היישום אינו מחובר לאינטרנט

הרס עצמי והתאבדויות אצל מתבגרים

עבודה מס' 062345

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת הדינמיקה המשפחתית על תהליכי ההרס העצמי והתאבדות אצל מתבגרים

9,979 מילים ,52 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

א. רקע כללי
"מתבגרים מהווים קבוצת-גיל בסיכון גבוה להתנהגות אובדנית בשל שינויים גופניים, אישיותיים, רגשיים וקוגניטיביים רבים, החלים בגיל זה. בד בבד, הם חשופים ללחצים, שחלקם מסימני הגיל וחלקם תוצאה של תנאים משפחתיים או סביבתיים, בנוסף למאפייני האישיות הספציפיים" (הוכדורף וקלינגמן, 1991).
שרלין (2000) קובע כי בעיית ההתאבדות בקרב ילדים ונוער בישראל אמנם טרם "תפחה" לממדים כמו במספר ארצות בעולם, אולם נראה שבעיה זו מחריפה והולכת.
מסקירת מחקרים אפידמולוגיים שערך 2000) Merrick) על שיעורי התאבדות בקרב בני נוער בארץ ובעולם מצביעים הממצאים: שהתאבדות הינו גורם המוות השלישי בשכיחותו בקרב מתבגרים. שיעורי התאבדות בני נוער בארצות הברית עלו מ2.7- לכל 100 אלף בשנות החמישים ל-13.2 ב-1990. בישראל עלו שיעורי התאבדות בני נוער מ-2.9 ב-1955 ל-5.0 ב-1995.
תמונת המצב בארץ מלמדת כי 20.6% מן הבנות ו-13.5% מן הבנים חוו מחשבות אובדניות, 6%-10% תכננו מעשה אובדני ו-4-3% ביצעו ניסיון התאבדות. על חשיבות חקר התופעה בישראל בלבד, יעידו שפע המחקרים שנעשו בארץ בשנים האחרונות (ראה פרק תקציר המחקרים האחרונים):
גלילי (2002), שפר (2001), פלדמן (2001), סולומון-צינר (2001), קריגל-לוסקי (2001), שוורץ-סתו
(2001), סגל הלוי (2000), אפרתי (1998) ופרוידנשטיין (1997).
Zalsman et.al. (2001, 2000), Orbach et.al (1999, 1998), Amir et.al
.((1999), Modai et.al (1999) & Gothelf et.al (1999
גישות שונות ניסו לבחון את הגורמים להתנהגות של הרס עצמי והתאבדות. אורבך (1987) מתאר גורמים אלה בתשע קטגוריות: מצב נפשי או פתולוגיה; מצב פנומנולוגי; תהליכים ממושכים של הרס עצמי; תכונות אישיות; לחצים כרוניים; לחצים אקוטיים; היתרונות שמוצא המתאבד בהתאבדות; נתוני רקע; התנהגות סימפטומטית בהתאבדות.

ב. השאלה הנבדקת
כיצד משפיעה הדינמיקה המשפחתית על תהליכי ההרס העצמי והתאבדות אצל מתבגרים?

ג. מטרה ושיטה
עניינו של מאמר זה לתאר תהליכים של הרס עצמי והתאבדות וכיצד הדינמיקה המשפחתית מסייעת לתהליכים אלה.
במטרה להשיב לשאלת המחקר, נבצע מחקר איכותני שיתמקד בניתוח תיאוריות ומחקרים בתחומים הבאים:
1) תהליכים של הרס עצמי והתאבדות.
2) פיתוח זהות עצמית בגיל ההתבגרות.
3) תהליך הספרציה-אינדבידואציה בגיל ההתבגרות.
4) תרומת ההורים לתהליך הספרציה-אינדבידואציה.
5) הדינמיקה המשפחתית והיווצרות תהליכים של הרס עצמי והתאבדות אצל מתבגרים.

תוכן עניינים:

מבוא
א. רקע כללי
ב. השאלה הנבדקת
ג. מטרה ושיטה

תהליכים של הרס עצמי והתאבדות
פיתוח זהות עצמית בגיל ההתבגרות
תהליך הספרציה-אינדבידואציה בגיל ההתבגרות
תרומת ההורים לתהליך הספרציה-אינדבידואציה
הדינמיקה המשפחתית והיווצרות תהליכים של הרס עצמי והתאבדות אצל מתבגרים

מחקרים אחרונים בנושא התאבדות בקרב מתבגרים

סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אביר, ו. (1992). ניסיונות התאבדות של מתבגרים ודינמיקה משפחתית (עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה, בית הספר לעבודה סוציאלית.
אורבך, י. (1987). ילדים שאינם רוצים לחיות. רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן.
אורבך, י. (1997). "סיווג של גורמים הקשורים להתנהגות אובדנית". פסיכולוגיה, ו' 1 , 108-91.
אפרתי, מ. (1998). סוגים שונים של אובדנות: התנהגות אובדנית אצל הפרעת אישיות גבולית ודיכאון קליני. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה.
אריקסון, א. (1987). זהות נעורים ומשבר. ת"א: פועלים.
גילת, י. (1999). "דוח פניות של צעירים לעזרה ראשונה נפשית בטלפון". נתניה: ער"ן - עזרה ראשונה נפשית בטלפון.
גלנץ, י. (1966). יסודות הפסיכולוגיה ההתפתחותית. ת"א: ברונפמן.
גלילי, ג. (2002). מתבגרים לאחר ניסיון התאבדות, מחקר מעקב בגיל ההתבגרות ובשרות הצבאי. עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה.
גרפי, ח. (1995). הקשר בין העדר חשיפה עצמית והתנהגות הרס עצמי (עבודה לשם קבלת תואר מוסמך). רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
הר-זהב, א. (1994). נסיונות התאבדות בקרב מתבגרים - השפעתם של הצטברות לחץ חיים, דינמיקה משפחתית וסגנון התמודדות אישית (עבודה לשם קבלת תואר מוסמך). רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
חוזר מנכ"ל. (1992). חוזר מיוחד, ירושלים משרד החינוך.
חוזר מנכ"ל. (1995). חוזר נו/4, כסלו תשנ"ו, ירושלים משרד החינוך.
יפת-זבירין, י, (2000). זכרון אוטוביוגרפי ופתרון בעיות בינאישיות בקרב מתבגרים אובדניים. עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה.
סגל הלוי, ע. (2000). השוואת רמת האינטימיות, הרשת החברתית והחשיפה העצמית אצל מתבגרים אובדניים מאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים לעומת מתבגרים בריאים. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה.
סולומון-צינר, ל. (2001). אירועי לחץ בחייהם של מתבגרים אובדניים, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה.
סמילנסקי, ש., זהר, ד. ושניר, ר. (1991). תאומים - פסיכולוגיה וחינוך. ת"א: כתר.
פלדמן, ג. (2001). הקשר בין גורמי סיכון לאובדנות לבין הרצון למות לאחר ניסיון התאבדות בקרב מתבגרים, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לקרימינולוגיה.
פרוידנשטיין, א. (1997). התנהגות אובדנית בקרב מתבגרים מאושפזים: היבטים אישיים ובינאישיים. ירושלים: האוניברסיטה העברית, המחלקה לפסיכולוגיה.
קריגל-לוסקי, י. (2001). התייחסות והשקעה בגוף, דיסוציאציה ומנגנוני הגנה בקרב נערות המאובחנות כאנורקסיה נרבוזה ונערות אובדניות, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה.
שוהם, ש., רהב, ג. ואדד, מ. (1987). קרימינולוגיה. ת"א: שוקן.
שוורץ-סתו, א. (2001). דיכאון בתר-פסיכוטי אצל מתבגרים סכיזופרנים, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה.
שפר, א. (2001). חוויית המגע בקרב בני נוער בעלי נטיות אובדניות, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
שרלין, ש. (2000). "התאבדויות צעירים והתערבויות למניעתן". בתוך: קלינגמן, א.; רביב, ע.; שטיין, ב. עורכים : ילדים במצבי חירום ולחץ; מאפיינים והתערבויות פסיכולוגיות. ירושלים: משרד החינוך, השירות הפסיכולוגי-הייעוצי, 2000, 212-179.
Amir, M., Kaplan, Z., Efroni, R. Kotler, M. (1999). Suicide risk and coping styles in posttraumatic stress disorder patients, Psychotherapy Psychosomatics, 68(2), 76-81.
Blos, P. (1967). The secons individuation process of adolescence. The Psychoanalytic study of the child, 22 (162-186(.
Blos, P. (1982) The Adolescent passage. N.Y.: International University press.
Esman, A. (1980). Adolescent psychopathology and the Reapprochement phenomenon. Adolescent psychiatry, 8 (320-331).
Freud, A. (1925). Three contributions to the sexual theory, Nervous and mental disease monograph series. (7). N.Y.: Nervous and Mental disease publishing Co.
Freud, S. (1969). Adolescent as a developmental disturbance, In: Apan, G. (ed.), Adolescent: Psychosocial aspects. N.Y.: Basic Books.
Gothelf, D., Apter, A., Brand-Gothelf, A., Offer, N., Ofek, H., Tyano, S. Pfeffer, C. (1999). Death concepts in suicidal adolescents, Journal the American academy of child adolescent psychiatrt, 37(12), 1279-1286.
Haim, A. (1974). Adolecent Sucide. N.Y.: International Universities Press.
Hawton, K., Catalan, J. (1987) Attemptes Suicide: A Ppactical Guide to it's Nnature and Management. Oxford: Oxford University Press.
Josselson, R. (1980). Ego development in adolescente. Handbook of Psychology. N.Y. (188-209).
Karpel, M. (1976). Individuation: From fusion to dialogue. Family Process, 15 (65-83).
Klingman, A. (1998). Psychological education: Studying adolescents' interests. From their own perspective. Adolescence, 3 130 , 1998, 435-446.
Mahler, M.S., Pine, E., Bergman, A. (1975). The Ppsyhological birth of the human infont. U.S.A: Maresfield library.
Merrick, J. (2000). Trends in adolescent suicide in Israel. Int. Journal of Adolescent Medicine Health, 12 2-3 , 2000, 245-248.
Minuchin, S. (1974). Families and Family Therapy. Cambridge: Haward University Press.
Modai, I., Valevski, A., Solomish, A., Kurs, R., Hines, I.L., Ritsner, M. Mendel, S. (1999). Neural network detection of files of suicidal patients and suicidal profiles, Medical informatics the Internet in edicine, 24(4), 249-256.
Orbach, I., Mikulincer, M., Blumenson, R., Mester, R. Stein, D. (1999). The subjective experience of problem irresolvability and suicidal behavior: Dynamics and measurement, Suicide Life-Threatening behavior, 29(2), 150-164.
Orbach, I., Mikulincer, M., Blumenson, R., Stein, D. Cohen, O. (1998). Self-Representation of suicidal adolescents, Journal of Abnormal psychology, 107(3), 435-439.
Pine, F. (1974). On the pathology of separation individuation process as manifested in later clinical work: An Attampt at delineation. International Journal of Psychoanalysis, Co (225-240).
Ruebush, K.W. (1994). The mother-daughter relationship and psychological separation in adolescence. Journal of research of adolescence, 4 (3), (439-451).
Shneidman, E. (1969). On the nature of suicide. San Francisco: Jossey-Bass Inc. Publishers.
Shneidman, E., Farberow, N.L., Litman, R.E. (1970). The psychology of suicide N.Y.: Science House.
Shneidman, E. (1982). Voices of Death. N.Y.: Harper and Raw Pub.
Shneidman, E. (1985). The Definition of Suicide. N.Y.: John Wiley and sons.
Shneidman, E. (1993). Commentory: Suicide as psychaceh. The Journal OF Nervous and Mental Disease, 181 (147-149).
Stierlin, H. (1981). Separating Parents and Adolescents Quadrangle. N.Y.: Times Book Company.
Winnicott, D.W. (1986). The use of an object. International Journal of Psychoanalysis, So 711-716).
Zalsman, G. Frisch, A. Bromberg, M. Gelernter, J. Michaelovsky, E. Campino, A. Erlich, Z. Tyano, S. Apter, A. Weizman, A. (2001). Family-Based association study of serotonin transporter oriniter in suicidal adolescents: no association with suicidality but possible role in violence traits,
American Journal of medical genetics, 105(3), 239-245.
Zalsman, G., Netanel, R., Fischel, T., Freudenstein, O., Landau, E., Orbach, I., Weizman, A., Pfeffer, C. Apter, A. (2000). Human Figure Drawings in the Evaluation of Severe Adolescent suicidal behavior, Journal of the American academy of child adolescent psychiatry, 1031-1024, 39(8).

תגים:

נוער · מתבגרים · הורים · זהות · עצמית · אינדבידואציה · הדורות · ספרציה · התבגרות · מודל · פפר · תהליך

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הרס עצמי והתאבדויות אצל מתבגרים", סמינריון אודות "הרס עצמי והתאבדויות אצל מתבגרים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.