עבודות [1-8] מתוך 8

תוצאות חיפוש "נמלים":


עבודה מס' 63324 SHOPPING CART DISABLED
הפרדת רכבת ישראל מרשות הנמלים והרכבות, 2004.
סקירת תכנית הממשלה וניתוחה בעזרת גישת ה. Top Down -
3,807 מילים (כ-11.5 עמודים), 3 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עד שנת 1988, רכבת ישראל הייתה יחידת סמך במשרד התחבורה. בשנת 1988 היא צורפה לרשות הנמלים במטרה להאיץ את פיתוח התחבורה המסילתית בעזרת המשאבים של הרשות. באמצע שנות ה-90, השקעות הרשות בפיתוח הרכבת הלכו והצטמצמו ובמקביל החלה המדינה להשקיע סכומים הולכים וגדלים בפיתוח הרכבת.
במשך מספר שנים, נבחנו במשרד התחבורה תכניות שונות לשינוי מעמדה של הרכבת ובמבנה הארגוני שלה כדי להמשיך ולפתח את תשתית הרכבות בהתאם לצורכי התעבורה בארץ, להקנות לה יותר עצמאות בפעילותה ובמקורות המימון שלה. אחת האפשרויות שנבחנה הייתה הפיכת הרכבת לחברה ממשלתית עצמאית או חברת בת של הרשות.

עבודה זו עוסקת בתכנית הממשלה להפריד את רכבת ישראל מרשות הנמלים והרכבות וניתוח התכנית בעזרת גישת ה-Top Down.
בפרק הראשון אציג את עיקרי התכנית להפרדת רכבת ישראל מרשות הנמלים והרכבות - ההחלטות המרכזיות שהתקבלו בממשלה בשנים 1996-2002, הפעולות שננקטו בהנהלת רשות הנמלים והרכבות, במשרד התחבורה ובאגף התקציבים במשרד האוצר לביצוע החלטות הממשלה ויישומן.
בפרק השני אציג את עיקרי גישת ה-Top Down, הטענות המרכזיות של הגישה ומרכיביה העיקריים.
בפרק השלישי אציג ניתוח מפורט של התכנית להפרדת רכבת ישראל מרשות הנמלים והרכבות בעזרת גישת הTop down -, תוך מתן דגש על הבעיות העיקריות ביישום התוכנית.
בפרק הרביעי אציג סיכום קצר של הניתוח ואחווה את דעתי האישית על תהליך יישום התכנית ועל תהליכי יישום כללים של הממשלה.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1- הפרדת רכבת ישראל מרשות הנמלים והרכבות: החלטות הממשלה
פרק 2- גישת הTop Down -
פרק 3- הפרדת רכבת ישראל מרשות הנמלים והרכבות: יישום החלטות הממשלה
סיכום
רשימה ביבליוגרפית
 
עבודה מס' 63836 SHOPPING CART DISABLED
הביקורת הפנימית ברשות הנמלים והרכבות, 1999.
בדיקת הביקורת הפנימית לפני ואחרי החלת "חוק הביקורת הפנימית" התשנ"ב-1992
4,908 מילים (כ-15 עמודים), 9 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
רקע כללי:
"רשות הנמלים" הוקמה על פי חוק בשנת 1961 כגוף שמתפקידו לדאוג לתפעולם היעיל של נמלי ישראל ולפיתוחם. בשנת 1988 מוזגה הרכבת עם הנמלים והוקמה "רשות הנמלים והרכבות". הנמלים המופעלים ע"י הרשות כיום הינם: נמל חיפה, אשדוד ואילת. הנמל פועל כיחידה העומדת בפני עצמה בכל הקשור לפעולות התיפעול, (פריקת וטעינת מטענים, אחסנה, טיפול בנוסעים, הכנסה והוצאה של אוניות וכו'). במקביל עוסק הנמל בהחכרת שטחים ובפעילות מסחרית.
ישנם גורמים נוספים הפועלים בנמל ומשלימים את פעילות הנמל: ממגורות לאחסנת גרעינים, מסופי כימיקלים ודלק, מסופי צובר, ריקון והמכלה של מכולות ונותני שירותים אחרים.
תנועת מטענים בנמלים הסתכמה בשנת 1998 בכ- 33 מליון טון מטענים, לעומת 29 מליון טון מטענים בשנת 1997 - עליה של 12%.
בשנת 1998 פקדו את נמלי חיפה ואשדוד 634 אלף נוסעים לעומת 581 אלף בשנת 1997, עליה של כ- 9%, מספר הנוסעים לביקור יומי עלה בכ- 18%. בנמל אילת עלה מספר הנוסעים ב 57%. זאת לאור הגידול בתנועת הנוסעים באוניות סיור במפרץ.

תוכן עניינים:
פרק 1 - רשות הנמלים והרכבות (רנ"ר)
  רקע חוקי ותיאורטי
  מבנה ארגוני של הרשות
פרק 2 - התפתחות הביקורת הפנימית - רקע היסטורי
פרק 3 - החקיקה בתחום הביקורת הפנימית - חוק הביקורת הפנימית
פרק 4 - הביקורת הפנימית ברנ"ר - לפני חקיקת חוק הביקורת הפנימית
פרק 5 - הביקורת הפנימית ברנ"ר
  לאחר חקיקת חוק הביקורת הפנימית
  יחידת הביקורת הפנימית ברנ"ר - מבנה ארגוני
פרק 6 - תקציב יחידת הביקורת הפנימית
פרק 7 - נושאים מבוקרים ועיקרי הליקויים בשנים האחרונות
פרק 8 - יחסי מבקר - מבוקר - נוכחות הביקורת
פרק 9 - השפעת חוק הביקורת הפנימית על המבקר הפנימי
פרק 10 - סיכום
פרק 11 - ביבליוגרפיה


מתוך העבודה:
עם ההכרה בחשיבות הביקורת הפנימית בישראל, התקבלו מספר יוזמות חקיקה בתחום זה. תחילה על מנת שיהיה גוף שאחראי לנושא בכנסת - הורחבו סמכויות הוועדה לענייני בקורת המדינה, ע"י כך ששונה תקנון הכנסת ובו הוסכמה הוועדה לעסוק רק במבקרים פנימיים, לא רק במשרדי הממשלה וביתר הגופים המבוקרים לפי חוק מבקר המדינה, אלא בכל ציבור המבקרים הפנימיים.
בשנת 1989 הוגשה הצעת חוק המבקרים הפנימיים וב- 16.3.92 התקבל בכנסת בקריאה שניה ושלישית "חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב - 1992".
 
עבודה מס' 65959 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין תגמול לעובדים לבין מידת התנגדותם להפרטת הנמלים בישראל, 2000.
ההפרטה מבחינת יחסי העבודה- כיצד המעבידים והעובדים רואים את ההפרטה כמשפיעה עליהם.
10,454 מילים (כ-32 עמודים), 32 מקורות, 295.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בנושא הפרת רשות הנמלים והתנגדות העובדים להפרטה, מחשש לרעה באיכות עבודתם.

המעבר של הבעלות על תעשיות המנוהלות על ידי המדינה לשעבר לידי המגזר הפרטי והכנסת נהלים ומנהלים השייכים למגזר הפרטי אל תוך אספקת השירותים הציבוריים מושך אליו התנגדות עזה. אלו שראו עצמם מפסידים משינוי שכזה יכלו להסתמך על מיקוד תשומת הלב בבעיות או העלויות הנלוות לשינוי ובהעצמתן. הביקורת  הרצינית ביותר לגבי הרפורמות בישראל הגיעה מאלו שהצביעו על ההשפעה המיידית והגבוהה לטווח הקצר על מקומות עבודה. וכמובן, ההשפעה על ליכוד חברתי של רפורמות מרכזיות הנה בבחינת דאגה גדולה לממשלות.
ההפרטה נתקלת במקומות רבים בהתנגדות. העובדים חוששים לקביעותם, וחלקם חוששים להטבות הלא הגיוניות שצברו במשך השנים. הם חוששים גם כי הקביעות שקיבלו יפוג תוקפה.
על פי סקירת הספרות יש לעובדים ממה לחשוש: זכויות עובדים מורעות בעת הפרטה ולחלק מהם אף יפגע שכרם ומעמדם בעבודה, דבר שיפע בהנעה שלהם לעבוד. יצויין כי ההתייחסות בעבודה זו למוטיבציה אינה רק מבחינת הפסד לארגון אלא אף הפסד לפרט- פרט שאין לו מוטיבציה ללכת לעבודה, איכות חיי העבודה שלו נפגעת.
המחקר בדק מדגם מעובדי רשות הנמלים באמצעות שאלון טלפוני. חלקם סירב לענות אולם רובם ענו. השאלון היה סגור ונותח בשיטות כמותיות.
העולה מהתשובות הוא כי התנגדות העובדים קיימת אולם לא עזה במיוחד!!. הם ירצו להיאבק על עתידם אולם יהיו מוכנים, תמורת פיצוי מתמשך (לא חד פעמי) להסיר את ההתנגדות. כמכירת חברת ממשלתית לרוכש פרטי או העברת שירותים מוניציפליים לקבלני חוץ יוצרת איום מוחשי על עתידו של העובד ועל מקום עבודתו ומחסלת את החממה הממשלתית ציבורית בה חש העובד מוגן. הרוכש אינו מחויב בהכרח להעסיק את מי שהועסק קודם במסגרת הציבורית והעובדים מפחדים מאוד- דבר שניכר בתשובותיהם. לכך יש להוסיף את המציאות בשוק העבודה ואילוציו.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
סקירת הספרות
3.1 מהי הפרטה
3.2 יתרונות וחסרונות בדרך להפרטה
3.3 שיפור פעילות השוק
3.4 שיטות מכירת המפעלים
3.5 תהליכי ההפרטה בישראל
3.6 האיום על העובדים
3.7 התנגדות העובדים לשינוי
3.8 איגודים מקצועיים
3.9 השפעת ההפרטה על המוטיבציה של העובדים
3.10 תיאוריית הקיפוח היחסי
3.11 הקשר בין שכר לבין רצון להפרטה:
3.12 הסכמים קיבוציים מול הסכמים אישיים
3.13 ועד העובדים וההסכם
שיטת המחקר
4.1 שאלות המחקר
4.2 מטרת המחקר
4.3 משתני המחקר
4.4 אוכלוסיית המחקר וגודלה
4.5 שיטת הדגימה וגודל המדגם
4.6 כלי המחקר
תוצאות המחקר
דיון בתוצאות
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
בעולם הרחב החלו הפרטות עוד שנים רבות לפני שהוחל בהפרטות בישראל. המובילים במערב היו בריטניה וארה"ב ובמזרח, הונגריה וצ'כוסלובקיה, ובדרום אמריקה נמלי צ'ילה. היו אלו מקומות בהם אובחנה אפשריות להפרטת הנמלים ויעול המערכת.
להלן חלק מהמקומות שהופרט:
בריטניה: בבריטניה כמה עשרות נמלים המשרתים את צי הסוחר ואת צי המלחמה.
בשנת 1949 הלאימה ממשלת הלייבור את הנמלים. בשנת 1981 חוקק חוק המפריט את הנמלים. אחד הטיעונים שהביאו להפרטה, היה שנמלים אלה לא יכלו כגופים ציבוריים למכור שטחי קרקע מיותרים שהיו ברשותם. החוק החדש איפשר להם לעשות כן ואומנם חברת ABP ()BRITISH PORTS ASSOCIATED הרוויחה יותר ממכירת קרקעות ומעיסקות דלא ניידי בשנים הראשונות לקיומה מאפשר תפעול נמליה.
 
עבודה מס' 66103 SHOPPING CART DISABLED
רשות הנמלים, 2004.
דרישות הממשלה לשינוי מבני והשפעתן על רשות הנמלים ועל יחסי העבודה בנמל בתקופה שבין 1999-2003
16,127 מילים (כ-49.5 עמודים), 65 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודתי זו, בוחנת את המבנה הנוכחי של רשות הנמלים והרכבות וכיצד ישתנה מבנה זה לאור החלטות הממשלה ודרישותיה לשינוי מבנה ארגוני ושבירת מונופולים. כמו כן, כיצד תושפע מערכת יחסי העבודה  משינויים אלו.

רשות הנמלים בישראל הינה מונופול השולט על נמלי הים בישראל, אשר הוקמה כגוף כלכלי עצמאי הפועל משיקולים כלכליים. יחד עם זאת, החקיקה הקיימת מתירה לממשלה להתערב ולהשפיע על החלטות הרשות ומדיניותה, והאוטונומיה הניתנת לכל נמל בישראל היא מוגבלת ביותר, כמו גם האוטונומיה של הרשות עצמה (1) .
מיקומה האסטרטגי של ישראל יכול היה להציב את נמלי ישראל במרכזה של פעילות זו, אלמלא הכשלים בפיתוח הנמלים וההשלכות על ציבור הלקוחות הסופי.

בעבודתי זו, אבקש להציג את האידיאולוגיה הכלכלית של הממשלה, מעורבותה והשפעותיה על מבנה רשות הנמלים ועל יחסי העבודה בנמל בין השנים 1999-2003.
לשם כך, בראשית אגדיר מהו מבנה ארגוני. לאחר, אפרט את האירועים והחלטות הממשלה הרלוונטיים לתקופה זו אשר השפיעו רבות על מבנה רשות הנמלים ועל יחסי העבודה בנמל וכתוצאה מכך גם על המשק כולו ואף הושפעו מהם. (השפעה דו כיוונית).
בהמשך, ארחיב בנושא סכסוך העבודה בנמלים והשביתה רבת הנזקים שנגרמה כתוצאה מכך.
לסיום, אציג את פסיקות בית הדין הארצי לעבודה ומעורבותו בתהליך המסמנות כניסה לשלב משמעותי במשא ומתן בין הצדדים, שיובילו לפתרון המסתמן בעתיד הקרוב.
---------------------------------------------------------------------
1. עציוני, א', "רפורמה בנמלי הים בישראל", מחקרי מדיניות מס' 41, המכון ללימודים אסטרטגיים ופוליטיים מתקדמים (IASPS), יולי 1999

תוכן עניינים:
מבוא
שינוי מבנה ארגוני מהו
הצדדים בתהליך
אבני דרך בתהליך
פירוט האירועים
סכסוך עבודה מיום 15.9.03 כמודל לסכסוכי עבודה בנמל
שביתה מיום 30.9.03
תם ולא נשלם
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
המשק הישראלי עובר תהליך של העברת פעילויות מגופים ציבוריים למגזר הפרטי. במסגרת מגמה זו החליטה הממשלה, בין השאר, לקדם תהליך של הפרטת גופים שונים במגזר הציבורי, ובשנים האחרונות אף החלה ביישום מדיניותה זו (1).
שינוי במבנה הארגוני של מקום העבודה הוא תהליך אסימטרי, מאחר והוא מתבצע ביוזמת המעביד וכחלק מזכות היתר הניהולית שלו (2), ועל העובדים הוא נכפה ומצריך את הסתגלותם.
חשוב לציין, כי זכות היתר הניהולית של המעביד יכולה להיות מוגבלת מחובת תום הלב שמשמעותה זכות לבצע רק את השינויים המבניים הנדרשים כדי לנהל את המפעל על הצד הטוב והמועיל. כמו כן, זכות היתר הניהולית מוגבלת גם מכוח החקיקה, מכוח הגבלות בהסכם קיבוצי או אישי, ומכוח זכויות יסוד חוקתיות.
--------------------------------------------------------------------
1. מתוך החלטת ביה"ד הארצי לעבודה מיום 18.11.03, סק 000013/03 , אינטרנט.
2. בן ישראל, ר', דיני עבודה, כרך ד', חלק שביעי, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, תשס"ב - 2002, עמ' 1611-1615
 
עבודה מס' 62889 SHOPPING CART DISABLED
שביתה-האם לנקוט בכל מחיר, 2003.
סקירה של השביתה בנמל אוקטובר . 2001
3,425 מילים (כ-10.5 עמודים), 25 מקורות, 163.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
1. מבוא.
2. הרקע לעיצומים והסיבות לשביתה.
3. הגדרת סוג השביתה והאם יש לה זכות קיום.
4. פעולות הצדדים ותהליך המשא ומתן.
5. ניתוח תהליך המשא ומתן.
6. תוצאות השביתה.
7. סיכום.
8. ביבליוגרפיה.

מבוא
הפרק הנוכחי במסגרת שביתות עובדי הנמלים מלמד על כישלון תפיסת הניהול הממשלתי של נמלי הים. פעם אחר פעם הגולם קם על יוצרו והמעורבות הממשלתית שנועדה להבטיח ניהול סדיר של משאב חיוני למשק, הולידה גופי עובדים כוחניים העושים ככל העולה על רוחם כשהם גורמים נזקים מתמשכים של מאות מיליוני דולרים בשנה.1
רשות הנמלים הינה ארגון מונופוליסטי,כאשר העובדים ברשות מהווים כוח עבודה גדול בעל עוצמה פוליטית וכלכלית רבה. מציאות זו נגרמה כתוצאה מהמעורבות הממשלתית בניהול נמלי הים ע"י פעולות כגון: הלאמת חברת שנ"מ שהייתה אחראית לתפעול נמל חיפה ונרכשה ע"י רשות הנמלים, ובכך יצרה מצב שאין תחרות בין המפעילים על פריקה מהירה של אוניות וזמן המתנה קצר שהינו הגורם הקריטי מבחינה כלכלית. התנאים הגיאוגרפים והפוליטיים של ישראל יחד עם גורם המעורבות הממשלתית המונעת תחרות בין הנמלים, נותנים כוח מונופוליסטי למפעיליה.2
השימוש בכוח הזה בא לידי ביטוי בדרך של יצירת עימותים, עיצומים ושביתות לשם קבלת תנאים. אלו פוגעים בכלכלה, בשירות לציבור ובדמוקרטיה.

בעבודה זו אתמקד בשביתת הנמלים שהתקיימה בחודשים אוקטובר-נובמבר 2001. לשביתה זו קדמו עיצומים לאורך תקופה של מספר חודשים. היא גרמה לנזקים חמורים למשק הישראלי הנמצא במשבר גם כך, ובעצם נשאלת השאלה האם היה בה צורך? האם היה אפשר למנוע סחבת בחתימת ההסכם ולסיים את הפרשה הרבה יותר מהר ובפחות נזקים? האם היו עובדי הנמלים משיגים את מה שרצו לולא שבתו? כלי השביתה הינו אמצעי לגיטימי במאבק המקצועי להשגת זכויות חדשות בתחום העבודה ולשיפור תנאי העבודה. בית הדין לעבודה העניק גושפנקא רשמית לשביתה ולהשבתה, וזאת מתוך הכרה בחירויות המתבקשות ממערכת יחסי העבודה הקיבוציים: חופש ההתאגדות וחופש המשא ומתן הקיבוצי.3
לאור השביתות בנמלים ובמערכות חיוניות אחרות השאלה האם יש להגביל את השימוש בכלי זה?
בהמשך העבודה אסקור את הרקע לשביתה, תיאור התהליך, הגורמים המעורבים, ההשלכות הסביבתיות והתוצאות.
------------------------------------------------------------------------------
1. עציוני, אמיר. "הרימו עוגן".הארץ 06.11.01
2. שם(1).
3. פרופ' כספי, אמנון וקסטיאל, רות. מדריך למידה, עמ' .237
 
עבודה מס' 21283 SHOPPING CART DISABLED
קיסריה, 1997.
סקירת החפירות האחרונות בקיסריה כולל הנמל (אמצע שנות השמונים ואילך).
3,071 מילים (כ-9.5 עמודים), 5 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הנמל בקיסריה נבנה ביוזמתו של הורדוס המלך, בשנת 20 לפני הספירה יוסף בן מתתיהו מספר עליו: "לא חס על הכסף ועל העמל הרב. ברצותו לכבד את אוהביו- כבש את איתני הטבע והקים במקום ההוא נמל גדול... בירכתי הים שם מבואות עמוקים לאניות. ואף כי טבע המקום היה לו לשטן במעשהו- לחם על המעצורים הקשים ויכול להם. הוא הקים בסיס מוצק, אשר לא עצר הים כח להרסו. הורדוס קבע את גודל הנמל במידה ושלשל אבנים בעומק של עשרים חבל (חבל=ארבע אמות) לתוך הים. לרוב האבנים היה אורך חמישים רגל- וקומתן תשע מידות רגל ורוחבן- עשר מדות רגל.
מטרת עבודה זו היא לסקור את החפירות האחרונות בקיסריה (אמצע שנות השמונים ואילך).

ראשי פרקים:
     1.מבוא
     2.החפירות
     3.סיכום  העבודה
     4.ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 64307 SHOPPING CART DISABLED
קשיים בדרך להפרטה- התמודדות עם ועדי עובדים, 2005.
ניתוח מקרה מחקר - הפרטת רשות הנמלים.
4,595 מילים (כ-14 עמודים), 15 מקורות, 394.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה עוסקת בשאלות: מה נותן לעובדים ולוועדי העובדים בחברות ממשלתיות את הכוח לנהוג כפי שנוהגים כשסכנת הפרטה מרחפת מעל ראשם? מה מקור כוחם? האם הם נפגעים או נשכרים כתוצאה מההפרטה? כיצד מטפלת הממשלה בסוגיה זו וכיצד צריכה לנהוג על מנת לייעל את מהלכיה במציאות של מגמות הפרטה?
כמקרה מחקר אציג את פרשת ועד העובדים של רשות הנמלים שעברה רפורמה בפברואר 2005, ומרשות נמלים אחת הפכה ל- 4 חברות ממשלתיות חדשות, עצמאיות לכל דבר ועניין, המתחרות זו בזו, כאשר רשות הנמלים לא יכולה עוד להתערב בניהול נמל, אלא פועלת כסמכות רגולטורית בלבד.

תוכן העניינים:
I. מבוא
II. חברות ממשלתיות והפרטתן-סקירה
  * הפרטה וכדאיותה
III. סוגיית העובדים בתהליכי הפרטה
IV. טיפולוגיה של איגודים מקצועיים
  * איגודים מקצועיים בישראל
  *איגוד מקצועי- גישות ותיאוריות
V.    מקור כוחם של איגודי עובדים בחברות ממשלתיות
VI.   הרפורמה ברשות הנמלים - מקרה מחקר
VII.  התחקות אחר ועד עובדי רשות הנמלים
VIII. דיון וסיכום
IX.   ביבליוגרפיה


מתוך העבודה:
בבסיס אופיין העסקי של החברות הממשלתיות נעוצה דילמה הנובעת מעצם הבעלות הציבורית עליהן. חברות ממשלתיות אמורות בדדך כלל להיות אוטונומיות בקביעת דרכי הפעולה היומית שלהן, אולם מטרותיהן והאסטרטגיה שלהן אמורות להיקבע ע"י המדינה.
הפעילות העסקית של החברות מכתיבה צורך בהענקת שיקול דעת נרחב למנהליהן הפעילים כדי להבטיח תגובה מהירה לשינויים בסביבה העסקית, משום כך יש להבטיח לחברות אלו גמישות עסקית ומקורות מימון. עם זאת, חברה הנמצאת בבעלות המדינה אמורה לכוון את פעילותיה בהתאם לאינטרס הציבורי, ולא רק בהתאם לשיקול העסקי הצר. הציבור ונציגיו ברשות המחוקקת מצפים מחברה ממשלתית לתרום לתעסוקה, לעזרה בביטחון המדינה, לכללי התנהגות אתית ההולמים עובדי ציבור ולפיתוח אזורים נחשלים וטכנולוגיות חדישות.
 
עבודה מס' 66237 SHOPPING CART DISABLED
רשות הנמלים, 2003.
דרישות הממשלה לשינוי מבני והשפעתן על רשות הנמלים בשנים 1999-2003
8,973 מילים (כ-27.5 עמודים), 59 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
רשות הנמלים בישראל הינה מונופול השולט על נמלי הים בישראל, אשר הוקמה כגוף כלכלי עצמאי הפועל משיקולים כלכליים. יחד עם זאת, החקיקה הקיימת מתירה לממשלה להתערב ולהשפיע על החלטות הרשות ומדיניותה, והאוטונומיה הניתנת לכל נמל בישראל היא מוגבלת ביותר, כמו גם האוטונומיה של הרשות עצמה. (1)

שאלות המחקר:
א. מהי השפעת דרישות הממשלה לשינויים מבניים על רשות הנמלים?
ב. מהי השפעת דרישות הממשלה לשינויים מבניים על יחסי עבודה ברשות הנמלים?
ג. השביתה בנמלים כלכלית או פוליטית?
ד. מהי השפעת השביתה על הסביבה הקרובה והרחוקה?

בעבודתי זו, אבקש להציג את האידיאולוגיה הכלכלית של הממשלה, מעורבותה והשפעותיה על רשות הנמלים.
כמו כן, אציג אבני דרך בתהליך ותקציר אירועים בתקופה שבין 1999 - 2003 אשר השפיעו רבות על רשות הנמלים וכתוצאה מכך גם על המשק כולו ואף הושפעו מהם. (השפעה דו כיוונית).
בהמשך, ובעקבות השביתה בנמלים: אציג נימוקים כנגד השביתה ונזקיה, השפעות הגומלין בין שביתה וסביבה, תומכי השביתה וכמובן האמצעים העומדים לרשות הצדדים בתהליך: הממשלה + וועדי העובדים ואיגודיהם.
לסיום אציג את פסיקת בית הדין הארצי לעבודה מיום 12.10.03 המסמן כניסה לשלב משמעותי במשא ומתן בין הצדדים והשתלשלות אירועים נוספת, וסיכום.

המקורות העיקריים עליהם הסתמכתי בעבודתי זו הינם: כתבות שהתפרסמו באינטרנט ובעיתונות (אתרי העיתונות השונים, ההסתדרות החדשה, איגוד לשכות המסחר ועוד) ומאמרים.

תוכן ענייניםי:
1. מבוא

2. הצדדים בתהליך
2.1 הממשלה
2.1.1  ממשלה ימנית (ליכוד) - האידיאולוגיה מבחינה כלכלית...      
2.1.2  מעורבות ממשלתית בקבלת החלטות
2.1.3  השלכות המעורבות הממשלתית

2.2.רשות הנמלים והרכבות (רנ"ר)
      2.2.1. סקירה  
      2.2.2  הנמלים כמונופול
      2.2.4 השלכות על השירות בנמלים

2.3 עובדי רשות הנמלים ונציגיהם
      2.3.1 יחסי העבודה בנמלים
      2.3.2 סכסוכי עבודה - מאפיינים והתנהלות העובדים

3. תקציר האירועים
  3.1 החלטת הממשלה מיום  22.8.99 (החלטה מס' 129) - בניית הנמלים בשיטת B.O.T.
  3.2 הסכם התייעלות מיום 15.11.01
  3.3 החלטת הממשלה מיום 18.11.01 - תיאגוד (החלטה מס' 920)
  3.4 החלטת הממשלה: קיצוץ בתקציב- אפריל 2002 (המדיניות הכלכלית לשנים 2002 - 2003)
  3.5 החלטת הממשלה מיום 30.7.02 - הפרדת הרכבת (החלטה מס' 2308)
  3.6 החלטת הממשלה מיום 15.9.03 (עיקרי תקציב 2004) - הפיכת הנמלים לחברות ממשלתיות עצמאיות.
                          
4. סקירת האמצעים העומדים לרשות הצדדים
      סכסוך עבודה מיום 15.9.03.
4.1 ניהול הסכסוך הנוכחי ע"י הריבון
4.2 ניהול הסכסוך הנוכחי ע"י ועדי העובדים וההסתדרות
4.3 אמצעים נוספים שעמדו לרשות הצדדים ולא הופעלו בסכסוך הנוכחי  

5. השביתה הנוכחית - 30.9.03- מודל לסכסוך עבודה בנמל
5.1 שביתה בנמלים כלכלית או פוליטית?
5.2 נזקי השביתה
5.3 מתנגדי השביתה
5.4 תומכי השביתה
5.5 השפעות הסביבה

6.   תם ולא נשלם - פסיקות ביה"ד הארצי לעבודה
          והשתלשלות אירועים נוספת (נכון ל - 18.11.03)

7.   סיכום
8.הערות
9.  ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
ע"פ אמיר עציוני, במחקרו "רפורמה בנמלי הים בישראל": (6)
"הקו היסודי העובר כחוט השני בחוק רשות הנמלים הוא יצירת מפעל משקי עצמאי הנושא את עצמו, אשר יהיה פטור במידה רבה מן הנוהל התקציבי של מחלקה ממשלתית ויוכל לנהל את עסקיו בדומה לחברה מסחרית".
בפועל, המציאות שונה ורחוקה מחזון זה, בכל הקשור למעורבות הממשלתית ויכולתה של הרשות לנהל עצמה כחברה מסחרית. המעורבות הממשלתית באה לידי ביטוי גם במסגרת הביורוקרטית, המגבילה את חופש הפעולה העסקי של הרשות ושל כל נמל בנפרד. כמו כן, למספר החלטות ממשלתיות היו השלכות חריפות על מצבם הנוכחי של הנמלים בארץ.
 

 

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.

סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-8] מתוך 8