היישום אינו מחובר לאינטרנט

קבלת התורה במעמד מתן תורה ולדורות

עבודה מס' 070684

מחיר: 599.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהי ההכנה הנדרשת מצד ישראל לקבלת התורה וכיצד בכל דור ודור באים לידי ביטוי קבלת התורה ומתן תורה?

8,008 מילים ,33 מקורות ,2019

תקציר העבודה:

חכמינו זיכרונם לברכה אמרו: "בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא, ולבסוף נקראת על שמו, (של הלומד אותה) שנאמר: 'בתורת ה' חפצו ובתורתה יהגה יומם ולילה'(1). וכן אמרו: תורה דיליה היא, דכתיב: ובתורתו יהגה'(2)"(3). משמעות 'תורה דיליה', היא שדעתו הושוותה לדעת התורה וכיוון את לבו להבין את שכל התורה. כלומר שאחר כל העמל של ובתורתו יהגה יומם ולילה, התורה נעשית אחד עם שכלו, הוא מעצמו כבר אומר כסברת התורה. זה הוא קניין אמיתי בתורה, שעליה נקרא התלמיד חכם 'ובתורתו יהגה' - 'תורה דיליה'. זהו מתן תורה של היחיד. כשם שכל אחד מבין ומרגיש את השחיתות ואת התיעוב של לא תגנוב ולא תרצח. לא רק שהאדם קורא זאת בתורה אלא הוא גם סובר כך בעצמו, כי בעבירה זו מתאים הרגש שלו עם רגש התורה. כך האדם הגדול בתורה, ההוגה בתורה יומם ולילה, זוכה שכל התורה על כל פרטי הלכותיה מובנת לו ומורגשת אצלו בדרגה זו שגם הוא בעצמו סבור כך. כשמגיע האדם לדרגה זו אזי כבר יש בכוחו לחדש סברות מליבו אפילו בעניינים שאינם מפורשים בתורה. כיון שלבו נהפך ל'דעת תורה', ומרגיש בעצמו את סברת התורה.
עבודה זו תעסוק בהכנת ישראל לקבלת התורה ובקבלתה בכל דור. שאלת המחקר שעליה תענה העבודה היא: מהי ההכנה הנדרשת מצד ישראל לקבלת התורה וכיצד בכל דור ודור באים לידי ביטוי קבלת התורה ומתן תורה ?
בהתאם לכך תוגש העבודה בשלושה פרקים:
הפרק הראשון יתאר את ההכנה לקבלת התורה, ההכנה הנדרשת מצדם של ישראל. בהכנה זו כלולות השגות ומידות שעל ישראל לקנות טרם קבלת התורה וכן עניין 'נעשה ונשמע'.
הפרק השני ידגיש ויוכיח כי התורה על כל חלקיה, מצוותיה, פרטיה ודיניה, ניתנה בסיני. הן תורה שבעל פה הן תורה שבכתב, הן מצוות שנמסרו לישראל טרם קבלת התורה, הן ענייני המידות ואף מחלוקות החכמים, אף הן נתנו בסיני.
הפרק השלישי יתמקד בקבלת התורה שבכל דור ודור ולכל יחיד ויחיד. בפרק תודגש קבלת התורה המיוחדת לכל אחד כפי מעלתו וכן יושם דגש על עניין חידושי התורה המתחדשים בכל דור.
העבודה תבוסס על עיון בספרות תורנית רחבה. ראשית, על ספרי היסוד של העם היהודי, תנ"ך, גמרות ואגדות חז"ל. יחד עם זאת מבוססת העבודה על ספרים תורניים שהאירו את הנושא מהיבטיו השונים, כמו ספרו של הרב יואל שוורץ 'דבר בעתו', ספרו של הרב שלמה וולבה 'עלי שור' ועוד.
העבודה כמכלול תקיף את נושא קבלת התורה בזמן ההכנה למתן תורה ולדורות.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: ההכנה לקבלת התורה
1. מעלות שנצרכו ישראל כהכנה לקבלת התורה
1.1 מידת ענווה
1.2 אחדות
1.3 מסירת הנפש
1.4 הכרה בחביבות עם ישראל לפני ד' יתברך
2. קבלת ישראל באמירת "נעשה ונשמע"
פרק שני: קבלת התורה במעמד מתן תורה
1. השפעת המעמד על עם ישראל
1.1 קבלת עול מלכות שמים
1.2 הזדככות למדרגת נבואה
1.3 הכרת הבורא
2. קבלת כל חלקי התורה במעמד הר סיני
2.1 עשרת הדברות
2.2 תרי"ג מצוות
2.3 מתן התורה שבכתב והתורה שבעל פה בסיני
2.4 מסירת דעות החכמים השנויות במחלוקת בסיני
2.5 הישנות המצוות בסיני
2.6 מסירת ענייני המידות בסיני
פרק שלישי: קבלת התורה ומתן תורה שבכל דור
1. קבלת התורה לדורות
1.1 קבלה המיוחדת לדורות
1.2 קבלת התורה המיוחדת לכל אחד
2. חידושי התורה בדורות שלאחר מתן תורה
סיכום
ביבליוגרפיה

* הערת מערכת: העבודה הינה עבודה תורנית וכך גם מקורותיה.

קטע מהעבודה:

פרק ראשון: ההכנה לקבלת התורה
בראש חודש סיוון הגיעו ישראל למדבר סיני, שם הכינו את עצמם לקבלת התורה. נאמר באבות: "משה קיבל תורה מסיני"(4). לשון תחילתה של המשנה, שונה מיתר חלקי המשנה, "ומסרה ליהושע". כאן לא נאמר: "הקדוש ברוך הוא נתן תורה למשה", אלא מודגש "משה קיבל". מבארים על כך המפרשים, שדבר זה מלמד שהושם דגש מיוחד על כך, שהיות שהיה משה אדם הראוי לקבל את התורה, ניתנה לו התורה. קבלת התורה היא מצד המקבל.
מכאן, גם על ישראל היה להכין את עצמם להיות כלי קיבול לתורה. פרק זה יבאר את מעלותיהם המיוחדות של בני ישראל שבגינם היו ישראל העם הראוי לקבל את התורה. כמו כן תתבאר בפרק זה ההכנה הנדרשת מצדם של ישראל לפני מעמד הר סיני להיות ראויים לקבלת התורה.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קבלת התורה במעמד מתן תורה ולדורות", סמינריון אודות "קבלת התורה במעמד מתן תורה ולדורות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.