היישום אינו מחובר לאינטרנט

שביתה ואסטרטגיה - קרב גרילה או מלחמת בליצקריג

עבודה מס' 063350

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הבסיס המשפטי והכלכלי של שביתות, סוגי שביתות, נתונים אמפריים ובחינת הטענה בדבר אסטרטגיה נכונה שיש לאמץ בהחלטה על שביתה חלקית או מלאה.

10,040 מילים ,54 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
שאלת המחקר
השערת המחקר
מקורות
שביתה מהי?
שביתה, על שום מה?
הנטייה לשבות
המימד הכלכלי בשביתה
נזקי השביתה
היקף השביתה
עוצמת השביתה
המימד המשפטי בשביתה
סולם התחיקה
נתונים
דיון וניתוח
סיכום
ביבליוגרפיה

ההחלטה לשבות בישראל, נעשית בידי הגוף החוקי של העובדים, הפועל במישור הקיבוצי מכוח חוק הסכמים קיבוציים, ומכוח חוק יישוב סכסוכי עבודה.1
נזקיה של השביתה עצומים, ולו רק בחישוב פשוט של מכפלת שכר יום עבודה במספר ימי השביתה, מבלי לשקלל את הנזקים העקיפים כמו פגיעה באיכות השירות, בספקים ישירים ועקיפים או אובדן שווקים עתידיים של הארגון המושבת.
דא עקא, שכאשר השביתה מסתיימת הנזק לצדדים טרם הסתיים, גם חישוב הנזק הישיר על פי אובדן ימי העבודה אינו משקף כראוי את הנזק הראשוני מהשביתה - בקו ייצור למוצרים פלסטיים, לדוגמה, נדרש עוד יום עבודה שלם להשבת המפעל לפעילות מלאה, כך שאפילו מספר ימי השביתה המדווחים אינו מציג נאמנה את מספר ימי השביתה שאבדו.
כמדומה, העובדים לא תמיד עושים בשביתה שימוש מושכל, וממהרים לשלוף אותה מ"ארסנל הנשק המצוי בידיהם"2, וככל הנראה תורמים להסלמה בסכסוך העבודה.
השביתה טומנת בחובה סיכונים לעובדים השובתים בשני מישורים, כלכלי ומשפטי. ברם, פתיחה בשביתה חלקית מצמצמת את חשיפתם של השובתים לשני הסיכונים.
בשביתה מלאה, שכר ימי השביתה מנוכה משכר העובדים, בשביתה חלקית עשוי המעביד לראות זאת כמצב בו "קם זמנית חוזה עבודה חדש".3
מכאן איפוא, שומה על העובדים - כאסטרטגיה, לפתוח בתחילה בשביתה חלקית, ואם צריך, לעבור לשביתה מלאה. לנהל קרב גרילה בתחילה ולא מיד לצאת למלחמת בליצקריג4, בכדי לא להיקלע לנחיתות אל מול המעסיקים.
דוגמה לאסטרטגיה כזו, בה על העובדים לנקוט, מיושמת במאבק המתנהל בימים אלה (אמצע יוני) בבנק הבינלאומי5. ראשית, העובדים הכריזו על שביתה של כמה שעות בסניף אחד מרכזי בירושלים, כאשר האיתות לא עזר הם השביתו שניים שלושה סניפים ביום שישי באופן מלא.
כשההנהלה ניסתה "לשבור" את השביתה או לפתור את מצוקת הלקוחות באמצעות סטודנטים מ"קבלן חיצוני", של הבנק, הם העבירו את השביתה לאמצע השבוע - ימים בהם הסטודנטים אינם יכולים לעבוד (לימודים), והוסיפו עוד סניפים לאותם אלה ששובתים, כשהאפשרות להסלמה קיימת תמיד.
מכאן אפוא, כי מספר השביתות המלאות צריך להיות קטן או שווה למספר השביתות החלקיות, שהרי זוהי האסטרטגיה העדיפה ובה על העובדים לבחור.

העבודה בוחנת את הנתונים לשנים 1980 ועד 2000, המציגים את התפלגות השביתות בישראל, בין שביתה מלאה לשביתה חלקית, בניסיון לאשש את ההשערה כי יש לאמץ אסטרטגיה של קרב גרילה - שביתה חלקית וקרב התשה ולא לפתוח במלחמה כוללת, בליצקריג - שביתה מלאה וקרב הכרעה.

שאלת המחקר
באיזו מידה מאמצים השובתים אסטרטגיה של פתיחה בשביתה חלקית, והסלמתה אם צריך, לשביתה מלאה?

השערת המחקר
השובתים אמורים לבחור בהסלמת העימות באופן מדורג- לפתוח בשביתה חלקית ואם צריך לעבור לשביתה מלאה.
העובדים חשופים לסיכון במימד המשפטי ובמימד הכלכלי, סיכון שלא ישיגו תוצאות וימי השביתה ינוכו משכרם, או כי הישגיהם יהיו דלים ולא יעלו על שכר ימי השביתה שינוכה משכרם.
מנגד, חשיפתם לסיכונים אילו בשביתה חלקית מצומצמים יותר, וכלל הנראה אינם גורעים מאפקטיביות השביתה.

מקורות
כתשתית לעבודה משמש ספר הקורס והמקראה "שביתה בראי הדמוקרטיה" (רות בן ישראל), עם מאמרים ומחקרים של הוגים נוספים, העוסקים בתחום יחסי העבודה, דיני עבודה וסוגיית השביתה בהיבטיה השונים.
הנתונים הכמותיים מתבססים על מידע רשמי של משרדי הממשלה השונים ועיבוד עצמי של חלק מהנתונים.
כמו כן, מידע רב הופק מהעיתונות הכלכלית והכללית לגבי שביתות.
--------------------------------------------------------------------------------
1. רות בן ישראל, שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה, מהדורה זמנית, האוניברסיטה הפתוחה, 2003, עמ' . 87
2. אהרון שנהר, כלכלת ישראל במלכוד יחסי העבודה, רמות, אונ' ת"א, 1991, עמ' 89.
3. דב"ע שם 2-35 / קוזלוביץ ברוך ואח' - "אורדן" בע"מ, פד"ע י"ב 200, עמ' 209-211 202,-205, בתוך רות בן ישראל, שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה, מקראה, ערכה רות בן ישראל, מהדורה זמנית, האוניברסיטה
הפתוחה, 2003, עמ' . 84
4. "מלחמת בזק (BLITZKRIEG ) טכניקת ההבקעה המהירה באמצעות שריון נתמך במטוסים שפותחה בצבא
הגרמני ומייצגה הבולט היה הגנרל הינץ גודריאן", האנציקלופדיה העברית, כרך כ"ג, עמ' . 679
5. דורית בר, הסכסוך בבינלאומי: העובדים ישביתו הבוקר 5 סניפים, ההנהלה תנסה להפעילם, ידיעות אחרונות, 15 ליוני 2004, עמ' .5

מקורות:

אברהם מיכאל, רפאל בר- אל, שביתות בישראל, גישה כמותית, אוניברסיטת בר-אילן והמכון לקידום העבודה, 1977.
אברהם פרידמן, יחסי עבודה כפונקציה של פריון וצמיחה- מודל תיאורטי והניסיון הישראלי, כלכלה ועבודה, גיליון 6 אוקטובר 89.
אדריאן זיידמן ושושנה נוימן, עלות כלכלית של שביתות בישראל- גישת תשומות תפוקות, עיונים בכלכלה, האגודה הישראלית לכלכלה, ירושלים, 1988.
אהרון ברק, המהפכה החוקתית: זכויות יסוד מוגנות, בתוך הדמוקרטיה בישראל סוגיות נבחרות, מקראה חלק א', עורך בנימין נויברגר, האוניברסיטה הפתוחה.
אהרון שנהר, כלכלת ישראל במלכוד יחסי העבודה, רמות, אונ' ת"א, 1991.
אמירה גלין, אהרון הראל, התפתחויות ותמורות במערכת יחסי עבודה בישראל, מסדה ר"ג, 1987.
אמנון כספי, רותי קסטיאל, יחסי עבודה מדריך למידה, האוניברסיטה הפתוחה 1998.
אריה שירום, מבוא ליחסי עבודה בישראל, עם עובד, 1983.
גיא מונדלק, שביתה מעין פוליטית, הוראה מעין פוליטית: הרהורים על הבחנות משפטיות והוראתן, בתוך עיוני משפט, כרך 25, חוברת 2 2001.
דב"ע שם / 2-35 קוזלוביץ ברוך ואח' - "אורדן" בע"מ, פד"ע י"ב 200, עמ' 202-205 , 209-211 , בתוך רות בן ישראל, שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה, מקראה, ערכה רות בן ישראל, מהדורה זמנית, האוניברסיטה הפתוחה, 2003.
האנציקלופדיה העברית, תשל"ט, כרך כ"ג, מלחמת בזק, כרך ל"א, שביתה.
המכון למחקר כלכלי חברתי דוחו"ת 12, 12א, 16, 17, ההסתדרות החדשה ועיבוד עצמי.
הצעת חוק יסוד: זכויות חברתיות - נוסח ועדת החוקה חוק ומשפט משנת 1994, בתוך רות בן ישראל, שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה, מקראה, מהדורה זמנית, האוניברסיטה הפתוחה, 2003.
וידרף אימברמן, מחירן הכבד של השביתות, בתוך אמנון כספי, יחסי עבודה, מקראה האוניברסיטה הפתוחה, 1988,
חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז- 1957, סעיף 37 א' בתוך רות בן ישראל, שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה, מקראה, מהדורה זמנית, האוניברסיטה הפתוחה, 2003 .
חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב - 1992, בתוך שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה, מקראה, ערכה רות בן ישראל, מהדורה זמנית, האוניברסיטה הפתוחה, 2003.
חנוך יעקבזן ואהרון כהן, עוצמה חברתית ביחסי עבודה, בתוך משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל- אופקים חדשים, הוצאת רמות ת"א, 1990.
יהושפט הרכבי, מלחמה ואסטרטגיה, הוצאת מערכות, משרד הביטחון, 1990.
יוסף בן עטר, שביתה שפויה, ניהול, 96, פברואר 1994.
מרדכי מירוני, בוררות בסכסוכי עבודה, דפוס המכבי ירושלים, 1988 .
מרדכי מירוני, בוררות חובה- שמונים שנות פולמוס (חלק ב'), שנתון משפט העבודה כרך ב', האגודה הישראלית למשפט העבודה ולביטחון סוציאלי, הוצאת סדן ת"א, 1991.
משה נגבי, בג"צ כתחליף לחוקה: ההישג הבלתי ודאי, בתוך הדמוקרטיה בישראל סוגיות נבחרות, מקראה חלק א', עורך בנימין נויברגר, האוניברסיטה הפתוחה.
משה נגבי, החוקה: ההבטחה שהופרה, הסיכוי שהוחמץ, בתוך הדמוקרטיה בישראל סוגיות נבחרות, מקראה חלק א', עורך בנימין נויברגר, האוניברסיטה הפתוחה.
עוזר כרמי, אביעד בר- חיים, ניהול משאבי אנוש, יחידה 9 , האוניברסיטה הפתוחה, 1987 .
פיטר מ' בלאו, ריצ'ארד ו' סקוט, ארגונים פורמאליים, הוצאת יחדיו, 1973.
רוני בר- צורי, השביתות בישראל בשנים 1983 - 1992, כלכלה ועבודה, גיליון 9, 1994.
רות בן ישראל, משפט עבודה קיבוצי, השביתה, הוצאת סדן, 1987.
רות בן ישראל, שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה, מהדורה זמנית, האוניברסיטה הפתוחה, 2003.
רות בן ישראל, שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה, כרך א', האוניברסיטה הפתוחה, 1998 .
רות גביזון, המהפכה החוקתית- תיאור מציאות או נבואה המגשימה את עצמה, בתוך הדמוקרטיה בישראל סוגיות נבחרות, מקראה חלק א', עורך בנימין נויברגר, האוניברסיטה הפתוחה.

תגים:

העובדים · ואיסטרטגיה · וסיכונים · חלקית · לאמץ · מבחינה · מבחינת · מודל · נהולית · עלות · שביתה · תועלת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שביתה ואסטרטגיה - קרב גרילה או מלחמת בליצקריג", סמינריון אודות "שביתה ואסטרטגיה - קרב גרילה או מלחמת בליצקריג" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.