובלה 2003).
הגופנית: עייפות שאינה חולפת, חולשה כללית, כבדות וחוסר מרץ. השחוקים חולים לעיתים קרובות, מועדים לתאונות, בעיות שינה.
הרגשית: תחושת דיכאון, חוסר אונים, חוסר תקווה ומילכוד. במקרים קיצוניים, עלול להגיע למשבר נפשי ולמחשבות אובדניות. אנשים העובדים בשירות אנושי, אשר משקיעים את כל נפשם בעזרה לאחרים, מרגישים לעתים כי לא נותר להם דבר לתת לאחרים.
האדם השחוק חש עצמו רגשית עצבני ומהיר לרגוז. חברים ובני משפחה נעשים מקור נוסף ללחץ רגשי.
הרוחנית: התפתחות עמדות שליליות של הנשחק כלפי עצמו, עבודתו, וחייו. העניין בעבודה הולך ופוחת, ההערכה העצמית יורדת. אנשים במקצועות השירות מאבדים את אהבת הזולת. במקום לראותם כבני אדם בעלי רגשות, הם מתחילים לראות בהם אוסף של בעיות. חוסר סיפוק גורם לשחוקים לאחר לעבודה, להיעדר, להאריך הפסקות בעבודה, לזלזל במטופלים או במקבלי השרות.

עיתוייה, עוצמתה ומישכה של השחיקה הנפשית תלויים בפרט ובסביבה בה הוא חי ועובד. יש עבודות ועיסוקים השוחקים יותר. יש תיאוריה הגורסת כי דווקא האנשים הנלהבים, בעלי היוזמה והמרץ, האידיאליסטים והרוצים לעזור, הם הנשחקים מהר, משום שהם משקיעים הרבה מעצמם. אולם אנשים נשחקים לא רק בגלל עומס גדול בעבודה, אלא גם כאשר אינם יכולים לנצל בעבודתם את כישוריהם והם חשים חסרי ערך, או אינם מוצאים בעבודה אתגר וגיוון. (פרידמן, גביש ובלה 2003).
במקרים רבים, עצם העבודה עם אנשים - מהווה מקור לחץ. על העו"ס להיות תמיד יודעת ומבינה, מכירה ומתחשבת, והיא חשופה לבעיותיהם הנפשיות, החברתיות והגופניות של מטופליה.
לאור הדברים לעייל, מטרתי לבדוק באם קיים קשר בין שנות וותק וגיל העו"ס לבין שחיקתה בעבודה. (פרידמן, בנדס-יעקב, 2003).

ב. שאלת המחקר
האם קיים קשר בין משתני הגיל והותק בעבודה לבין שחיקתה של העובדת הסוציאלית?

ג. השערות
1. יימצא כי קיים קשר בין גיל העו"ס לבין שחיקתה בעבודה.
2. יימצא כי קיים קשר בין הוותק בעבודתה של העו"ס לבין שחיקתה בעבודה.

ד. השיטה
1. סקירת ספרות בשני נושאים עיקריים:
על השחיקה בעבודה בכלל ושחיקת עובדים סוציאליים בפרט (ראה פירוט הנושאים בתוכן).

2. סקר שחיקה
במחקר זה אשתמש בשאלון סקר למדידת השחיקה בעבודה, לפי שאלון פיינס (1984) שישמש למדידת רמת השחיקה בקרב 19 עו"ס המהווים את אוכלוסיית המחקר. ראה דוגמה לשאלון בנספח לעבודה זו.

מקורות:

אדמי, ח. ושירום, א. (1990). "הערכת השפעתה של הכנה חיסונית להתמודדות עם לחצים בשדה הקליני על תלמידות סיעוד". עיונים בחינוך, חוב' 54/53 , עמ' 165 - 185, אוניברסיטת חיפה.
אדרי, י, (2003), עמדות של עובדים סוציאליים כלפי סירובים לבקשות עזרה של מטופלים. עבודת מ"א, חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית-הספר לעבודה סוציאלית.
אופלטקה, י, ברגל, ד, ענבר, ד. (2001), שחיקה והתחדשות בקרב מנהלות בתי-ספר באמצע הקריירה. עיונים במינהל ובארגון החינוך, .182-153 ,2001 ,25
אשרת, צ. (1999). "לחץ ושחיקה אצל גננות", עיונים ומחקר בהכשרת מורים, חוב' מס' 6, מכללת גורדון לחינוך חיפה.
בכנר, י. (1997), שחיקה נפשית בקרב מטפלים בנפגעי סמים - השוואה בין שתי מסגרות ארגוניות שונות: מסגרת סגורה ומסגרת פתוחה. עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה.
בר-גיל, ד. (1984). "לחצים בעבודה במקצועות שירותי אנוש". מגמות כ"ח: 582-575.
גביש, ב. ופרידמן, י. (2000), "פערים בתפיסת התפקיד של המורים והקשרם לחוויית הלחץ בהוראה", עיונים במנהל וארגון החינוך, חוב' 24, הוצ' אוניברסיטת חיפה.
הררי, י, (2002), להיות יועצת ותיקה. עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, המגמה לייעוץ חינוכי.
מיוחס, ר. (1985). גורמים אישיותיים וסביבתיים בשחיקת המורה , עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
מלמד, ש. וקושניר, ת. (1992), "השחיקה בעבודה והסיכון למחלות לב", המפעל, 377, עמ' 26-27.
עציון, ד. (1990), שחיקה בתפקידי ניהול - גורמים והשלכות , בתוך: גלוברזון, א. גלין, א. רוטנשטיין, א. "משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל - אופקים חדשים", הוצ' רמות, אוניברסיטת תל - אביב.
פיינס-מלאך, א. (1984), שחיקה נפשית: מהותה ודרכי ההתמודדות עמה, תל-אביב, צ'ריקובר.
פרידמן, י, בנדס-יעקב, א,(2003), עבודת היישוג בשירות לנוער וצעירים במשרד העבודה והרווחה. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, 2003. 252 ע'. דוח מחקר מס' 267, פרסום מס' 758 .
פרידמן, י. (1991). "התנהגות תלמידים המשרה לחץ: היבט פסיכולוגי-חברתי של שחיקת המורה". עיונים במינהל ובארגון בחינוך. (17): 174-155.
פרידמן, י. (1992). התנהגות תלמידים השוחקת את המורה. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1992א'). "השחיקה בהוראה: המושג ורכיביו היחודיים". מגמות ל"ד: 261-248.
פרידמן, י. (1992ב'). "מה שוחק את המורים?" הד החינוך יולי-אוגוסט: 7-4.
פרידמן, י. ובארי א.פ. (1992). הדימוי המקצועי של המורה ושחיקתו. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. ולוטן, א. (1993). לחץ ושחיקה בהוראה: גורמים ודרכי מניעה. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1995). להיות מנהל בית ספר: הלחץ, השחיקה וההתמודדות, פרסום מס' /711א' ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1999). השחיקה של מנהל בית הספר, פרסום מס' 740, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1999). שחיקת המורה: המושג ומדידתו, פרסום מס' 746, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, יצחק וגביש, בלה. (2003). שחיקת המורה: התנפצות חלום ההצלחה; סקירת ספרות מקצועית. ירושלים: מכון סאלד, מרכז המידע במדעי החברה.
קינן, ג. (1997), התמודדות עם מצבי לחץ, ראש העין, פרולוג מוציאים לאור בע"מ.
קרול, א, (2002), התמודדות אחיות טיפול נמרץ עם אובדן המשאבים בעבודה. עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסיעוד.
שירום, א. (1994). שחיקת מורים במערכת החינוך: סקירת ספרות והצעה להתמודדות מערכתית. אוניברסיטת ת"א: המכון למחקר עסקים בישראל, הפקולטה לניהול.
שמחון, א. (2000), משתנים המנבאים שחיקת מורים בחטיבת הביניים בישראל, מקרא ועיון, גיליון מס' 78, עמ' 17 - 23.
ABU-BADER, S H, (2000), WORK SATISFACTION, BURNOUT, AND TURNOVER AMONG SOCIAL WORKERS IN ISRAEL: A CAUSAL DIAGRAM, INT. JOURNAL OF SOCIAL WELFARE, 9 (3), 191-200
BARGAL, D, GUTERMAN, N, (1997), CAREER OUTCOMES AMONG MEDICAL VS. FAMILY SERVICE SOCIAL WORKERS IN ISRAEL SOCIAL WORK IN HEALTH CARE, (1-2), 25, 223-241.
Cherniss, C, (1980). Professional burnout in human service Organizations. N.Y.: Praeger Pub. servises", Social work, 24(5) spt. Pp. 375-379.
Daley, R. (1979). Burnout: Smoldering Problem in Protective Services, Social Work, 6, 375-379.
Dunham, J. (1984). Stress in Teaching. London: Croom Helm.
Edelwich, J. Brodesky, A. (1980). Burnout: stages of disillusionment in the helpign professionals. New York: Human Science press.
Fabre. T.R. Walker, H.M. (1987). "Teacher perceptions of the behavioral adjustment of primary grade level handicaped pupils within regular and special ctlucation settings", Remial and Special, Education 8(1)34-39.
Farber, B.A. (1991). Crisis in Education. San Francisco: Jossey-Bass.
Freudenberger, J.J. (1974). "Staff burnout syndrom". Journal of Social Issues. 30(1), 159-165.
GILBAR, O, (1998), RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT AND SENSE OF COHERENCE IN HEALTH SOCIAL WORKERS, SOCIAL WORK IN HEALTH CARE, (3)26, 39-48.
GUTERMAN, N, BARGAL, D, (1996), SOCIAL WORKERS' PERCEPTIONS OF THEIR POWER AND SERVICE OUTCOMES. ADMINISTRATION IN SOCIAL WORK, (3), 20, 1-10.
HAJ-YAHIA, M, BARGAL, D, GUTERMAN, (2000), PERCEPTION OF JOB SATISFACTION, SERVICE EFFECTIVENESS AND BURNOUT AMONG ARAB SOCIAL WORKERS IN ISRAEL, INT. JOURNAL OF SOCIAL WELFARE, , 9 (3), 201-210.
Hendrickson, B., Teacher burnout, how to recognize it, what to do about it. Learning, 1979, 7, 36 - 39
Kyriacou, C. (1981). "Social Support and occupational stress among Schoolteachers". Educationa studies V7 (1) 56-60.
Kyriacou, C. (1987). "The Stress and Burnout: an international review". Educational Research V29 (2) JUNE: 146-151.
Lazarus, R.S. (1981). "The stress and coping paradigm". In C. Eisdorfer, D. Cohen, A. Kleinman and P. Maxim (Eds.), Theoretical bases for Psychopathology, (pp. 31-57). New York: Spectrum.
Maslach, C. (1978). Burnout- The Cost of Caring. Englewood Cliffs, Prentice Hall.
Maslach, C. Jackson, S. E. (1981). The Measurement and Experiences Burnout. Journal of Occupational Behavior, 2. 99-113,
Maslach, C. and Jackson, S. (1981). "The measurement of experienced burnout". Joural of Occupational Behavior. 2, 99-113.
Perlman, B. and Hartman, E.A. (1982). "Burnout: from summary and future research". Human Relations, 35, 283-305.
Pines, A., Aronson, E., Kafry, D. (1981). Burnout: From Tedium to Personal Growth. Mc- Millen Publishing co.New York.
RABIN, S, SAFFER, M, WEISBERG, E, KORNITZER-ENAV, T, PELED, I,
RIBAK, J, (2000), A MULTIFACETED MENTAL HEALTH TRAINING PROGRAM IN REDUCING BURNOUT AMONG OCCUPATIONAL SOCIAL WORKERS, ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY RELATED SCIENCES, (1) 37, 12-19.
Shinn, M. and Morch, H. (1983). A tripartite model of coping with burnout. In M.A. Farber (Ed.), Stree and burnout (pp. 227-247). New-York: Pergamon.
Shirom, A. (1989). "Burnout in work Organizations" In C.L. Cooper and L. Robertson (Eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, N.Y.: Wiley, pp. 25-48.

תגים:

בנושא · בקרב · גישות · השחיקה · סוציאלים · עובד · עובדים · פונה · קשרי · שחיקה · תיאורטיות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת הגיל והוותק על שחיקתה בעבודה של העובדת הסוציאלית", סמינריון אודות "השפעת הגיל והוותק על שחיקתה בעבודה של העובדת הסוציאלית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.