היישום אינו מחובר לאינטרנט

תקשורת והשפעות סמויות

עבודה מס' 064266

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הזכות לחופש הביטוי מול הבעייתיות שבבעלות הצולבת על אמצעי המדיה.

17,566 מילים ,44 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

העיתונים בישראל, וחלק גדול מהמדיה התקשורתית נשלטים על ידי קבוצה מצומצמת של משפחות, שצברו הון ורכשו לעצמם עמדות השפעה. מצד אחד הציבור נפגע כי חופש הביטוי נפגע- לא ניתן ביטוי לכל הדעות, ולמעשה דעתם של בעלי העיתונים היא הקובעת. מנגד טוענים בעלי העיתונים לזכותם, המעוגנת בזכויות הקניין, לזכותם לבטא את עמדותיהם בלי ביקורת וצנזורה.
ההגנה המוענקת לחופש העיתונות נמצאת בעימות עם זכויות אחרות, צרכניות במהותן במתמצות חוק ההגבלים העיסקיים המונע פגיעה בציבור מצד גופים מונופוליסטים או בעלי השפעה החורגת מגבול הסביר.
העימות המרכזי בדיון שלנו הוא בין חופש הביטוי/עיתונות לחופש הקניין. הגנה על האחרון מכרסמת בראשון ולהיפך. העימות מחריף והולך כשמעמידים שתי זכויות אלו, במטרה לבדוק מי גוברת על מי. והנה אנו רואים כי שתיהן בעלות אותו מעמד (קו אופקי). שתיהן שואבות כוחן מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. נדגיש כי קיים שוני בין התחולה של זכות בדין לבין ההגנה שהדין מעניק לאותה זכות. עצם עיגונה של זכות בחוק לא משווה לה הגנה ברמה המקסימלית. דהיינו, ישנו פער בין הקף התחולה של החוק לבין הקף ההגנה שהדין מעניק. משפטים אחרונים אלו מציבים בבהירות את מרכז הדיון בעבודה ואת הניסיון האינסופי לפתור את הדילמה הנצחית.

מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את הזכות לחופש הביטוי ומנגד את הבעייתיות שבבעלות הצולבת על אמצעי המדיה ולראות כיצד ניתן למצוא את "שביל הזהב" בין שני אלו, קרי מה רצוי מבחינה נורמטיבית ומבחינת הציבור כולו.

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
2. הקדמה
3. השפעות תקשורתיות - כללי
4. היבטים בהשפעתה של התקשורת
4.1 שינוי סדרי עדיפויות :
4.2 השפעות חינוכיות :
4.3 בטחון
4.4 אופני הגשת המידע
5. דוגמאות
5.1 עמדת המיעוט בפרשיית בראון
5.2 פרשיית רונית פנסו
5.3 עתון "המודיע"
5.4 הוראות מיוחדות בצה"ל בעניין מגדלי זקן
5.5 פרשת פרופ' מיכאל הרסגור
6. דיון
7. הצגת פתרונות
8. סיכום העבודה
9. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הראשון אשר עמד על האלמנטים השליליים שמקורם בחברה המתורבתת היה, כפי הנראה, ז'אן ז'ק רוסו. ביצירותיו הרבות טען כי "יצר לב האדם טוב מנעוריו" (בניגוד מוחלט למשפט היהודי המפורסם) רק האדם, לדעתו, הוא אשר הרס בחכמתו את העולם שנמסר בידיו.
הידע האנושי שהיה מצוי בדורו של רוסו, איננו יכול כמובן להידמות בשום מובן לזה הנמצא בדורנו.
מים רבים זרמו מאז. הטכונולגיות ששלטו במאה ה- 18, אינן אלו השולטות בימינו. מחלק העיתונים שהציע את מרכולתו בקרנות הרחוב אינו דומה בדבר למדיה האלקטרונית על סוגיה השונים.

מקורות:

הורביץ אילן, "תוקפה המעשי של האתיקה העיתונאית", "דברים אחדים", 2 סתיו ,1997 עמ' 140-134 הוצאת מכון ון ליר.
הרשקוביץ אביב, פרקים נבחרים בתקשורת המונים, ירושלים: הוצאת אור עם תש"ס
וולבק מישל, הרחבת תחום המאבק, תל-אביב: בבל תשס"ב 2001
חופש העתונות בין מיתוס למציאות אוניברסיטת ת"א, תשנ"ו - 1996, (ללא מחבר)
טיקוצ'ינסקי יונתן," מה עסקך", העין השביעית, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, גליון מס' 5, ספטמבר 1996.
יהודה גוטהלץ דעת הקהל והעתונות, תל-אביב: עם הספר, תשכ"ט.
יוסי הראל, דפנה קני וגיורא רהב "נוער בישראל: רווחה חברתית, בריאות והתנהגויות סיכון במבט בינלאומי" מכון ברוקדייל, ירושלים.
יורן נועם, ערוץ 2 : הממלכתיות החדשה, תל-אביב: רסלינג תשס"א 2001
כשר אסא, "גבולות הסובייקטיביות העיתונאית", ספר השנה של העיתונאים תשמ"א - 1981,
ניל פוסטמן, "תחת מפל המידע", "הארץ" 13.6.97 עמ' ב-7
סגל זאב , "הזכות לפרטיות מול הזכות לדעת", עיוני משפט, כרך ט', חוברת 1, ינואר 1983,
סגל זאב , חופש העיתונות בין מיתוס למציאות, אוניברסיטת ת"א: פפירוס, 1996.
פייר בורדיה, על הטלוויזיה, תל-אביב: הוצאת בבל תשנ"ט 1999.
פלג, ישראל, אובייקטיביות בחדשות הטלוויזיה עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית, 1981.
פרום אריך, החברה השפויה, תלאביב: א. רובינשטיין, תשל"ה
פרקיס ויקטור, האדם הטכנולוגי, ספריית אופקים עם עובד, 1971,
צוקרמן משה, "אסכולת פרנקפורט ומושג חרושת התרבות בפרספקטיבה הסטורית" זמנים 44,.1993
קוטלר יאיר, כוח להשחית, ת"א:שור 1985.
קרמניצר מרדכי, "חופש הביטוי", בתוך זכויות האדם בישראל- קובץ מאמרים לזכרו של ד"ר חמן שלח
ר' אברהם ישעייהו קרליץ, חזון איש", קובץ אגרות, (ג) בני ברק ללא שם הוצאה
רונן משה, אתיקה עיתונאית תל-אביב: ידיעות אחרונות ספרי חמד, 1998
תדהר, חוה. "ילדים צעירים כצרכני טלוויזיה בעידן הטלוויזיוני החדש בישראל: נקודת ראות חינוכית מחקרית" נושאים בחינוך: תקשורת וחינוך נובמבר 1992.
;Lzarsfeld, P. Merton, Mass Communication, Popular Taste, and Organized Social Action, in L Bryson )ed( The, Communication, of Ideas, Harper, New- York. 1948
Bagdikian, Ben, The Media Monoply, Boston, Beacon Press. 1982
Benedict, R. Continuites and Discontinuities in Cultural Conditioning. In: R.E. Muss, ed., Adolescent behavior and Society: A book of readings, 3rd ed. New York: Rendom House, 1980
Benedict, R. Patterns of Culture. New York: New American Library,.1950
Hall, Stuart, "Culture. the media and the 'Ideological Effect'", in Mass Communication and Society. ed. Curran et. al., 1977
James Gleick, Faster : The Acceleration of Just About Everything, Pantheon Books, 2001
Laswell, Harold D. "The Structure and Function of Communication in Society", in Mass Communications, edited by Wilbur Schramm Urbana, University of Illinois Press, 1960
Lippmann, Walter, Public Opinion, New York, Free Press, 1960 )original edition 1922(
Marcuse, Herbert, The One Dimensional Man, London, Routledge Kegan Paul, 1964
McCombs, M.E., and Shaw, D.L., "The Agenda Setting Function of Mass Media", Public Opinion Quarterly, 36, 1972
Miliband, Ralph, The State in Capitalist Society, ch. VIII, London, Weidenfeld and Nicholson, 1969.
Noelle-Neumann, E., "The Spiral of Silenc" Journal of Communication, Spring 1974
Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Dialectic Of.2 Enlightment, trans. John Cumming )New York: Herder and.Herder, 1944(
Wilbur Schramm and William Porter, Men, Women, Messages and Media, 2nd) edition, New York, Harper and Row, 1982 Chapters 11 + 12
Wilke, Juergen, Nachrichten-auswahl und Medienrealitaet in vier jarhunderten, Berlin. de Gruyter, 1984
Williams, Raymond, Television, Technology and Cultural Form ,London, Chatto and Windus, 1966.
קרמניצר מרדכי, "חופש הביטוי", עמוד 48.
ר' אברהם ישעייהו קרליץ, "חזון איש", עמוד קפ"ט .
בבלי, סנהדרין, קח ע"א
בראשית, י"ח, כ - ל"ג
רמב"ם, דעות, ו', א' .
רמב"ם, עבודת כוכבים, ב', ג' .
מסכת חגיגה, פרק ב' משנה א' .
בבלי, חגיגה, י"ג ע"א
האנציקלופדיה העברית (בעריכת פרופ' ב. נתנייהו) כרך י"ד עמ' 883 .
חוק הבזק (תיקון מס' 25), התשס"א - 2001, ס"ח התשס"א, עמ' 530
ראה דו"ח מבקר המדינה דו"ח שנתי 38 עמ' 779 .
עמדות אלו רוכזו בספרו של איילון יצחק, תקשורת ההמונים המשודרת והחברה, עמודים 54-72
. Neuro Communication Research Laboratories
Consumer Bahavior Center
הוצאות הספרים "רסלינג" ו"בבל" בארץ מתמקדות בין השאר בהשמעת קולות שונים בחקר תרבות ההמונים ונגזרותיה .
בראשית, ח, כא .
אדורנו ת. והוקהיימר מ. "אסכולת פרנקפורט, מבחר" פרקים 2-3.
ראה גם :
Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Dialectic Of .2 Enlightment, p 18
ראה גם : צוקרמן משה, "אסכולת פרנקפורט ומושג חרושת התרבות בפרספקטיבה הסטורית" עמוד 6
"The Medium is the Massage"
(ראה בין השאר מודלים שהציבו החוקרים שרם ופורטר :
Wilbur Schramm and William Porter, Men, Women, Messages and Media, Chapters 11 + 12
לצורך עבודה זו ליקטתי בין השאר מהתאוריות השונות הרווחות - "תאוריית המזרק", "הזרימה הדו שלבית", "הדטרמניזם הטכנולוגי" ועוד, להרצאה מסודרת וכרונולוגית של התאוריות ראה למשל :
דינה גורן, תקשורת ומציאות, מושגי יסוד בתקשורת המונים, הוצאת כתר ירושלים, 1993
אביבה הרשקוביץ, פרקים נבחרים בתקשורת המונים,, עמ' 210 .
. ;Lzarsfeld, P. Merton, Mass Communication, Popular Taste, and Organized Social Action, p 38
Bagdikian, Ben, The Media Monoply, p 89
. Marcuse, Herbert, The One Dimensional Man, p 78
Miliband, Ralph, The State in Capitalist Society, pp 36-54
Hall, Stuart, "Culture. the media and the 'Ideological Effect'", p 67
Williams, Raymond, Television, Technology and Cultural Form ,London, Chatto and Windus, 1966.
Noelle-Neumann, E., "The Spiral of Silenc" Journal of Communication, Spring 1974
McCombs, M.E., and Shaw, D.L., "The Agenda Setting Function of Mass Media", Public Opinion Quarterly, 36, 1972
ראה ניתוחו של פרופ' דב לנדאו, "בשדה חמד", תשנ"ז, גליון מס' 2 ; וכן :
Benedict, R. Patterns of Culture P 56
Benedict, R. Continuites and Discontinuities in Cultural Conditioning. pp 34-37
וולבק מישל, הרחבת תחום המאבק, עמוד 36
. דברים שנאמרו בהרצאה באוקטובר 1990 פורסם בסטטוס גליון 125 נובמבר 2001 . עמ' 26
. ראה גם את ספרו של ג'יימס גליק (מחבר הספר "כאוס") שטיפל בבעיה זו מזוית מעט שונה - "עריצות הזמן" .
James Gleick, Faster : The Acceleration of Just About Everything, PP 18-36
פייר בורדיה, על הטלוויזיה, הוצאת בבל תשנ"ט 1999 . ראה גם פרק "על העתונות" עמ' ,75 שם .
יצא זה עתה בעברית - גי דבור, חברת הראווה, עמוד 56
ארוול ג'ורג', 1984, עמוד 67
אלדאוס הקסלי, עולם חדש מופלא, עמוד 5
ויקטור פ. פרקיס, האדם הטכנולוגי, ספריית אופקים עם עובד, 1971, עמ' 34 .
Lippmann, Walter, Public Opinion, pp 3-6
Wilke, Juergen, Nachrichten-auswahl und Medienrealitaet in vier jarhunderten, Berlin. de Gruyter, 1984
Laswell, Harold D. "The Structure and Function of Communication in Society", in Mass Communications, edited by Wilbur Schramm Urbana, University of Illinois Press, 1960
דניאל דור, עתונות תחת השפעה, הוצאת בבל תשס"א (2001) .
נועם יורן, ערוץ 2 : הממלכתיות החדשה, עמודים 45-54
פלג, ישראל, אובייקטיביות בחדשות הטלוויזיה עמוד 45
במשך חייו יבלה אדם 9 שנים מול מסך הטלוויזיה . מחקר מקיף על "התמכרות טלוויזיונית בו הופיע הנתון הנ"ל לצד נתונים מטלפים נוספים פורסם בגליון פברואר של ה"סיינטיפיק אמריקן" .
ניל פוסטמן, "תחת מפל המידע", "הארץ" 13.6.97 עמ' ב-7
הדברים לוקטו מספריו שפורסמו בישראל : ניל פוסטמן, אבדן הילדות, ספרית הפועלים, תשמ"ו, ת"א . קץ החינוך, ספרית הפועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר, תשנ"ח, 1998 ת"א . בידור עד מוות, ספרית הפועלים, תש"ס - 2000
ראה למשל :
Media Violence," AAP Committee on Communications, pp45-47
"Suggestions for Parents: Children Can Unlearn Violence," in the Center for Media and Values )now the Center for Media Literacy( Media and Values, No. ,62 ,1993 "Media and Violence: Part One: Making the Connections."
ראה: ttp://www.ridgenet.org/szaflik/tvrating.htm
American Academy of Pediatrics - AAP
תדהר, חוה. .1992 "ילדים צעירים כצרכני טלוויזיה בעידן הטלוויזיוני החדש בישראל: נקודת ראות חינוכית מחקרית" עמודים 26-39 .
המלצותיה פורסמו ב 13 באוגוסט 1999 .
סעיף כ"ד (1) לדו"ח .
כ"ד 2 (1) , כ"ד 3 .
סעיף כ"ד (3) 1 לדו"ח
יוסי הראל, דפנה קני וגיורא רהב (1998() "נוער בישראל: רווחה חברתית, בריאות והתנהגויות סיכון במבט בינלאומי" מכון ברוקדייל, ירושלים. מקור : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל רבעון 116 .
ראה גם : ראלי סער, "הארץ" , 20 למרץ 2001 .
לעמדה מקיפה ראה : זאב סגל, חופש העיתונות בין מיתוס למציאות, הוצאת פפירוס אוניברסיטת ת"א, 1996 עמ' 59 .
ישעיהו ליבוביץ, מתוך ראיון שערכה עמו העיתונאית עינת פישביין במקומון "תל אביב" - 21.4.95 . לדעה אחרת ראה: ניק הורנבי, קדחת המגרש הוצאת עגור, תל אביב, 1994 .
פרופ' אסא כשר, "גבולות הסובייקטיביות העיתונאית", ספר השנה של העיתונאים תשמ"א -1981, עמ' 82 .
שחר אילן, עתון האינטרנט "אפעס", גליון מס' 32, 17.6.01
על ה"קשר" בין כותרות לתוכן נכתב רבות ולמשל :
גדיש, טדי (אין שנה), "תחבולות מכר בכותרות", בתוך : סודות הפרסומת, רב מכר, רמת גן. ניר, רפאל (תשמ"ב), "כותרות העיתון כיחידות-שיח", בתוך: עיונים בחקר-השיח, בעריכת ש' בלום-קולקה, י' טובין, ר' ניר, האוניברסיטה העברית, אקדמון, ירושלים, עמ' 75-116 .
פרילוק, ניצה; שמעון, וגה ()1989 "הכותרת טיפוסי כותרות ומאפייניהם" בתוך : לשון,הבעה, הבנה, מעלות, ירושלים, עמ' 58-65 .
רגב, זינה (תשמ"ה), "אזכורים תרבותיים והרמזים בכותרות של כתבות העיתון", בתוך: סמנטיקה בחיי יום יום, מעלות, ירושלים, עמ' 152 - 154 .
טל, לאה; קרח-שגב, דליה; אלון, עמנואל (1991) "הקשר בין הכותרות לבין הפסקאות בכתבה" "כותרת ו'נימת קול' הכותב במאמר המבטא עמדה אישית" בתוך : שיעורים ושערים, רכס, אבן יהודה, עמ' 162, 150-151 .
הפ' 1635/00 (תל אביב) הוצאת עיתון הארץ נ' משרד המשפטים השופט ניסים שעיה (לא פורסם)
החל מבג"צ 73/53 חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים, פ"ד ז' 871 .
ראה למשל : אהרן ברק, "המסורת של חופש הביטוי בישראל ובעיותיה", עמוד 223 .
שם, שם.
חוק רשות השידור תשכ"ה - 1965 ס"ח מס' 451 מיום י"ג אדר ב' תשכ"ה 17.3.1965 ע' 106 .
פרופ' יצחק זמיר, עתונות טובה, תמליל הרצאה בערב עיון לכבודו של פרופ' אליהוא כץ ביום 3 באפריל 1989, פורסם ע"י התוכנית ללימודי עיתונאות באוניברסיטת ת"א בשיתוף עם מועצת העתונות בישראל .
הדו"ח פורסם ב6 לנובמבר 1997 .
משה רונן, אתיקה עיתונאית הוצאת ידיעות אחרונות ספרי חמד, 1998, חלק א', עמ' 37 .
ראה גם : אביבה הרשקוביץ, פרקים נבחרים בתקשורת המונים, , עמ' 129 .
ראה הערה מס' 57 .
אושר במליאת מועצת העתונות ביום 16.5.1996
פרופ' זאב סגל, הזכות לפרטיות מול הזכות לדעת, עיוני משפט, כרך ט', חוברת 1, ינואר 1983, 175, 193 . וכן : חופש העתונות בין מיתוס למציאות, פפירוס, בית ההוצאה - אוניברסיטת ת"א, תשנ"ו - 1996, 119 .
"מאחורי הכותרות", רב שיח בין עורכי חדשות ראשיים, ספר השנה של העיתונאים, תשמ"ב 23, 26, 27
יאיר קוטלר, כוח להשחית, הוצאת שור, ת"א, 1985 .
ראה הערה מס' 66 .
ראה הערה מס' 66 .
ראה הערה מס' 66 .
בג"צ 399/85 כהנא נ' הוועד המנהל של רשות השידור פ"ד מ"א (3) 255 .
. תיק 40/94 בבית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בישראל, שפטל נ' "ידיעות אחרונות", לקט החלטות ופס"ד של ביה"ד לאתיקה ספטמבר 1996, 12 , 13 .
תיק 82/90 בבית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בישראל, יהושוע בן ציון נגד מעריב
מיום 18 לספטמבר 1981 .
פרופ' אסא כשר, גבולות הסובייקטיביות העיתונאית, ספר השנה של העיתונאים תשמ"א - 1981, ,82 83
יונתן טיקוצ'ינסקי, מה עסקך, "העין השביעית", הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, גליון מס' 5, ספטמבר - אוקטובר 1996, 4, 9,
ראה הערה מס' 66 .
לדיון נרחב ראה : אביבה הרשקוביץ, פרקים נבחרים בתקשורת המונים, עמ' 122
ראה הערה 59 .
כך למשל הארץ, מאמר מערכת, 1996 הארץ, "במה בלי כפייה"., 20.5.96 עמ' ב,1
. ראה הערה מס' 63 .
אבנור ח, 1996 ,."שילוב של סוציאליזם וצנזורה", הארץ ,24.6.96 .4 עמ' ב.,
אילן הורביץ, "תוקפה המעשי של האתיקה העיתונאית", "דברים אחדים", 2 סתיו ,1997 עמ' 140-134
למשל : ת"א (י-ם) 172/89 פלוני נ' הכתב אלמוני ואח' פ"מ תשנ"ד (397) ,2 עמ' 415 .
"מפנה", 11 לינואר 1996 עמ' 27-30 .
"היוכלו תרבות אותנטית להתקיים בעידן של אמצעי התקשורת החדשים ?", עמוד 68
יהודה גוטהלץ דעת הקהל והעיתונות עמוד 34
אריך פרום, החברה השפויה, ה עמוד 4

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תקשורת והשפעות סמויות", סמינריון אודות "תקשורת והשפעות סמויות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.