היישום אינו מחובר לאינטרנט

מהו מעמדה האקדמי של הביקורת הפנימית במדינת ישראל

עבודה מס' 060186

מחיר: 314.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם קיים קשר בין הביקורת המבוצעת בשטח, ע"י מבקרים פנימיים בישראל, לתכניות ההכשרה לעיסוק במקצוע.

10,385 מילים ,20 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

חשיבות הביקורת הפנימית לחברה המודרנית עולה באופן משמעותי בשנים האחרונות. פרידברג, ( 1994 :24), טוען כי בגופים רבים פועלים מבקרי פנים וחשיבותם לפעולת הארגון רבה. 1994: 8) ,Rezaee), מסביר כי מבקר הפנים הפך לחלק בלתי נפרד מצוות ההנהלה הבכיר של הארגון. הוא קובע כי השינוי בסביבת העבודה, הגלובליזציה, התפתחות הטכנולוגיה והעלייה במורכבות עולם העסקים שינו את הצפיות ממבקר הפנים ואת פעולות הביקורת הפנימית.
1994: 8) ,Rezaee) טוען כי ביקורת הפנים כיום נעה כלפי אופרציה וביקורת ניהולית. היא לא רק בוחנת אפקטיביות ויעילות כלכלית של פעולות ארגוניות אלא נותנת את דעתה על תהליך קבלת ההחלטות בארגון.
למרות הנחיצות הרבה של מבקר הפנים לארגון המודרני ניכרת חוסר אחידות בהגדרת אופי המקצוע, בסיס הידע והאוריינטציה המקצועית, מדעית שלו.
ווילשוט, (1999 :130), קובע כי במציאות של ימינו הולך וגובר הצורך בביקורת שרואי החשבון אינם בקיאים בה. לכן נוצרים סוגים שונים של מבקרים וסוגים שונים של ביקורת פנימית.
מספר חוקרים, (2000),O`regan, (1999) ,syed), ועוד), ניסו להתייחס לבסיס התיאורטי של מקצוע הביקורת הפנימית. הדעות נחלקו- היו שהמליצו על אימוץ גישות ביהוויורליות או בבסיס ניהולי טהור ועד התבססות מלאה על מקצוע ראיית החשבון.
ווילשוט, (1999 :130), העלה את השאלה המרכזית. הוא תהה האם נדרש פיתוח של תורת ביקורת כללית אשר ניתן יהיה ליישמה לכל סוגי הביקורת ללא קשר לתחום הספציפי בו היא מבוצעת?
בד בבד עם הויכוח התיאורטי, מדעי, בין החוקרים השונים בולטת חוסר אחידות באופי הביקורת המתבצעת בפועל ע"י המבקרים הפנימיים בעולם. במחקר שנערך ביוזמת ה- IFACI, (ארגון המבקרים הפנמיים בצרפת) ב 1995 -, מצא 1995 :25) ,Andersen) כי בארצות מסוימות, (גרמניה, ספרד, בלגיה, ארה"ב), מבוצעת ביקורת פנימית המבוססת ברוב המקרים על ביקורת פיננסית וחשבונאית. בארצות אחרות, (בעיקר ביפן), מבוצעת ביקורת פנים תפעולית הבוחנת תחומים מודרניים כגון ביקורת פעולות וקבלת החלטות.
1995 :25),Andersen), מצא גם כי קיים הבדל משמעותי באוריינטציה והמכוונות של תוכניות הלימוד המכשירות מבקרי פנים לעיסוק במקצוע.
1995 :31) ,Foster), אשר חקר את הסוגיה, טען כי תפקיד המוסדות להשכלה גבוהה הנו לענות על הצרכים המשתנים של החברה. היות וביקורת הפנים הנו תחום שהשתנה באופן דרמטי בשנים האחרונות השינוי היה צריך לבוא לידי ביטוי בתוכניות להכשרת מבקרים פנמיים. חוקרים נוספים, (ליבוביץ', (1981) ועוד), מסכימים עם הטענה כי תפקיד האוניברסיטאות הוא להגיב על השינויים בסביבתם.
1995 :31) ,Foster), ניסה לבחון, בהיבט השוואתי את תוכניות הלימוד להכשרת מבקרים פנימיים ברחבי העולם. מסקנתו הייתה כי קיימים הבדלים משמעותיים בתוכניות הלימוד הללו בין מדינה ומדינה ואף בין מוסד למוסד.
בישראל חוקק ב 1992 - חוק הביקורת הפנימית אשר הציב דרישות השכלה ממבקר פנימי בגוף ציבורי.
סעיף 2240) ,(4) 3ד': 1998), קובע כי מבקר פנימי יהיה בעל תואר אקדמי, רו"ח או עו"ד, אך סעיף 2240) ,(5) 3ד': 1998), אפשר למבקר פנימי להתמנות גם ללא השכלה אקדמאית אם רכש ניסיון או עבר השתלמות מקצועית.
החוק הותיר את נושא ההכשרה המקצועית של מבקרי הפנים ללא פתרון חד משמעי.
גלייצר, (1990 :61), מסכים כי קיימת בעיה עקרונית בנושא ההכשרה וההסמכה של מבקרים פנימיים בישראל וראוי לתת עליה את הדעת. בהתייחס לתכניות הלימוד הקיימות מציין הכותב כי קיימת חוסר אחידות משמעותית. הוא מצביע על נקודת התורפה המרכזית. לדעתו נובעת הבעיה מחוסר אחידות בתחום מקצועות הרקע המלווים את לימודי הביקורת הפנימית.
גלייצר, (1990 :77 ), טוען כי כל גוף הכשרה בוחר את הפרקים הנראים לו כחשובים ואת היקף שעות הלימוד של מקצועות הרקע. לא קיימת הגדרה ברורה של הידע הנדרש מהמבקר הפנימי במקצועות הרקע. חוסר האחידות בין תוכניות הלימוד בולטת בעיקר בתחומים של אופי תכנית הלימודים, ההסמכה הנדרשת וההשתייכות החוגית האקדמית.
המחקר יתבסס על מספר מקורות מרכזיים: ההנחה הבסיסית מתבססת על מחקרו של 1995) ,Foster), אשר העלה את הטענה כי תפקיד המוסדות להשכלה גבוהה הנו לשקף את צרכי החברה ולענות עליהם.
מקור נוסף הוא מחקרו של טל, (1993 :75), אשר טען כי קיים קשר בין מכוונות ביקורת הפנים להשכלה המקצועית של המבקר. הכותב קבע את כיוון הקשר: הוא טען כי אחד מהגורמים מהם מושפעת הביקורת הפנימית המתקדמת הוא מקצועיותה. בהגדרת המונח מקצועיות הביא טל , (1993 :75), את הנאמר במדריך לביקורת, שפורסם ע"י משרד מבקר המדינה, בו נדרש ממבקר פנימי כי הרקע ההשכלתי שלו יהיה תואם את משימות הביקורת שעליו לבצע.
הנחתו של טל, (1993 :75), נתפסה כנכונה אך למעשה לא נבדקה אמפירית. המחקר יבדוק את הטענה בכיוון ההפוך. כלומר האם קיים קשר בין מכוונות הביקורת לאופי תוכניות הלימוד.

תוכן עניינים:
פרק 1 - בעיית המחקר

פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 מעמד הביקורת הפנימית כמקצוע וכמדע
2.2 תוכניות לימוד בביקורת פנימית בארץ ובעולם
2.3 הגדרת משתנים מרכזיים

פרק 3 - מטרת המחקר ותוצאות משוערות
3.1 מטרת המחקר והסברים אודות הסוגיות הנחקרות
3.2 השערות המחקר

פרק 4 - שיטת המחקר
פרק 5 - תוצאות
פרק 6 - דיון
פרק 7 - סיכום ומסקנות
8. ביבליוגרפיה

מקורות:

ביה"ס המרכזי למנהל, (1988), "קידומה של הביקורת הפנימית במערכת הממשלתית - ציבורית בישראל", ימי עיון בביקורת המדינה כנסת וממשלה, חוברת מס' 1: 68 - 79.
גלייצר, ש. (1990), "לימודי תעודה בביקורת פנימית - עבר, הווה, ועתיד", המבקר הפנימי: ביטאון לשכת המבקרים הפנימיים, 81: 61 - 80.
ווילשוט, ק. (1999). "לקראת תורת ביקורת כללית", פרידברג, א. (עורך). אקדמון, ירושלים. ע"מ 130 - 134.
טל, ש. (1993), "הערכת מכוונות הביקורת הפנימית", המבקר הפנימי: ביטאון לשכת המבקרים הפנימיים, ל"ב (86): 70 - 84.
ליבוביץ, ר. (1981). "הכשרה מקצועית מלאה - ציון דרך להכרה מלאה במקצוע הביקורת הפנימית, לקט של מידע חדש מהעולם", ביטאון לשכת המבקרים הפנימיים, כ (68): 25 - 42.
מזרחי, נ. (1991). "תקני הביקורת", עיונים בביקורת המדינה, 47: 26 - 39.
פרידברג, א. (1993). "שנתון אוניברסיטת חיפה", הוצאת אוניברסיטת חיפה, חיפה: 242.
פרידברג, א. (1994), "ביקורת פנימית במגזר השלטון המקומי בארצות הברית", עיונים בביקורת המדינה, חוברת 51: 22 - 36.
Andersen, A, (1995). " Internal Audit Around the World: Realities and Perspectives, "54 IIA confrence". France. pp 1 - 43.
Carmichael, D, Willingham, J, Schaller, C, (1996), Auditing Concepts And Methods, Mcgraw - Hill. New York.
Chamders, A, Selim, G, Vinten, G, (1987), Internal Auditing, Pitman, London.
Foster, S, (1995). "Internal Auditing education a comparison across countries ",Managerial Auditing Journal, vol 10: pp 31- 36.
McNamee, D, (1995)." Change and the Nature of Auditing", Managerial Auditing Journal, vol 10: pp. 34 - 37.
Moyer, R, (1998). "IIA's Global perepective", Internal Auditing, August 98: pp 6 -7.
Oppenheim, E, Mascarenhas, A, Turley, S, (1990), Spicer's Practical Auditing, Butterworths,
London, Chapter 1. pp 9 - 11.
O'regan, D, (1998). "An old science", Internal Auditing, December 98: pp 36 - 37.
O'regan, D, (2000). " Audit, accountancy, and management science", Internal Auditing,
February 2000: pp 30 - 32
Rezaee, Z, (1994). " Importance of the 150 - hour Education Requirement for Interal Auditors", Managerial Auditing Journal, vol 9: pp. 8 - 11.
Sandwith, L, (1998). " Education", Internal Auditing, August 98: pp 7.
Syed, A, (1999). " Professional Excellence", Internal Auditing, December 99: pp 36 - 38.
IIA research foundation,(2000) "CFIA now Available - The competency Framework for Internal Auditing", www.theiia.org. pp: 1 - 8.

תגים:

אקדמי · בביקורת · גבוהה · חשבונאית · להשכלה · מבקר · מסודות · מעמד · פנימי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מהו מעמדה האקדמי של הביקורת הפנימית במדינת ישראל", סמינריון אודות "מהו מעמדה האקדמי של הביקורת הפנימית במדינת ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.