היישום אינו מחובר לאינטרנט

שלילת כח הבחירה כפגיעה באוטונומיה בהתבסס על הלכת דעקה

עבודה מס' 064637

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הרחבת עילת הרשלנות ויצירת ראש נזק מובחן ומצטבר על הפגיעה באוטונומיה.

7,556 מילים ,60 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

בחיבור זה אתמקד בגווניה ומדדיה השונים של הפגיעה באוטונומיה, שומת הנזק לאוטונומיה ועל חשיבותו של ע"א 2181/93 דעקה נ' בית חולים "כרמל", חיפה(8) כפסק הדין שהרחיב בעניין האוטונומיה האישית והעצים את הזכות למדרגה גבוהה יותר.
-----------------------------------------------------------------
1. צחי קרן-פז,"פיצוי בשל פגיעה באוטונומיה:התפתחות עכשוותית ומגמות עתידיות",המשפט 20(2005), 75,67.
2. עימנואל קאנט ,הנחת יסוד למטפיסיקה של המידות (מהדורה שנייה,ש שטיין עורך,מ' שפי תרגום,תש"י),בע' 120.
3. U.S. 806,834(1975)422 ,Farreta v California
4. תכליתה של ה"הסכמה מדעת" היא השמירה על האוטונומיה וקידומה, והיא מעוגנת בחוק זכויות החולה,תשנ"ו-1996.
5. דר' אורנה דוייטש ,על "ההסכמה מדעת" בהליך הגישור , שערי משפט ג (תשס"ב) 47.
6. ב' שטיינברג,"מה שנותר מן האזהרה על זכות השתיקה?",הפרקליט מח(תשס"ה)163,167.
7. דברי השופט ברק בבג"צ 4330/93 פריד גאנם נ' ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין,פ"ד נ(4)221.
8. א"ע 2781/93 דעקה נ' בית החולים"כרמל",חיפה, פ"ד נג(4) 526(להלן:פרשת דעקה)

קטע מהעבודה:

כח הבחירה לובש פנים רבות(1) ומהווה את העיקרון העליון של המוסריות(2).
הרצון החופשי מהווה אינטרס ערטילאי המתפרס בצורות רבות הן בפסיקה והן בחקיקה.
כלשונו של בית המשפט בארצות הברית:
"הכבוד לפרט, לאוטונומיה של הפרט, הוא עורק הדם המרכזי של שיטת המשפט"(3).
ברמה הגלובאלית ניתן למצוא דיון יורספרודנטלי נרחב על האוטונומיה האישית לכל אורך שיטת המשפט, ובפרט, במוסד ה"הסכמה מדעת"(4) וכחלק מהשיקולים הכלליים בדיני הנזיקין, מוסד גמירות הדעת בדיני חוזים, מוסד האוטונומיה האישית במודל ה"הסכמה מדעת" בגישור(5), במשפט הפלילי כחלק ממודל חזקת החפות וכליאת שווא(6), במודל הקונסטיטוציוני כחלק מעגונה של הזכות לפרטיות,וכזכות המעוגנת כזכות יסוד חוקתית בפני עצמה(7), ואפילו, כעוולה חוקתית המוכרת בסעד נזיקי.

מקורות:

הלכה, בבא קמא, על דף פג, עמ' ב, תחת הכותרת "חיוב התשלום על צער כשאין נזק", עמודים ריט-רכ.
http://www.justice.co.il/mojheb/codex
דר' אורנה דוייטש ,על "ההסכמה מדעת" בהליך הגישור , שערי משפט ג (תשס"ב) 47.
ד. ברק ארז - עוולות חוקתיות - תשנ"ד; ע"א ; 6296/00 קיבוץ מלכיה נ' מדינת ישראל, תק-על 2004(3) 1805.
Roger Dworkin :"Medical Law and the Ethics in the Post-Autonomy age"'68 Ind.l.j 727,733
עמנואל קאנט, הנחת יסוד למטפיסיקה של המידות (מהדורה שנייה,ש שטיין עורך,מ' שפי תרגום,תש"י)
א ' ריבלין "פיצויים בגין נזק לא מוחשי ובגין נזק לא ממוני -מגמות הרחבה"ספר שמגר(ג) התשס"ג 21,47.
ש' לבנוני, "הכרעה דיכוטומית או פסיקה משקללת? האמנם 'הכל או לא כלום', עלי משפט, כרך ג (תשס"ד), 531
(Sydney 9 ed'1998)211 J.G Fleming the Law of Torts
Sheldon h . Nahmod,Michael L. Wells and Thomas A. Eaton,Constitutional Torts.(LexisNexis)
Concerning Tort Liability of Government. .Kratzke '"Some Recommendations
William P
C.J. Jones "Autonomy and Informed Consent in Medical Decisionmaking: Toward a New Self-Fulfilling Prophecy" 47 Washington Lee L. Rev. (1990) 379
Steven D Smith "The Critics and the "'Crisis": A Reassessment of Current
Conceptions of .(Tort Law" 72 Cornell L.R.765, 766 (1987
Restatement of the law ,second :Torts(Volume 4,American Law Institue,1979),904(a).
Hands Stoll Damages and Remedies in Tort(Linda D. Rain aldi-ed.,Carswell,1995
D.J Gabler "Concious pain and suffering is not a metter of degree"74 Marqouette Law Rev.(1991)289,293
A.L Ogus"Dameges for lost of amenities:For a Foot
a feeling or a function?"35 Modern L. Rev.(1972)1,3
D.Benedek"Non -Pecuniary Daneges: Defined; Assessed and Capped"32 R.J.T(1998)607'619'622.
J. Katz The Silent World of Doctor and Patient (New York, 1984)
חוקים וחוקי -יסוד:
חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996.
סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע,התשכ"ה-1965,ס"ח 240
חוק למניעת הטרדה מינית,תשנ"ח-1998,ס"ח 166
ס' 35 לפקודת הנזיקין[נוסח חדש]
ס' 63 לפקודת הנזיקין[נוסח חדש]
חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו
מקורות שניוניים:
פרופ' מיגל דוייטש, פרשנות הקודקס האזרחי(תל-אביב,תשס"ה),כרך א,ע' 353
ת"א (ת"א) 58457/95 יודובסקי נ' ורדי (לא פורסם)
ע"פ 480/85 יוסף קורטאם נ' מדינת ישראל,פ"ד מ(3),673.
1578/98 מור נ' שגיב(לא פורסם)תקדין מחוזי 2001(3)285
ת"א(שלום ת"א) 7126/95 בן שימול נ' שנקר ,דינים שלום יח 143
א 86178/99 ירון יחאל נ' דר' אגסי ואח(טרם פוסם)(ניתן ב-23/04/06)
ע"א 2055/99 פלונים נ' הרב זאב,פ"ד נה(5)241
תא(ת"א)2191/02 פלונית נ' איגור ג'(טרם פורסם).
ב' שטיינברג,"מה שנותר מן האזהרה על זכות השתיקה?",הפרקליט מח(תשס"ה)163,167.
U.S. 806,834(1975)422 ,Farreta v California
ע"א ברששת נ' האשאש,פ"דלו(1)281
ע"א 294/91 חברה קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום, פ"ד מו(2) 464.
צחי קרן-פז,"פיצוי בשל פגיעה באוטונומיה:התפתחות עכשוותית ומגמות עתידיות",המשפט 20(2005), 75,67.
עימנואל קאנט ,הנחת יסוד למטפיסיקה של המידות (מהדורה שנייה,ש שטיין עורך,מ' שפי תרגום,תש"י),בע' 120.
U.S. 806,834(1975)422 ,Farreta v California
תכליתה של ה"הסכמה מדעת" היא השמירה על האוטונומיה וקידומה, והיא מעוגנת בחוק זכויות החולה,תשנ"ו-1996.
דר' אורנה דוייטש ,על "ההסכמה מדעת" בהליך הגישור , שערי משפט ג (תשס"ב) 47.
ב' שטיינברג,"מה שנותר מן האזהרה על זכות השתיקה?",הפרקליט מח(תשס"ה)163,167.
דברי השופט ברק בבג"צ 4330/93 פריד גאנם נ' ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין,פ"ד נ(4)221.
א"ע 2781/93 דעקה נ' בית החולים"כרמל",חיפה, פ"ד נג(4) 526(להלן:פרשת דעקה)
כנגד דעתה החולקת של השופטת בייניש(דעת מיעוט),שאמנם לא שללה ראש נזק זה במקרים מובהקים יותר אך נדירים, והסתייגה מכך בכל הנוגע לרשלנות רפואית .טעמיה הדומיננטים לכך היו החשש כי ראש הנזק יחתור תחת אושיות ההסכמה מדעת,"רפואה מתגוננת",וכי בכל מקרה היא מוגנת "בהסכמה מדעת".שופטי הרוב דחו טענות אלו.
ניתן להניח כי ,אליבא דפרשת דעקה הפיצויים לאוטונומיה היו נשארים כחלק מהפיצויים הנומינאליים והבלתי ממצים בגדרה של עוולת התקיפה.
תמ"ש (י-מ)19270/03 כ.ש נ' כ.פ(טרם פוסם)[[http://www.lawdata.co.il//upload/psakdin/93392/rtf(Last visited on 11/05/06)(להלן:פרשת כ.ש נ' כ.פ)
ע"א 1338/97 תנובה מרכז שיתופי לשווק נ' ראבי,פ"ד נז(4),673(להלן:פרשת תנובה)
ע"א 1081/00 אבנעל נ' מדינת ישראל(טרם פורסם)[http://www.lawdata.co.il/upload/psakdin/96543,trf](last visited on 20/05/06).(להלן:פרשת אבנעל)
תא(ת"א)2191/02 פלונית נ' איגור ג'(טרם פורסם).
לדעת בייניש הקשר הסיבתי הוכח.
נפסקו פיצויים בשווי 15,000(משוערך כיום ל-17,750 ש"ח) בגין ראש הנזק של הפגיעה באוטונומיה.יחסית זהו סכום די נמוך מחמת האופי התקדימי של פסק הדין.
פרשת דעקה,לעיל הערה 8,שם,בע' 628.
שם,בע' 582-581.
שיינברום ורד נ' כירורגיה אסטטיקה ולייזר בע"מ,(טרם פורסם)תקדין שלום 2003(2) 797 (להלן:עניין שיינברום);א 1569/98 ג'אנימאת עומר רחמאן אחמד נ' מדינת ישראל ואח' (טרם פוסם)(ניתן ב-27/11/05);ת"א(י-ם) 17040/00 פלוני נ' דר' בנט(טרם פורסם),[http://wwwlawdata.co.ilUpkpad/Psakdin97669.trf](last visited on
21/06).
ע"א 294/91 חברה קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום, פ"ד מו(2) 464.
ד. ברק ארז - עוולות חוקתיות - תשנ"ד; ע"א ; 6296/00 קיבוץ מלכיה נ' מדינת ישראל, תק-על 2004(3) 1805.
א. ברק, פרשנות חוקתית, פרשנות במשפט - כרך ג' -תשנ"ד, עמ' 792-791 (להלן: פרשנות במשפט).
פרשת דעקה; ע"א 9185/03 טננבוים נ' הוצאת עיתון הארץ בע"מ, פ"ד נח(1) 359.
אני מתייחס לכך בפרק :"שכיחות הפיצויים בפסיקה בגין ראש הנזק של פגיעה באוטונומיה".
דעתי זו מתיישבת עם דעת השופט ר.אמיר בת"א (כפר סבא)2767/02 אקו"ם נ' עמותת מכבי אבשלום פ"ת , תק-של 2003(2)51,פסקה 25 לפסק הדין.(להלן: עניין אקו"ם)
4384/90 ואתורי נ' בית החולים לניאדו,פ"ד נא(2) 171,182;ת"א(ת"א) 23605/88 אביב נ' גלעדי ,פ"מ תשנ"ד(4) 397,403,411.
לאופיו של פיצוי זהראו:Hands Stoll Damages and Remedies in Tort(Linda D. Rain aldi-ed.,Carswell,1995.
פרשת דעקה,שם,בע' 584-586; ע"א 6153/97 יובל שטנדל נ' פרופ' יעקב שדה, נו (4) 746 ,בע' 756; א 028900/01 לידור רואס נ' מדינת ישראל-משרד הבריאות,פיסקה 30 לפס"ד(טרם פוסם)(ניתן ב-30/06/2005); שיינברום ורד נ' כירורגיה אסטטיקה ולייזר בע"מ,(טרם פורסם)דינים שלום כג 416.
Steven D Smith "The Critics and the "'Crisis": A Reassessment of Current Conceptions of .(Tort Law" 72 Cornell L.R.765, 766 (1987
Restatement of the law ,second :Torts(Volume 4,American Law Institue,1979),904(a).
באופן דומה נאמר על נזקים בלתי מוחשיים ,שם,בסעיף 912(b).
פרשת דעקה,לעיל הערה 8 ,בע' 584-586.
ע"א 558/84 כרמלי נ' מדינת ישראל,פ"ד מא(3)757. באותו עניין נדונה תביעה נזיקית של אשה כנגד בעלה לשעבר ,אשר גירש אותה בעל כורחה,בניגוד להוראת ס' 181 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977.
שם,בע' 772.
4500/90 הרשקו נ' אורבך,פ"ד מט(1),419.
ע"א 1730/92 חסן מצראווה נ' חסן פארס ,תק על 35(1)1218,פסקה 9 לפסק הדין.
תמ"ש 19480/05 פלוני נ' פלונית(טרם פורסם)[http://www.lawdata.co.il/upload/psakdin/145491.rtf]](Last visited on 21/05/06),(להלן: עניין פלונית).
תמ"ש (ירושלים) 3950/00 פלונית נ' פלוני ואח', תק-מש 2001 (1) 124.
ליציאה "מהאכסניה המשפטית" ,השוו לפסק הדין הדן בזכויות יוצרים: ת"א (כפר סבא)2767/02 אקו"ם נ' עמותת מכבי אבשלום פ"ת , תק-של 2003(2)51,פסקה 25 לפסק הדין.
ע"א 6643/95 כהן נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית פ"ד נג(2)680.
א 3248/01 אסף יונסי נ' קופת החולים של ההסתדרות הכללית והסתדרות מדיצינית הדסה(טרם פורסם)(ניתן ב-29/8/05)
לעניין מדניות זו ראו: ש' לבנוני, "הכרעה דיכוטומית או פסיקה משקללת? האמנם 'הכל או לא כלום', עלי משפט, כרך ג (תשס"ד), 531, בע' 591).
ע"א 357/80 נעים נ' ברדה,פ"ד לו(3( 762,755.
ת"א (ת"א) 58457/95 יודובסקי נ' ורדי (לא פורסם),(להלן: עניין יודובסקי).
סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע,התשכ"ה-1965,ס"ח 240(להלן:חוק איסור לשון הרע).
חוק למניעת הטרדה מינית,תשנ"ח-1998,ס"ח 166(להלן: חוק להטרדה מינית).
ת"א (י"ם) 6957/00 קולווין נ' סמואל (לא פורסם)(להלן: עניין קולווין).
ראה לעיל הערה 85( http://www.justice.co.il/mojheb/codex)
הועדה הבין-משרדית לבחינת הדרכים להקטנת ההוצאה הציבורית בגין תביעת רשלנות רפואית,דין וחשבון (תשס"ו),72.
ראה לעיל,הערה 11.
ראה לעיל,הערה 37.
תק -על 9817/02 וינשטיין נ' דר ' ברגמן ואח',.4450(2) 2005(להלן:עניין וינשטיין) .
ע"א 773/81 עזבון המנוח פרייליך נ' מדינת ישראל ,פ"ד לו(4)816(להלן:ענייןפרייליך);D.J Gabler "Concious pain and suffering is not a metter of degree"74 Marqouette Law Rev.(1991)289,293;A.L Ogus"Dameges for lost of amenities:For a Foot ; a feeling or a function?"35 Modern L. Rev.(1972)1,3;D.Benedek"Non
-Pecuniary Daneges:Defined;Assessed and Capped"32 R.J.T(1998)607'619'622.
פרשת דעקה ,לעיל הערה 8, בע' 628.
עניין שיינברום ;ת"א (שלום חי') 6467/97 חרבאוי נ' חרבאוי (לא פורסם),בפסקה שלוש לפסק הדין;ת"א(ת"א) 1180/97עזבון המנוי סולי בויים ז"ל נ' מור ,תקדין מחוזי 2003(3)169;ת"א (י-ם) 1578/98 מור נ' שגיב(לא פורסם)תקדין מחוזי 2001(3)285;ת"א(שלום ת"א) 7126/95 בן שימול נ' שנקר ,דינים שלום יח 143,בפסקה 89 לפסק
הדין;ת"א (שלום ת"א) 52686/94 שמיע נ' חייט (לא פורסם),דינים שלום טז,958,בפסקה 8 לפסק הדין.
ראה לעיל ,הערה 73.
ראה לעיל,עניין פרייליך,בע' 829.
לגישה זו ראה,עניין פרייליך ,לעיל הערההערה 47,בע' 828.
שם,בע' 827.
הרשימה הינה רשימה פתוחה,פרשת דעקה,שם,בע' 583.
פרשת דעקה,לעיל, הערה 8,שם, בע' 620,583.
שם,שם.
שם,בע' 620;א 86178/99 ירון יחאל נ' דר' אגסי ואח(טרם פוסם)(ניתן ב-23/04/06),השופטת וולצקי מיישמת את הלכת דעקה וכאמור פוסקת פיצויים גבוהים יותר מאחר והניחה כי לא היה מסכים לעבור תניתוח לו נשאל.
שם ,בע' 621;דר' צחי קרן פז דן בשאלה זו במאמר המורחב במשפט(טרם פורסם).
שם,בע' 627.
שם,586,582.
שם,בע' 588.
שם,585,589.
ראה לעיל ,הערה 1.
אובייקטיבית,קרי מה חולה סביר אמור לחוש בשל שלילת כח הבחירה
סובייקטיבית ,קרי כיצד הניזוק חש בשל שלילת כח הבחירה.
פרשת דעקה,שם בע' 621.
כך לדעת דר' צחי קרן פז,ראה לעיל ,הערה 1,בע' 71.
כנגד דעתה החולקת של דר' נילי קרקו- אייל המובאת במאמרה שיתפרסם במשפט,אופן הערכת הפיצוי בגדר ראש הנזק של פגיעה באוטונומיה. http://www2.colman.ac.il/law/hamishpat_j/21/karako.pdf]] Last visited on 20/5/06))
שם.
ראה לעיל הערה 1.
ע"א ברששת נ' האשאש,פ"דלו(1)281.לדעת השופט שילה בפסק הדין,מן הראוי לפצות בשל פגיעה בכושר ההשתכרות גם אם העובד ללא התכוון לנצל זאת;צחי קרן פז מציע דרך ביניים ,לפיה,העובד יפוצה בשל פגיעה בכח הבחירה שלו לא לעבוד(לעיל הערה 1 בע' 71).
לעיל, הערה 29.
ראה לעיל הערה 43.
ראה לעיל הערה 46.
ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד ,פ"ד נח(4)346.
ע"א 243/83 עריית ירושליים נ' גורדון ,פ"ד לט(1),113(להלן:פרשת גורדון).
ע"א 2055/99 פלונים נ' הרב זאב,פ"ד נה(5)241.
א ' ריבלין"פיצויים בגין נזק לא מוחשי ובגין נזק לא ממוני -מגמות הרחבה"ספר שמגר(ג) התשס"ג 21,47.
http://www.justice.co.il/mojheb/codex
ראה על סעיף זה,גברי פרופ' מיגל דוייטש,פרשנות הקודקס האזרחי(תל-אביב,תשס"ה),כרך א,ע' 353.
ביטוי לעקרון זה בפסיקה ראה :ע"פ 480/85 יוסף קורטאם נ' מדינת ישראל,פ"ד מ(3),673.
ראה את הדעות השונות כפי שהובאו בבירור הלכה, בבא קמא, על דף פג, עמ' ב, תחת הכותרת "חיוב התשלום על צער כשאין נזק", עמודים ריט-רכ.
J. Katz The Silent World of Doctor and Patient (New York, 1984).
  C.J. Jones "Autonomy and Informed Consent in Medical Decisionmaking: Toward a New Self-Fulfilling Prophecy" 47 Washington Lee L. Rev. (1990) 379.
U.S.388. Bivers v. Six Unknown Named Agents of Narcotics
שם,בע' 397.
Concerning Tort Liability of Government. .Kratzke '"Some Recommendations William P
ראו, למשל , דברי בית המשפט בפרשת:Taturn v. Morton 562 F .2d 1297(1997),pp.
בפרשה זו נדרש בית המשפט להעריך את הפיצוי ההולם לחברי קבוצה דתית אשר קיימה תפילת מחאה שלווה מול הבית הלבן,ונעצרו בגינה ללילה שלם.מעניין לציין שגם כאן ניכרים בכל זאת עקבות החיפוש אחר מדד כספי לפיצוי,כאשר בית המשפט מבהיר כי היו לתובעים הוצאות כספיות לקיום התפילה במקום,ומשהופסקה ירדו ההוצאות לטמיון
ונהפכו לנזק כספי. במקרה אחר ,דומה מאד,נקבע כי פיצוי של 750$ לכל מפגין בשל פגיעה בחופש הביטוי וכליאת שווא הוא הולם,ראו: 660 f2d 802..Dellums v. Powell
Sheldon h . Nahmod,Michael L. Wells and Thomas A. Eaton,Constitutional Torts.(LexisNexis)
ראה לעיל ,הערה 21,בע' 139-141.
ראה לעיל הערה 22.
Goorkani v. Tayside Health Board [1991] S.L.T. 94.
Smith v. Barking Havering Brentwood Health Authority (1989) (Q.B. - unreported).
Roger Dworkin :"Medical Law and the Ethics in the Post-Autonomy age"'68 Ind.l.j 727,733
במצב שלכשהנתבע מבקש לשלול את תביעת התובע להשבה בהתבסס על הטענה כי חיוב ההשבה יפגע באוטונומיה שלה,לעניין זה ראה דר ' צחי קרן פז,לעיל הערה 1.
האוטונומיה של תאגיד איינו יפה כשל אדם פרטי,ראו(Sydney 9 ed'1998)211. J.G Fleming the Law of Torts

תגים:

חופש · הפרט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שלילת כח הבחירה כפגיעה באוטונומיה בהתבסס על הלכת דעקה", סמינריון אודות "שלילת כח הבחירה כפגיעה באוטונומיה בהתבסס על הלכת דעקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.