היישום אינו מחובר לאינטרנט

יציאתם של חברי כנסת אל מדינות אויב

עבודה מס' 067987

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ההיבטים החוקתיים, הציבוריים והפליליים של נסיעותיהם של חברי כנסת ישראל, מישראל למדינות המוגדרות בחוק כ- "מדינות אויב".

28,101 מילים ,144 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

מטרתה של עבודה זו היא לסקור, לדון ולנתח את ההיבטים החוקתיים, הציבוריים והפליליים של נסיעותיהם של חברי כנסת ישראל, מישראל למדינות המוגדרות בחוק כ- "מדינות אויב" (להלן:"הנסיעות").
כמו סוגיות משפטיות אחרות, גם סוגיה זו מורכבת מהמסגרת המשפטית אליה היא שייכת, קרי: החקיקה הרלוונטית והפסיקה הרלוונטית של בתי המשפט בישראל.
במסגרת העבודה נדרשנו לשאלה, האם ההסדר הנורמטיבי הקיים כיום והמסדיר את עניין הנסיעות הינו ראוי ויעיל, זאת בעיקר לאור המציאות המיוחדת והסביבה הגיאוגרפית הייחודית בה מתקיימת מדינת ישראל.
מלבד המסגרת הנורמטיבית ועמדת ביהמ"ש בעניין הנסיעות, עבודתנו תביא את שלל הדעות הנשמעות מכל קצוות הקשת הפוליטית בעד וכנגד יציאת חברי כנסת למדינות אויב. זאת ועוד, נבחן את ההסדר הקיים על פיו שר הפנים רשאי לאסור או לאשר נסיעות שכאלו שכן סוגיה זו קשורה לדיון בהפרדת רשויות. כמו כן, נבחן את עמדת היועץ המשפטי לממשלה (להלן:"היועמ"ש") בעניין הנסיעות, את היסטוריית נסיעות חברי הכנסת למדינות אויב ואת ההתפתחויות האחרונות בסוגיה מורכבת זו, בפסיקה ובחקיקה.
בנוסף, נדון בזכות לחופש התנועה כפי שהיא עולה מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (להלן:"חו"י: כאו"ח") ובהיקפה ככל שהיא מהווה זכות של חבר כנסת מתוקף תפקידו.
זאת ועוד, חשיבות רבה נוספת תינתן לחופש הביטוי ככל שהוא חל על מעשים ובכלל זה גם "יציאה" למדינת אויב.
לא זו אף זו, עבודתנו איננה פוסחת על בחינת מכלול זכויותיו וחובותיו של חבר כנסת וכיצד הן משפיעות על הסוגיה שבנדון. כמו כן, נסקור את הסנקציות המוטלות על חברי כנסת היוצאים ללא אישור למדינות אויב, וכן את הסנקציות אשר לא מוטלות אולם קיימות הצעות להטילן.
לא זו אף זו, ננתח בהרחבה את פס"ד שניתן ע"י בג"צ בנוגע לעתירת ארגון "שורת הדין" וקובע כי אין לשלול באופן אוטומטי את אזרחותם של ח"כ שיצאו למדינת אויב ואת דעת המיעוט החשובה של השופט רובינשטיין המובעת בו.
לבסוף, נבדוק האם ההסדר הנורמטיבי הקיים כיום בישראל באשר לנסיעות, דומה להסדרים במדינות אחרות, וכן האם ההתייחסות הציבורית לסוגיה דומה לזו שבישראל.

תוכן העניינים:
פרק 1: פתח דבר
פרק 2: המסגרת הנורמטיבית
2.1. החוק למניעת הסתננות:
2.2. חוק האזרחות:
2.3 ס' 6 לתקנות שעת חירום (להלן: "התקש"ח")
2.4. חוק בשארה:
2.4.1. ההסדר החדש:
2.4.2 הביקורת על החוק:
2.4.3 הפרדת רשויות:
2.4.4 חופש הביטוי:
2.4.5 עמדות התומכות בחוק:
2.5 חוקי היסוד:
2.6. בחינה חוקתית של "חוק בשארה":
2.6.1 בחינת "חוק בשארה" על רקע "פסקת ההגבלה":
פרק 3: החסינות המהותית של חברי הכנסת
פרק 4: ביטול אזרחות
4.1 המסגרת הנורמטיבית ופס"ד "שורת הדין":
4.2 העמדות לגבי ביטול האזרחות:
4.3 הצעות החוק למניעת התמודדות על חברות בכנסת:
4.4 הצעת החוק בעניין ביטול האזרחות בגין מעשה של הפרת אמונים:
4.4.1 הצעת החוק:
4.4.2 דברי ההסבר להצעת החוק:
פרק 5: היסטוריית נסיעות חברי הכנסת למדינות אויב
5.1 היסטוריית הנסיעות:
5.2 הגישות באשר לנסיעות חברי כנסת למדינות אויב:
פרק 6:הפרת אמונים למדינת ישראל
6.1 ביטול אזרחות בגין הפרת אמונים:
6.2 הצהרת האמונים של חברי הכנסת
6.2.1 הצהרת האמונים והפרשנות לה:
6.2.2 הצעות החוק לעניין הצהרת האמונים:
פרק 7:ההתנגשות בין חופש התנועה לשיקולים ביטחוניים
7.1 מבוא:
7.2 פסקי הדין באשר ליציאת אזרחים למדינות ידידותיות:
7.3 פסקי הדין באשר ליציאתם של אזרחים למדינות אויב:
7.4 מעורבות ח"כ ביציאת אזרחים למדינת אויב:
פרק 8:מטרת הנסיעות למדינות האויב
8.1 נסיעת ח"כ למדינת אויב, באישור, לצורך קידום תהליכי שלום:
8.2 נסיעת ח"כ למדינת אויב, שלא באישור, לצורך קידום תהליכי שלום:
8.3 נסיעת ח"כ למדינת אויב, באישור, במטרה לתמוך במאבק מזוין של מדינת אויב:
8.4 נסיעת ח"כ למדינת אויב, שלא באישור, במטרה לתמוך במאבק מזוין של מדינת אויב:
8.5 נסיעת ח"כ למדינת אויב, באישור או שלא באישור, במטרה לקדם את אינטרס מפלגתו, להלוויות מחבלים, להלוויות של ראשי מדינות ולכל מטרה אחרת שלא מהווה תמיכה מובהקת בארגון טרור או מדינת אויב:
פרק 9: פס"ד "שורת הדין"
9.1 טענות הצדדים לעתירה:
9.2 החלטותיו של בית המשפט:
פרק 10: משפט משווה
10.1 הסדרי ביטול אזרחות במבט השוואתי:
10.2 ארה"ב:
10.2.1 החוקה האמריקאית וחופש התנועה:
10.2.2 חקיקה באשר להגבלות על חופש התנועה:
10.2.3 הגבלות על יציאה מגבולות המדינה בפסיקת בתי המשפט בארה"ב:
10.2.4 שלילת דרכון לחברי פרלמנט:
10.3 מדינות ערב:
10.3.1 סוריה:
10.4 ברית המועצות לשעבר:
10.5 המשפט הבינלאומי:
10.5.1 האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות:
10.5.2 החלטת העצרת הכללית של האו"ם בדבר זכויות מיעוטים ילידים (להלן:"ההצהרה"):
פרק 11: סוף דבר
פרק 12: ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

החוק המרכזי והעיקרי אשר סביבו בנויה המסגרת הנורמטיבית האוסרת על אזרח ו/או חבר כנסת לצאת למדינת אויב, הינו חוק ההסתננות(5).
ס' 2א' לחוק ההסתננות קובע כי: "היוצא, ביודעין ושלא כדין, מישראל ללבנון, לסוריה, למצרים, לעבר-הירדן, לסעודיה, לעיראק, לתימן, לאיראן או לכל חלק מארץ ישראל שמחוץ לישראל, דינו - מאסר ארבע שנים או קנס חמשת אלפים לירות".

על מנת להבין את הסעיף ואת משמעויותיו יש לנתח את רכיביו כדלקמן:
א. ביודעין- היות ולחוק סנקציה פלילית, המושג "ביודעין" משמעו המחשבה הפלילית כהגדרתה בחוק העונשין כדלהלן:
"מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה".

תגים:

עזמי בשארה · מדינות ערב · אזרחות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יציאתם של חברי כנסת אל מדינות אויב", סמינריון אודות "יציאתם של חברי כנסת אל מדינות אויב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.