היישום אינו מחובר לאינטרנט

תקשורת בין תרבויות - כישלונו של כור ההיתוך

עבודה מס' 050946

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת נושא העדתיות לפי הגישה התרבותית תוך התייחסות לגישות האחרות לחקר העדתיות.

8,848 מילים ,35 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

מדינת ישראל תהווה "כור היתוך" לכלל הרוצים לעלות ארצה - כך נקבע במגילת העצמאות.
"כור היתוך" כוונתו, מיזוג העולים על הרכב אוכלוסיתם השונה, הבדלי התרבות, מוצאם ומנהגיהם, במטרה ליצור גוש מלוכד, מאוחד ומאמין ולהביא לישיבה פיזית במדינתם - ישראל.
העליה הגדולה של שנות ה-50, על הרכב האוכלוסיה שלה, היתה נקודת מפנה בהתפתחות החברה הישראלית. בשל היקפה הגדול וקצבה המהיר, אשר הביא לקליטת העולים במשך שנים רבות, ובשל האופי הארעי של מצבם וניתוקם מן החברה הישראלית הוותיקה ומתרבותה, חיו העולים במובלעות חברתיות - תרבותיות, אשר נקודות המפגש בינהן ובין האוכלוסיה הוותיקה היו מצומצמות מאד.
הבדלי התרבות בין יוצאי אירופה ובין יוצאי ארצות האסלאם, בין הערכים המסורתיים של רוב עולי ארצות האסלאם ובין ערכיה של החברה הישראלית הוותיקה, אילצו את הקולטים לבחור בין גישה של "כור היתוך" לבין גישה של שימור הפלורליזם התרבותי. לעולים הייתה מדיניות "כור ההיתוך" בתחום התרבותי - חברתי קשה לא פחות מן ההשתלבות בתעסוקה. רבים מהם העדיפו חברה פלורליסטית. אולם, גם אם היו בוחרים העולים להשתלב ולהתערות בתרבות השלטת, לא היו נפתחים אליהם אפיקי ניעות שהיו מחישים את היחלצותם ממצב של נחיתות - לרבים מהם לא היתה השכלה ולא דפוסי תרבות אשר נדרשים בתהליך של שילוב בין תרבויות. כמו כן, לא ניתן לייחס את הקשיים לעולים עצמם בלבד, אלא לאופי הפטרנליסטי של הקליטה, אשר בלם את השאיפה להסתגל לחברה השלטת.
העולים בשנות החמישים ראו בדפוסי התרבות הישראלית ביטויים של מורשת התרבות האשכנזית ולא מייצגים של ערכים אוניברסליים.
השאלה המרכזית העולה מן הנושא היא כיצד מדינה צעירה כישראל, נכשלה כביכול, באחת ממטרותיה העקריות שלשמה נוסדה, ואשר עבורה הוקצו מאמצים ומשאבים רבים והיא - הפיכת מדינת ישראל "לכור היתוך" עבור העולים היהודים, כפי שצויין במגילת העצמאות.

בעבודה זו אתמקד בגישה חילופית אחת לעדתיות והיא הגישה התרבותית - גישה זו תנותח אל מול גישות מחקריות אחרות כגון:
- גישת בינוי אומה - מודרניזציה.
- גישת הקונפליקט הקשורה בשמו של סבורסקי (1981)
- גישה פלורליסטית המיוצגת ע"י (1978) Smooha

לצידו של דיון ענייני בהשגי הגישה ומגבלותיה, עולה הצורך להבהיר את המטרה העקרית באמצעות סיכומי מחקרים וביקורת, תוך כדי נסיון לשלבם לתורה סדורה אחת ודיווח על המציאות (הן הקודמת והן העכשווית).
כמובן שמניתוח זה אנסה להאיר ולהקיש על הנקודות והשאלות שעלו לדיון בזיקה ל"כור ההיתוך" וכשלונו.

תוכן העניינים:
מבוא - אנו מכריזים בזאת
פרק 1 - מושגי יסוד
תרבות
עדה ועדתיות
פרק 2 - גישות מחקריות לעדתיות
הגישה התרבותית וגישות מחקריות אחרות
גישת בינוי אומה - מודרניזציה
גישת הקונפליקט
הגישה הפלורליסטית
פרק 3 - השוואה בין הגישות
יהדות תימן
יהדות מרוקו
יהדות עיראק
יהדות בולגריה
השוואה
פרק 4 - דיון וסיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

ברנשטיין, ד. (1987). "הסוציולוגיה קולטת את העליה: דיון ביקורתי באסכולה דומיננטית של הסוציולוגיה הישראלית". מחברות למחקר ולביקורת, ו, ע"ע 5-20.
גולדברג, ה. (1984). "חגיגות המימונה במרוקו", דשן ש. ושוקד, מ. (עורכים), יהודי המזרח, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן, ע"ע 106-116.
גולדברג, ה. (1984). "המשכיות ושינוי במנהיגות של קהילת יוצאי טריפוליטניה", דשן ש. ושוקד, מ. (עורכים), יהודי המזרח, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן, ע"ע 200-207.
דשן, ש. (1979). "האנתרופולוגים וחקר התרבות של עדות המזרח", פעמים 1 (אביב),
דשן, ש. (1984)." הדתיות של יוצאי המזרח במשבר העליה", דשן, ש. ושוקד, מ. (עורכים) יהודי המזרח, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן, ע"ע 71-77.
דשן, ש. (1984)." שנות ההתארגנות הראשונות במושב של יוצאי דרום תוניסיה", דשן, ש. ושוקד, מ. (עורכים) יהודי המזרח, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן, ע"ע 184-189.
דשן, ש. (1986). "מעדות המזרח" ל"מחצית האומה", דשן, ש. (עורך) מחצית האומה רמת-גן, אוניברסיטת בר אילן, המכון ליהדות ולמחשבה בת זמננו על שם דוד ובתיה קוטלר. ע"ע 7-17.
וינגרוד, א. (1984). "התפתחויות בעדתיות הישראלית", דשן, ש. ושוקד, מ. (עורכים) יהודי המזרח, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן, ע"ע 51-60.
וינגרוד, א. (1960). יהדות מרוקו במעבר, מגמות, הוצאת שוקן, חוב' 3.
לוטן, מ. (1983). על הזהות האשכנזית", מחברות למחקר ולביקורת, 8, ע"ע 5-19.
ליסק, מ. (1999). העליה הגדולה בשנות החמישים כשלונו של כור ההיתוך, מוסד ביאליק-ירושלים.
מנחם, נ. (1983). מתחים ואפליה עדתית בישראל, חיפה, הוצאת רובין.
נאוי, א. (1986). " ישראל: כור היתוך או סיר לחץ?", דשן, ש. (עורך) מחצית האומה , רמת-גן, אוניברסיטת בר אילן, המכון ליהדות ולמחשבה בת זמננו על שם דוד ובתיה קוטלר. ע"ע 239-249.
סבירסקי, ש. (1981). לא נחשלים אלא מנוחשלים, חיפה, מחברות למחקר וביקורת.
סמוחה, ס. (1984). "שלוש גישות בסוציולוגיה של יחסי עדות בישראל" מגמות, כ"ח 2-3, ע"ע 169-206.
סמוחה, ס. (1986). "מוקדי הבעיה העדתית בישראל כיום", דשן ש. (עורך) מחצית האומה רמת-גן, אוניברסיטת בר אילן, המכון ליהדות ולמחשבה בת זמננו על שם דוד ובתיה קוטלר. ע"ע 293-309.
פרס, י. (1983). יחסי עדות בישראל, הוצאת ספרית פועלים ואוניברסיטת תל אביב.
פרס, י. (1983). "מדוע קשה להתמודד עם הפלורליזם הבין-עדתי בישראל", הר-אבן, א. (עורך), האמנם קשה להיות ישראלי?, ירושלים, מוסד ון ליר, ע"ע 77-89.
שוקד, מ. (1984). "מגמות חדשות בדתיות של יוצאי המזרח", דשן, ש. ושוקד, מ. (עורכים) יהודי המזרח, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן, ע"ע 151-161.
שוקד, מ. (1984). "תוקפנות ויחסים חברתיים", דשן, ש. ושוקד, מ. (עורכים) יהודי המזרח, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן, ע"ע 151-161.
שוקד, מ. (1987). "חותם העליה על חיי המשפחה של יוצאי מרוקו בישראל", חברה ורווחה, ח' 1, ע"ע 169-.206
שוקד, מ. דשן, ש. (1977). דור התמורה: שינוי והמשכיות בעולמם של יוצאי צפון-אפריקה, ירושלים, יד יצחק בן-צבי. ע"ע 2-151.
Bar-Yosef, R. (1968). "Desocialization and Resocialization", International Migration Review, 2: 27-43
Ben-David, J. (1953). "Ethnic Differences on Social Change", Franckenstein, c. (ed), Between Past and Future, Jerusalem, Szold Institute.
Ben-Rafael, E. (1982). The Emmergence of Ethnicity - Cultural Groups and Social Conflict in Israel, Westport, ct. Geenwood Press.
Eisenstadt, S. N. (1953). The Absorption of Immigrants, London Routledge and Kegan Paul.
Glayzer, N. Moynihan D. p. (1976). Beyond the Meltiong Pot Combridge, Mass., M.I.T. Press
Goldberg, H. E. (1972). Cave Dwellers and Citrus Growers, A jewish Community in libya and israel Cambridge University Press. P 169
Goldberg, H.E. (1983). Historical and Cultural Dimensions of Ethnic Phenomena, (Manuscipt).
Gudykunst, W Tsukasa, N. (1994) Bridging Japanese/ North American differences, Sage, Newbury park, California.
Peres, Y. (1985). "Horizontal Integration and Vertical Differentation Among Jewish Ethnicities in Israel" Weingrod A. (ed) Studies in Israeli Ethnicity N.Y., Gordon and Breach Science Publishers, pp. 39-56
Shahar, L. Kurz, D. (1995) Border Crossings: American Interactions With Israelis, International Press: Yarmouth, Main.
Singer, M. (1968). "The concept of culture", Sills, D.L. (ed.), International Encyclopedia of the social sciences, vol. 3 pp.527-543
Smooha, S. (1978). Israel: Pluralism and Conflict, London, Routledge and Kegan Paul.

תגים:

עולים · פלורליזם · תרבותי · קונפליקט · הגירה · עלייה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תקשורת בין תרבויות - כישלונו של כור ההיתוך", סמינריון אודות "תקשורת בין תרבויות - כישלונו של כור ההיתוך" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.