היישום אינו מחובר לאינטרנט

שינוי אירגוני

עבודה מס' 061673

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה של הנושא והצגת תמונת מצב של המחלקה לשירותים סוציאלים בעירית צפת, ניתוח הבעיות האירגוניות והתפעוליות והצגת חידוש אירגוני.

9,151 מילים ,39 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

חלק גדול מחיינו מתנהל בתוך ארגוני עבודה ולכן גם מושפע מהם. רוב אנשים שייכים מקצועית לארגון עסקי, ציבורי או פרטי אשר בתוכו מתנהלת שגרת חייהם הפרופסיונלית. גם אלו אשר לא שייכים ישירות לארגון זה או אחר מקיימים אינטראקציה עם ארגונים שכאלו תוך כדי עבודתם.
התרבות הארגונית הינה חלק מורכב ומתפשט בכל סביבת עבודה. קיימת הסכמה כללית כי התרבות הינה מרכיב חשוב המשפיע על הביצוע וההתנהגות. התרבות באה לידי ביטוי בתהליכי קבלת החלטות ופתרון בעיות המתקבלות בארגון. היא משפיעה על היעדים, הסטנדרטים ודרכי הפעולה.
הצלחתם של שינויים ארגוניים מותנית במידה מכרעת בתרבות הארגונית. התרבות הארגונית משמשת כזרז או כבלם של שינויים בארגון. תוכניות שינוי התואמות למאפיינים התרבותיים של הארגון מתקבלות על ידי חברי הארגון באהדה ותמיכה גבוהות יותר מאשר אלו הנוגדות את התרבות הארגונית (סמואל, 1990) ארגונים מעונינים לשנות את תרבותם על מנת ליישם שינוי אסטרטגי כלשהו, ולא לשם השינוי עצמו.
על כן, "חידוש ארגוני הוא תהליך הכרחי בארגון המודרני", זוהי פעילות שבה נוטש הארגון את מאפייניו התפעוליים בעבר ומאמץ שיטות עבודה חדשות, מבנה חדש, תהליכי ניהול מתקדמים וכדומה".

המטרה
1. כסגן מנהלת המחלקה לשירותים סוציאליים בעירית צפת, מטרתי לסקור את הספרות ותיאוריות הקשורות לתרבות ארגונית והדרכים לשינויה, לדרכי השינוי במבנה הארגוני והפרובלמטיקה הכרוכה בכך.
2. להציג תמונת מצב של המחלקה לשירותים סוציאליים בעירית צפת; לנתח את הבעיות הארגוניות והתפעוליות; להציע חידוש ארגוני הן מבחינת המבנה והן מבחינת התפעול.

תוכן העניינים:

מבוא

תרבות ארגונית
א. חקר התרבות הארגונית וחשיבותה
ב. מדידת התרבות הארגונית
ג. שינוי תרבות הארגון

שינוי ארגוני - סקירת מאמרים ומחקרים
א. דודי שלום
ב. יצחק סמואל
ג. יאיר אהרוני
ד. Daft
ה. אחיטוב, נוימן וצבירן
ו. טננבאום, וכסלר ומסריק
ז. פאול ר' לורנס
ח. אהרון כפיר
ט. אדיג'אס
י. פרג וענבר
יא. רודניק
יב. בר חיים

השימוש בתרבות ארגונית ככלי ניהולי אוניברסאלי
הצלחה ויעילות ארגונית
א. מהי הצלחה ארגונית?
ב. בחינת היעילות הארגונית
ג. גישות תיאורטיות לבחינת יעילות ארגונית
ד. בחינת יעילותם של ארגוני שירות ציבוריים

שינוי במבנה הארגוני של מחלקת הרווחה בצפת
א. שנות החמישים והשישים הראשונות
ב. סוף שנות השישים ושנות ה-70
ג. שנות ה-80 וה-90
ד. אופי העבודה במחלקה בשנת 2000
ה. הקמת ועדות
ו. פרוייקטים
ז. הערכת מצב לשינוי הארגוני

סיכום על מהות השינוי
ביבליוגרפיה
נספח : מבנה ארגוני חדש של המחלקה לשירותים חברתיים

מקורות:

אדיג'אס י. (1995). ניהול לקוי, צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.
אדיג'אס י. ( 1996). צמיחה והתחדשות בארגונים, תל אביב, המרכז הישראלי לניהול.
אהרוני, י. (1997). אסטרטגיה עסקית, צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ, 1997.
אחיטוב , נוימן , צבירן , (1996). מערכות מידע לניהול , אונ' ת"א, 1996.
בר חיים א. (1994). התנהגות ארגונית, כרך ב', האוניברסיטה הפתוחה.
גזיאל, ח. (1982). יסודות במנהל ציבורי. תל-אביב, דקל.
גזיאל, ח. (1990) מחשבה מנהלית בת זמננו, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
גילאון, ד. (1994). "ערכים אוניברסאליים בניהול" תרבות הניהול בישראל בעריכת אהרן שנהר, עמוס ירקוני, תל אביב, גומא, צ'ריקובר.
דודי ש. (1995). כיצד עושים חידוש ארגוני?, המכללה למנהל.
דודי, ש. (1995). "החידוש הארגוני - המשך תפקודו היעיל של הארגון והישרדותו", מתוך יסודות בארגון ומנהל, בעריכת דודי שלום.
המר מ. וצ'מפי, ג'. (1994). עיצוב מחדש של התאגיד, תל אביב, "מטר".
טננבאום, ר. וכסלר, י.ט. ו מסריק, פ. (1995). "הכנסת שינויים בארגונים" מתוך יסודות בארגון ומנהל בעריכת דודי שלום.
ירקוני. ע. (1994). "תרבות הניהול בישראל - תהליכי רקע", תרבות הניהול בישראל, בעריכת אהרן שנהר ועמוס ירקוני, תל אביב, גומא-צ'ריקובר.
כפיר, א. (1997). ארגון וניהול - עיצוב ושינוי, צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.
משולם, א. (1994). "תרבות הארגון - הגדרות ומרכיבים", תרבות הניהול בישראל, בעריכת אהרן שנהר ועמוס ירקוני, תל אביב, גומא-צ'ריקובר.
סיכום עבודת צוות חשיבה. (1994). "תרבות וסגנון ניהול ישראלי" תרבות הניהול בישראל, בעריכת אהרן שנהר ועמוס ירקוני, תל אביב, גומא-צ'ריקובר.
סמואל, י. (1990). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
פאול ר' לורנס, "כיצד מטפלים בהתנגדות לשינוי", מתוך יסודות בארגון ומנהל בעריכת דודי שלום.
פרג, ר. וענבר, ל. (1998). "כלים להתחדשות מתמדת", סטטוס, גליון 8, יולי 98.
קרן, ד. (1999). "הקשר בין אקלים ארגוני לבין התנהגות אזרחית בארגון" עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך מאוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי החברה.
רודניק, ח. (1994). "תגובות עובדים לביצוע שינויים בתרבותם הארגונית", ביטאון האגוד הישראלי לפיתוח ארגוני, כרך 2 חוברת מס' 6, מאי 94.
שנהר, א. (1994). "על סגנון ניהול ישראלי - סוגיות נבחרות", תרבות הניהול בישראל, בעריכת אהרן שנהר ועמוס ירקוני, תל אביב, גומא-צ'ריקובר.
(ללא שם מחבר)."כיצד להתגבר על גישה צינית לשינוי", מגזין Business Horizons ירחון סטטוס, גליון 42 נוב' 94.
(ללא שם מחבר). "הקשר בין תרבות לשינוי ארגוני", Hrmagazin , סטטוס גליון 59, מאי 96.
Daft L. (1990). Organisational theory and design, 1990.
Kilmann, R.H., Saxton, M.J. (1983). The Kilmann-Saxton Culture-Gap Survey. Pittsburg, PA: Organizational Design Consultants.
Kilmann, R.H., Saxton, M.J., Serpa, R., Associates. (1985). Gaining Control of the Corporate Culture. San Francisco: Josse-Bass.
Lawler, Edward E. (1986). High involvment management, S.F..
Lundberg, C. (1985). On the feasibility of cultural interventions in organizations, In P.J. Frost, L.F. Moore, M.R. Louis, C. Lundberg, J. Martin (Eds.), Organizational Culture (pp. 169-185). Beverly Hills, CA: Sage.
O'Reilly, C. (1989). Corporations. Culture, and commitment: Motivation and social control in organizations. California Management Review, 31(4), 9-25.
O'reilly, C.III. Chatman, J., (1986). Organizational commitment and psychological attachment. The effects of compliance, identification and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71, 492-499.
O'Reilly, C.A., Chatman, J., Caldwell, D.F. (1991). People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of Management Journal, 34(3), 487-516.
Organ, D.W. (1990). The motivational basis of organizational citizenship behavior. Research in Organizational Behavior, 12, 43-72.
Rousseau, D. (1990). Assessing organizational culture: The case for multiple methods. In B. Schneider (Ed.), Organizational Climate and Culture. (pp. 153-192). San Francisco: Jossey-Bass.
Schin, E.H. (1985). Organization Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers.
Schin, E.H. (1985). Organization Culture. American Psychologist, 45(2), 109-119.
Thompson, K.R., Luthans, F. (1990). Organizational culture: A behavioral perspective. In B. Schneider (Ed.). Organizational Climate and Culture. (pp. 319-344). San Francisco: Jossey-Bass.
Wilkins, A.L., Dyer, W.G. (1988). Toward culturally sensitive theories of culture change. Academy of Management Review, 13(4), 522-533.
Williams, A., Dobson, P., Walters, M. (1989). Changing Culture: New Organizational Approaches. Institute of Personnel Management.

תגים:

אירגון · ארגון · שינוי · באירגון · עיריה · מנהל · ציבורי · התנהגות · אירגונית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שינוי אירגוני", סמינריון אודות "שינוי אירגוני" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.