היישום אינו מחובר לאינטרנט

זכויות מן היושר במצבי חדלות פרעון

עבודה מס' 064894

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: גלגולה של הלכת אהרונוב, ויחסם של בתי המשפט והמלומדים "לזכות שביושר" אשר חזרה למשפט הישראלי.

16,201 מילים ,80 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

בהחלטה שניתנה ב- 2003\9\11, פסק ביהמ"ש המחוזי בת"א, מפי הש' אלשייך, כי בתחרות בין קונה בעל זכות שביושר ראשונה בזמן, קרי, מי שמוכר התחייב להקנות לו נכס מקרקעין, אל מול נאמן של נכסי המוכר, אשר הוכרז כפושט רגל, ידו של הראשון על העליונה(1).
בהחלטה קצרה ותמציתית, אזכרה הש' אלשייך את ע"א 189/95 בנק אוצר החייל בע"מ נ' אהרונוב(2), ואת ע"א 3911/01 כספי נ' נס(3), והדגישה כי על אף שהלכת אהרונוב נפסקה בהקשר של עסקאות נוגדות, אין היא מצמצמת עצמה אך למצב בו נמכרו זכויות באותו נכס מקרקעין לשני קונים בזה לאחר זה, אלא היא חלה על כל מצב של תחרות על הנכס בין קונה לבין נושה אחר של המוכר, באופן שאם קונה שני, שעשה עסקה עם המוכר באשר לאותו נכס, אין בכוחו לתפוס את הנכס, פשיטא שנושה מנשייה שאין לה כל קשר לנכס, לא יוכל לתפוס את הנכס.
ואכן, קביעה זו עולה בקנה אחד עם קביעתו של ביהמ"ש העליון בעניין אהרונוב אשר גרס כי עם עשיית הסכם מכר מקרקעין, מועברת לידי הקונה זכות "מעין קניינית" בנכס המסוים, שהיא "זכות שביושר נוסח ישראל"(4).
משמעות הדבר היא כי נושה אחר של היחיד בפשיטת רגל או נושה של חברה בפירוק, לא יוכל עוד להיפרע מן הנכס את החוב שהחברה חבה לו. הסכם המכר קיצץ במסת הנכסים של החייב, ממנה יכולים שאר הנושים להיפרע, והגדיל את חלקם היחסי של "בעל הזכות שביושר" בנכסי החייב.
ברור איפוא, כי הזכות שקמה לקונה לפי הסכם המכר ומכוחו, חזקה יותר ושווייה רב יותר, מן הזכות שעמדה לו נגד החייב לפני עשיית הסכם המכר. על ידי הסכם המכר עבר הקונה ממעמד של נושה בלתי-מובטח למעמד של בעל זכות לקבל בעלות במקרקעי החייב.
מן האמור לעיל, עולה, כי הזכות שביושר של הקונה, גוברת על זכות הנאמן\המפרק בנכס, כשם שגוברת היא על זכותו של נושה. אם נבקש לדייק, יוצא כי הזכות שביושר מפקיעה את זכותו של הנאמן\המפרק בנכס.
לכאורה, אין להסס להחיל את הלכת אהרונוב במצבי חדלות פירעון. משהוכרה עדיפות הרוכש ככלל קנייני, מה לי תחרות סתם ומה לי תחרות בפשיטת רגל או בפירוק? הרי מטבע הזכות הקניינית עומדת היא כלפי כולי עלמא גם במצבי חדלות פירעון.
האם באמת כאלה הם פני הדברים? האם קיימים שיקולים שונים אותם יש להביא בחשבון בבואנו לקבוע האם נכס המקרקעין נשוא הסכסוך, אכן יוצא ממסת הנכסים העומדים לרשות הנושים? מהם סדרי הנשייה, אשר יחולו במצבי חדלות פירעון לאור הלכת אהרונוב?
בתפר שבין המשפט האזרחי למשפט המסחרי, במסגרת החולשת על דיני הקניין הקלאסיים מחד, ודיני פשיטת הרגל ופירוק החברות מאידך, עומדת הלכת אהרונוב אשר ניכר כי השפעתה על תחומי משפט אלו רק תלך ותגבר במרוצת השנים.
במאמרי זה, אנסה להתחקות אחר גלגולה של הלכה זו, ויחסם של בתי המשפט והמלומדים "לזכות שביושר" אשר חזרה למשפט הישראלי.
באופן ספציפי, בא חיבור זה להצביע על מגמות שונות בפיתוחה של הלכה החל מהרציונאלים לתחולתה או אי תחולתה של הלכת אהרונוב במצבים רגישים של חדלות פירעון, וכלה בהסדרי נשייה שונים כאשר ישנו נושה מובטח, אשר למצער, איננו נרשם באף מרשם המתנהל עפ"י חוק.

תוכן עניינים:
פתח דבר...
1.א. דיני היושר במשפט הישראלי טרם חקיקת חוק המקרקעין
1.ב. חקיקת חוק המקרקעין והביטול הפורמלי של הזכויות שביושר במקרקעין.
1.ג. הלכת בוקר- אבן הפינה לביטול הזכויות שביושר.
1.ד. הבעייתיות שנוצרה בעקבות הלכת בוקר- חוסר קוהרנטיות בולט במשפט הישראלי
1.ה. הלכת בנק אוצר החייל נ' אהרונוב והשלכותיה
1.ו. טבלה- עקרונות שנתקבלו לפי הלכת אהרונוב
2. היקף תחולת הזכות שביושר במצבים של חדלות פירעון- הצגת הבעיה
3. האינטרסים המתחרים
3.1. הלכות דיני פשיטת הרגל:
3.1.א. "השתחררות מנכס מכביד"
3.1.ב. "העדפת מרמה"
3.2. נאמנות קונסטרוקטיבית
3.3. הגישה הכלכלית להסדרי רישום שיעבודים בחברות
3.3.א. כללי
3.3.ב. קונקרטיזציה- "רוכש שביושר" אל מול בעלי שעבודים שונים והשיקול בדבר "צרכי המסחר"
3.4. יצירת תמריץ לרישום הערת אזהרה
3.5. מדידת ההסתמכות והצדקת.
3.6. הבטחת רוכשי דירות כראי להתנהלות איטית של מערכת רישום המקרקעין
4.הסדר הנושים וחלוקת הנכסים
4.א. כללי-
4.ב. "קניין שביושר"?!
5. הצעת חוק דיני ממונות
6. דין משווה- "הזכות מן היושר"- טיבה והיקפה.
6.1. הדין האנגלי- נאמנות קונסטרוקטיבית מוסדית- כללי
6.1.א. כוחה של הזכות האקוויטבילית במצבי חדלות פירעון- הדין האנגלי
6.2. הדין האמריקאי-נאמנות קונסטרוקטיבית תרופתית- כללי
6.2.א. כוחה של הזכות במצבי חדלות פירעון- הדין האמריקאי
סוף דבר...
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

עינינו הרואות, כי לאור הלכת אהרונוב, מסווג קניינו של רוכש, כ"קניין שביושר". אמנם, מעמדו אינו מעמד השווה לבעלים כדין, אך לעומת הנושים הרגילים הינו עדיף, שכן קיימת לטובתו זכות חפצא אקוויטבילית או אליבא דש' חשין, יהיה הוא לכל היותר בעל שעבוד על הנכס נשוא התחרות.
מכאן או מכאן, נוצרת תחרות בין הנושים השונים לבין הנושה מכוח הדין. דין זה הוא הלכת אהרונוב. בפרקים הבאים אנתח את השאלה הכללית בדבר ההצדקות להוצאתו של "הקניין שביושר" ממאסת הנכסים העומדים לחלוקה. באופן ספציפי, אנסה להתוות רציונלים שונים להחלתה אם לאו, של הלכה זו כחלק מדיני חדלות הפירעון.

תגים:

היושר · זכויות · פירוק · קניין

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "זכויות מן היושר במצבי חדלות פרעון", סמינריון אודות "זכויות מן היושר במצבי חדלות פרעון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.