היישום אינו מחובר לאינטרנט

מכתשי פגיעה על מאדים

עבודה מס' 061367

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: היבטים מורפולוגיים וחשיבותם של מכתשי פגיעה לתיארוך פני השטח.

7,747 מילים ,37 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
פרק 1 - סקירה ספרותית
פרק 2 - מאדים - סקירה כללית
פרק 3 - היבטים מורפולוגיים של מכתשי פגיעה על מאדים
3.1 - מכתשי פגיעה
3.2 - גופים פוגעים
3.3 - המכניזם של היווצרות המכתש
3.4 - מיון מכתשים ומורפולוגיות נלוות
3.5 - מאפייני הפלט ממכתשי פגיעה על מאדים
פרק 4 - חשיבותם של מכתשי פגיעה לתיארוך פני השטח של מאדים
4.1 - תיארוך פני שטח וכרונולוגיה
4.2 - תרומתם של מכתשי פגיעה בהיבט הכרונולוגי
4.3 - שלושת תקופות עיצוב פני השטח על מאדים
סיכום
רשימה ביבליוגרפית
נספחים

מאדים, כוכב הלכת המוצק הרחוק ביותר מהשמש אחרי מרקורי, ונוס וארץ. גודלו של מאדים הוא
בערך בין הגודל של ארץ לבין הגודל של הירח. לכל ארבעת כוכבי הלכת הללו יש פני שטח מוצקים,
עליהם מתועדת ההיסטוריה ההתפתחותית שלהם. אירועים כמו התפרצויות וולקניות או פגיעות
מטאוריטים משנה את פני השטח. היא מוחקת את הישן ומעצבת פני שטח חדשים. המטרה של
הגיאולוגים והחוקרים הפלנטריים היא לשחזר את ההיסטוריה של כוכב הלכת מניתוח של מה
שנראה על פני השטח. נדמה שגם מרקורי וגם הירח של ארץ הפכו לפעילים גיאולוגית יחסית
בתחילת ההיסטוריה של מערכת השמש, כבר לפני 4 מיליארד שנים. ניתוח נתוני הלווין ,Magellan
מראות שפני השטח של ונוס הם צעירים יחסית ועוצבו ברובם בחצי מיליארד השנים האחרונות. גם
הנוף על ארץ הוא חדש יחסית. טקטוניקת הלוחות ופעילות מורפולוגית ענפה גרמו לכך שרוב
הקרום עוצב ב200 - מליון השנים האחרונות (הקרום האוקיאני מכסה %75 משטח כדור הארץ).
הנופים היותר מבוגרים יחסית, נשמרו על היבשות העתיקות יותר. בניגוד לארבעת הגופים
השמימיים שהוזכרו עד כה, על מאדים נראות צורות נוף מכל ההיסטוריה של מערכת השמש.
שטחים קדומים מלאי מכתשים ממיליארד השנים הראשונות של מערכת השמש, שרדו על מאדים
לצד פעילות טקטונית צעירה שקיימת על הפלנטה לכל אורך ההיסטוריה שלה. עיצוב מחדש של פני
השטח על מאדים מראה שהפעילות הגיאולוגית והגיאומורפולוגית הן מגוונות: טקטוניקה,
וולקניזם, רוח, מים וקרח.
שיחזור התפתחות הפלנטה מחלק את ההיסטוריה שלה לשלוש תקופות דומיננטיות: ,Noachian
הקדומה ביותר, Hesperian, התיכונה וAmazonian -, הצעירה ביותר. התקופה הראשונה
מאופיינת בשטף גדול של גופים פוגעים ובהיווצרות מכתשים מכל הגדלים. תקופה זו הסתיימה
כנראה לפני 3.5 מיליארד שנים. התקופה התיכונה התאפיינה במספר אירועי פגיעה נמוך ובהיווצרות
מכתשים קטנים בלבד. בתקופה זו, שנמשכה ככל הנראה עד לפני 2.9 מיליארד שנים, הייתה פעילות
איאולית וולקנית ענפות מאד. בתקופה השלישית, הצעירה, כמעט ואין אירועי פגיעה והפעילות
הוולקנית מתרחשת בעיקר בחצי הכדור הצפוני. כתוצאה מהשתלשלות זו, מתקבלים שני חצאי
כדור שונים לגמרי. הדרומי, עתיק וממוכתש, והצפוני, צעיר ומישורי.

מקורות:

Ash R.D., Knott S.F. and Turner, G. (1996). `A 4-Gyr Shock Age for a Martian Meteorite and Implications for the Cratering History of Mars', Nature, 380, 57-59.
Ash R.D., Knott S.F. and Turner, G. (1995). `Evidence for the timing of the early bombardment of Mars', Meteoritics , 30, 483.
Bridges J.C. and Grady M.M., (2000). `Evaporite Mineral Assemblages in the Nakhlite (Martian) Meteorites', Earth Plant Science Letters 176, 267-279.
Carr M.H., Saunders R.S., Storm R.G. and Wilhems D.E. (1984). `The Geology of the Terrestrial Planets'.
Chapman C.R., Pollack J. and Sagan C.(1969). `An Analysis of the Mariner 4 Photography of Mars', Astron 74 .1039-1051.
Gault, D.E., Quaide W.L and Oberbeck V.R, (1968). `Impact Mechanics and Structures', Shock Metamorphism of Natural Materials, 87-99
Golombek M.P. and Bridges N.T.(2000). `Erosion Rates on Mars and Implications for Climate Change: Constraints from the Pathfinder Landing Site', Journal of Geophysical Research.105,1841-1853.
Greeley R., Hartmann W.K. and Haberle R.M. (2001). `Aeolian Processes and Their Effects on Understanding the Chronology of Mars', Space Science Reviews 96, 393-404.
Grieve R.A. and Shoemaker E. (1994) `The Record of Past Impacts on Earth', in T. Gehrels (ed.) Hazards due to Comets and Asteroids, Univ. Arizona Press, Tucson Arizona
Gladman B.J., Burns J.A, Duncan M. Lee P. and Levinson H.F. (1996) `The Exchange of Impact Ejecta Between Terrestrial Planets', Science, 271, 1387-1399.
Grant J.A. and Schutlz P.H, (1993) `Degradation of Selected Terrestrial and Martian Impact Craters', Journal of Geophysical Research, 98, 11025-11042
Hartmann W.K., (1966a), `Martian Cratering' Icarus 5, 565-576
Hartmann W.K., (1966b), `Early Lunar Cratering' Icarus 5, 406-418
Hartmann W.K., (1971), `Martian Cratering 3: Theory of Crater Obliteration', Icarus 15, 410-428
Hartmann W.K., (1973), `Martian Cratering 4: Mariner 9 Initial Analysis of Cratering Chronology', Journal of Geophysical Research, 78, 4096-4116
Hartmann W.K.,(1998), `Martian Cratering Populations and Obliteration Rates: First Results from Mars Global Surveyors', Proc. 29TH Lunar Planet Sci. Conf., abstract #1115
Hartmann W.K., (1999) `Martian Cratering 6: Crater Count Isochrons and Evidence for Recent Volcanism from Mars Global Surveyor', Meteoritics Planet. Sci. 34, 167-177
Hartmann W.K., and Gaskell R.W., (1997) Planetary Cratering 2: Studies of Saturation Equilibrium', Meteoritics Planet. Sci. 32, 109 -121
Hartmann W.K., Malin M.C., McEwen A., Carr, M. Soderblom, L. Thomas P., Danielson E. James P., and Veverka, J., (1999) `Recent Volcanism on Mars from Crater Counts', Nature 397, 586-589
Hartmann W.K., and Neukum, G., (2001) `Cratering Chronology and the Evolution of Mars', Space Science Reviews 96, 165-194
Ivanov B.A., (2001) `Mars/Moon Cratering Rate Ratio Estimates', Space Science Reviews 96, 87-104
Malin M.C and Edgett, K. S. (2000), `Evidence for Recent Groundwater Seepage and Surface Runoff on Mars', Science 288, 2330-2335
Malin M.C, Carr M.H., Danielson G.E., Davies M.E Hartmann W.K Ingersoll A.P, James P.B., Masurasky H., McEwen A.S., Soderblom L.A., Thomas P., Veverka J., Caplinger M.A., Ravine M.A., Soulanille T.A., and Warren J.L., (1998) `Early Views of the Martian Surface from the Mars Orbiter Camera of Mars
Global Surveyor' Science 279, 1681
Neukum G. and Hiller K., (1981) `Martian Ages', Journal of Geophysical Research, 86, 3097-3121
Neukum G. and Ivanov B.A.,(1994) `Crater Size Distributions and Impact Probabilities on Earth from Lunar Terrestrial- Planet, and Asteroid Data', in: T. Gehrels (ed.) Hazards due to Comets and Asteroids, Univ. Arizona Press, Tucson Arizona
Neukum G., Ivanov B.A. and Hartmann W.K (2001) `Cratering Records in the Inner Solar System in Relation to the Luner Reference System', Space Science Reviews 96.55-86.
Nyquist, K., Bogard, D., Shin, C.Y., Greshake,A.,Stoffler,D and Eugster, O.(2001) `Ages and Geologic Histories of Martian Meteorites', Space Science Reviews 96.105-164.
Opik, E.J. (1965) `Mariner 4 and Craters on Mars', Irish Astronauts Journal, 7, 92.
Opik, E.J. (1966) `The Martian Surface', Science, 153, 255.
Sawyer D.J., McGehee M.D., Canepa, J. and Moore, C.B. (2000), `Water Soluble Ions in the Nakhla Martian Meteorite', Metorite Planet Science, 35, 743-747.
Shih C., Nyquist L.E., Reese Y. and Wiesmann, H.(1998). `The Chronology of the Nakhlite Lafayette: Rb-Sr and Sm-Nd Isotopic Ages', Proc. 29TH Ann. Lunar Planet. Sci. Conf.
Skinner B.J. and Porter S.C.(1989).'Beyond Planet Earth', in Skinner, B.J. and Porter S.C. (eds.) The Dynamic Earth, 446-470.
Soderblom L.A., Condit C.D., West R.A., Herman B.M. and Kreidler, T.J. (1974). `Martian Planet-wide Crater Distributions- Implications for Geologic History and Surface Processes', Icarus, 22, 239- 263.
Stoffler D. and Ryder G.(2001),'Stratigraphy and Isotope Ages of Lunar Geologic Units: Chronological Standard for the Inner Solar System, Space Science Reviews, 96.9-54.
Storm R.G., Croft, S., and Barlow N. (1992). `The Martian Impact Cratering Record' in H.Kieffer et al. (eds.), Mars, University of Arizona Press, Tucson, 383-423.
Swindle T.D., Treiman A.H., Lindstorm D.J., Burkland M.K., Cohen B.A., Grier J.A., Li B., and Olson E.K. (2000). `Noble Gases in Iddingsite from the Lafayette Meteorite: Evidence for Liquid Water on Mars in the last few Hundred Million Years, Metorite Planet Science, 35, 107-115.
Tanaka K.L., Isbell N.K., Scott D.H., Greeley R., and Guest, J.E. (1987). `The Resurfacing History of Mars- A Synthesis of Digitized, Viking- based Geology', Proc. 18TH Lunar Planet. Sci. Conf. 1987, Cambridge University Press/LPI, 1988, Cambridge and New York/Houston. TX, USA, 665-678.

תגים:

גיאומורפולוגיה · הווצרות · כרונולוגיה · מאדים · מכתשים · פגיעה · פלנטרית · פני · שטח · תיארוך

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מכתשי פגיעה על מאדים", סמינריון אודות "מכתשי פגיעה על מאדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.