היישום אינו מחובר לאינטרנט

קשיי ההסתגלות של מתבגרים עולים מחבר העמים

עבודה מס' 061669

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור הקשיים ודרכי ההתמודדות בהתייחס לתיאוריות השונות (אריקסון, פיאז'ה, מירסקי וקאושינסקי) .

6,482 מילים ,14 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

בעבודה זה הוחלט להתמקד בנושא "קשיי ההסתגלות של מתבגרים עולים מחבר העמים". במסגרת הנושא הנני ניצב בפני המטרה לא רק לאתר ולתאר את קשיי ההסתגלות העיקריים של מתבגרים עולים מחבר העמים, אלא גם לנתח את דרכי ההתמודדות הנפוצות עם הקשיים הללו. לשם כך תוקדש תשומת לב מיוחדת להיבטים מרכזיים הכרוכים בתהליך העלייה בגיל ההתבגרות, כגון: השפעת הייחודיות של גיל ההתבגרות על קליטה חברתית, רכישת השפה, יחסי גומלין בתוך המשפחה העולה. בנוסף לכך אנסה, במידת האפשר, להאיר כיצד משפיע מיצבם הסוציו-אקונומי של עולים חדשים על הקליטה של ילדיהם המתבגרים.
מן הראוי לנמק את סקרנותי בנושא שנבחר. בהיותי עולה חדש בגיל ההתבגרות חוויתי את תהליך הקליטה בשלמותו. חרף העובדה שהתקופה ההיא כבר מאחוריי, נותרו שאלות פתוחות שממשיכות להעסיק אותי. סיבה נוספת לבחירתי היא בכך שהן בשדה החינוך והן בחיי החברה אני פוגש מתבגרים עולים רבים שזקוקים לסיוע מצד אנשי החינוך שמבינים את בעיותיהם לאשורן. למרות שלמערכת החינוך ישנן הצלחות רבות בקליטת מתבגרים עולים אין להתעלם מהעובדה כי בנסיבות המשתנות (המצב הביטחוני והכלכלי בארץ, היקף העלייה, מיצבם החברתי-כלכלי של עולים חדשים וכד') היא לא תמיד נותנת מענה הולם לסוגיות הקשורות לנושא ועקב כך לאחרונה הועלו למוקד הדיון הציבורי תופעות מעוררות דאגה, כגון: נשירת מתבגרים עולים ממסגרות לימודיות, התנכרות מתבגרים עולים אל החברה הישראלית, הידרדרותם לפשע.
מהנאמר לעיל נובע, כי בעבודה זו ייעשה ניסיון להקיף, עד כמה שניתן, את מכלול התופעות הקשורות לקשיי ההסתגלות של מתבגרים עולים ולנתחו על סמך ידע תיאורטי ומחקרי. בהתאם למטרה זו נמצא לנכון בפרק הראשון של העבודה להתרכז בתיאוריות שמבליטות היבטים שונים של גיל ההתבגרות. על מנת להבין במה מתבטאת הייחודיות של גיל ההתבגרות בהמשך יובאו נקודות מרכזיות ורלוונטיות לנושא מן התיאוריה של אריק אריקסון שכידוע מתייחד בהדגשת הגורמים החברתיים. הדגש יושם על כך שבתקופת "החיפוש אחרי זהות-אני" ו"משבר הזהות" הטבעי נאלצים מתבגרים עולים להתמודד עם משבר זהות נוסף הקשור לנורמות ולערכים של התרבות החדשה. הקשר בין המשברים יפותח בהרחבה בפרק המוקדש לעולם החברתי של מתבגר עולה.
חלק מהפרק הראשון יבוסס על הנקודות הרלוונטיות לנושא מן התיאוריה של ז'אן פיאג'ה. במרכז של התיאוריה עומדת התיזה כי התפתחות שכלית היא תהליך של הסתגלות פעילה לסביבה. נעלה מכל ספק כי בהסתמך על התיאוריה ניתן להדגים את הקושי שנובע מהפער בין התפתחות יכולתו השכלית של מתבגר עולה (לפי פיאג'ה חשיבתו של המתבגר מורכבת ועשירה) לבין שליטתו הלא מושלמת בשפה שבה הוא משתמש לצורך ההסתגלות לסביבה.
בעבודה זו תובא סקירה קצרה על תיאוריות ומחקרים בנושא הגירה ועלייה, כאשר תשומת לב עיקרית תופנה לנושא "התבגרות והגירה".
אין עוררין על כך שהסתגלות מוצלחת של עולים חדשים תלויה באופן ניכר ברכישת השפה. בעבודה זו לא רק יאוזכרו הקשיים הייחודיים ברכישת השפה, אלא גם ייעשה ניסיון לעקוב אחר דרכי ההתמודדות עמם והמצב הנוכחי במתן סיוע לתלמידים עולים.
בפרק שיוקצה לעולם החברתי של מתבגר עולה יועלו נקודות הבאות: חוויית אובדן ו"משבר זהות כפול", ההשלכות של הקליטה החברתית הלא מוצלחת, המדיניות של משרד החינוך בסוגיית קליטה חברתית ויישומה.
בפרק האחרון אתמקד בתופעות המתרחשות במשפחתו של המתבגר. אפרט בקצרה מהן נקודות ההתייחסות: מבנה המשפחתי (הרכב וחלוקת תפקידים), ניכור בין מתבגרים עולים להוריהם או תלות יתר של המתבגרים בהוריהם, הייחודיות של היחסים במשפחה המורחבת. במרכז הפרק תועמד השאלה: כיצד הגורמים המשפחתיים משפיעים על הסתגלותם של מתבגרים עולים בישראל.

תוכן העניינים
מבוא כללי
פרק ראשון: תיאוריות שונות על גיל ההתבגרות
1. התיאוריה של א. אריקסון
2. התיאוריה של ז'. פיאג'ה
3. התיאוריה של י. מירסקי ומ. קאושינסקי
פרק שני: קשים ברכישת השפה והשלכותיהם בתחום הלימודי
1. הקשיים הייחודיים ברכישת השפה בגיל ההתבגרות
2. קשיי הוראה ודרכי התמודדות של מערכת החינוך
פרק שלישי: העולם החברתי של מתבגר עולה
1. גורמים מרכזיים להשתלבות החברתית
2. מדיניותו של משרד החינוך בסוגיית קליטה חברתית של תלמידים עולים
פרק רביעי: מתבגר עולה ומשפחתו
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: אחד המקורות הוא בשפה הרוסית.

מקורות:

אפטר, א' ואחרים. (2001), פסיכיאטריה של הילד והמתבגר, הוצאת דיונות- אוניברסיטת תל-אביב.
בר-אל, ציפי. (1996), פסיכולוגיה חינוכית, אבן יהודה, רכס הוצאה לאור פרויקטים חינוכיים.
דמיאון, נ', רוזנבאום-תמרי, י'. (1996), עולי חבר העמים לאחר חמש שנים בארץ, האתר הרשמי של המשרד לקליטת העלייה באינטרנט.
זיו, אבנר. (1984), התבגרות, הוצאת מסדה.
זיו, אבנר, זיו נעמי. (2001), פסיכולוגיה בחינוך 2001, תל-אביב, "יחדיו".
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, (1999), אוכלוסיית עולי בריה"מ לשעבר, בני 15 ומעלה, לפי מין, גיל ומצב משפחתי, לוח 13, האתר הרשמי של הלשכה באינטרנט.
הכנסת החמש עשרה, (2002), פרוטוקול מס' 208 מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, ירושלים, האתר הרשמי של הכנסת באינטרנט.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, (2002), תלמידים עולים במוסדות חינוך, ירושלים, האתר הרשמי של הלשכה באינטרנט.
ירון, א'. (1985) על משבר הזהות והפגיעה בדימוי העצמי אצל נוער עולה יוצא אתיופיה, עלי.
משרד החינוך, (מאי 2001), קליטת תלמידים עולים במסגרת החינוך, "חוזר המנהל הכללי", האתר הרשמי של משרד החינוך באינטרנט.
סרוף, אלן, קופר, רוברט. (1998), התפתחות הילד טבעה ומהלכה, תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה.
מוס, רולף. (1988), תיאוריות על גיל ההתבגרות, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר.
A. Bandura, R. Walters. (1995), Adolescent aggression, The Ronald Press Company, New York
А. Реан. (2001), Психологическая энциклопедия, полный курс психологии развития, Санкт-Петербург «Прайм-Еврознак»

תגים:

אריקסון · גיל · ההתבגרות · הוראה · התנהגות · מתבגרים · עולים · פיארג · קשיים · שפה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קשיי ההסתגלות של מתבגרים עולים מחבר העמים", סמינריון אודות "קשיי ההסתגלות של מתבגרים עולים מחבר העמים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.