היישום אינו מחובר לאינטרנט

דיני תכנון ובניה - סעיף 197 - הרחבת זכות התביעה

עבודה מס' 065966

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הרחבת זכות התביעה וצמצום הפגיעה בזכויות - חוק ההתיישנות

15,175 מילים ,58 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

סעיף 197 (1) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 (להלן "חוק התכנון והבניה", להלן "סעיף 197") ופרשנותו כפי שבאה לידי ביטוי בפסיקה, מהווה נקודת איזון דינאמית בין הרצון לצמצם את הפגיעה בזכות הקניין של הפרט עקב פגיעה הנגרמת על ידי פעולות תכנון, לבין האינטרס הציבורי של רשויות התכנון לחופש פעולה תכנוני ולהקטנת הפיצוי ככל שניתן. לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, והצורך לפרש חוקים שהיו קיימים טרם חקיקתו כמתיישבים עימו, נראה שתהליך הרחבת זכות התביעה לפי סעיף 197 הדן בפיצוי של מקרקעין שנפגעו על ידי תכנית, שלא בדרך של הפקעה, הוא ככל הנראה בלתי נמנע, ועדיין לא נאמרה המילה האחרונה בנושא (2). עבודה זו תציג מספר תחומי פגיעה חלקם מהותיים ואחרים פרוצדוראליים וננסה להעריך את התחום הראוי ביותר להרחבת זכות התביעה ולצמצום הפגיעה בזכויות. אנו ננסה לענות על השאלה: האם ההתיישנות היא התחום בעל הפוטנציאל הכי משמעותי לפגיעה בזכויות, ואם כן מה ניתן לעשות כדי לשפר את המצב. אנו נתייחס בין השאר, לפגיעות מהותיות הבאות:
א. פגיעות על ידי רשויות תכנון שלא נכנסות להגדרת תכנית ולכן סעיף 197 לא יחול (למשל, היתר שימוש חורג, או הכרזה על קרקע חקלאית ).
ב. פגיעות עקיפות הנגרמות למקרקעין כתוצאה מתחולתה של הוראות תכנית על מקרקעין אחרים, ולא תוצאה מתחולתה של תכנית על המקרקעין הספציפיים.
ג. הסייגים לפיצוי כפי שבאים לידי ביטוי בסעיף 200 (3) לחוק התכנון והבניה ופרשנותו בפסיקה, המהווה מחסום לפיצוי בגין פגיעה מוכחת עקב תכנית.
בנוסף אנו נתייחס לפגיעות אפשריות מהמהלכים הפרוצדוראליים הבאים:
ד. התיישנות- פוטנציאל הפגיעה עקב תקופת ההתיישנות הקצרה (4) בתביעה לפי סעיף 197 וההשלכות על תביעה בסדרת תכניות, תביעה בפיצוי דו-שלבי בתכנית מפקיעה וחד-שלבי בתכנית פוגעת או בתכנית איחוד וחלוקה.
ה. דרך ההודעה- פרסום ברשומות ובעיתונים על הפקדתה ואישורה של תכנית שמשמעותה הסתפקות ב"ידיעה קונסטרוקטיבית" המהווה את נקודת הזמן שבה נוצרה עילת תביעה והתחלת מרוץ ההתיישנות (ולא נדרשת הודעה אישית לבעל הזכות שנפגע, למשל, כפי שנדרש בהליכי הפקעה).
נציג תחילה את הפגיעות המהותיות הישירות והעקיפות, נתייחס למגבלות שמטיל סעיף 200 על תביעת הפיצוי לפי סעיף 197, ולאחר כך נתמקד בפגיעות הפרוצדוראליות שבהם כנראה טמון פוטנציאל הפגיעה המשמעותי ביותר.
--------------------------------------------------------------------
1. סעיף 197 לחוק התכנון והבניה: (א) נפגעו על ידי תכנית, שלא בדרך הפקעה, מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או גובלים עמו, מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי לפיצויים מהוועדה המקומית, בכפוף לאמור בסעיף 200. (ב) התביעה לפיצויים תוגש למשרד הועדה המקומית תוך שלוש שנים מיום תחילת תקפה של התכנית; שר הפנים רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אף אם כבר עברה התקופה.
2. בימים אלה מתבצעת עבודה במשרד המשפטים להכנת הצעה לשינוי חקיקה שדנה בין השאר בשינויים בסעיף 197.
3. סעיף 200 לחוק התכנון והבניה מטיל סייגים שונים על הפיצוי לפי סעיף 197 לחוק. סעיף 200 לחוק התכנון והבניה קובע שלא יראו קרקע אם נפגעה על ידי הוראה שבתכנית הנמנית עם אחת ההוראות המפורטות בסעיף ובלבד שהפגיעה אינה עוברת את תחום הסביר בנסיבות העניין ואין זה מן הצדק לשלם לנפגע פיצויים.
4. לפי סעיף 197(ב) לחוק התכנון והבניה תקופת התיישנות היא של שלוש שנים. בעבר הייתה תקופת התיישנות של שנה. בתיקון 43 לחוק התכנון והבניה, שנכנס לתוקף ב-1.1.96 הוארכה התקופה לשלוש שנים. ס"ח 1544, התשנ"ה, עמ' 477.

תוכן עניינים:
1. פרק 1- מבוא
1.1 - שאלת המחקר
1.2 - המוטיבציה לעבודה
1.3 - התכנית ל"צעד אחד מעבר"
1.4 - דרך המחקר
2. פרק 2- סעיף 197-פגיעות מהותיות ישירות
2.1 - למהותה של הפגיעה במקרקעין
2.2 - הפיצוי הדו-שלבי
2.3 - הגדרת תכנית לפי סעיף 197
2.4 - פגיעות שלא מכוסות על ידי סעיף 197
3. פרק 3- פגיעות עקיפות
3.1 - למהותה של הפגיעה העקיפה
3.2 - מקרקעין גובלים לאור פס"ד וארון
3.3 - הפרשנות ל-"גובלים" ו-"תחום התכנית"
3.4 - סוגי פגיעות עקיפות
4. פרק 4- סעיף 200- סייגים לתשלום פיצויים (לפי סעיף 197)
4.1 - הרציונל והעקרונות בסעיף 200
4.2 - המקרים להחלת סעיף 200
4.3 - מבחן הסבירות בסעיף 200
4.4 - מבחן הצדק בסעיף 200
5. פרק 5- סוגיית ההתיישנות-פוטנציאל הפגיעה בזכויות קניין
5.1 - תקופת ההתיישנות-מבוא
5.2 - השפעת תקופת התיישנות על הפיצוי הדו שלבי
5.3 - השפעת התיישנות בתכניות (פוגעות, משביחות, איחוד וחלוקה, הבאות זו אחרי זו)
5.4 - ביקורת על תקופת ההתיישנות והליך הפיצוי הדו-שלבי
5.5 - הנושא העיקרי להרחבת היקף התביעה-סוגיית ההתיישנות
6. פרק 6- השוואה של סוגיית ההתיישנות במקרים שונים
6.1 - חוק ההתיישנות
6.2 - חוק המקרקעין
6.3 - התיישנות בהפקעה- פקודת הקרקעות
6.4 - התיישנות תשלומי איזון באיחוד וחלוקה
6.5 - התיישנות בנזיקין
6.6 - התיישנות בלקיחה שלטונית במשפט משווה
6.7 - השוואת סוגיית ההתיישנות בתביעות השונות למול סעיף 197
7. פרק 7-הרציונלים וחלופות לסוגיית ההתיישנות
7.1 - הרציונאליים להתיישנות
7.2 - האם יש הצדקה לקיפוח התביעה לפיצוי לפי סעיף 197
7.3 - כיווני פעולה מוצעים להרחבת סוגיית ההתיישנות
7.4 - מהו הפתרון המוצע
8. פרק 8-סיכום
9. רשימת מקורות

קטע מהעבודה:

העיקרון הכללי המצדד בפיצוי עקב פגיעות הנגרמות מפעולות תכנוניות של הרשויות, נובע בעיקר משיקולי הגינות ומשאיפה להעניק יחס שווה לשווים, אולם ניתן גם לעגנו בשיקולי יעילות, זאת מאחר וקיימת דעה שפיצוי הוא דרך טובה להבטיח מקסום של היעילות לטווח ארוך. הפגיעה הנגרמת עקב תכנית היא בדרך כלל תוצאת לוואי של פעולה תכנונית המתבצעת על ידי רשות, שתכליתה לעצב מחדש את שימושי הקרקע הדרושים לחברה, והנזק הנגרם לפרטים מסוימים אינו חלק מאותה מטרה של הרשות(8). הפיצוי נועד לרפא את אותה פגיעה בלתי מכוונת, להבטיח יותר שוויון בין בעלי הקרקעות ולמנוע ניצול לרעה של כוחות הרשות, באופן שלא יפגעו בכוונה בקבוצות מיעוט.
---------------------------------------------------------------------
8. דפנה לוינסון-זמיר פגיעה במקרקעין על ידי רשויות התכנון (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, האוניברסיטה העברית ירושלים, תשנ"ה-1994) עמ' 107-106, 140-116. להלן לוינסון-זמיר. ראה גם חנוך דגן, "שיקולים חלוקתיים בדיני נטילה שלטונית של מקרקעין" עיוני משפט כ"ה 491 (תשנ"ח-1998).

תגים:

סעיף · 197 · חוק · התכנון · והבניה · סעיף · 200 · פיצוי · שלבי · ירידת · ערך · תחום · הסביר · חקיקה · ומשפט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דיני תכנון ובניה - סעיף 197 - הרחבת זכות התביעה", סמינריון אודות "דיני תכנון ובניה - סעיף 197 - הרחבת זכות התביעה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.