היישום אינו מחובר לאינטרנט

חיובי המשכיר בחוזה שכירות מקרקעין

עבודה מס' 068086

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור חיובי המשכיר בחוזה שכירות מקרקעין, כפי שהם מצויים בדין, וכן דיון באשר לסוגיות הנלוות לחיובים אלו.

9,387 מילים ,17 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

עבודה זו, מטרתה לסקור את חיוביו של המשכיר נכס מקרקעין כלפי השוכר.
אדון בארבעה חיובים עיקריים, שמקורם בדין, היינו, בחוק השכירות והשאילה .
החוק קובע חיובים שהם ברובם דיספוזיטיביים, כך שישנן אינספור וריאציות אחרות של חיובים, אשר ניתן להטיל על המשכיר בהסכם השכירות עצמו. מובן, כי לא אוכל לדון בכל סוגי החיובים הנוצרים מאומד דעת הצדדים ולכן מיקדתי את עבודתי בחיובים הבאים (שמקורם כאמור בדין):
בדיון בחובת מסירת המושכר, אתייחס למהות החובה ולמצבים בהם המשכיר נחשב ככזה שהפר את חובת המסירה (כגון הסגת גבול של אדם זר לנכס) לעומת מצבים בהם המשכיר מילא אחר חובתו זו (למשל כשהשוכר אינו נענה להודעת המסירה של המשכיר ומסרב ליטול את המושכר לחזקתו). בנוסף אתייחס לתחולת הדין במצב בו המושכר נמסר לשוכר באיחור.
בדיון שיערך בקשר לחובת ההתאמה למושכר, אעמוד על מהות החיוב, אבחין בין "אי התאמה" ל"פגם" בנכס, תוך התייחסות לפסיקה רלוונטית, אדון בסוגיות שונות אשר עולות בקשר לעילת אי התאמה, כגון האם אי התאמה בסביבתו של המושכר נחשבת כ"אי התאמה" לפי החוק? האם המשכיר יחשב כמי שלא קיים את חיוב ההתאמה אם מסר נכס שאינו מתאים לביצוע המטרה אותה ייעד השוכר לנכס? האם המשכיר יחשב כמי שמסר נכס לא מתאים אם העביר לשוכר נכס שאינו נקי מזכויות נוגדות? בנוסף, אפרט מהם הסייגים להסתמכות השוכר על עילת אי ההתאמה.
באשר לחובת התיקון של פגמים אשר נתגלעו במושכר, אבחן את התנאים לגיבוש העילה בשלה המשכיר חב בתיקון המושכר ואת הסייגים לחובת התיקון.
ולבסוף, אדון בחובת המשכיר או מי מטעמו להימנע מהפרעות לשימוש במושכר תוך התייחסות לתיאור מקרים ספציפיים בפסיקה.
להשלמת התמונה, אציג את הדין המצוי בחוק השכירות והשאילה המתייחס לחיובים הנ"ל, אל מול הדין הרצוי בדמות הקודקס האזרחי (תזכיר חוק דיני ממונות) ואעמוד על השינויים שמבקש הקודקס האזרחי לחולל באשר לחיובי המשכיר.
לבסוף, אשווה את הדין הזר, הנהוג בשתי מדינות בדרום ארצות הברית (מיסיסיפי ואלבאמה) לדין הישראלי.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א' - מסירת המושכר
פרק ב' - חיובי התאמה
ב.1. חובת התאמה למוסכם - כללי
ב.2. בין "אי התאמה" ל"פגם"
ב.3. סוגיות העולות בקשר לעילת אי התאמה
ב.4. סייגים להסתמכות על "אי התאמה"
פרק ג' - חובת תיקון המושכר
ג.1. חובת התיקון - יסודה והיקפה
ג.2. סייגים לחובת התיקון
פרק ד' חובת הימנעות מהפרעות
פרק ה' - חיובי המשכיר כלפי השוכר לאור הוראות הקודקס האזרחי
פרק ו' משפט משווה: חיובי המשכיר על-פי הדין האמריקאי
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

חבותו של המשכיר למסור את המושכר לשוכר קבועה בסעיף 5 לחוק השכירות והשאילה :
"המסירה, מועדה ומקומה:
(א) המשכיר חייב למסור את המושכר לשוכר בהעמדת המושכר לרשותו.
(ב) הוסכם על מסירה תוך תקופה פלונית, רשאי המשכיר לקבוע את מועד המסירה בתוך אותה תקופה; לא הוסכם על מועד המסירה, תהא המסירה זמן סביר לאחר כריתת החוזה; במקרים אלה על המשכיר להודיע לשוכר זמן סביר מראש על מועד המסירה.
(ג) המסירה תהא במקום שבו נמצא המושכר בזמן כריתת החוזה."
החובה החלה על המשכיר הינה, כאמור, להעמיד את המושכר לרשות השוכר ואולם, אין זה מלמד על כך שהמשכיר חייב להעביר לשוכר את המושכר להחזקתו בהיעדר שיתוף פעולה מצד השוכר - נהפכו, כאשר המשכיר מודיע לשוכר על מועד המסירה (במקרים המחייבים הודעה כזו, כנדרש בסעיף 5(ב) לחוק) אך השוכר אינו נענה להודעה ולא נוטל את המושכר לחזקתו, אזי במצב זה קיים המשכיר את חובת המסירה המוטלת עליו ונחשב כמי שמסר את הנכס לשוכר כדין, אף על פי שהנכס מצוי עדיין בהחזקתו.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חיובי המשכיר בחוזה שכירות מקרקעין", סמינריון אודות "חיובי המשכיר בחוזה שכירות מקרקעין" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.