היישום אינו מחובר לאינטרנט

האיחוד המוניטרי האירופי ומדינת הלאום

עבודה מס' 062268

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת האיחוד המוניטרי על ריבונותן של חברות הקהילייה.

10,714 מילים ,40 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
חלק א'
תיאור המצב הקיים
חלק ב'
המערכת המוניטרית האירופית ((EMS
בחינת היעילות הכלכלית הטמונה באיחוד המוניטרי
בחינת תרומת צמצום אי הוודאות ליעילות הכלכלית
חלק ג'
השפעתו הפוליטית של האיחוד
איבוד הריבונות לכוחות השוק
בעיות אמת במימוש האיחוד ודרכים לפתרונן
חלק ד'
סיפורה של אנגליה והליש"ט
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
רעיון השוק המשותף ובתוכו האיחוד המוניטרי הינם חזון ארוך טווח ההולך ומתפתח אל מול
עינינו. רעיונות אלו, בדרך לאיחוד פוליטי מלא, מכילים בשלבים שונים מסירה של סמכויות
הנתפסות כיום כהכרח לשמירת הריבונות של מדינת הלאום לידי מוסדות נבחרים כלל קהילתיים.
דווקא אירופה שהיא היבשת בה לאומיות ולאומנות שיחקו מאז ומעולם תפקיד מכריע בקבלת
ההחלטות עד כדי שתי מלחמות עולם, דווקא היא החלוצה בנושא גיבוש מדיניות משותפת
ומאוחדת, כלכלית ובהמשך גם פוליטית, תוך מסירת סמכויות ריבוניות לידי גופים כלל-קהילתיים.
מה גורם למדינות בעלות עבר עשיר ומידת לאומיות גבוהה כמו אנגליה וצרפת, ומדינות עם הווה
משגשג כמו גרמניה לשאוף לאיחוד כלכלי עם יתר מדינות אירופה המערבית, השאלה האמיתית
היא לא מה דוחף אותם לאיחוד כזה, אלו הם בוודאי השאיפה לעליונות בתחרות הסחר עם
המדינות מחוץ לאיחוד, כמו גם ההכרח הנעוץ באיחוד זה בדרך לאיחוד פוליטי שיביא ליציבות
ולשגשוג באזור. השאלות הנשאלות אם כן הן מה מעכב מדינות אלו מלהזדרז וליישם את ההסכם,
כיצד הם מתמודדים עם אובדן זה של סמכויות כלכליות הנעוץ באיחוד מסוג זה, והאם אובדן זה
קשור בהכרח להקמת מוסדות האיחוד המוניטרי או שלכוחות השוק יש השפעה גם בנושא זה,
לצורך בחינה זו נתחיל בהגדרת מושגי יסוד במאקרו-כלכלה ויחסי הגומלין ביניהם.
לאחר מכן נתאר את המצב הקיים, לפני האיחוד, בו כביכול הייתה לכל מדינה הסמכות המלאה
להשפיע על המתרחש בתחומה. בשלב זה נסביר את עקרונות פעולתו של האיחוד המוניטרי,
מטרותיו והכלים בהם ניתן יהיה להשיג מטרות אלה. נבחן את המצב הצפוי עם כינונו של האיחוד
המוניטרי, את יחסי הכוחות ואת משמעותם על יכולת התפקוד של הממשלות במדינות הלאום,
לבסוף, ננסה לבחון את הטענה הנפוצה כי כוחות השוק כבר לקחו בפועל חלק גדול מאותן סמכויות
ריבוניות אשר מדינות הלאום נאלצות למסור למוסדות האיחוד, בעבודה ננסה לקשור את הרעיונות
המוצגים המובאים מתוך מחקרים שנעשו ביוזמת הפרלמנט האירופי עם תיאוריות מעולם המאקרו
כלכלה, תוך שימוש בנתונים מספריים המפורסמים במקורות שונים.
העבודה עצמה מתחלקת לארבעה חלקים עיקריים. בחלק הראשון מתואר המצב הקיים כיום
באירופה ונעשה שימוש בתיאורים כלכליים מפורטים לצורך המחשת רעיונות אלה. בחלק השני
מתואר הEMS, מנגנון האיחוד המוניטרי האירופי, מאפייניו, מרכיביו, מטרותיו והכלים המופעלים
להשגת מטרות אלה. גם בחלק זה מובאים תיאורים של רעיונות מתחום המאקרו כלכלה כשהדגש
הוא על פתיחות השוק, השיפור בניידות ההון ואמצעי היצור ובמקביל צמצום האי וודאות. החלק
השלישי בוחן את מידת ההשפעה הפוליטית שיש לאיחוד מסוג זה על מדינת הלאום. מלבד איבוד
הריבונות אשר יבחן לגופו, תיבחן הטענה כי כוחות השוק כבר כיום מגבילים במידה רבה את
יכולתה הריבונית של המדינה לקבוע מדיניות זו או אחרת בכלכלתה ואת ההשפעה של קביעה זו על
סוגיית ההצטרפות לאיחוד. מטבע הדברים חלק זה הוא נושאה המרכזי של העבודה, החלק הרביעי
מביא כדוגמה את המקרה הפרטי של בריטניה כנציגת הגוש המתנגד לאיחוד. בריטניה היא כיום
המתנגדת החריפה ביותר הן מסיבות לאומיות והן מטיעונים כלכליים.
לסיכום, העבודה באה לבחון את השפעת האיחוד המוניטרי על ריבונותן של חברות הקהילייה תוך
באור מושגים כלכליים ושימוש בתיאוריות מתחום המאקרו כלכלה. טענתו העיקרית של מחקר זה
היא שלמרות טענותיהן החוזרות ונשנות של מדינות בקהילייה אודות פגיעה בריבונותן, איבוד
הריבונות המשמעותי ביותר הוא לכוחות השוק, איבוד שרובו נובע מיצירת השוק המשותף והיחיד.

מקורות:

Artus, P. "Economic and Monetary Union of the European Community", in The New Palgrave Dictionary of money and Finance, (London: Macmillan, 1992).
Baccehta, P. "Abolishing Capital Controls in Spain: A Challenge for the 90's", in Gibson, H. and Tsakalotos, E. Economic Integration and Financial Liberalization: Prospects for Southern Europe, (London: Macmillan, 1992).
Ceccini, Paolo and others. The European Challenge, 1992: the BeneFts ofa Single Market, (London: Gower, 1988).
Collignon, C., Bofinger, P., Johnson, C. and De Maigret, B., (Eds.), Europe's Monetary Future, (London: Pinter, 1994).
Commission of the European Communities, "Documents relating to the EMS", Eurpean Economy, no.12, July 1982.
Commission of the European Communities, "The Economics of 1992", European Economy, no. 35, March 1988.
Crockett, A. and Goldstein, M. Strengthening the International Monetary System: Exchange Rates, Surveillance, and Objective Indicators, Occasional Paper, no. 50 (Washington: International Monetary fund, 1987).
Davison, Fitzpatric and Johnson, The European Competitive Environment, (Cxford: Butterworth- Heinemann, 1995).
Duissenberg, W.F., "Exchange Rate Stability in Europe," in Money andFinance in European Integration, (Geneva: European Free Trade Association, 1988).
Dyson, Elusive Unionr: The Process of Economic and Monetmy Union in Europe, (London: Routhedge, 1994).
Emerson, One Market One Money: An Evaluation of the Potential Benefits and Costs of Forming an Economic and Monefary Union,(Oxford: Oxford University Press, 1992).
Flood, R. P. and Hodrick, R. J., "Real Aspects of Exchange Rate Regime Choice with Collapsing Fixed Rates", Journal of International Economics, vol. 21, Nov. 1986.
Folkerts-Landau, D. and Mathieson, J. The European Monetary System in the Context of the Integration of European financial Markets, (International Monetary Fund, Washington, D.C, 1989).
Frenkel, J. and Goldstein, M., "The International Monetary System: Developments and Prospects," Cato Journal, vol. 8, Fall 1988.
Frenkel, J. and Razin, A., Fiscal Policies and the World Economy: An Intertemporal Approach (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1987).
Giavazzi, Micossi and Miller (Eds.) The European Moneta~y System, (Cambridge: University Press, 1988).
Goodhart, "An Approach to European Currency Unification", in Johnson "Changing Exchange Rate Systems", Lloyds Bank Annual Review, vol. 3, pp. 194-207, Pinter, London, 1990.
Guitian, M., Russo, M. and Tullio, G., Policy coordination in the European Monetary System, Occasional Paper, no. 61, Washington: International Monetary Fund, 1988).
Hitiris, T., European Community Economics, (New York: St. Martin's Press, 1991).
Johnson C. and Collignon S.(Eds.), The monetany Economics ofEurope, Causes of the EMS Crisis, (Rutherford: Fairleigh Dickinson University Press, 1994).
Lawson, N., The Viewfrom No. 11, (London: Bantam, 1992).
Meade, J., "The EMU and the Control of Inflation", Oxford Review of Economic Policy, 6(4).
O'Mahony, M., "Productivity Levels in British and German Manufacturing Industry" National Institute Economic Reviau, vol. 139, 1992.
Paddoa-Schioppa, T. The Road to Monetary Union in Europe, (London: Clarendon Press, 1994).
Paddoa-Schioppa, T. "Policy Cooperation and the EMS experience," in International Economic Policy Coordination ed. By Buiter, W. H. and Marston, R. C· (New York: Cambridge University Press, 1985).
Pohl, Karl-Otto et al., Britain and Economic and Moneiary Union, London: Center for Economic Performancein association with Financial Markets Group, London School of Economics, 1990).
Rogoff, K. "Can Exchange Rate Predictability Be Achieved Without Monetary Convergence? Evidence from the EMS," European Ecnomic Review, vol. 28, June/July 1985.
Sandholtz, "Choosing Union: Monetary Politics and Maastricht", International Organization vol. 47, no. 1, PP 1-39, 1993.
Taylor, M. P. and Artis, M. J. What Has the European Monetary System Achieved? Bank ofEngland, discussion Paper, no. 31, March 1988.
Thompson, The Economic Emergence of Europe ? The Political Economy of Cooperation and Competition in the 90's, (Elgar: Aldershot, 1993).
Tsoukalis, The New European Economy Revisited: The Politics and Economics of Integration, (Oxford: Oxford University Press, 1997).
Tsoukalis, L. and Rhodes, M. "Economic Integration and Nation State", in The European Union and the Nation State.
Ungerer, H. Evans, O. and Nyberg, P. The European Monetmy System: The Experience, 1979-1982, Occasional Paper, no. 19 (Washington: International Monetary Fund, 1983).
Ungerer, H. and others, The European Monetcay System: Recent Developments, Occasional Paper, no. 48, (Washington: International Monetary Fund, 1986).
Vinals, J. et al., "Spain and the EEC cum 1992 Shock", in Bliss, C. and De Macedo, J. B. eds., Union with Diversity in the European Economy, (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
Wallace, H. and Wallace, W., Policy Making in the European Union, (Oxford: University Press, Oxford, 1996).
Walters, "A Critical View of the EMS", CATO Journal. vol. 8, part 2, pp. 503-6, 1988.
Wickens, "European Monetary Union", Economic Review, vol. 7, pp. 27-30, 1990·
Zis, "The EMS: Performance and Prospects", Economic Review, vol. 6, pp. 33-35, 1988.
Zis, "Should Britain Join the European Monetary System?", Economic Review vol. 6, pp.31-3, 1989.

תגים:

איבוד · באיחוד · בחינת · בעי · האיחוד · הוודאות · הטמונה · היעילות · הכלכלית · המוניטרי · הפוליטית · הריבונות · השוק · השפעתו · ליעילות · לכוחות · צמצום · תרומת

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האיחוד המוניטרי האירופי ומדינת הלאום", סמינריון אודות "האיחוד המוניטרי האירופי ומדינת הלאום" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.