היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות בני משפחה ומטפלים (אחיות ועובדים סוציאלים) כלפי המתת חסד

עבודה מס' 062635

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מחקרים.

11,201 מילים ,50 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. השאלה הנבדקת
ג. השערות הבדיקה
ד. השיטה
סקירת ספרות
א. הגדרות
ב. זכותו של אדם להיות אדון לגופו
ג. זכותו של החולה "למות בכבוד"
ד. המחלוקת לגבי המתת חסד
ה. נימוקים עיקריים להצדקת האויתנזיה (הסבילה(
ו. צוואה בחיים
ז. סוגיית המתת חסד במדינות שונות
ח. סוגיית המתת חסד בישראל
ט. בעיות מוסריות בסוגיית האויתנזיה
י. השקפת היהדות על המתת חסד
יא. סיכום סקירת הספרות
השיטה
א. השאלה הנבדקת
ב. השערות הבדיקה
ג. שיטת המחקר
ד. כלי המחקר\שדה המחקר
ממצאי מחקרים
א. ממצאי לגבי השערה 1 - עמדות בני משפחה לגבי המתת חסד
1. השקפותיהם של זקנים ישראלים ובני משפחותיהם ביחס להמתת חסד
2. עמדותיהם של קשישים ובני משפחותיהם בנושא הפסקת החיים
3. עמדות לאורך-זמן של בנים להורים סופניים כלפי המתת חסד להוריהם
4. עמדות בני דורות שונים כלפי המתת חסד
5. עמדות סטודנטים לגבי בחירתו האוטונומית של היחיד לגבי טיפול רפואי
6. אמונות של בני-משפחה כלפי החלטות לגבי הארכת חיים או סיומם
ב. ממצאים לגבי השערה 2 - עמדות מטפלים לגבי המתת חסד
1. עמדותיהן של אחיות מיילדות כלפי המתת חסד אקטיבית
2. עמדת אחיות כלפי המתת חסד
3. עמדותיהן של אחיות אונקולוגיות ואחיות אחרות כלפי המתת חסד פעילה
4. עמדות בקרב עובדים סוציאליים כלפי המתת חסד
5. חשיפת חוויותיהם ודעותיהם של עו"ס בכל הנוגע לנושא המתת החסד
6. עמדות סטודנטים לסיעוד, כלפי המתת חסד
7. עמדות ונכונות סטודנטים למקצועות טיפוליים להשתתף בהמתת חסד
דיון
א. דיון לגבי ממצאי השערה 1
ב. דיון לגבי ממצאי השערה 2
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
א. הצגת הבעיה
אחת הסוגיות החשובות ביותר הנמצאות על סדר היום הציבורי, בעולם המערבי ובמדינת ישראל,
הוא נושא המתת חסד אויתנזיה EUTHANASIA) -) וכן נושא הקשור בו באופן ישיר -
(ASSISTED SUICIDE) התאבדות בעזרת רופא או אדם אחר) בעיה זו הופכת להיות סוגייה
מרכזית בדיונים ציבוריים, ואט אט מציבה בפני בתי-המשפט ובתי-המחוקקים שאלות משפטיות,
מוסריות, רפואיות וחברתיות שהן בין הקשות והכאובות ביותר לפתרון.
המערכת המשפטית אינה יכולה שלא להתייחס לשינויים מרחיקי לכת במדע הרפואה ולבעיות
המתעוררות מחמת השינויים הללו (כרמל, 2002; כהן-אלמגור, (עורך), 2002; כהן-אלמגור, ;2002
שטיינברג, 2002).
לאחרונה היו משפטים תקדימיים בערכאות הגבוהות ביותר בארה"ב, באנגליה ובישראל אשר
הגיעו להחלטות שונות וסותרות.
מגמה שונה וחלוצית התפתחה בהולנד ( , Cohen-Almagor, 2001; Cohen- Almagor
2002; Cohen-Almagor, 2002). לאחרונה הסתמנה פשרה שהיא מעין השלמה עם המתת
חסד סבילה (פסיבית), תוך כדי התנגדות נמרצת לעשייה פעילה (אקטיבית). העובדה שהחברה
מסכימה לוותר על השימוש במשאבים הטכנולוגיים האדירים העומדים לרשותה, מתוך ידיעה
ברורה שכתוצאה מכך החולה ימות, משמעותה שהחברה רוצה במותו (כפי שגם רוצה החולה), אך
איננה מוכנה לפעול באופן מעשי אקטיבי להשגת מטרה זו - בעוד החולה המבקש את נפשו למות
אינו מסוגל בדרך כלל להשיג את מבוקשו בכוחות עצמו. (כרמל, 2002; כהן-אלמגור, (עורך), ;2002
כהן-אלמגור, 2002; שטיינברג, (2002

ב. השאלה הנבדקת
מהם עמדותיהם של בני משפחה ומטפלים (אחיות ועובדים סוציאלים) כלפי המתת חסד?

ג. השערות הבדיקה
יימצא כי לבני משפחה עמדות חיוביות להמתת חסד לגבי חולה סופני בן משפחתם.
יימצא כי לעובדים במקצועות הטיפול עמדות חיוביות להמתת חסד לגבי מטופל חולה סופני.

ד. השיטה
1. סקירת ספרות שתעסוק בהיבטים מוסריים משפטיים ומעשיים לגבי אויתנזיה- המתת חסד.
2. הצגת ממצאי מחקרים במטרה לבדוק את עמדותיהם של בני משפחה ומטפלים כלפי המתת
חסד. דיון בממצאים וסיכום בו יובא בין היתר תפקידו של העו"ס לטיפול בסוגיה הנדונה.

מקורות:

בן-שחר, ורדה. (1980). עמדות אחיות כלפי המתת חסד (אותנזיה), וגורמים המשפיעים עליהן. עבודת מ"א. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים.
גייטיני, מריאנה. (2002). עקרון הכבוד לאוטונומיה - התנאים הפסיכולוגיים הנדרשים לקיומו והגבולות שהחברה משרטטת לו. עבודת מ"א. חיפה: אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה.
גרוס, ע. (1989). אותנזיה פאסיבית - היבטים מוסריים ומשפטיים. הפרקליט, ל"ט, א', 162-178.
דניאל, נ. (1989). המתת חסד בגרמניה הנאצית. קורות, ט, ז-ח, 220-231.
הוכהויזר, רבקה. (1992). חיים - בכל מחיר? חיפה, המחברת. ‎
הלפרין, מרדכי. (1987). הרפואה המודרנית בראי-ההלכה. סקירה חודשית, ל"ד33-44 .
חשן, י. (1990). החופש למות בכבוד. "הילה אור שלי", בע"מ, רמת גן.
ירקוני, י. (1996). אפשר למות בכבוד. ידיעות אחרונות - 12.1.96. עמ' 4.
ישי, ר. (1988). הטיפול בחולה הסופני או חסר התקוה. הרפואה, 124 א', 52-55.
כהן-אלמגור, רפאל (עורך). (2002). דילמות באתיקה רפואית. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד וירושלים: מכון ון ליר.
כהן-אלמגור, רפאל. (2002). על אוטונומיה, סיוע להתאבדות והזכות למות בכבוד. בתוך: כהן-אלמגור, ר. (עורך): דילמות באתיקה רפואית. ירושלים: מכון ון ליר ותל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 352-322.
כרמל, שרה. (2002). מיתת חסד והמתת חסד: עמדות, רצונות והתנהגות הציבור, החולים והרופאים. הרפואה, 141(ו'), 543-538.
לוי, ז. (1986). על אותנזיה ובחירה חופשית - במחשבה הכללית והיהודית. דעת, 17, 119-138.
לוז, נ. (1994). הוספיס טיפול בית קהילתי - ההיבט הסיעודי. גרונטולוגיה, 66, 41-48.
לויט, י. (1993). המתת חסד. הרפואה, 125, ז-ח, 236-242.
לרנר, א. (1990). נשמת אלוקים או האדם כמנגנון. ניצוצות. 8, 25-30.
מאור גוטמן, סיגל. (2001). הקשר בין מיקוד שליטה ופחד מפני מוות אישי לבין התיחסותם של עובדים סוציאליים להמתת חסד. עבודת מ"א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לעבודה סוציאלית.
מוניץ, ח. (1988). המתת חסד. הרפואה, 115, א-ב, 38-40.
נחמיאס, ד., נחמיאס, ח. (1982). שיטות מחקר במדעי החברה. עם עובד, ספריה אוניברסיטאית (1997), מהדורה רביעית.
פרומר, דפנה. (1988). נכונותם של סטודנטים ישראלים למקצועות טיפוליים להשתתף בפעולות של צמצום טפול עד להמתת חסד של מטופלים והגירה מאונס של מיעוט ערבי, כאשר הן מוכתבות ע"י הממסד. עבודת מ"א. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בי"ס לעבודה סוציאלית.
צבר בן יהושע, נ. (1990). המחקר האיכותי, גבעתיים, מסדה.
צבר בן יהושע, נ. (1995). המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, גבעתיים, מודן הוצאה לאור בע"מ.
קוד האתיקה של העובדים הסוציאליים בישראל, דצמבר 1990.
רפפורט, ע. (1995). מותר לרופא לא להאריך את חייו של חולה סופני. ידיעות אחרונות 24.10.95, עמ' 9.
קרסק, ויולן. (1998). עמדות סטודנטים לסיעוד, בשלבים שונים של הכשרתם, כלפי המתת חסד והגורמים המשפיעים על עמדות אלו. עבודת מ"א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך.
שטיינברג, אברהם. (2002). החולה הנוטה למות: מבט השוואתי בין "ערכים דמוקרטיים והלכתיים". בתוך: כהן-אלמגור, ר. (עורך): דילמות באתיקה רפואית. ירושלים: מכון ון ליר ותל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 321-283.
שלף, ליאון. (1994). בין קדושת החיים לכבוד האדם - על ייסורי הגוף, הקדמה הרפואית, רגישות אנושית והמשפט הפלילי. משפטים 1(כד), 240-207.
Alldridge, P. (1994). Who wants to Live Forever? In: R. Lee D. Morgan (Eds).
Bogdan, R.C. and Biklen, S.K. (1982). Qualitative research for education, an introduction to theory and methods. MA, Boston, Allyn and Bacon, Inc
Cohen-Almagor, Raphael. (2001). Dutch perspectives on the British medical association's critique of euthanasia in the Netherlands. Medicine Law, 20(4), 613-625.
Cohen-Almagor, Raphael Hartman, Monica.G. (2001). The Oregon death with dignity act: Review and proposals for improvement. J. of Legislation, 27(2), 269-298.
Cohen-Almagor, Raphael. (2001). "Culture of death" in the Netherlands: Dutch perspectives. Issues in Law Medicine, 17(2), 167-179.
Cohen-Almagor, Raphael. (2001). An Outsider's view of dutch euthanasia policy and practics. Issues in Law Medicine, 17(1), 35-68.
Cohen-Almagor, Raphael. (2001); Cohen- Almagor, Raphael. (2002). The Chabot case: Analysis and account of Dutch perspectives. Medical Law International, 5, 141-159.
Cohen-Almagor, Raphael. (2002). Why the Netherlands? J. of Law, Medicine Ethics, 30, 95-104.
Cooper-Kazaz, Rena, Friedlander, Yechiel, Steinberg, Avraham Sonnenblick, Moshe. (1999). Longitudinal hanges in attitudes of offspring concerning lifeE-Sustaining measures for their terminally Ill Parents. J. of the American Geriatrics Spcoetu, 47(11), 1997-1341.
Death Rites - Law and Ethics at the End of Life. pp. 11-33, London New York Routledge.
Glick, Shimon. (2000). Euthanasia and the changing ethos of medicine. Israel Yearbook on Human Rights, 29, 55-70.
Holmes, K.A. (1980). Euthanasia: A Social Work Perspective. Health and Social Work, 20, 5-12.
Humphry, Derek. (1991). Final Exit. Eugene, Oregon, Hemlock Society.
Leichtentritt, Ronit. (2002). Euthanasia: Israeli social workers' experiences, ttitudes and meanings. British Journal of Social word, 32(4), 397-413.
Leichtentritt, Ronit Rettig, K.D. (1999). Attitudes toward euthanasia and justifying reasons of elderly Israelis and their family members. J. of Personal Interpersonal Loss, 4(4), 317-344.
Leichtentritt, Ronit Rettig, K.D. (2000). Elderly Israelis and Their family members meanings towards euthanasia. Families, Systems Health, 18(1) 61-78.
Leichtentritt, Ronit Rettig, K.D. (2001). Values underlying and-of-life decisions: A Qualitative approach. Health Social Work, 26(3), 150-159.
Leichtentritt, Ronit Rettig, K.D. (2002). Family beliefs about end-of-life decisions: An Nterpersonal perspective. Death Studies, 26(7), 567-594.
Musgrave, Catherine Soudry, I. (2000). An exploratory pilot study of nurse-midwives' attitudes toward active euthanasia and abortion. Int. Journal of Nursing Studies, 37(6), 505-512.
Musgrave, Catherine F., Margalith, Ilana Goldsmidt, Lydia. (2001). Israeli oncology and nononcology nurses' attitudes toward physician-assisted dying: A Comparison study. Oncology Nursing Forum, 28(1), 50-57.
Stake, R.E. and Easley, J. (Eds.) (1978). Case studies in science education. University of Illinois, Urbana: Center for Insructional and Curriclum Evalution.
Weir, R.F. (1992). The Morality of Physician Assisted Suicde. Law, Medicine and Health Care, 20, 1-2, 116-126.

תגים:

המתה · למות · בחיים · בכבוד · אויתנזיה · החולה · היהדות · המתת · השקפת · זכותו · חסד · מוסריות · צוואה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות בני משפחה ומטפלים (אחיות ועובדים סוציאלים) כלפי המתת חסד", סמינריון אודות "עמדות בני משפחה ומטפלים (אחיות ועובדים סוציאלים) כלפי המתת חסד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.