היישום אינו מחובר לאינטרנט

דין וחשבון לתקופת ביניים

עבודה מס' 060110

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית ובדיקה אמפירית מורחבת.

10,621 מילים ,17 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

מועצת המנהלים של הבורסה לניירות ערך החליטה באוקטובר 78 - "יפורסם דין וחשבוך חצי שנתי לא מבוקר על התוצאות העיסקיות". דו"ח זה יכלול נתונים עיסקיים מתוך המאזן ודו"ח רווח והפסד של החברה. יש לפרסם את הדו"ח תוך 90 יום מהיום אליו מתייחס המאזן.
הוסכם שמבנה ותוכן הדו"ח וצורת הדיווח יפורסמו ע"י הבורסה בהתיעצות עם לשכת רואי החשבון ורשות ניירות ערך. בכך החלה והתפתחה הגשת הדיווח לתקופות הביניים בישראל.
לאחר תקופה של כשנתיים בה יושמו הנחיות הבורסה לניירות ערך לעריכת דו"חות כספיים לתקופות ביניים, התכנסה ועדה מקצועית לבחינת הנושא. בועדה זו נציגי לשכת רו"ח בראשות רואה חשבון קרידר. הועדה הפיקה לקחים והסיקה מסקנות מנסיון השנתיים, ומסקנות אלו שימשו כבסיס לעריכת תיקונים בהנחיות. הנוסח המתוקן, מהווה בסיס מחייב לדיווח לחברות שניירות הערך שלהן נסחרות בבורסה.
בשנת 1981 - ועדה מקצועית מטעם לשכת רו"ח דנה בדוחות הביניים, וגיבשה הצעה לגילויי דעת בנושא.
אולם רק ביולי 1986 יצא לאור גילוי דעת מס' 43 הדן בדו"חות כספים בתקופות ביניים. ג"ד זה אינו מחייב עריכת דו"חות ביניים. אלא מטרתו הינה לקבוע כללי חשבונאות ודיווח למקרים שדו"חות כאלו אכן נערכים.
בשנת 1987 תוקנו תקנות ניירות ערך - פרטי התשקיף מבנהו וצורתו - תשכ"ט 1969, בדבר הדו"חות התקופתיים שיש להגיש לרשות ניירות ערך ולרשם החברות. לפי התיקון - חברה שמניותיה מוחזקות בידי הציבור - חייבת להגיש כל שנה דו"ח חצי שנתי תוך 90 יום מהתאריך אליו מתייחס הדו"ח. והחל משנת 1988 נקבעה בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל 1970, חובה על התאגידים להגיש דוחות כספיים חצי שנתיים אשר נסקרו בידי רו"ח.
ב-1989 תוקנו התקנות פעם נוספת ונקבע שדו"ח ביניים יוצג כל רבעון (3 חודשים) - תוך 90 יום מהתאריך אליו הדו"ח מתייחס.
בארצות הברית - הפעם הראשונה בה נתקבל\ניתן מידע כספי לתקופת ביניים היה כבר ב-1902 ע"י חברת U.S STEEL COOPERATION, הבורסה לניירות ערך בניו יורק בשנת 1910 פרסמה הנחיות לדיווח כספי רבעוני. אולם הדרישה המחייבת החוקית התפרסמה לראשונה באוקטובר 1970 כשהSEC - חייב "הגשת דו"ח" כספי רבעוני תוך 45 יום לאחר תום כל אחד משלושת הרבעוניים הראשונים" דרישות אלו הורחבו בספטמבר 1975 כאשר ה-SEC קבל את ASR NO. 177 בו נדרשו מאזן ודו"ח על השינויים במצב הכספי מתומצתים, וזאת במקום דו"ח רווח והפסד מתומצת. פריטים אינפורמטיביים וכללים הנכללים בדו"חות הכספיים המלאים המבוקרים - שלציבור המשתמשים יש גישה אליהם מועדפת מדרישת הדיווח בדו"חות הביניים.
גילוי דעת מס' 28 של ה-APB משנת 1973 אמץ למעשה בארצות הברית את הגישה האינטגרלית. נסיונות שונים נעשו על ידי ה-FASB ב-1978 וב-1981 לבחינה מחודשת של הגישות החשבונאיות השונות לדיווח הכספים לאחר פרסום גילוי הדעת האמור.
עיון מדוקדק בגילוי הדעת שהוצאו על ידי ה-FASB מלמד שבארה"ב לא אומצה הגישה האינטגרלית בצורה חד משמעית. העובדה היא שנקבעו הנחיות מיוחדות בסעיפים שונים, בעוד שאופן היישום של הנחיות אחרות נשאר גמיש. ניתן לומר, כי בארה"ב נעשה שילוב המהווה למעשה סינתיזה בין הגישה האינטגרלית לגישה הדיסקרטית. כך למעשה נולדה גישה שניתן לכנותה "הגישה המעורבת". לפי גישה זו ניתן לנצל את היתרונות של שתי השיטות האמורות לעיל, ולהפיק דו"חות כספיים ביניים, באופן שיהיו בעלי משמעות ויעילים עבור המשקיעים.
בחודש פברואר 1998 פורסם תקן בינלאומי מספר IAS34) 34) , הדן בדוחות כספיים לתקופת ביניים. התקן אינו בא להטיל חובה לפרסם דוחות כספיים לתקופות ביניים, לקבוע את תדירותם, או את מועד פרסומם, אלא קובע את כללי ההכרה, המדידה והביטוי בהם לגבי אותן חברות המפרסמות דוחות כספיים לתקופת ביניים.
דוחות כספיים לתקופת ביניים, לפי התקן, אלה דוחות כספיים במתכונת מלאה לתקופת ביניים (כמתואר בתקן בינלאומי מספר 1 הצגת דוחות כספיים) או תמצית דוחות כספיים כמתואר בהמשך) לתקופת ביניים.

תוכן העניינים:
פרק 1 - מבוא
מטרות דו"חות הביניים
ציבור המשקיעים בדו"חות לתקופות הביניים
פרק 2 - הגישות השונות לדיווח כספי ותקופות בינים
הגישה הדיסקרטית
הגישה האינטגרלית
הגישה המעורבת
הגישה בישראל
פרק 3 - עונתיות בדו"חות ביניים
פרק 4 -פריטים מיוחדים הטיפול החשבונאי לפי ג"ד 43 ו28-APB ו34-IAS
ייחוס הוצאות והכנסות לתקופות הביניים
מלאי
פחת
פריטים מיוחדים ופעילות שהופסקה
שינויים חשבונאים
השפעה מצטברת של שינוי שיטה
מיסים על הכנסה
פרק 5 -מעורבות רואה חשבון בדו"חות הביניים
נוהלי סקירת דו"חות הביניים על פי ג"ד :47
מגבלותיה של סקירת הביניים
נסיבות המחייבות סטיה מהנוסח האחיד של דו"חות ביניים
הסתמכות הלקוח על סקירת מבקר החשבונות
פרק 6 -בדיקת אפשרות לחיזוי מדו"חות מדוחות בינים לתקופת דיווח שלמה
פרק 7 -בדיקה אמפירית בנושא גילוי בדוחות הכספיים לתקופת בינים
פרק 8 -סיכום סופי
נספחים
ביבליוגרפיה

מקורות:

יעקב סמט, חשבונאות פיננסית, היסוד הרעיוני והמסגרת הקונספטואלית של החשבונאות.
יעקב ברקאי, חשבונאות ודיווח כספי, דו"חות כספיים לתקופת ביניים.
לשכת רואי חשבון בישראל, גילוי דעת מספר 43, "דוחות כספיים לתקופות ביניים" (1996).
לשכת רואי חשבון בישראל, גילוי דעת מספר 50, "עריכת דו"ח רווח והפסד מתואם במלואו" (1989).
לשכת רואי חשבון בישראל, גילוי דעת מספר 47, "סקירה של דוחות כספיים לתקופת ביניים" (1988).
לשכת רואי חשבון בישראל, גילוי דעת מספר 65, "תיקון גילוי דעת 47 - סקירה של דוחות כספיים לתקופות ביניים" (1996).
אונגר רגינה, רו"ח - זיכלנסקי ניר - רו"ח, האנציקלופדיה לביקורת חשבונות, כרך א' (1998) ע"ע 332-355.
American published board, APB Opinion No. 28, Interim Financial Reporting" (1973).
Green David JR. and Segal Joel, The predictive power of first Quarter earnings Reports, "The Journal of business vol 40.
Brown Philip and Nieder Hoffer, The predictive content of quarteries earnings "The Journal of Busines vol 41.
Brown D. Lawrece and Rozeff Michel, The Predictive value of interis reports for improving forcasts of future Quaterly earnings" "The accounting review Vo LIV No. 3 (July 1979).

תגים:

בביארים · בדיקה · בדיקת · בינ · גילוי · דעת · הגילי · השוואה · סטיסטית · תקנים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דין וחשבון לתקופת ביניים", סמינריון אודות "דין וחשבון לתקופת ביניים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.