היישום אינו מחובר לאינטרנט

תפיסת המיעוט הערבי-ישראלי במדינת ישראל ומידת נאמנותו

עבודה מס' 067977

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת מידת נאמנות המיעוט הערבי במדינת ישראל, יחסם כלפי מוסדות המדינה וכלל אזרחיה, בהתבסס על מסמכי החזון הערבים.

11,761 מילים ,20 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

בזהותם המורכבת של הערבים תושבי ישראל ניתן להצביע על שני רכיבים מרכזיים: הרכיב האזרחי הנובע מעצם המעמד של הערבים בהיותם 'אזרחי מדינת ישראל', והרכיב הלאומי המהווה פועל יוצא של שיוכם הלאומי של הערבים בישראל לעולם הערבי ולעם הפלשתיני (גביזון והקר, 2000). בשנים 2006 ו2007 פורסמו ארבעה מסמכים על ידי האליטה האקדמית הצעירה של ערביי ישראל שהתחנכה במוסדות אקדמיה שונים בארץ ובעולם, הנוגעים לשאלת הקשרים בין רכיבי הזהות הללו והקוראים ליצירתה של חוקה במדינת ישראל. המסמכים אשר פורסמו הם: מסמך 'החזון העתידי לערבים הפלשתינים בישראל' מטעם הועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות, 'חוקה שוויונית לכל' מטעם מוסווא - המרכז לזכויות הערבים המכונה גם 'מסמך עשר הנקודות', 'החוקה הדמוקרטית' מטעם עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ו'הצהרת חיפה' מטעם מדה אל כרמל - המרכז הערבי למחקר חברתי ויישומי.
ייחודיותם של מסמכי חזון אלו הוא בהיותם מסמכים ערביים "טהורים ללא השתתפות ושיתוף יהודים", אשר נכתבו על ידי קבוצות משכילות שונות באליטה הערבית הצעירה בישראל (סמוחה, 2006) . במסמכים אלו עושים הגורמים הערביים האחראים להם הערכת מצב עכשווית ועתידית לתפישת הזהות של האוכלוסייה הערבית בישראל וקוראים לשינוי ביסודות הגדרת המדינה. בולטת העובדה שאין במסמכים גם כל התייחסות לאופציה של דו-קיום או שותפות יהודית- ערבית, במסגרת חברה אזרחית המושתתת על בסיס של שילוב ושותפות (אוסצקי-לזר וכבהא, 2008).
לפרסומם של המסמכים ולתפישת הזהות המשתקפת בהם היו הדים רבים בתקשורת הן בציבור הערבי והן בציבור היהודי. מסמכי החזון, כמו גם התגובות בקרב המגזר הערבי ואנשי הציבור הבולטים בו אשר הופיעו בעיתונות, במאמרים, ובמסמכי עמדה שונים, מדגישות את מורכבות הזהות הערבית אשר נעה בין הרצון לבדלנות לאומית לבין ההזדהות עם מדינת ישראל במישור האזרחי ומהווים יחד מקורות מידע בעלי חשיבות רבה לחקר תפישת הזהות של המיעוט הערבי בישראל (אוסצקי-לזר וכבהא, 2008).

בחלק הראשון בעבודה זו אדון בנושא זהות המיעוט הערבי בישראל, במחקר הידוע בתחום ובהיבטים שונים הקשורים בתפישת זהות המיעוט הערבי בישראל העולים מתוך מסמכי החזון הערבים. בחלק השני אבקש לחקור בעזרת ניתוח תוכן סמיוטי איכותני את תפישת הזהות הנגזרת מן המסמכים, כיצד משקפת תפישה זו את תפישת זהות של אנשי ציבור בולטים במגזר הערבי העולה מתגובותיהם בתקשורת הציבורית והמדינית למסמכי החזון, ובנוסף אבדוק עד כמה תואמת תפישת הזהות המשתקפת במסמכי החזון, את הממצאים הכמותיים של תפישת הזהות הרווחת במגזר הערבי כפי שנמצאה במחקרי סקרים.

שאלות המחקר.
בין השאלות העולות מפרסום מסמכי החזון הערביים הן:
- מהם הגורמים והאירועים ההיסטוריים אשר השפיעו על התפתחות תפישת זהות
המיעוט הערבי בישראל?
- מהם הגורמים אשר הביאו לגיבושם ופרסומם של מסמכים אלו?
- מהי תפישת זהות המיעוט הערבי בישראל הנגזרת מהם?
- האם הזהות הערבית ישראלית המוצגת במסמכים על ידי מחבריה - העילית
האינטלקטואלית החילונית, אכן מייצגת את תפישת הזהות של אנשי הציבור המובילים במגזר הערבי והקבוצות אשר הם מייצגים?
- האם הזהות הערבית ישראלית המוצגת במסמכים משקפת את תפישת הזהות
של רוב ציבור האזרחים הערביים במדינת ישראל כיום?

מחקר זה מבקש להתייחס לשאלות אלו ולתרום בכך לדיון המחקרי, האקדמי והציבורי אודות תוכנם ומעמדם של מסמכים חשובים אלו ואודות תפישת הזהות הערבית בישראל.

תוכן העניינים:
מבוא ושאלות המחקר
סקירת ספרות.
1. פרק ראשון: זהות המיעוט הערבי בישראל
1.1. זהות המיעוט הערבי בישראל.
1.2. זהות של מיעוט ערבי במדינת הלאום היהודי.
1.3. תפישות יסוד בקרב המיעוט הערבי בישראל ביחס לזהותו.
1.4. סקירה היסטורית של אירועים משפיעים על זהות המיעוט הערבי בישראל.
2. פרק שני: המחקר בנושא זהות המיעוט הערבי בישראל
2.1. רכיבי זהות המיעוט הערבי בישראל.
2.2. ממצאים כמותיים בחקר זהות בקרב המיעוט הערבי בישראל.
2.2.1. ממצאי פרויקט מדד הדמוקרטיה הישראלית.
2.2.2. ממצאי ניתוח סקרי דעת קהל שנערכו עבור מרכז המחקר והמידע של הכנסת.
2.2.3. מדד יחסי יהודים-ערבים בישראל.
3. פרק שלישי: מסמכי החזון הערביים
3.1. מסמך 'החזון העתידי לערבים הפלשתינים בישראל' מטעם הועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות.
3.2. 'חוקה שוויונית לכל' מטעם מוסווא - המרכז לזכויות הערבים.
3.3. 'החוקה הדמוקרטית' מטעם עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל.
3.4. 'הצהרת חיפה' מטעם מדה אל כרמל - המרכז הערבי למחקר חברתי ויישומי.
3.5. עקרונות יסוד משותפים במסמכי החזון.
3.6. הגורמים אשר הביאו לפרסום מסמכי החזון הערביים.

מתודולוגיה

ממצאים
- תפישת הזהות המשתקפת במסמכי החזון הערביים.
- תפישת הזהות המשתקפת במסמכי החזון הערביים ביחס לתפישות הזהות המשתקפות בתגובות התקשורת של אנשי ציבור במגזר הערבי.
- תפישת הזהות במסמכי החזון הערביים ביחס לממצאים כמותיים ידועים בחקר הזהות בקרב המיעוט הערבי בישראל.
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

זהות היא מכלול של מרכיבים, שבאמצעותם האדם מגדיר את עצמו. מרכיבי הזהות נחלקים לשניים: מרכיבים שיוכיים ומרכיבים נרכשים (רכס, 1998). מרכיבים שיוכיים אלו הם מרכיבים של זהות השייכים לפרט מלידתו, כמו: מין, עדה וצבע עור ואינם ניתנים לשינוי ומרכיבים נרכשים אלו הם מרכיבים הנרכשים עם הזמן כמו: מקצוע, דת ואזרחות והם מרכיבים אלה ניתנים לשינוי. כל פרט מדגיש בזהותו מרכיבים אחרים. יש כאלה המדגישים מרכיב אחד, ויש המדגישים מספר מרכיבים. הגדרת הזהות היא הגדרה סובייקטיבית, כלומר האדם עצמו מגדיר את זהותו, בעצם בחירתו באותם מרכיבים החשובים לו בנסיבות השונות (רכס, 1998).
ישראל עתירה בזהויות קבוצתיות, זהויות לאומיות, זהויות דתיות וזהויות עדתיות. לכל זהות קיבוצית יש שפה משלה, סמלים, מנהגים וזיכרון קולקטיבי (גביזון והקר, 2000).

תגים:

ערבים · ישראלים · מזרח תיכון · סכסוכים · מיעוט · זהות · חוקה · נאמנות · איכותני · שיח ציבורי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תפיסת המיעוט הערבי-ישראלי במדינת ישראל ומידת נאמנותו ", סמינריון אודות "תפיסת המיעוט הערבי-ישראלי במדינת ישראל ומידת נאמנותו " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.