היישום אינו מחובר לאינטרנט

דיסלקסיה בקרב ילדים בגן - אבחון באמצעות מבחן פרוסטיג

עבודה מס' 061383

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מחקרים בנושא ומחקר השוואתי של שני ילדים.

11,602 מילים ,51 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
א. כללי
ב. המטרה
דיסלקציה
א. סקירה כללית
ב. פירוט הסימפטומים של הדיסלקציה
ג. כיצד משתקפים סימפטומים אלה במעשה הקריאה בשדה?
ד. התיאוריה של פרוסטיג
דיסלקציה התפתחותית
א. הגדרת דיסלקציה התפתחותית
ב. הפולמוס
ג. ההסבר התפקודי לדיסלקציה התפתחותית
ד. תהליך הקריאה
ה. פונולוגיה
ו. אורטוגרפיה
ז. הקשר
ח. קשב
ט. שיום
מחקר באוכלוסיית מתבגרים ובוגרים
א. סקירה כללית
ב. סקירה מחקרית בנושא מתבגרים ומבוגרים
ג. פונולוגיה
ד. אורטוגרפיה
ה. הקשר
ו. מהירות עיבוד מידע
ז. שיום
סקירת מחקר (ברנדה (1997
א. שאלת המחקר
ב. מטרת המחקר
ג. מהלך המחקר
ד. ממצאים
מחקר השוואתי על פי תיאוריית פרוסטיג
א. כללי
ב. מתודולוגיה
ג. כלי המחקר
ד. מהלך המחקר
ממצאים
א. תת-מבחן בתיאום תנועתי של העין
ב. תת-מבחן בתפיסת רקע וצורה
ג. תת-מבחן בקביעויות בתפיסה
ד. תת-מבחן במיקום בחלל
ה. תת-מבחן ביחסים במרחב
דיון
א. סיכום ומסקנות כללי
ב. הצעת הטיפול של פרוסטיג
ג. סיכום הטיפול
סיכום
ביבליוגרפיה

תהליך הקריאה מורכב מתהליכי פענוח, זיהוי מילים והבנת הנקרא. דיסלקסיה
התפתחותית מוגדרת כפער בקריאה של 24-18 חודשים מרמת הקריאה המצופה
בהתאם לגיל כרונולוגי. מחקרים שונים מצביעים על כך, שדיסלקסיה נובעת מקושי
בזיהוי מילים. זיהוי מילים נשען על איכות המיומנויות הפונולוגיות והאורתוגרפיות,
או על קצב העיבוד של המיומנויות הללו. מכאן הפער בקריאה מתייחס בדרך כלל
ליכולות זיהוי מילים.
חוקרים רבים טוענים, שקושי בזיהוי מילים בקרב הדיסלקטים נובע מחסרים
במיומנויות פונולוגיות. עדויות מחקריות אחרות מצביעות על כך, שדיסלקטים
מתקשים במיומנויות אורתוגרפיות. קיימות מספר עדויות המצביעות על כך
שלדיסלקטים קושי בקצב עיבוד מידע או לקשיים בכישורי השיום. מרבית המחקרים
אשר עסקו בחקר הדיסלקציה, בדקו דיסלקטים צעירים תלמידי כיתות היסוד. גילם
של הנבדקים במרבית המחקרים היה צעיר. נתון זה עשוי לעורר שאלה בדבר תהליכי
ההתפתחות והשפעתם על המיומנויות הנדרשות לקריאה.

מטרת העבודה:
1. לתת סקירה מקיפה על תופעת הדיסלקציה הקשורה בתהליכי הרכישה של
מיומנות הקריאה.
2. לאבחן את הסימפטומים של הדיסלקציה, תוך הצגת דוגמאות.
3. סקירת מחקרים העוסקים בדיסלקציה התפתחותית. שיתמקד בעיקר על דיון
במחקר לגבי אפיוני מיומנויות הקריאה בקרב דיסלקטים בוגרים, בהשוואה
לדיסלקטים צעירים, לאור הפולמוס לגבי דיסלקציה התפתחותית.
4. לערוך מחקר השוואתי שיכלול איבחון מעשי והשוואתי בין ילד דיסלקט לבין ילד
רגיל בהסתמך על התיאוריה של פרוסטיג.

בעבודה זו נעשה ניסוי מחקרי לתיאוריה של פרוסטיג ולמבחנה תוך שימוש ב 27 -
פריטים מ54 - פריטים שהיא חיברה.
אוכלוסיית המדגם: שני ילדים מהגן בו אני עובדת, הילדים בני 4 אשר הרקע
הסוציואקונומי של משפחותיהם דומה פחות או יותר, אולם לגבי אחד מהם יש חשד
שהוא דיסלקט (החשד מתוך תצפיות שערכתי במסגרת עבודתי בגן).
כלי המחקר - ע"פ מבחן פרוסטיג
תת-מבחן בתיאום התנועתי של העין
תת-מבחן בתפיסת רקע וצורה
תת-מבחן בקביעויות בתפיסה
תת-מבחן במיקום בחלל
תת-מבחן ביחסים במרחב

מקורות:

בירנבוים, ס. ושר, ד. (תשנ"ג). קריאה פונולוגית-לא-לקסיקאלית בשפה העברית. חלקת לשון: כתב-עת למחקים בבלשנות השימושית, בטיפוח החינוך הלשוני ובאוריינות 12-11. 60-42.
בלגור, ר. (1983). כמה מהסימפטומים של הדיסלקציה. החינוך המיוחד 29. 16-14.
בלגור, ר. (1983). הגדרת הדיסלקציה. החינוך המיוחד 29. 13-12.
ברנדה, ס. (1977). "אפיוני מיומנויות הקריאה בקרב דיסלקטים בוגרים בהשוואה לדיסלקטים צעירים". עבודת גמר לתואר מוסמך - החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
גילור, א. (1996). שימוש בתבניות פענוח מילים בקרב לקויי קריאה. במסגרת חובות לצורך קבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת חיפה.
דרעין, ע. (1986). דיסלקציה התפתחותית ופסיכולינגוויסטיקה. חינוך מיוחד ושיקום 1(1). 43-35.
וייס, ש. (1980). שגיאות כתיב. אפשר לאבחן ולטפל בהפרעות התנהגותיות באמצעות כתב-יד. נעמת: הירחון לאשה ולמשפחה ינואר 1980. 31-30.
לם, א. (1989). דיסלקציה התפתחותית והוראת קריאה - האמנם הפתרון הוא בקצה העולם? סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום 6. 24-13.
ספקטור, נ. (1983). האמת על דיסלקציה. החינוך המיוחד 29. 12-10.
ספקטור, נ. (1988). "דיסלקציה": אבחון וטיפול מוקדם. הורים וילדים 9. 16.
פרוסטיג. (1983). עורך יהודה ניר. "התיאוריה של פרוסטיג". החינוך המיוחד 29.
ריזון, ר. (1993). קשיי למידה יחודיים (דיסלקציה): מחקר פסיכולוגי והמעשה החינוכי. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום 8(2). 74-65.
שימרון, י. (1991). על אורטוגרפיה שטוחה ועמוקה (תגובה למאמר של רם פרוסט). פסיכולוגיה ב'(2), תשנ"א 186-188.
Anderson, R.C., Wilson, P.T. Fielding, L.G. (1988). Growth in reading and how children spend heir time outside of school. Reading Research Quarterly, 23, 285-303.
Bjalid, I.K., Hoien, T. Lundberg, I. (1995). A Comparison of components in Word Recognition between Dyslexic and Normal Readers. Scandinavian Journal of Educational Research, 39, No. 1, 51-59.
Ben-Dror, I., Pollatsek, A. Scarpati, S. (1991). Word identification in isolation and in context by college dyslexic students. Brain and Language, 31, 308-327.
Bowers, P.G., Wolf, M. (1993). Theoretical links among naming speed, precise timing mechanisms and orthographic. Skill in dyslexia. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 5, 69-85. Neuropsychiatry. New York, Gillford.
Bradley, L. Bryant, P.E. (1983). Categorizing sounds and learning to read-a causal connection, Nature, 30, pp. 419-421.
Bruck, M. (1990a). Word recognition skills of adults with childhood diagnoses of dyslexia. Developmental Psychology, 26 (3), 439-454.
Bruck, M. (1990b). Persistence of dyslexics, phonological awareness deficits, Developmental Psychology, 28 (5), 874-886.
Bruck, M. (1992). Persistence of dyslexics, phonological awareness deficits, Developmental Psychology, 28, 874-886.
Coltheart, M. (1987). Lexical access in simple reading tasks. In G. Underwood (Ed.). Strategies of information processing (pp. 151-216). London: Academic Press.
Coltheart, M. Curtis, B. Atkins, P. Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-rout and parallel distributed processing approaches. Psychological Review, 100, 589-608.
Dautrich, B.R. (1993). Visual perceptual differences in the dyslexic reader: Evidence of greater visual peripheral sensitivity to color and letter stimuli. Perceptual and Motor skills, 76, 755-764.
Ehri, L.C. (1991). Reconceptualising the development of sight word reading and its relationship to decoding. In P. Gough (Ed.), Reading acquisition. Hillsdale, NY: Erlboum.
Fawcett, A.J. Nicolson, R.I. (1991). Vocabulary Training for Children with Dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 24(6).
Frith, U. (1985). Cognitive Processes in Spelling, London: Academic Press.
Gross-Glen, K., Jallad, B., Novoa, L., Helgen-Lempesis, V. Lubs, H.A. (1990). Nonsense passage reading as a diagnostic aid in the adult familial dyslexia. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 2, 161-173.
Hildebrandt, N., Caplan, D., Sokol, S. Torreano, L. (1995). Lexical factors in the Word-superiority effect. Memory Cognition, 23(1), 23-33.
Katz, R. (1986). Phonological deficiencies in children with reading disability: evidence from an object naming task. Cognition, 22, 225-257.
Lefly, D.L. Pennington, B.F. (1991). Spelling errors and reading fluency in compensated adult dyslexics. Annals of Dyslexia, 41, 143-163. Copyright By the Orton Dyslexia Society ISSN 0736-9378.
Levinthal, C.F. Hornung, M. (1992). Orthographic and phonological coding during visual word matching as related to reading and spelling abilities in college students. Reading and Writing: an Interdisciplinary Journal, 4, 231-243.
Liberman, I.Y. Shankweiler, D. (1991). Phonology and beginning to read. In L. Reiben C.A. Perfetti (Eds.), Learning to read. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Lovegrove, W. (1992). The visual deficit hypothesis. In N. Singh I. Beale (Eds.). Learning disabilities: Nature, theory and treatment (pp. 246-269) New York: Springer Verlag.
Lundberg, I. Frost, J. Peterson, O. (1988). Effects of an extensive program for timulating phonological awareness in preschool children, Reading Research Quarterly, 23, pp. 263-284.
Nicolson, R.I. Fawcett, A.J. (1990). Automaticity; A new framework for dyslexia research? Cognition, 35, 159-182.
Nicolson, R.I. Fawcett, A.J. (1993). Toward the origins of dyslexia in: S.F. Wrigt R. Groner (Eds.) Facets of Dyslexia and Its Remediation. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V. Olson, R.K. Wise, B. Conners, F. Rack, J.
Olson, R.K., Kliegel, R. Davidson, B.J. Foltz, G. (1985). Individual and developmental difference in reading ability, In G.E. Mackinnon T.G. Waller (Eds.) Reading research: Advances in theory and practice, 4 (New York, Academic Press).
Penington, B.F., McCabe, L.L., Smith, S.D., Lefly, D.L., Bookman M.D., Kimberling, W.J. Lubs, H.A. (1986). Spelling errors in adults with a form of familial dyslexia. Child Development, 57, 1001-1013.
Rack, J.P. (1985). Orthographic and phonetic coding in developmental dyslexia. British Journal of Psychology, 76, 325-340.
Rack, J.P., Snowling, M.J. Olson, R.K. (1992). The nonword reading deficit in developmental dyslexia: A Review. Reading Research Quarterly, 27, 29-53.
Rayner, K. (1992). Visual processes in reading: Directions for research and theory. In: Directions for research and theory. Pp. 475-480.
Rumelhart, D.E. McClelland, J.L. (198). An interactive activation model of context effects in letter perception: Pary 2. The contextual enhancement effect and some tests and extensions of the model. Psychological Review, 89, 60-94.
Scarborough, H.S. Fichtelberg, A. (1993). Child-directed talk in families with incidence of dyslexia. Special Issue: Language development in special populations. First-Language, 13, (37, pt, 1,) 51-67.
Seidenberg, M.S. (1990). Dyslexia in acomputational model of word recognition in reading. In P.B. Gough, L.C. Ehri R. Trieman (Eds.) Reading acquisition (pp. 243-273).
Snowling, M.J. (1995). Phonological processing and developmental dyslexia. Journal of Research in Reading, ISSN 0141-0423, 18, Issue 2, pp. 132-138.
Stanovich, K.E., Cunningham, A.E. Cramer, B.B. (1984). Assessing phonological skills in kindergarten children: Issues of task comparability, Journal of Experimental Child Psychology, 38, 175-190.
Stanovich, K.E. (1991). Word recognition: changing perspectives, In: R. Barr, M.L. Kamil, P. Mosenthal P.D. Pearson (Eds.) Handbook of Reading Research, 2 (New York, Longman).
Willows, D.M. (1993). Visual processes in learning disabilities. In B.Y.L. Wong (ed) Learning about learning disabilities (pp. 163-190). New York: Academic Press.
Wolf, M. (1986). Rapid alternating stimulus naming in the developmental dyslexas. Brain and Language, 27, 360-379.
Wolf, M. (1991). Naming speed and reading: The contribution of the cognitive neurosciences. Reading Research Quarterly, 26, 123-141.

תגים:

ליקוי · למידה · דיסלקציה · התפתחותית · דיסלקטים · קריאה · פרוסטיג · אורתוגרפיה · פונולוגית · גיל

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דיסלקסיה בקרב ילדים בגן - אבחון באמצעות מבחן פרוסטיג", סמינריון אודות "דיסלקסיה בקרב ילדים בגן - אבחון באמצעות מבחן פרוסטיג" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.