היישום אינו מחובר לאינטרנט

רגשות מובעים במשפחה - השפעתם על מהלך מחלתו של בן משפחה סכיזופרן

עבודה מס' 051062

מחיר: 191.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ההשפעה של עוצמת הרגשות המובעים במשפחת החולה על הופעת ההתקפים הפסיכוטיים.

2,843 מילים ,22 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
רגשות מובעים ((Expressed Emotion
השפעת הEE- המשפחתי על מהלך מחלת הסכיזופרניה : סקירה
הגורמים לתגובות הרגשיות השונות בקרב משפחת הסכיזופרן
השפעת אינטרה-פסיכיות של הרגשות המובעים על הישנות המחלה
היבטים תרבותיים של EE
מחקרי EE בישראל
תוכניות התערבות במשפחות של סכיזופרנים
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
מרכיב חשוב בכל תגובה רגשית הוא עוצמת הרגש הנחוה והמובע. עוצמת הרגש משתנה מאדם לאדם, משקפת את יכולת התגובתיות שלו ותורמת להסבר הקשר בין אישיות ורגש. היה מצופה כי עוצמת התגובה הרגשית תהא תואמת ודומה לעוצמת הגירוי הרגשי, אולם, קיימים הבדלים אינדיבידואליים בעוצמת הרגש המובע לנוכח אותו הגירוי. הבדלים אלה קשורים במאפיינים אישיותיים ומשפיעים על טווח רחב של התנהגויות, מחשבות ורגשות (.(Larsen, 1987
על פי לארסן (Larsen, 1987) קיים קשר בין עוצמת הרגשות המובעים ורפרטואר הרגשות של האדם. גורמים אלה מהווים מרכיב אישיותי יציב המוכלל למגוון גירויים ומצבים רגשיים. האנשים שמביעים רגשות בעוצמה גבוהה, תופסים גם את חומרת האירועים היומיומיים כחזקה. לארסן (שם) מצא כי אנשים אלו נבדלים מאחרים בתהליכים הקוגניטיביים שלהם; הם מתמקדים במרכיבים האמוציונליים של האירוע, הם נוטים לשייך את האירוע לעצמם ונוטים להכליל מהאירועים לשאר מישורי החיים.
בעבודה זו נתייחס לעוצמת הרגשות המובעים בקרב משפחות של חולי סכיזופרניה.
מחלת הסכיזופרניה הפוקדת את אחד מבני המשפחה נתפסת כאירוע משברי בקרב חברי המשפחה, אשר מעורר תגובות רגשיות שונות כמו כעס, חרטה, רגשות אשם, חרדה, צער ודיכאון (פרבשטיין והידש, 1997). תשומת לב רבה הוקדשה לחקר המאפיינים המשפחתיים התורמים להתפתחות הסכיזופרניה. התיאוריה המשפחתית-מערכתית התמקדה במערכת יחסי הגומלין וההשפעות ההדדיות בין החולה להוריו. מתוך הידע שהצטבר עד כה ניתן לזהות דפוסים שונים הקשורים בתחומי המבנה, התפקוד, הארגון ותהליכי התפתחות המשפחה כמערכת. משפחות אלה הן בדרך כלל מסוגרות ומנותקות מן החברה בעוד קשרי המשפחה הפנימיים חזקים ומלווים במעורבות קיצונית של בני המשפחה זה בענייניו של זה. לעיתים נוצר קשר מוגזם, תלותי וסימביוטי בין אחד ההורים לבן החולה. האווירה הרגשית נעה בין חסות יתר לביקורתיות ועוינות מלווה בביטויים הפוגעים בהערכה העצמית עד לכדי חשדנות, חוסר אמונה והתנכרות לצורכי החולה (אליצור, טיאנו, מוניץ ונוימן, 1998).
במהלך העשורים האחרונים נערכו מחקרים רבים אשר הוכיחו כי לעוצמת הרגשות המובעים במשפחת הסכיזופרן יש תפקיד מרכזי כגורם המנבא את הישנות ההתקפים הפסיכוטיים (.(Kavanagh, 1992; Moline, Singh, Morris & Meltzer, 1985

ביבליוגרפיה (חלקית)
1. אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח. ונוימן, מ1998).) פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה.
תל-אביב: הוצאת פפירוס.
2. הרסקו-לוי, א., שפלר, ג. וקרייזמן, ד1995).). מדידת רגשות מובעים וסולם הדחייה של
החולה מאפיינים ויישומים. שיחות, ט(.203-208 ,(3
3. מרום, צ., חרמש, ח., כרמלי, ז. ומוניץ, ח. (1995). רגשות מובעים ( :( expressed emotion
סקירה. שיחות, ט(.198-202 ,(3
4. פרבשטיין, מ. והידש, ג. (1997). שיקום נפגעי נפש בקהילה. טבעון: הוצאת נורד. עמודים:
.189-198

,.5. Bentsen, H., Notland, T.H., Munkvold, O.G., Boye ,B., Ulstein, I., Bjorge, H., Uren, G
.(Lersbryggen, A.B., Oskarsson, K.H., Berg-Larsen, R., Lingjaerd, O. & Malt, U.F. (1998
Guilt proneness and expressed emotion in relatives of patients with schizophrenia or related
.psychoses. British Journal of Medical Psychology, 71, 125-138
6,. Boye ,B., Bentsen, H., Notland, T.H., Munkvold, O.G., Lersbruggen, A.B., Oskarsson
K.H., Uren, G. Ulstein, I., Bjorge, H., Lingjaerde, O. & Malt, U.F1999).). What predicts
the course of Expressed emotion in relatives of patients with schizophrenia or related
?psychoses
.Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 34(1), 35-43
7. Brown, G.W., Monck, E.M. & Carstairs, G.M. (1962). Influence of family life on the
.course of Schizophrenic illness. British Journal of preventive Social Medicine, 16, 55-68
.8. Clerici, M., Bertrando, P., Beltz, J., Fornara, A., Iraci, A., Steiner, V. & Cazzullo, C.L
(1998). Family adaptation to institutionalised mentally retarded patients. A preliminary
.report on an Italian population. International Journal of Social Psychiatry, 44(2), 135-146
9. Greenberg, D1991).). Is psychotherapy possible with unbelievers?: The care of the ultra-
.orthodox community. Israel Journal of Psychiatry Relate. Science, 28, 19-30
:10. Heresco-Levy, U., Greenberg, D. & Dasberg, H1990).). Family expressed emotion
.Concepts, dilemmas and the Israeli perspective. Israeli Journal of Psychiatry, 27, 205-215

מקורות:

אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח. ונוימן, מ.(1998) פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה .תל-אביב: הוצאת פפירוס.
הרסקו-לוי, א., שפלר, ג. וקרייזמן, ד.(1995). מדידת רגשות מובעים וסולם הדחייה של החולה מאפיינים ויישומים. שיחות, ט(3), 203-208.
מרום, צ., חרמש, ח., כרמלי, ז. ומוניץ, ח. (1995). רגשות מובעים (expressed emotion ): סקירה.שיחות, ט(3), 198-202.
פרבשטיין, מ. והידש, ג. (1997). שיקום נפגעי נפש בקהילה. טבעון: הוצאת נורד. עמודים: 189-198.

Bentsen, H., Notland, T.H., Munkvold, O.G., Boye ,B., Ulstein, I., Bjorge, H., Uren, G., Lersbryggen, A.B., Oskarsson, K.H., Berg-Larsen, R., Lingjaerd, O. Malt, U.F. (1998). Guilt proneness and expressed emotion in relatives of patients with schizophrenia or related psychoses. British Journal of Medical Psychology, 71, 125-138.
Boye ,B., Bentsen, H., Notland, T.H., Munkvold, O.G., Lersbruggen, A.B., Oskarsson, K.H., Uren, G. Ulstein, I., Bjorge, H., Lingjaerde, O. Malt, U.F.(1999). What predicts the course of Expressed emotion in relatives of patients with schizophrenia or related psychoses? Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 34(1), 35-43.
Brown, G.W., Monck, E.M. Carstairs, G.M. (1962). Influence of family life on the course of Schizophrenic illness. British Journal of preventive Social Medicine, 16, 55-68.
Clerici, M., Bertrando, P., Beltz, J., Fornara, A., Iraci, A., Steiner, V. Cazzullo, C.L. (1998). Family adaptation to institutionalised mentally retarded patients. A preliminary report on an Italian population. International Journal of Social Psychiatry, 44(2), 135-146.
Greenberg, D.(1991). Is psychotherapy possible with unbelievers?: The care of the ultra-orthodox community. Israel Journal of Psychiatry Relate. Science, 28, 19-30.
Heresco-Levy, U., Greenberg, D. Dasberg, H.(1990). Family expressed emotion: Concepts, dilemmas and the Israeli perspective. Israeli Journal of Psychiatry, 27, 205-215.
Hooley, J.M.(1998). Expressed emotion and locus of control. Journal of Nervous and Mental Disease, 186(6), 374-378.
Jenkins, J.H. Karno, M.(1992). The meaning of expressed emotion: Theoretical issues raised by cross-cultural research. American Journal of Psychiatry, 149, 9-21.
Kalafi, Y. Torabi, M. (1996). The role of parental "expressed emotion" in relapse of Schizophrenia. Iranian Journal of Medical Science, 21(1 2),46
Kavanagh, D.J.(1992). Recent developments in Expressed Emotion and Schizophrenia. British Journal of Psychiatry, 160, 601-620.
Larsen, R.J. Diener, E.(1987). Affect intensity as an individual difference characteristic: A Review. Journal of Research In Personality, 21, 1-39.
Leff, J.P.(1973). Culture and the differentiation of emotional states. British Journal of Psychiatry, 123, 299-306.
Leff, J. Vaughn, C.(1985). Expressed Emotion in Families. New York: The Guilford Press.
Leff, J.(1996). Working with families of schizophrenic patients: Effects on clinical and social outcomes. In: M. Moscarelli, A. Rupp N. Sartorius (eds.)(1996). Schizophrenia: Handbook of Mental Health Economics and Health Policy. New-York: John Wiley Sons.
Linszen, H.D., Dingemans, P.M., Nugter, M.A., Van der Does, W.A.J., Scholte, W.F. Lenior, M.A. (1997). Patients attributes and expressed emotion as risk factors for psychotic relapse. Schizophrenia Bulletin, 23(1), 119-130.
Mino, Y., Inoue, S., Shimodera,S, Tanaka, S., Tsuda, T. Yamamoto, E. (1998). Expressed emotion of families and negative/depressive symptoms in schizophrenia: A cohort study in Japan. Schizophrenia Research, 34(3), 159-168.
Moline, R.A., Singh, S., Morris, A. Meltzer, H.Y.(1985). Family Expressed Emotion and Relapse in Schizophrenia in 24 urban American patients. American Journal of Psychiatry, 142(9), 1078-1080.
Weisman, A.G., Nuechterlein, K.H., Goldstein, M.J. Snyder, K. (1998). Expressed emotion, attributions, and schizophrenia symptom dimensions. Journal of Abnormal Psychology, 107(2), 355-359.

תגים:

מחלת · התמודדות · נפש · סכיזופרניה · מחלה · חולי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "רגשות מובעים במשפחה - השפעתם על מהלך מחלתו של בן משפחה סכיזופרן", סמינריון אודות "רגשות מובעים במשפחה - השפעתם על מהלך מחלתו של בן משפחה סכיזופרן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.