היישום אינו מחובר לאינטרנט

השינוי שחל בתפקידה החינוכי של תנועת הצופים ותהליך הסוציאליזציה בתנועה מתחילת שנות ה90 - ואילך

עבודה מס' 060821

מחיר: 385.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת השיונוי שחל בתפקידה של התנועה על רקע השינויים החברתיים המהירים.

10,643 מילים ,20 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

השינוי שחל בתפקידה החינוכי של תנועת הצופים ותהליך
הסוציאליזציה בתנועה מתחילת שנות ה90- ואילך
הצופים כסוכן סוציאליזציה

תוכן עניינים
מבוא
פרק א: סקירת ספרות
1.1. הקבוצה
1.2. היחיד
1.3. ערכים ועקרונות
1.4. הנוער ומקומו בחברה
פרק ב: תנועת הצופים - עקרונותיה ומימושם
פרק ג: השינוי הערכי והמעשי שחל בתנועת הצופים בשנות ה-90
סיכום
ביבליוגרפיה


מבוא
מטרתה של תנועת הצופים מופיעה בתעודת הזהות של הסתדרות הצופים העבריים (הסתדרות
הצופים-המזכירות הארצית). במסמך זה מוצגת יחודיותה ומטרתה של התנועה: "תנועת הצופים
הינה התנועה היחידה אשר פעילותה מוגנת על ידי חוק מדינה - 'פקודת הצופים' (נוסח חדש)
תשל"ח 1978 -. יחוד נוסף של התנועה טמון בעובדה שהיא התנועה הבלתי מפלגתית היחידה בקרב
תנועות הנוער הקיימות בישראל ולכן אינה נתמכת על ידי מפלגה כלשהי."
יחודה האל-מפלגתי של תנועת הצופים הפך אותה לבעלת תפקיד חינוכי ראשון במעלה, שכן התנועה
היתה מראשיתה בעלת מגמה א-פוליטית וחסרת פניות מפלגתיות, כאשר הרעיון המרכזי הוא
התפיסה הערכית: "תנועת הצופים מונחית בידי השקפת עולם המבוססת על ערכי הרוח והמורשת
התרבותית של עם ישראל ולאור ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל. מחוייבת לערכי מוסר
אנושיים וכן לקידום התפתחותם, רווחתם וכבודם של בני האדם. תנועת הצופים תקיים חיי תרבות
ישראלית-יהודית-צופית יוצרת פתוחה ומשמעותית." (הדרכה (5 :1998 2000,
תעודת הזהות (הסתדרות הצופים-המזכירות הארצית) מציינת כי "מטרתה הציונית-חלוצית של
תנועת הצופים היא חינוך הנוער העברי לערכי הרוח של עם ישראל ולאחדות לאומית, להכשיר את
הנוער להגשמה ציונית-חלוצית, לכוונו לחיי עבודה ולשירות העם תוך הדגשת החלוציות
וההתיישבות על כל גווניה, לטפח בחבר התנועה ובחניך עצמאות, רגש של צדק, עזרה הדדית ויחסי
אמת וכבוד בין איש לרעהו עם הכוונה להגשמה עצמית." תעודת זהות זו נוסחה בראשית שנות
ה.-80
בשנות ה90- חל שוני בהתייחסות החינוכית של מדריכי התנועה, כאשר כתוצאה מאירועי שעה
והתפתחויות חברתיות ופוליטיות, הובן כי אין נוסחה לפעולה אחידה שתצליח תמיד, כי אם "על
המדריך להיות צרכן ביקורתי, הבוחן כל פעילות מוצעת ומכניס בה שינויים כך שתתאים לו,
לקבוצתו ולצרכי החניכים..." וכן "ערכים הם מופשטים מעצם טבעם...", כאשר מוטל על המדריך
להציב את הדילמה הערכית בפני החניך (הדרכה 19 :1998 2000,). הגדש מושם בשלב זה על גמישות
חינוכית, על ראיה ביקורתית ועל התייחסות לתהפוכות השעה כפי שאלו באות לידי ביטוי באופן
חיצוני ולא על פי קביעות מוקדמות של תכנית פעולה תנועתית.

בעבודתי ארצה לטעון כי השוני שחל בתפקידה של תנועת הצופים מבחינה חינוכית ומבחינת היות
התנועה סוכנת סוציאליזציה, נובע כתוצאה מרצף התרחשויות מהיר, המהווה את נחלת הציבור
כולו ובכלל זאת ילדים ובני נוער, כאשר לתקשורת, לגווניה השונים, קיים תפקיד מרכזי בשינוי
ההתייחסות הציבורית למאורעות. השוני שחל בהתייחסות הציבורית, נובע מתוך התחושה האישית
של כל פרט ורצונו להיות חלק בחוויה [לחיוב ולשלילה], כאשר החידוש בדרכה של תנועת הצופים,
הינו שילוב בין צרכי היחיד וצרכי החברה.
אם בעבר הושמה החברה כמערכת על, בעוד שהיחיד היווה פרט שייעודו הגשמה, בנין הארץ, סיוע
וקידום אינטרסים ציבוריים וחברתיים, הרי שמגמתה החדשה של התנועה הינה לפעול למען
תחושת הבטחון של הפרט בקבוצת השווים, מתן תחושת השוויון, סיוע בתהליך ההתבגרות ומול
יעדים אלה, יעוצבו עמדותיו וערכיו, כדי שיהפוך לדמות פעילה ואחראית במרחב הציבורי והחברתי,
כשמגוון צרכים אלה מעוגן במטרות תנועת הצופים.
לפיכך אציג בפרק הראשון סקירת ספרות הנוגעת לתחומי הקבוצה והפרט, לערכים ולעקרונות וכן
לתפקידו של הנוער במכלול החברתי. סקירה זו אמורה לבסס את הרקע הערכי והמוסרי המהווה
אבן יסוד של תנועת הצופים, את יחסי היחיד והפרט ואת תפקידה של תנועת הצופים כתנועת נוער
בקרב החברה.
בפרק השני אציג את מורשת הצופים מאז תחילתה, מערכת הערכים הנילוות לה, כפי שבאה לידי
ביטוי עד לשלב ההכרה כי קיים צורך בשינוי, תוך התייחסות יתרה לפרט. על מהות השינוי
המתבקש ועל הדרך שבה מנסה תנועת הצופים לממשו, אעמוד בפרק השלישי, כאשר בנוסף
לתוכנית 'הדרכה 2000', האמורה להוות את תוכנית השינוי וההמשך, אביא גם שני ראיונות
שקיימתי עם בעלי תפקידים בכירים בשבטי צופים בגוש דן, כשהשניים מביעים דעתם על נושאי
הדיון ממקור ראשון.
בסיכום אציג סקירה קצרה שלא הובאה במהלך העבודה, על השינויים שחלו בחברה הישראלית
בחמישים שנות קיומה, אתייחס לשלושת פרקי העבודה, אקשור את הקצוות ביניהם ואציג את
מסקונתי.

מקורות:

אביגל, מ., (תש"ה), חינוך עברי בתש"ה, דו"ח של ראש הועד המפקח לזרם העובדים [המרכז לחינוך] שבמחלקת החינוך של הועד הלאומי.
איכילוב, א., "תנועות הנוער בישראל כסוכנויות ביגור", עיונים בחינוך 10, 1976, ע"מ 161-170.
אורן, י., (1984), תורת החינוך החברתי, יחד, ראשון לציון.
אלון, ח., "תנועת הצופים מראשיתה ועד 1960" , בתוך: מ. נאור, (1989), תנועות הנוער, 1960-1920, הוצ' יד יצחק בן צבי, ירושלים, ע"מ 19-36.
ארון, ר., "קרל מרקס", בתוך: ציוני דרך בהגות הסוציולוגית, חלק ב', אונ' פתוחה, תל-אביב, 1993, ע"מ 143-219.
ביאליק, ח.נ., (1990), שירים, דביר, תל אביב.
ברזל, א., (1976), ערכים, אדם, עולם, עם עובד, תל אביב.
גופמן,א., "הצגת העצמי בחיי יום-יום", בתוך: ד. רוט-הלר, ד. ונ. נוה, (1990), היחיד והסדר החברתי, עם עובד, תל אביב.
דר, י., ורש, נ., "תחושות קיפוח בקרב תלמידי חטיבות ביניים", מגמות לה(1), 1993, ע"מ 38-61.
הדרכה 2000,(1998), (אייל צפנייה-ריכוז פרוייקט) הסתדרות הצופים העברים בישראל, תל אביב.
הרן, ק.ג., (1990), מגבלות החינוך הבית-ספרי ואפשרויותיו, אקדמון, ירושלים.
חזן, ח., (1992), השיח האנטרופולוגי, אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון- ההוצאה לאור.
מיכאל, ג., "יחידת הסיור כקבוצה חברתית" בתוך: ד. רוט-הלר, ונ. נוה, (1990), היחיד והסר החברתי, עם עובד, תל אביב.
רובינשטיין, א., (1997), מהרצל עד רבין והלאה, שוקן, ירושלים ותל אביב.
רוט-הלר, ד., ונוה, נ., (1990), היחיד והסדר החברתי, עם-עובד, תל אביב.
רוטנשטרייך, נ., (1979), בין עקרונות לניווט, עם עובד, תל אביב.
תזכיר מפורט על פעולות תנועת הצופים השגיה וקשיה, חומר רקע לדיון בועדת החינוך של הכנסת, הסתדרות הצופים העבריים בישראל, פברואר 1989, תל-אביב.
"תעודת הזהות", (הסתדרות הצופים העברים בישראל-המזכירות הארצית, תל אביב) (מסמך ללא תאריך).
Colby, A., Kohlberg, L., with Kauffman, K., (1987), Ch. 1:
"Theoretical introduction to the measurment of moral judgment" The measurment of moral judgment, N.Y.:Cambridge University Press, pp. 1-40.
Maslow, (1968), Toward a Psychology of Being, D. Van Nostrand Co., New-York.
Weber, M., "Selctions on Education and Politics", In: B.R. Cosin, (ed.), (1972), Education: Structure and Society, Penguin Books.

תגים:

נוער · תנועות · סוציאליזציה · ערכים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השינוי שחל בתפקידה החינוכי של תנועת הצופים ותהליך הסוציאליזציה בתנועה מתחילת שנות ה90 - ואילך", סמינריון אודות "השינוי שחל בתפקידה החינוכי של תנועת הצופים ותהליך הסוציאליזציה בתנועה מתחילת שנות ה90 - ואילך" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.