היישום אינו מחובר לאינטרנט

פרשת הסיליקון בחלב של תנובה

עבודה מס' 050856

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הנושא מההיבט של הגורמים המשפיעים על התנהגות לא מוסרית בעולם העסקים.

6,567 מילים ,47 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

הגורמים המשפיעים על התנהגות לא מוסרית בעולם העסקים
פרשת הסיליקון בחלב של תנובה

תוכן העניינים hg0856
1) מבוא
2) מודלים המתארים קבלת החלטות מוסריות:
א. פרל וגרשהם ((1985
ב. טרבינו ((1986
ג. האנט וויטל ((1986
ד. רסט ((1986
ה. דובינסקי ולוקן ((1989
ו. ג'ונס ((1991
ז. פרל, גרשהם ופרדריך ((1989
ח. ורדי ווינר ((1992
ט. יזראלי ((1988
י. הוסמר ((1987
3) גורמים מרכזיים בהחלטה על קבלת אופציה לא מוסרית:
א. כוונת התנהגות לא - מוסרית
ב. זיהוי סוגיה מוסרית
ג. שיפוט מוסרי
ד. אקלים תרבותי
ה. תפיסות מצביות:
1. תפיסת התחרות בענף ולחצים
2. מאזן כספי שלילי
3. תפיסת הסיכון
4. מבנה ההזדמנויות
4) השפעת מאפיינים דמוגרפיים:
א. גיל
ב. השכלה
ג. דתיות
ד. מין
5) פרשת הסיליקון בחלב של תנובה:
א. תאור המקרה
ב. ניתוח המקרה:
1. תפיסת התחרות בענף ולחצים
2. מאזן כספי שלילי
3. אקלים תרבותי
4. תפיסת הסיכון
5. מבנה הזדמנויות
6) סיכום
7) רשימה ביבליוגרפית

מבוא
בעבודה זו, אנסה לבחון מהם הגורמים המשפיעים על התנהגות לא מוסרית בעולם
העסקים.
בתחילת העבודה יוצגו מודלים תאורטים המצויים בספרות ומסבירים את שאלת
המחקר (שתפורט בהמשך), לאחר מכן יוסברו משתני המודלים העיקריים, ולבסוף
אנסה לבחון את "מקרה הסיליקון בחלב של תנובה", לאור המודלים שהוצגו.
שאלת המחקר:
מהם הגורמים שמשפיעים על החלטת היחיד לקבל החלטות לא מוסריות בארגון?
הנחת המחקר:
ישנם גורמים שונים המשפיעים על היחיד לקבל החלטה לא מוסרית, את גורמים
אלו ניתן לחלק לשלוש קבוצות:
א. גורמים אישיים כמו ערכים, ידע, רמת התפתחות מוסרית.
ב. גורמים ארגוניים כמו מבנה הפיקוח בארגון והתרבות הארגונית.
ג. גורמים סביבתיים, הכוללים גורמים חיצוניים שאינם בשליטת היחיד, כמו
הסביבה הכלכלית.

על מנת להבין את המושגים שישמשו אותי בהמשך העבודה, אציג בחלק זה של
העבודה את העיקריים שביניהם:

החלטה מוסרית: החלטה מוסרית היא פתרון קוגניטיבי ואישי, שנבחר בעקבות
בעיה מוסרית שעלתה בפני אדם. ההחלטה צריכה להיות מקובלת כמוסרית הן ע"י
החברה בכללותה, והן ע"י החוק. החלטה לא מוסרית היא החלטה שלא עומדת
בכך (קלמן והמילטון, 1989).

בעיה מוסרית: בעיה מוסרית מעוררת את השאלה: מהי ההתנהגות הנכונה במצב
של התנגשות אינטרסים בהקשר אנושי? הפתרון המוסרי לבעיה זו הוא שיפוט
נורמטיבי, המנומק באופן כללי, והמספק הכרעה בין אינטרסים סותרים. פתרון זה
הוא כללי, לא שרירותי, אך גם לא כפוי (כשר, 1989).

תהליך קבלת החלטה מוסרית: תהליך קבלת החלטה נוצר בקרב בני אדם, כאשר
מציאות מסויימת מציבה בפניהם בעיה שדורשת פתרון, ובד"כ גם צורה כלשהיא
של פעולה (בזרמן, 1986).

רשימה ביבליוגרפית (חלקית(

אדד, מ'. (1989), העבריין בהתהוותו, הוצאת אור - עם.

גולדמן, א. (1991), התנהגות סוטה בארגוני עבודה: מימדים בהגדרת המושג
וגורמים המשפיעים על מעורבות הפרט בסטיה, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך,
אוניברסיטת ת"א.

הוטניק, ה. (1989), הגורמים המשפיעים על התנהגותם האתית של סוכני ביטוח
בישראל, עבודת גמר לתואר מוסמך במדעי הניהול, אוניברסיטת ת"א.

זוהר, י'. (1987), דת ערכים ואתיקה עסקית, עבודת גמר לתואר מאסטר למדעים
בניהול תעשייתי, הטכניון, חיפה.

יזרעאלי, ד'. (1988), "מבוא לאחריות חברתית בניהול" בתוך: יזרעאלי, ד'. (עורך),
אחריות חברתית בניהול - מקראה, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, ת"א.

כשר, נ'. (1989), מבוא לתורת המוסר, אוניברסיטה משודרת בהוצאת משרד
הבטחון, ת"א.

לוין, ש'. (1988), חינוך מוסרי בימינו, הוצאת יחדיו, ת"א.

מעריב (1995). רונאל פישר, (18.12.95 15,.9.95 1,.9.95), יוסי חרסונסקי,
( 20)..10.95

שוהם, ש'. רהב, ג'. אדד, מ'. (1990), קרימינולוגיה, הוצאת שוקו, ירושלים.
AJZEN,I. & FISHBEIN, 1980).). UNDERSTANDING ATITUDES AND
. PREDICTING SOCIAL BEHAVIOR. PRENTICE - HELL INC
.ENGLEWOOD CLIFF, N.J

מקורות:

אדד, מ'. (1989), העבריין בהתהוותו, הוצאת אור - עם.
גולדמן, א. (1991), התנהגות סוטה בארגוני עבודה: מימדים בהגדרת המושג וגורמים המשפיעים על מעורבות הפרט בסטיה, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א.
הוטניק, ה. (1989), הגורמים המשפיעים על התנהגותם האתית של סוכני ביטוח בישראל, עבודת גמר לתואר מוסמך במדעי הניהול, אוניברסיטת ת"א.
זוהר, י'. (1987), דת ערכים ואתיקה עסקית, עבודת גמר לתואר מאסטר למדעים בניהול תעשייתי, הטכניון, חיפה.
יזרעאלי, ד'. (1988), "מבוא לאחריות חברתית בניהול" בתוך: יזרעאלי, ד'. (עורך), אחריות חברתית בניהול - מקראה, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, ת"א.
כשר, נ'. (1989), מבוא לתורת המוסר, אוניברסיטה משודרת בהוצאת משרד הבטחון, ת"א.
לוין, ש'. (1988), חינוך מוסרי בימינו, הוצאת יחדיו, ת"א.
מעריב (1995). רונאל פישר, (1.9.95, 15.9.95, 18.12.95), יוסי חרסונסקי, (20.10.95).
שוהם, ש'. רהב, ג'. אדד, מ'. (1990), קרימינולוגיה, הוצאת שוקו, ירושלים.
AJZEN,I. FISHBEIN, .(1980). UNDERSTANDING ATITUDES AND PREDICTING SOCIAL BEHAVIOR. PRENTICE - HELL INC . ENGLEWOOD CLIFF, N.J.
BAZERMAN, M.H. (1986), JUDGEMENT IN MANAGERIEL DECISION MAKING, WILEY, NEW YORK.
BRYANT, C.D. (1977), DEVIENT BEHAVIOR: OCCUPATIONAL AND ORGANUZATIONAL BASES. RAND MCNALLY, CHICAGO.
CAROLL, A.B. (1978), "LINKING BUSINESS ETHICS TO BEHAVIOR IN ORGANIZATIONS". SAM ADVANCED MANAGEMENT JOURNAL, 48, 4-11.
DUBINSKY,A.J., INGRAM, T.N. (1984), "CORRELATES OF SALESEPEOPLES ETHICAL CONFLICT: AN EXPLORATORY INVESTIGATION" ,JOURNAL OF BUSINESS ETHICS,3, 343-353.
DUBINSKY, A.J., LOKEN,B.(1989), "ANALYZING ETHICAL DECISION MAKING IN MARKTING" ,JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH,19, 88-107.
FERRELL,O.C., GRESHAM, L.G. (1985), "A CONTINGENCY FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING ETHICAL DECISION MAKING IN MARKETING" , JOURNAL OF MARKETING, 49, 87-96.
FERRELL,O.C., GRESHAM, L.G., FRAEFRICH, J.(1989) , "A SYNTHESIS OF ETHICAL DECISION MODELS FOR MARKETING" , JOURNAL OF MACROMARKETING, 92, 55-64.
FRITZCHE, D.J. BECKER,H. (1983). ETHICAL BEHAVIOR OF MARKETING MANAGERS. JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, 2, 291-299.
GILLIGAN, C.,(1982), IN A DIFFERENT VOICEN PSYCHLOGICAL THEORY AND WOMEN'S DEVELOPMENT, CAMBRIGE, M.A., HARVARD UNIVERSITY PRESS.
HIGGINS, A., POWER,C., KOHLBERG, L. (1984), "THE RELATIONSHIP OF MORAL ATMOSPHERE TO JUDGEMENTS OF RESPONSABILITY" , IN: KURTINES, W.M., GEWIRTZ, J.L.(EDS),MORALITY, MORAL BEHAVIOR AND MORAL DEVELOPMENT, NEW YORK, WILEY, 74-106.
HOLLINGER,R. CLARK,J. (1982). EMPLOYEE DEVIANCE:A RESPONSE TO THE PERCIVED QUALITY OF WORK EXPEIENCE. WORK AND OCCUPATION, 9, 97-114.
HOSMER,L.T. (1987).ETHICAL ANALYSIS AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, 26, 313-330.
HUNT, S.D., VITELL, S. (1986), "AGENERAL THEORY OF MARKETING ETHICS" , JOURNAL OF MACROMARKETING, 6, 5-16.
IZRAELI, D. (1988), "ETHICAL BELIEFS AND BEHAVIOR AMONG MANAGERS: A CROSS - CULTURAL PERSPECTIVE" , JOURNAL OF BUSSINES ETHICS, 7,263-271.
JONES, T.M., FREDERICH, H.G. (1988), "WILL THE ETHICS OF BUSSINES CHANGE? A SURVEY OF FUTURE EXECUTIVES" , JOURNAL OF ETHICS, 7, 231-248.
JONES, T.M. (1991), "ETHICAL DECISION MAKING BY INDIVIDUALS IN ORGANIZATIONS: AN ISSUE - CONTINGENT MODEL" , ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW, 16, 366-395.
KELMAN, H.C., HAMILTON, V.L. (1989), CRIMES OF OBEDIENCE, YALE UNIVERSITY PRESS, NEW HAVEN, CT.
KIDWELL, J.M., STEVENS, R.E., BETHKE, A.L. (1987), "DIFFERENCES IN ETHICAL PERCEPTION BETWEEN MALE AND FEMAL MANAGERS: MYTH OF REALITY ? " , JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, 6, 486-493.
KOHLBERG, L.(1969). STAGE AND SEQUENCE: THE COGNITIVE DEVELOPMENT APPROACH SOCIALIZATION, IN D.A. GOSLING (ED). HANDBOLL OF SOCIALIZATION: THEORY AND RESEARCH. RAND-MCNALLY, CHICAGO.
KOHLBERG, L. (1984), THE PSYCHLOGY OF MORAL DEVELOPMENT, HARPER AND ROW, SAN FRANCISCO.
LUEPTOW, L.B. (1981), "SEX - TYPING AND CHANG IN THE OCCUPATIONAL CHOICES OF HIGE SCHOOL SENIORS: 1964-1975" , SOCIOLOGICAL EDUCATION, VOL. 54, 16-24.
LUTHANS, F., KREITNER, R. (1985), ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MODIFICATION AND BEYOND: AN OPERANT AND SOCIAL LEARNING APPROCH, SCOTT FORSMAN, GLENVIEW, IL.
MARKHAM, W.T., SOUTH, S.J., BONJEAN, C.M. CORDER, J., (1985), "GENDER AND OPPORTUNUTY IN THE FEDERAL BUREAUCRACY" , AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY, VOL. 91,129-150.
MIESING, P. , PREBLE, J.F. (1985), "A COMPRESION OF FIVE BUSSINES PHILOSOPHIES" , JOURNAL OF BUSSINES ETHICS, 4, 465-476.
NISBET, R., ROSS, L. (1980), HUMAN INFRENCE: STRATEGIES AND SHORTCOMINGS OF SOCIAL JUDGEMENT, ENGLEWOOD CLIFFS, PRENTICE HALL,NEW YORK.
PIAGET, J. (1965), THE MORAL JUDGEMENT OF THR CHILD, THE FREE PRESS, NEW YORK.
REIDENBACH, R.E., ROBIN, D.P. (1990), "TOWARD THE DEVELOPMENT OF A MULTIDIMENSION SCALE FOR IMPROVED EVALUATION OF BUSINESS ETHICS" , JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, 9, 639-653.
REST, J.R.(1986), MORAL DVELOPMENT: ADVANCES IN RESEARCH AND THEORY, PRAEGER, NEW YORK.
RICKLEFS, R. (1983), "EXECUTIVES APPLY STIFFER STANDARDS THAN PUBLIC TO ETHICAL DIKEMMA" , THE WALL STREET JOURNAL 27.
STEAD, W.E., WORRELL, D.L., STEAD, J.G. (1990), "AN INTEGRATIVE MODEL FOR UNDERSTANDING AND MANAGING ETHICAL BEHAVING IN BUSINESS ORGANIZION" , JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, 9, 233-242.
SUTHERLAND, E. CRESSEY, D.R. (1970). PRINCIPLES OF CRIMINOLOGY, LIPPINCOT, CHICAGO.
TAYLOR, S.E. (1982), " THE AVAILABILITY BIES IN SOCIAL PERCEPTION AND INTERACTION" , IN: KAHNENEMAM, P.C., TUERSKY, A. (EDS), JUDGEMENT UNDER UNCERTAINTY: HEURISTICS AND BIASES, CAMBRIDGE UNEVERSITY PRESS, CAMBRIDGE.
TOUCHE, R. (1988), ETHICS IN AMERICAN BUSINESS: AN OPINION SURVEY, TOUCHE ROSS AND CO.
TREVINO, L.K. (1986), "ETHICAL DECISION MAKING IN ORGANIZATIONS: A PERSON- SITUATION INTERACTIONIST MODEL" , ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW,11, 601-617.
VARDI, Y. WIENER, Y.(1992). ORGANIZATIONAL MISBEHAVOR (OMB): A CALCULATIVE NORMATIVE MODEL. A PAPER PRESENTED AT THE ACADEMY OF MANAGEMENT MEETING. MIAMI BEACH, FL.
WEBER, J. (1990), "MANAGER'S MORAL REASONING: ASSESSING THEIR RESPONSE TO THREE MORAL DILEMMES" , HUMAN RELATION, 43, 687-702.
ZEY-FERREL, M.K., FERRELL, O.C. (1982), "ROLE-SET LONGFIGURATIN AND OPPORTUNITIES AS PREDICTORS OF UNETHICAL BEHAVIOR IN ORGANIZATIONS" , HUMAN RELATION, 35, 587-604.

תגים:

קבלת · החלטות · מוסר · אקלים · תרבותי · עסקי · ארגוני

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פרשת הסיליקון בחלב של תנובה", סמינריון אודות "פרשת הסיליקון בחלב של תנובה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.