היישום אינו מחובר לאינטרנט

האם מתקיים עקרון האוטונומיה של השלטון המקומי ביחסי שלטון מקומי-מרכזי במשפט הישראלי.

עבודה מס' 060919

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

3,752 מילים ,30 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מבוא: מודלים שונים של יחסי כח, עקרון האוטונומיה, שיטת המחקר, השערות.

המחקר הקיים נוטה לאפיין את יחסי השלטון המקומי עם השלטון המרכזי כמאבק בין ביזוריות לבין מרכוז.1 בהתייחסן לאופי יחסים אלו במערכת המשטר והמשפט הישראלית, נעות הדעות בין גישות הטוענות למרכוז מתמשך, גישות הטוענות לביזור הולך וגובר, מול גישות אמצע המדברות על גלים של מרכוז עולה בתקופות מסוימות, מול הגברת הביזוריות בתקופות אחרות.2
מתוך הדיון בין שני מודלים מנוגדים אלו (מרכוז מול ביזור) ניתן לבודד עקרון מרכזי ולבחון האם מתקיים בשיטת המשטר הישראלית - עקרון האוטונומיה של הרשות המקומית (להלן: עקרון האוטונומיה).
עבודה זו תציג תחילה את המודל ה'מרכזי' מול המודל ה'ביזורי', תנסה לבחון איזה מודל מקיימת החקיקה והפסיקה הישראלית. לאחר עמידה על המודל הקיים, תגדיר מהו עקרון האוטונומיה.
העבודה תשתמש במספר נושאים מרכזיים המבטאים את עניין סמכות הרשות המקומית (נושא הארנונה, נושא התכנון והבנייה, נושא הניקוז), כמקרי מבחן ליחס החקיקה והפסיקה הישראלית לעקרון האוטונומיה כשהן עוסקת בסמכות הרשות המקומית בהם.
השאלה העומדת לפיכך במרכז עבודה זו היא האם מתקיים עקרון האוטונומיה של השלטון המקומי בחקיקה ובפסיקה הישראלית?
העבודה תבדוק מקרי המבחן לעיל באופן משווה ותעלה את ההשערות הבאות, מהן ינוסחו פרקי העבודה:
(א) עקרון האוטונומיה לשלטון המקומי יכול להתקיים רק במודל משטר המכיר לפחות בחלקו בצורך בביזוריות (הגדרת הביזוריות בגוף העבודה).
(ב) החלת עקרון האוטונומיה בחוק ובפסיקה עשויה להתקיים כעקרון רצוי, אך להיות מושפעת בפועל מנסיבות שעה משתנות המגבילות מתקופה לתקופה החלת עקרון זה.
(ג) ייתכן מצב של אוטונומיה אופקית, כלומר, הרחבת תחומי סמכות, אך במקביל הגברת פיקוח אנכי (הגבלה על השימוש בסמכות עצמה) מצד השלטון המרכזי.
(ד) ליבת גישת האוטונומיה ועצם המונח 'שלטון מקומי' היא בסמכות השלטון המועבר ישירות מהאזרחים לרשות המקומית. מכאן - ככל שמתאפשרת מעורבות השלטון המרכזי בהליכי הבחירות לרשות המקומית, האוטונומיה המהותית עומדת בסכנה.
לפיכך, לשאלת הבחירות לרשות המקומית ייוחד פרק נפרד, כמקרה מבחן העומד בפני עצמו.

----------------------------------------------------------------------------------
1. E. Schmidt-Assman, The Constitution and the Requirements of Local Autonomy, New Challenges to the German Basic Law (Ch. Starck, ed) (International Association of Constitutional Law-World Congress (3rd .: 1991 : Warsaw, Poland) 167
2. על גישות אלו בפרק הראשון של עבודה זו, וכן בהמשך העבודה - ראה הערות המזכירות גישות אלו.

תוכן העניינים:
מבוא: מודלים שונים של יחסי כח, עקרון האוטונומיה, שיטת המחקר, השערות.
1. עקרון האוטונומיה של השלטון המקומי: מהו, האם מתקיים בשיטת השלטון הישראלית?
א. גישות לגבי השלטון המקומי: המודל ההירארכי\ריכוזי מול המודל האוטונומי\ביזורי
ב. עקרון האוטונומיה של השלטון המקומי - מהו, ביטויו בחקיקה ובפסיקה בישראל
2. הבחירות למועצות המקומיות: סמכות שר הפנים לדחיית בחירות אלו והשלכתה על עקרון האוטונומיה
סיכום : מורכבות המודל הישראלי, נסיבות משתנות, עקרון האוטונומיה - מסקנות.
ביבליוגרפיה

מקורות:

ביהמ"ש בחן בפירוט את ס'5(ב) לחוק זה, המסייג את ס' 4, בכך שנותן לשר הפנים סמכות לדחיית מועד בחירות זה - מציב תנאים מוקדמים להפעלת סמכות זו, ולמרחב שיקול הדעת בו עליו להשתמש. לעניין עקרון האוטונומיה, קבע ביהמ"ש כי בהפעלתה של סמכות זו 'על שר הפנים לזכור כי פטארניליזם כופה של ימים שמכבר אינו עוד
עימנו'. אולם למרות שביהמ"ש הוסיף וקבע כי פירוש חוק שעניינו יחסי שלטון מרכזי ושלטון מקומי מונחה ע"י עקרון האוטונומיה של הרשות המקומית, הרי שהשאיר על כנה בחלקה את ההלכה שנקבעה בפ"ד משלב, לפיה כעקרון רשאי שר הפנים להאריך או לקצר את תקופת כהונתה של מועצה מקומית ולבד שיצמצם עצמו לשני מועדים: מועד
הבחירות לכלל המועצות המקומיות בארץ או למועד שיבוא לאחר כהונה בת חמש שנים.
לכאורה, סמכות זו של שר הפנים להארכת מועד כהונת מועצה מקומית, מנוגדת לעקרון האוטונומיה משום שמנתקת במידת מה את 'צינור השאיבה' של כח השלטון המועבר מהאזרחים דרך הבחירות אל נבחריהם במישור המקומי.
אולם מנגד, ראשית, יש לקחת בחשבון שסמכות זו הוגבלה בפ"ד מואסי ובפסיקה שקדמה לו, לחמש שנים, זאת תוך שימוש השופטים בעקרון האוטונומיה כמתווה פרשני. שנית, עבודה זו טוענת כי יש להבחין בין סמכות הארכת כהונת מועצה מקומית, שעל אף ההתערבות שבה מצד השלטון המרכזי, עדיין משאירה גוף שנבחר באופן דמוקרטי, (גם
אם כופה הארכה על תקופת שלטונו של גוף נבחר זה) לבין סמכות קיצור הכהונה, שבה יש פגיעה קשה יותר בעקרון האוטונומיה, שכן פוגעת בבחירה שכבר ביצעו האזרחים בפועל, ולא בזכות פוטנציאלית לבחירה אחרת במועד מסוים (זאת בניגוד לעמדה מהפסיקה הרואה בהארכה פגיעה קשה יותר).
פגיעה זו דומה במידת מה לפגיעה קשה עוד יותר המתרחשת כאשר משתמש שר הפנים בסמכותו למנות ועדה קרואה לניהול מועצה מקומית. נושא זה נידון בחלקו בבג"צ 8238/96 אבו ערער נ' שר הפנים. בעתירה זו התבקש ביהמ"ש להכריז על בטלותו של ס'3 לחוק הבחירות שתוקן ב1994 וקבע כי הבחירות הראשונות למועצה מקומית לאחר כינונה
יערכו תוך 60 יום מתום ארבע שנים להקמתה. העותרים טענו כי סעיף זה מנוגד לזכויות המוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
ביהמ"ש קבע כי הזכות לבחור ולהבחר לרשויות המקומיות אינה זכות מוחלטת. בנוסף קבע כי התכלית לתיקון זה הייתה לאפשר למועצה הממונה לבסס כהלכה רשות מקומית העושה ראשית דרכה, ובניית תשתית ארגון יציבה בה לטווח הארוך, ולכן תכלית זו ראויה (כמו כן קבע שהתקיימו שאר דרישות פסקת ההגבלה שבחוק היסוד).
לסיכום פרק זה, ניתן לראות שגם בנושא זכות הבחירה, ביהמ"ש הישראלי מכיר בקיומו של עקרון האוטונומיה של השלטון המקומי. אך מנגד מאזנו מול צרכים פרקטים, ובעיקר צרכי שעה הדורשים התערבות של השלטון המרכזי. איזון זה מתבצע גם תוך נכונות לצמצם את גדרה של זכות הבחירה - ליבת האוטונומיה. אולם, האם בכך שהפסיקה
והחקיקה הישראלית מכפיפים את עקרון האוטונומיה לצרכי שעה, אין משום ריקונו מתוכן של עקרון זה והחלת המודל הריכוזי באופן מעשי?
סיכום : מורכבות המודל הישראלי, נסיבות משתנות, עקרון האוטונומיה - מסקנות.
עבודה זו ניסתה לבחון את יחסי השלטון המקומי והשלטון המרכזי במשטר הישראלי, על ידי בחינת עקרון האוטונומיה של הרשות המקומית והמידה בה חל בחקיקה ובפסיקה הישראלית, לאור שני מודלים מנוגדים, מרכוז מול ביזור.
תחילה, ניסתה העבודה להראות כי קיימים מספר תיאורים שונים במחקר הקיים לגבי המודל החל בישראל כיום, ולגבי דרך השתנותו בתקופות שונות בהיסטוריה.
העבודה הראתה כי המודל שירשה ישראל מהשלטון המנדטורי הבריטי לא היה חד משמעי לכיוון הביזורי או המרכזי. בתחומים מסוימים נשמרה אוטונומית השלטון המקומי אך בתחומים רבים אחרים הוגבר הפיקוח המרכזי עליו.
העבודה בחנה מספר תחומי סמכות (ארנונה, תכנון ובנייה, ניקוז) והראתה כי החקיקה והפסיקה הישראלית הושפעו מנסיבות שעה שלאורן הוגבר המרכוז ובהעדרן היו לעיתים נסיונות להרחבת סמכויות השלטון המקומי. העבודה הציגה התכנות של מצב בו חל עקרון האוטונומיה באופן של הרחבה אופקית - כלומר ריבוי תחומים המועברים לסמכות
השלטון המקומי, אך מנגד הגברת פיקוח אנכי מצד השלטון המרכזי, על השימוש בסמכויות אלו.
העבודה מצאה כי הפסיקה הישראלית מכירה בקיומו של עקרון האוטונומיה ומנסה לפרש החקיקה לפיו, אך במקביל מאזנת אותו מול צרכי המנהל וצרכים נוספים המחייבים התערבות של השלטון המרכזי ובכך יוצרת אוטונומיה יחסית.
לסיום, נבחן עקרון האוטונומיה בשאלת הבחירות לשלטון המקומי, בהנחה כי עצם המונח 'שלטון' נובע במשטר הדמוקרטי ממימוש זכות שניתנה מכח בחירת הציבור, ולא ע"י גורם מתווך. העבודה הראתה כי למרות קיומה בחוק של סמכות לשר הפנים לדחות בחירות מקומיות או למנות מועצה ממונה, ביהמ"ש נכון לפרש החוק באופן שמגביל סמכות
זו לאור מודעותו לעקרון האוטונומיה, אך זאת תוך איזון מול צרכים אחרים.
לאור האמור בעבודה זו, צריכה להשאל השאלה האם תתכן אוטונומיה יחסית? האם אין בכך שאוטונומיה זו כפופה למגבלות כה רבות בחוק ובפסיקה, משום ריקון מתוכן של עצם עקרון האוטונומיה של השלטון המקומי?
ביבליוגרפיה (א. ספרות משנית ב. חקיקה ג. פסיקה)
א. ספרות משנית
אוטולונגי סמדר ווילנסקי רחל, "המועצה האיזורית: מבנה השלטון המקומי במגזר הכפרי" עיר ואזור 22 (1992), 6.
אוטולנגי סמדר, "תיקון העיוות ההיסטורי בבחירות למועצה המקומית ויצירת עיוותים חדשים" עיוני משפט יא (1986), 581.
אוטלנגי סמדר, "הסדר הוועד המקומי-האם סוף פסוק?" עיוני משפט טז (1991) 419.
אורבך גדליה, יחסי שלטון מקומי-מרכזי בישראל בראי קרוונים ומגורונים, ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, יוני 2001 .
בן אליא נחום, משבר הרשויות המקומיות בישראל, ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 1998.
ברוך, ברכה, משפט מנהלי (כרך א') ירושלים: הוצאת שוקן, תשמ"ז-תשנ"ו, 1996.
הר זהב רענן, המשפט המנהלי הישראלי , ירושלים: שנהב ,1996.
הרצוג חנה, "המאבק על מקומיות: יחסי כוח בין השלטון המקומי והשלטון המרכזי" סקירה חודשית , 12 (1993) 9.
השלטון המקומי בישראל, דו"ח הוועדה הממלכתית לענייני השלטון המקומי , ירושלים: 1981.
וינוגרד אליהו, דיני רשויות מקומיות, (מהדורה רביעית) רמת השרון: הלכות, 1988.
זיו יהודה, "היחסים הקרקעיים בין הרשויות המקומיות לבין מנהל מקרקעי ישראל" קרקע 37 (1993) 60.
זמיר יצחק, הסמכות המנהלית, ירושלים: נבו, 1996. (כרך א')
נחום בן אליא, משבר הרשויות המקומיות בישראל, ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 1998.
פרוטוקול ועדת הפנים של הכנסת, (2.7.1990).
קווה, אבשלום, "טלאי על טלאי (רשויות מקומיות-שלטון מרכזי)" מנהלים 75 (אוגוסט 1994) 18.
קליין ערן ונחמיאס דוד, נייר עמדה מס' 17 חוק ההסדרים בין כלכלה לפוליטיקה' , ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, נובמבר 1999.
קלכחהיים חיים, שלטון מקומי במרקם המדינה הדמוקרטית, ירושלים: המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, 1997.
רוזביץ' שמעון אמרני שוקי, "השלטון המקומי בישראל לקראת שנות ה2000: מתלות לעצמאות שלטונית וכלכלית", רואה החשבון מ"ו (יוני 1997) 281.
שפט א.י., השלטון המקומי - היבטים משפטיים, ירושלים: אוניברסיטת בר אילן ומשרד הפנים, המינהל לשלטון מקומי , 1992.
European Charter of Local Self-Government , strasbourg, 15.x.1985 (http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/122.htm)
Humes VI Samuel , Local Government and National Power , U.S.A.: Harvester, Wheatsheaf, 1991.
Schmidt-Assman, E. "The Constitution and the Requirements of Local Autonomy" New Challenges to the German Basic Law (Ch. Starck, ed) [International Association of Constitutional Law-World Congress (3rd : 1991 : Warsaw, Poland)] 167.
ב. חקיקה
חוק האזרחים הוותיקים התש"ן-1989, (תיקון תשנ"ו) ס"ח 76. (תיקון תשנ"ח) ס"ח 104.
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג-1992, ס"ח 10.
חוק הליכי תכנון ובנייה (הוראת שעה) התש"ן-1990, ס"ח 166.
חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח-1957 ס"ח 4.
חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ"ו-1985 ס"ח 15.
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"ה-1965 ס"ח 248. (תיקון התשנ"ח) ס"ח 248, 270.
חוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 1965 ס"ח 307.
חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ס"ח תשנ"ב, 150.
ס'3 לחוק הרשויות המקומיות התשכ"ה-1965 (תיקון תשנ"ד) ס"ח 241.
פקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) דמ"י תשכ"ה, 256. (תיקון אחרון: תש"ס)
פקודת העיריות (נוסח חדש) דמ"י תשכ"ד, 197. (תיקון אחרון: תשס"א)
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון התשכ"ז), ק"ת 2830.
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), ק"ת 270.
תקנות הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (דרכים ומועדים לתשלום ארנונה) ק"ת 195.
ג. פסיקה
בג"צ 547/84 עוף העמק נ' המועצה האיזורית רמת ישי פ"ד מ(1) 113.
בג"צ 115/67 המועצה המקומית ראש העין נ' שר החינוך והתרבות פ"ד כא 524.
בג"צ 2838/95 חיים גרינברג ואח' נ' המועצה המקומית קצרין ואח' פ"ד נג(1) 1.
בג"צ 3201/96 שר החקלאות נ' המועצה האזורית עמק לוד פ"ד נא(3) 661.
בג"צ 347/84 עיריית פתח תקוה נ' שר הפנים פ"ד לט(1) 813.
בג"צ 3791/93 פאוזי משלב ואח' נ' שר הפנים ואח' פ"ד מז(4) 126.
בג"צ 5240/96 ג'ועמיס נ' שר הפנים, פ"ד נא(1) 289.
בג"ץ 7053/96 אמקור בע"מ ואח' נ' שר הפנים ואח' פ"ד נג(1) 193.
בג"צ 8238/96 אבו ערער נ' שר הפנים פ"ד נב(4) 26.
בג"צ 1994/00 שבלי נ' שר הפנים ואח' (טרם פורסם).
בש"א 227/88 עיריית תל אביב-יפו נ' מדינת ישראל פ"ד מב(2) 764.
דנג"צ 1913/97 אידריס מואסי ואח' נ' שר הפנים פ"ד נב(2) 49.
רע"פ 3454/97 דעייף נ' קופלמן והועדה המחוזית לתכנון ובניה (טרם פורסם).
Scotland v. Grampian Regional Council , 1994 . Scot's Law Times , 1120.
E. Schmidt-Assman, "The Constitution and the Requirements of Local Autonomy" New Challenges to the German Basic Law (Ch. Starck, ed) (International Association of Constitutional Law-World Congress (3rd : 1991 : Warsaw, Poland) 167.
על גישות אלו בפרק הראשון של עבודה זו, וכן בהמשך העבודה - ראי הערות המזכירות גישות אלו.
אליהו וינוגרד, דיני רשויות מקומיות, (מהדורה רביעית, רמת השרון: הלכות, 1988), 1.
בג"צ 2838/95 חיים גרינברג ואח' נ' המועצה המקומית קצרין ואח' פ"ד נג(1) 1 (להלן: פ"ד גרינברג).
European Charter of Local Self-Government , strasbourg, 15.x.1985 (http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/122.htm)
Samuel Humes VI , Local Government and National Power (U.S.A.: Harvester, Wheatsheaf, 1991) 31-33.
שמעון רוזביץ' ושוקי אמרני, "השלטון המקומי בישראל לקראת שנות ה2000: מתלות לעצמאות שלטונית וכלכלית", רואה החשבון מ"ו (יוני 1997) 281, 284.
וינוגרד, 1.
השלטון המקומי בישראל, דו"ח הוועדה הממלכתית לענייני השלטון המקומי (ירושלים: 1981) 13- 24. (להלן: ועדת זנבר)
נחום בן אליא, משבר הרשויות המקומיות בישראל, (ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 1998), 7-9.
על פסיקה בנוגע להתיחסות לפקודות אלו לאחר קליטתן למשפט הישראלי: רענן הר זהב, המשפט המנהלי הישראלי (ירושלים: שנהב,1996) 99.
הפקודות לאחר קליטתן:
פקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) דמ"י תשכ"ה, 256. (תיקון אחרון: תש"ס)
פקודת העיריות (נוסח חדש) דמ"י תשכ"ד, 197. (תיקון אחרון: תשס"א)
פ"ד גרינברג , 12. וגם: חנה הרצוג, "המאבק על מקומיות: יחסי כוח בין השלטון המקומי והשלטון המרכזי" סקירה חודשית , 12 (1993) 9, 9-11.
א.י. שפט, השלטון המקומי - היבטים משפטיים, (ירושלים: אוניברסיטת בר אילן ומשרד הפנים, המינהל לשלטון מקומי , 1992) , 18. וגם: יצחק זמיר, הסמכות המנהלית, (ירושלים: נבו, 1996) כרך א', 374-376.
חיים קלכחיים, שלטון מקומי במרקם המדינה הדמוקרטית, (ירושלים: המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, 1997), 33-40.
ראי הערה 5.
שם , 13,24.
פ"ד גרינברג, 13.
וינוגרד, 2.
ייתכן שמדובר בהרחבת סמכויות אך הגברת הפיקוח במקביל.
למשל: בג"צ 347/84 עיריית פתח תקוה נ' שר הפנים פ"ד לט(1) 813 ; בש"א 227/88 עיריית תל אביב-יפו נ' מדינת ישראל פ"ד מב(2) 764 ; בג"צ 115/67 המועצה המקומית ראש העין נ' שר החינוך והתרבות פ"ד כא 524, 526.
ראי לדוגמא מאמרם של רוזביץ' ואמרני (הערה 5) או בפסיקה, למשל: בג"צ 3791/93 פאוזי משלב ואח' נ' שר הפנים ואח' פ"ד מז(4) 126. (להלן: פ"ד משלב); בג"צ 5240/96 ג'ועמיס נ' שר הפנים, פ"ד נא(1) 289 ; בג"צ 547/84 עוף העמק נ' המועצה האיזורית רמת ישי פ"ד מ(1) 113. (להלן: פ"ד עוף העמק)
Scotland v. Grampian Regional Council , 1994 . Scot's Law Times , 1120.
דנג"צ 1913/97 אידריס מואסי ואח' נ' שר הפנים פ"ד נב(2) 49. (להלן: פ"ד מואסי)
Schmidt-Assman, 167.
פ"ד משלב, 132.
שם.
ראי עמ2 של עבודה זו.
פ"ד גרינברג, 12.
פ"ד מואסי, 65-66.
פ"ד עוף העמק, 113-115.
פקודת העיריות (נוסח חדש), (תיקון התשכ"ז), ס"ח 16,54,74.
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון התשכ"ז), ק"ת 2830.
שם (תיקון התשכ"ט) ק"ת 974.
פ"ד עוף העמק, 547, דברי השופט ברק.
חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ"ו-1985 ס"ח 15.
תקנות הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (דרכים ומועדים לתשלום ארנונה) ק"ת 195.
ראי הערות 38, 41.
ערן קליין ודוד נחמיאס, נייר עמדה מס' 17 חוק ההסדרים בין כלכלה לפוליטיקה' (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, נובמבר 1999).
בג"ץ 7053/96 אמקור בע"מ ואח' נ' שר הפנים ואח' פ"ד נג(1) 193, 208-209.
ברוך, ברכה, משפט מנהלי (כרך א'. ירושלים: הוצאת שוקן, תשמ"ז-תשנ"ו, 1996) 35.
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג-1992, ס"ח 10.
שם.
חוק האזרחים הוותיקים התש"ן-1989, (תיקון תשנ"ו) ס"ח 76. (תיקון תשנ"ח) ס"ח 104.
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), ק"ת 270.
ראי ע' 2 בעבודה זו וכן: אבשלום קווה, "טלאי על טלאי (רשויות מקומיות-שלטון מרכזי)" מנהלים 75 (אוגוסט 1994) 18, 19.
חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 ס"ח 307.
יהודה זיו, "היחסים הקרקעיים בין הרשויות המקומיות לבין מנהל מקרקעי ישראל" קרקע 37 (1993) 60,61.
חוק הליכי תכנון ובנייה (הוראת שעה) התש"ן-1990 ס"ח 166.
סמדר אוטולונגי ורחל וילקנסקי, "המועצה האיזורית: מבנה השלטון המקומי במגזר הכפרי" עיר ואזור 22 (1992) , 6, 9-11. דוגמא מהפסיקה להתנגשות בין חלקיו של חוק התכנון והבנייה המאפשרים אוטונמייה מסוימת לבין צרכי שלטון מרכזי:
רע"פ 3454/97 דעייף נ' קופלמן והועדה המחוזית לתכנון ובניה (טרם פורסם).
נחום בן-אליא, משבר הרשויות המקומיות בישראל, (ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 1998) 23-25.
פרופסור רחל אלתרמן, ראש המכון לחקר העיר והאזור בטכניון על חוק הול"לים: פרוטוקול ועדת הפנים של הכנסת,
(2.7.1990). [מופיע גם ב: גדליה אורבך, יחסי שלטון מקומי-מרכזי בישראל בראי קרוונים ומגורונים, (ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, יוני 2001). ]
בג"צ 3201/96 שר החקלאות נ' המועצה האזורית עמק לוד פ"ד נא(3) 661. (להלן: פ"ד שר החקלאות)
חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח-1957 ס"ח 4. (להלן: חוק הניקוז)
פ"ד שר החקלאות, 683-685.
שם, 687.
שם, 688.
ראי הערה 19.
על חשיבות שאלה זו ראי : סמדר אוטולנגי, "תיקון העיוות ההיסטורי בבחירות למועצה המקומית ויצירת עיוותים חדשים" עיוני משפט יא (1986) , 581. וגם: סמדר אוטולנגי, "הסדר הוועד המקומי-האם סוף פסוק?" עיוני משפט טז (1991) 419.
ראי פ"ד מואסי, 49.
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"ה-1965 ס"ח 248. חוק זה תוקן באופן שמחזק תחולת הלכה זו [ שם (תיקון התשנ"ח) ס"ח 248, 270.] ראי גם: בג"צ 1994/00 שבלי נ' שר הפנים ואח' (טרם פורסם).
פ"ד מואסי, 66.
פ"ד משלב, 126.
והשפיע גם על תיקון התשנ"ח לחוק זה (ראי הערה 57).
למשל, גישת השופט לוין בפ"ד משלב, 48.
בג"צ 8238/96 אבו ערער נ' שר הפנים פ"ד נב(4) 26. (להלן: פ"ד אבו ערער)
ס'3 לחוק הרשויות המקומיות התשכ"ה-1965 (תיקון תשנ"ד) ס"ח 241.
חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ס"ח תשנ"ב, 150.
ראי פ"ד אבו ערער.
1

תגים:

אוטונומיה · בחירות · מועצה · מנהלי · מקומי · מקומית · מרכזי · משפט · ציבורי · רשות · שלטון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האם מתקיים עקרון האוטונומיה של השלטון המקומי ביחסי שלטון מקומי-מרכזי במשפט הישראלי.", סמינריון אודות "האם מתקיים עקרון האוטונומיה של השלטון המקומי ביחסי שלטון מקומי-מרכזי במשפט הישראלי." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.