היישום אינו מחובר לאינטרנט

אחריות בנזיקין של נושאי משרה

עבודה מס' 065620

מחיר: 507.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת המצב המשפטי באשר לחיובם של נושאי משרה ודירקטורים בפרט, בגין הפרת חובת זהירות, בפעולות שביצעו בחברה.

15,728 מילים ,54 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

האחריות בנזיקין של נושאי משרה הינה חובה ראשית ועיקרית המלווה כל נושא משרה בתפקידו הוא. במסגרת עבודת מחקר זו, אנסה לבאר ולהבין מהי בעצם חובת זהירות של נושאי משרה: מה הן החובות המוטלות על נושאי משרה, מהי רמת הזהירות שעליו לנקוט כדי לעמוד בסטנדרט הזהירות הראוי, ומהם הכללים שנקבעו בדין כדי להטיל על נושא המשרה אחריות, בגין הפרת חובת זהירות. במסגרת זו אף אביא את הסעדים המוקנים לנפגע ההפרה מחד, ואת הדרכים של נושא המשרה להקטין את אחריותו, מאידך. ננסה לבדוק את אחידות הדעים בביהמ"ש, ונראה האם ביהמ"ש מתווה כללי אצבע להטלתה של החובה.
עוד נחקרה חובת הזהירות של נושאי המשרה בחברה, כפי שהשתרשה בראשיתה מן הדין האנגלי, תוך התמודדותה עם מערכת המשפט בארץ במשך השנים, עד לעיגונה של החובה בחוק ובמשפט הישראלי, כפי שהיא היום. ניסיתי להראות כי החובה האמורה בחוק החברות קשורה בטבורה לחובת הזהירות האמורה בדיני הנזיקין.
תוך כדי בחינתה של חובת הזהירות של נושאי משרה בארץ, אביא גם את הדין הנוהג באנגליה ובארה"ב, וזאת על מנת לעמוד על ההבדלים ועל נקודות ההשקה בין שתי מערכות הדינים.
אבקש גם לציין במקום זה, כי החובות האמורות בעבודה להלן, ישימות לגבי כל נושא משרה בחברה. אולם, האורגן העיקרי שלגביו מתקיימות החובות האמורות, ורוב רובה של הפסיקה יושמה בעיקר לגביו, הוא הדירקטור בחברה. כך שכל האמור לגבי דירקטור, ישים גם לגבי כל נושא משרה אחר בחברה. הסיבה לכך היא, שהדירקטור מפאת תפקידו והסמכות הנתונה בידיו, נתון יותר לביקורת ומתן דין וחשבון לגבי אופן תפקודו בחברה - כמתווה המדיניות שבה.

תוכן עניינים:
1. דברי פתיחה
2. אחריות משפטית נפרדת של החברה -
כלל יסוד כבסיס להבחנה בין החברה לנושאי המשרה המכהנים בה
3. הגדרת נושאי משרה ומשמעויותיה
4. ההבחנה בין חובת הזהירות לחובת האמונים - כללי
5. התפנית באחריותם של נושאי המשרה
6. התפתחות תורת האורגנים
7. ייחוס כוונת האורגנים לכוונת החברה
8. חובת הזהירות של נושאי משרה- ע"פ דיני הנזיקין
* המצב החוקי טרם חקיקת החוק -תיקון מס' 4 לפקודה
9. כלפי מי חב נושא המשרה בחובת הזהירות
10. רמת המיומנות
11. דברי ההסבר להצעת תיקון מס' 4 מבהירים את מטרת סעיף 96 כה (ב)
12. המקור המשפטי לחובת הזהירות לאחר חקיקת חוק החברות
13. ניתוחו של כל יסוד מיסודות עוולת הרשלנות, כפי שנקבע בדין
* חובת זהירות מושגית
* חובת זהירות קונקרטית
* שיקולי המדיניות השונים בקביעתה של חובת הזהירות
* הפרת חובת הזהירות- התרשלות
* נזק
* קשר סיבתי- עובדתי ומשפטי
14. היקף הצפיות הנדרשת
15. הגישה הכלכלית לאחריות בנזיקין
16. מבחן "נושא המשרה הסביר"
17. היחס בין מנהג שבו נוהגים אנשים בענף מסוים לבין התנהגות סבירה
18. עילת החיוב האישי של אורגן בנזיקין- "מודל האחריות האישית"
19. דוגמאות נבחרות מהפסיקה של ניתוח האחריות האישית של האורגן בחברה
20. חלוקת האחריות בין נושאי משרה המשמשים כדירקטורים בדירקטוריון
21. היחס שבין חובת הזהירות של התאגיד לזו של האורגן- סיכומם של דברים
22. כלפי מי מוטלת חובת הזהירות של נושא המשרה
23. אמצעי הזהירות ורמת המיומנות של נושאי משרה
24. חובת נושא המשרה לדרוש מידע
25. זכות הדירקטור להעסיק יועצים
26. תוצאות הפרת חובת הזהירות-
תביעות וסעדים נגד דירקטורים ושאר נושאי משרה
27. תביעות החברה
28. תביעות בעלי המניות
29. תביעת צד ג'
30. דרכים להקטנת אחריותם של נושאי המשרה
31. פטור מאחריות - הסייגים
32. משפט משווה
* אנגליה
* ארה"ב
* טעות בשיקול דעת עסקי כטענת הגנה
* פטור מאחריות ע"פ הדין האמריקני
33. סיכום
34. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

אחריות משפטית נפרדת של החברה- כלל יסוד כבסיס להבחנה בין החברה לנושאי המשרה המכהנים בה
אישיותה המשפטית הנפרדת של החברה הינה יסוד מוסד בדיני התאגידים. יש הרואים, ובצדק, בתאגיד כ"פקעת חוזית" הנותנת ביטוי אמיתי לכוונותיהם המפורשות או המשוערות של בעלי האינטרסים בתאגיד. אין חולק על כך כי החברה צריכה להיות אשיות משפטית "כללית", שתשמש מושא לזכויות וחבויות רבות בתחומים שונים של המשפט. למשל, היא צריכה להיות כשירה להתקשר בחוזים, להיות בעלים של קניין, להיות מסוגלת לרשת או לתבוע ולהיתבע בשמה היא. בדומה, תופעות משפטיות רבות, הכרוכות בפעולה מסוימת, אינן משתכללות אלא משנתווסף להן רצונו של הפועל. כך למשל, מקורן של תופעות ככריתת החוזה, עוולת הרשלנות או עבירת הגניבה, הוא ברצון האנושי. מאחר שהאישיות המשפטית המאוגדת, נעדרת בסיס קוגניטיבי, אין רצונה יכול להיווצר, אלא על ידי אחרים. הפונקציונר המייצר את רצון התאגיד הוא אורגנו(1).
--------------------------------------------------------------------
1. א. פרוקצ'ה - "דיני חברות חדשים לישראל"- תשנ"ד 1993.

תגים:

נזיקין · אחריות בנזיקין · נושאי משרה · חברות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אחריות בנזיקין של נושאי משרה", סמינריון אודות "אחריות בנזיקין של נושאי משרה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.