היישום אינו מחובר לאינטרנט

ההפקעות - עידן הולך ונעלם

עבודה מס' 061078

מחיר: 439.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בג"צ 2390/96 קרסיק יהודית והשינוי שחל בכל הנוגע להפקעות מקרקעין בדין הישראלי.

9,473 מילים ,49 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
חלק א': מבוא
1. מהי הפקעה.
2. באיזה דרכים ניתן להפקיע:
א. חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965
ב. פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),1943.
ג. פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943.
ד. חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994
ה. חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה - 1965

חלק ב': רקע היסטורי למוסד ההפקעות.
1. התקופה שמקום המדינה ועד לחקיקת חוקי היסוד
א. בג"צ אל איובי נ' שר הבטחון
ב. בג"צ דוד קרן - צבי נ' שר האוצר
ג. המר' סולומון נ' היועמ"ש
ד. בג"צ ועדה להגנת אדמות נצרת מופקעות נ' שר האוצר
ה. בג"צ מוריס בנין נ' שר האוצר
ו. בג"צ גאולת הכרך בע"מ נ' שר האוצר
ז. בג"צ ספולינסקי נ' שר האוצר
ח. בג"צ שמואלזון נ' מדינת ישראל
ט. בג"צ לוביאנקר נ' שר האוצר
י. בג"צ אמיתי נ' המועצה המקומית המרכז
2. התקופה שמן חקיקת חוקי היסוד ועד לבג"צ קרסיק
א. בג"צ טריידט נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ב. בג"צ מהדרין בע"מ נ' שר האוצר
ג. בג"צ מחול נ' שר האוצר
ד. דנג"צ נוסייבה נ' שר האוצר

חלק ג': זכות הקניין כזכות יסוד חוקתית
1. מוסד ההפקעה לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
2. בג"צ קרסיק:
א. טענות העותרים
ב. תשובות המדינה
ג. הדוקטרינות השונות וההבדלים ביניהם:
1. המודל הראוי לדעת השופט חשין:
"דגם הזיקה הנמשכת והולכת\ דוקטרינה שומרת זיקה"
2. המודל הראוי לדעת השופט זמיר:
"סמכות צמודת מטרה"
ד. ההבדל בין גישות השופטים חשין וזמיר

חלק ד': שינוי בתפישת ביהמ"ש ביחס למוסד ההפקעות
1. פתרון פרשני המוצע לדרך ההלכה הקיימת
2. אי מימוש זכות ההפקעה במשך זמן ארוך
3. החלפת מטרה ציבורית באחרת
4. תשלום פיצויים בגין ההפקעה

חלק ה': משפט משווה
1. האמנה האירופית
2. הדין באנגליה
3. הדין בארה"ב
4. הדין בקנדה

חלק ו': שאלות, ביקורת ותמיכה בפס"ד
1. שאלות פתוחות
2. ביקורת על פס"ד
3. תמיכה בפס"ד
4. מועד לתחולת ההלכה והשלכותיה
5. הקריאה למחוקק לשינוי החוק

חלק ז': סיכום

רשימת מקורות
חקיקה
פסיקה
ספרות

התזה:
הדעה המובאת בסמינריון זה כי בג"צ 2390/96 קרסיק יהודית שניתן לאחרונה, שינה סדרי בראשית בכל הנוגע להפקעות מקרקעין בדין הישראלי, באשר הוזזה נקודת שיווי המשקל במאזן האינטרסים, שבין הרשות המפקיעה ליחיד, לטובת האחרון, בד בבד עם עיגון זכות הקניין כזכות יסוד חוקתית כעולה מחוק היסוד: כבוד האדם וחירותו.

הרעיון העומד בבסיס עבודתנו זו הוא, כי לראשונה הביא הלכה למעשה ביהמ"ש העליון, להכרה חד משמעית בזכותו של האדם לקנינו, קניין אשר הופקע הימנו מזה בשנים מבלי שנעשה דבר וחצי דבר מצד המדינה להחזירו לבעליו.

היבטיו של פס"ד רחבים ומקרינים על קשת נרחבת של נושאים, שקצרה היריעה מלהביאם בסמינריון זה, ובכללם צמצום כוח המדינה להפקיע קניין פרטי, בהתערבות בשיקול דעת נרחב ביותר שהוקנה לשר האוצר, ברם מפאת חשיבותם הרבה, נראה שאין מנוס אלא להביאם מקצתם, כחלק נלווה לעבודה זו.
בסמינריון זה תוצג הדעה לפיה, לדעתנו מוביל ביהמ"ש העליון מהלך נכון, ראוי וצודק, שמן הראוי היה לעשותו כבר במספר הזדמנויות בעבר ועד לפס"ד טרם נעשה.
לאור פס"ד, מובילה הפסיקה הישראלית מהלך כבד משקל זה, המוצא ביטויו בהיבטים שונים בדיני הפקעות המקרקעין, ובהעלאת מעמדה של זכות הקניין לזכות יסוד, העומדת במעמד אחד עם זכויות חוקתיות אשר נתונות להגנה מתמדת מצד ביהמ"ש. כן נידרש לשאלת חיזוק זכותו הקניינית של הפרט ושאלת הפיצויים להם
יידרש השלטון לשלם לפרט שאדמתו הופקעה הימנו.

מקורות:

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965
פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),1943
חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה- 1994.
חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה- 1965.
חוק להסדר תפיסת מקרקעין בשעת חירום, תש"י - 1949.
בג"צ 46/50 אל איובי נ' שר הבטחון, פ"ד ד 222.
בג"צ 76/52 דוד קרן - צבי נ' שר האוצר, פ"ד (ו) 1107.
המר' 33/53 סולומון נ' היועמ"ש, פ"ד ז 1026.
בג"צ 50/55 ועדה להגנת אדמות נצרת מופקעות נ' שר האוצר, פ"ד ט 1261.
בג"צ 282/71 מוריס בנין נ' שר האוצר, פ"ד כה (2) 466.
בג"צ 224/72 גאולת הכרך בע"מ נ' שר האוצר, פ"ד כו (2) 155.
בג"צ 141/74 ספולינסקי נ' שר האוצר, פ"ד כט (1) 421.
בג"צ 69/79 שמואלזון נ' מדינת ישראל, פ"ד לד (1) 281.
בג"צ 307/82 לוביאנקר נ' שר האוצר, פ"ד לז (2) 141.
בג"צ 174/88 אמיתי נ' המועצה המקומית המרכז, פ"ד מב (4) 89.
בג"צ 465/93 טריידט נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, פ"ד מח (2) 633.
בג"צ 3028/94 מהדרין בע"מ נ' שר האוצר, פ"ד נא (3) 101.
בג"צ 2739/95 מחול נ' שר האוצר, פ"ד נ (1) 309.
בג"צ 5091/91 נוסייבה נ' שר האוצר, (טרם פורסם).
דנג"צ 4466/94 נוסייבה נ' שר האוצר, פ"ד מט (4) 68.
בג"צ 2390/96 קרסיק נ' מדינת ישראל, (טרם פורסם)
בג"צ 4914/91 אירני נ' שר הפנים, פ"ד מו(4) 749.
ע"א 308/84 כהן נ' הועדה מקומית לתכנון ובנייה רמת גן, פ"ד מא(1) 329.
בג"צ 26/70 בר נ' שר הפנים ואח', פ"ד כד(1) 645.
ע"א 437/79 שלום חובני נ' מדינת ישראל, פ"ד לד(4) 169.
בג"צ 1681/90 ועד הפעולה בעניין הרחבת דרך מס' 2 קטע אכדיה - נוף ים נ' שר הבינוי והשיכון, פ"ד מו (1) 505.
ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט (4) 221.
בג"צ 3267/97 רובינשטיין נ' שר הביטחון, פ"ד נב (5) 481.
בג"צ 73/53 כל העם נ' שר הפנים, פ"ד ז 871.
בש"פ 537/95 גנימאת נ' מדינת ישראל, פ"ד מט (3) 355.
ע"א 4809/91 הועדה המקומית לתכנון ובנייה, ירושלים נ' קהתי, פ"ד מח (2) 190.
עת"מ (ת"א) 1455/96 קצוף נ' הועדה לתכנון ובנייה למגורים, מחוז מרכז, פד"מ א 193.
בג"צ 690/83 שר ואח' נ' שר הפנים, (טרם פורסם).
Burmah Oil Company Ltd v. Lord Advocate, [1965] A.C. 75,101.
London and North Western Rly. Co. v. Evans, [1893] 1 Ch. 16, 28.
Chicago, Burlington and Quincy Railroad Co v. City of Chicago 41 l.ed. 979 (1896).
County of Allegheny v. Frank Mashuda Co., 360 U.S 185 (1959).
North Carolina State Highway Commission v. Asheville School, Inc., 173 S.E.2d 909 (1970).
City of Phoenix v. Mc Cullough, 536 P. 2d 230 (1975).
Preseault v. Interstate Commerce Commission, 494 U. S. 1, 11 (1990).
Higginson v. United States, 384 F. 2d 504 (6 Cir' 1967 ).
Pineridge Property Ltd v. Board of School Trustees of School District No 57 (British Columbia Supreme Court), 40 B. C. L. R 221 (1982).
Crouch v. State 218 N.Y.S 173
Pineridge Property Ltd .v. Board of School Trustees of School District No .57 (British Columbia Supreme Court), 40 B.C.L.R 221 (1982)
א' קמר, דיני הפקעת מקרקעין (תשס"א - 2001, מהדורה שישית).
א' רחל, מהפקעות ועד להסכמים, דרכים להשגת קרקע לצורכי ציבור, חיפה 1991.
י' ויסמן, דיני קניין (תשנ"ג - 1993, חלק כללי).
י' קלינגהופר, צמידות של קרקע מופקעת ליעודה, עיוני משפט ב (תשל"ב - 1972).

תגים:

הדרכים · הפקעה · הפקעות · הקרקעות · פקודת · קרסיק

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ההפקעות - עידן הולך ונעלם", סמינריון אודות "ההפקעות - עידן הולך ונעלם" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.