היישום אינו מחובר לאינטרנט

הצעת מחקר - מעורבות הורים

עבודה מס' 062245

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מעורבות או "התערבות" הורים בתהליכי החינוך בגן הילדים

4,230 מילים ,20 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
א. הצגת בעיית המחקר
ב. שאלת המחקר
ג. שיטת המחקר -איכותי
ד. כלי המחקר
ה. אוכלוסיית המחקר
ו. ניתוח השאלונים
סקירת ספרות
א. הקשר בין ההורים למוסד החינוכי
ב. הגורמים למעורבות הורים בביה"ס
ג. ההורה כשותף וכלקוח
1. מ"התערבות" ל"מעורבות"
2. ראיית ההורה כשותף
3. ההדגשים לתפיסת שיתוף ההורים
ד. תמצית מאמרים ומחקרים
1. דפוסי השפעה על מעורבות הורים בגן-הילדים
2. יחסי גומלין בין גננות להורים:
3. ציבור ההורים כקבוצת אינטרס במערכת החינוך
4. הגורמים למעורבות הורים בחינוך
5. הזדהות וערות במעורבות הורים.
6. השפעת סדנא ל"מעורבות הורים בביה"ס"
7. מעורבות הורים בביה"ס הקהילתי-אוטונומי
8. מעורבות הורים מנקודת מבט הילדים
9. מעורבות הורים כמושפעת מהנטייה למעורבות קהילתית
10. מי המחנך בגיל הרך
11. סגנון ניהול ואישיות כגורמים הקשורים במעורבות הורים
ביבליוגרפיה
שאלון לגננת

מבוא
א. הצגת בעיית המחקר
באגף לחינוך קדם יסודי (קדמ"ה) מייחסים חשיבות רבה לשיתוף ההורים ולמעורבותם בתהליכי החינוך בגן הילדים. המטרה היא להביא לתקשורת מועילה בין הגננת להורים בכל הקשור לקידומו ולהתפתחותו של כל ילד וילד. גן הילדים, כחלק ממערכת החינוך, מחויב ביישום מדיניות העל המתייחסת לזכויות הבסיסיות של ההורים. עם זאת עפ"י חוזר מנכ"ל מיוחד י"ז, אייר התשנ"ו מאי 1996, לקשר בין גני הילדים לבין ציבור ההורים ולמאפייניו כמה היבטים ייחודיים: (גבריאלי, 1997)
1. מפאת גילם הצעיר של הילדים, הצוות החינוכי בגני הילדים מופקד לא רק על הקידום של הישגים חינוכיים-לימודיים אצל חניכיו אלא הוא מתחלק עם ההורים גם בדאגה לרווחתו הפיסית ולשלומו הרגשי של הילד. יחסים של קירבה ואמון הדדי מלא בין הצוות החינוכי בגן לבין ההורים הם מן התנאים ההכרחיים לפעילות חינוכית נאותה ופורייה בגן הילדים.
2. עבור הורים רבים גן הילדים הוא מוסד חינוכי ראשון שבו ילדם מבקר, והגננת היא המבוגר הזר הראשון שהם מפקידים אותו בידיו. להורים אלה זהו המפגש הראשון עם הממסד החינוכי ויש במפגש זה משום דגם ראשוני לקשרים שיקשרו עם מחנכים ועם מוסדות חינוך בעתיד.
3. התוכנית החינוכית-הלימודית בגני הילדים פורמאלית פחות מזו שבבית הספר, והאימפקט החינוכי-לימודי של פעילויות שונות הנערכות בגן אינו תמיד נהיר לציבור ההורים. עולה אפוא הצורך לבחון במשותף עם ההורים את הפעילות החינוכית המתקיימת בגן ולסייע להם להכיר בהתקדמות ילדם בעקבותיה.
הרפז (1997) מציגה גישה ודפוסי שיתוף שונים בין מחנכים והורים.
הורים מיודעים; הורים צופים; הורים תורמים ומסייעים; הורים לומדים ומלמדים; הורים שותפים בתכנון, בביצוע ובהערכה. הורים שותפים בקביעת מדיניות ויישומה. לדבריה קיימים דפוסים שונים של שיתוף המתאימים הן למוסדות חינוכיים שונים והן לשלבים שונים של התפתחות מערכת היחסים בין ההורים לבין המוסדות. הגורם המרכזי בכל הצורות הוא ההבנה של חשיבות העבודה המשותפת, תוך הקפדה על תהליך עבודה (ופחות על התוצאות הכמותיות), בו תורם כל אחד מהמשתתפים על פי מאפייניו הייחודיים. (הרפז, 1997)
אולם פעמים "מעורבות הורים" (במובן החיובי) גולשת ל"התערבות הורים" (במובן השלילי) בתהליכי החינוך בגן הילדים, על כן מטרתי במחקר לברר אצל גננות את תפיסתן ועמדותיהן: מחד, לגבי הדרכים ל"מעורבות הורים" בעשייה החינוכית ומאידך, אימתי מעורבות נתפסת אצלם כ"התערבות".

ב. שאלת המחקר
1. מה דעתן ועמדותיהן של גננות לגבי שיתוף ומעורבות הורים בתהליכי החינוך בגן?
2. מתי לדעתן של הגננות גולשת "מעורבות הורים" (במובן החיובי) ל"התערבות הורים" (במובן השלילי) בתהליכי החינוך בגן הילדים?

ג. שיטת המחקר -איכותי
בשיטת המחקר האיכותי ניתן ללמוד ולשקף מציאות קיימת באופן אינדוקטיבי, מאחר והמחקר האיכותי הוא אינדוקטיבי בניגוד למחקר הכמותי שהוא דדוקטיבי. (צבר, 1990)
כלי מחקר רבים משרתים את המחקר האיכותי ובהם תצפית, ראיון, ניתוח מסמכים ועוד.
אלה באים ממקורות מידע מגוונים - הנחקרים עצמם, תמונות ותעודות וכיו"ב.
בנוסף, המחקר האיכותי שואב את נתוניו מהמערך הטבעי, החוקר הוא מכשיר המחקר האיכותי. בו הוא בוחן מציאות קיימת ושלמה, שלא ניתן לפרקה תוך איסוף ותיעוד הנתונים ודיון בתוצאות הלא-טיפוסיות. מצב כזה לא ניתן ליישם במחקר הכמותי, להיפך ניתן ליישמו אך ורק במחקר האיכותי אשר החוקר תופס בו את המציאות כשלמות שאיננה ניתנת לפירוק וכל נתוניה נאספים ומתועדים ותוצאות לא טיפוסיות נדונות לפרטיהן, בניגוד למחקר הכמותי, כאשר המלאכותיות בו משנה את המצב הטבעי של הסיטואציה הנחקרת, מידע רב הולך לאיבוד ומוזנחים נתונים התרשמותיים. (צבר, 1995)
במחקר האיכותי שואפים החוקרים להבין תופעות ולא רק להסבירן על ידי ניסוח חוקים והכללות. על כן בחרתי בשיטה זו.

ד. כלי המחקר
על סמך ניסיוני כגננת וחומר ספרותי שקראתי בניתי שאלון הכולל 8 שאלות פתוחות המאפשר לנחקרת\הגננת להביע את דעתה בהרחבה. (ראה דוגמה בנספח להצעה).

ה. אוכלוסיית המחקר
10 גננות מהכפרים שיבלי ודבוריה חברותי למקצוע.

ו. ניתוח השאלונים
לאחר מילויין ע"י הגננות יש בכוונתי לקדד את התשובות ל- קטיגוריות הבאות:
· תכנון המפגש ראשון עם הורים וילדיהם.
· מעורבות ההורים בספריית הגן.
· מעורבות ההורים במשחקיה.
· תקשורת עם ההורים.
· מעורבות ההורים בימי הולדת.
· מעורבות ההורים בבעיות משמעת.
· דרכים להגברת שיתוף הורים בתהליכי חינוך.
· אבחנה בין "מעורבות" לבין "התערבות" בעשייה החינוכית.

מקורות:

ברק, אורית. (1996). מעורבות הורים בחינוך הממלכתי בישראל והגורמים הקשורים בה. עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך.
גבריאלי, י. (1979). שתוף הורים ומחנכים בדרך-קדמ"ה. חיפה: הוצאת קל-דע.
גבריאלי יעל. (1997). ההורה כשותף וכלקוח, הד הגן, סיוון תשנ"ז, ס"א, חוברת ד' יוני.
דוכובני, אסנת. (1993). סגנון ניהול ומעורבות הורים. עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך.
וקסמן, יעל. (1995). הזדהות וערות במעורבות הורים. עבודת מ"א, ירושלים: האוניברסיטה העברית, בית-הספר לחינוך.
לוי, ניצה. (1997). השפעת סדנא ל"מעורבות הורים בביה"ס" על עמדות הורים ביחס למעורבות וגילויי מעורבות בפועל. עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך.
לוין, גדעון. (1996). תינוקות ופעוטות: מי מחנך אותם?, קרית-ביאליק: אח.
מי-טל, שרונה. (1996). דפוסי השפעה על מעורבות הורים בגן-הילדים. הד הגן, 244-238, 60.
מינרבי, מיכל. (1994). מעורבות הורים בביה"ס הקהילתי-אוטונומי "מורשת משה". עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בי"ס לחינוך.
מרגלית, טובה. (1993). מעורבות הורים בבית הספר מנקודת מבטם של התלמידים: מחקר התפתחותי. עבודת מ"א, חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית-הספר לחינוך.
מריאן, תמר. (1991). מעורבות הורים בבתי ספר יסודיים כמושפעת מהנטייה למעורבות קהילתית ו/או מעמדתו של המנהל כלפיה. עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובי"ס לחינוך.
נוי, ב. (1995). הורים ומורים כשותפים במעשה החינוכי. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.
נוי, ב. (1997). "בית הספר, בית ההורים והיחסים ביניהם". עלון ליועצים חינוכיים, גיליון מס' 8 , מפ"ט עמל.
סילברט, רעיה. (1992). יחסי גומלין בין גננות להורים: מעורבות הורים בחיי הגן בארבעה גני ילדים. עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך.
פרידמן, י. (תש"ן, א). התנהגות אוטונומית נורמטיבית של המורה והמנהל. בתוך: יצחק פרידמן (עורך). אוטונומיה בחינוך - מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע. ירושלים: מכון סאלד. עמ' 79 - 99.
פרידמן, י. (תש"ן, ב). משמעויות ומיקוד באוטונומיה. בתוך: יצחק פרידמן (עורך). אוטונומיה בחינוך - מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע. ירושלים: מכון סאלד. עמ' 32 - 44.
פרידמן, י. (תש"ן, ג). בית הספר הקהילתי - תיאוריה ומעשה. ירושלים: י"ל מאגנס ומכון סאלד.
רז, רונן. (1996). כעס, אשמה וחיבוק - סיפורו של טיפול, הד הגן, 370-366, 60.
שבח בת שבע. (1996). סגנון ניהול ואישיות המנהל כגורמים הקשורים במעורבות הורים בבתי-ספר. עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך.
רסיסי, ניר. (1997). ציבור ההורים כקבוצת אינטרס במערכת החינוך, בתוך: פלדי, א. החינוך במבחן הזמן. תל-אביב: רמות, 371-366.

תגים:

מעורבות · גננת · פעוט · חינוך · הורים · מחקר · שיטות · שיתוף

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הצעת מחקר - מעורבות הורים", סמינריון אודות "הצעת מחקר - מעורבות הורים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.