היישום אינו מחובר לאינטרנט

כיצד נתפסות שיטות הוראה חלופיות בבי"ס תיכון

עבודה מס' 063692

מחיר: 665.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הנושא באמצעות סקירת ספרות וראיונות של מורים ותלמידים.

18,127 מילים ,32 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בתהליכים אשר עוברים כיום על מערכת החינוך בארץ ובעולם - המעבר משיטת ההוראה הפרונטלית לשיטות אלטרנטיביות. קיימות שיטות אלטרנטיביות רבות שמטרתן לשפר את התהליכים החינוכיים בבתי הספר, אך אלה הם תהליכים ארוכים וקשים, במיוחד בארץ, בה מצב החינוך הוא בכי רע ואף הולך ומתדרדר. עבודה זו מתמקדת בשיטת הוראה אלטרנטיבית אשר פותחה על ידי מורה לתקשורת והיא מיושמת על ידו בלבד בבית הספר בו הוא מלמד. השאלה המרכזית כאן היא כיצד נתפס בעיני מורים ובעיני תלמידים שינוי הזה והמעבר מהשיטה הפרונטלית לשיטה חלופית. ניסינו להביא תמונת מצב עדכנית של התפיסות הקיימות כיום של תלמידים ושל מורים את השינוי הזה. העבודה מציגה את התיאוריות השונות והעיקריות העוסקות בשיטות הוראה חלופיות ובמקביל את העוסקות בשיטה הקונבנציונלית. בנוסף, ניסינו להביא את המצב של מערכת החינוך בישראל כיום, תוך התייחסות לדו"ח ועדת דברת העוסק בנושא. לאחר מכן ניתן למצוא את ניתוח הנתונים בו ניסינו לתת תשובה לשאלות המחקר.

מבנה העבודה
פרק המבוא מסביר בקצרה את המחקר, מטרותיו ושאלות המחקר בהן התמקדנו;
פרק סקירת הספרות יציג תיאוריות ומחקרים בתחום המחקר ובתחום החינוך בארץ; בפרק ניתוח הנתונים והממצאים נתחנו את הממצאים אשר אספנו במהלך המחקר, אשר כוללים ראיונות ותצפיות. יש לציין כי התצפיות לא תרמו לנו באופו מיוחד לניתוח זה, אלא בכך שהן הביאו אותנו להתרשמות עמוקה לגבי נושא המחקר. פרק הסיכום והמסקנות יציג את מסקנותינו מהמחקר כולו.

התמקדנו בשיטת ההוראה הספציפית של מורה לתקשורת ממרכז הארץ, אשר בבית ספרו ערכנו תצפיות וראיונות, מכיוון שאת ההתנסות המעשית בהוראה ערכנו בבית ספרו וכך הייתה לנו גישה נוחה לממצאים.
בנוסף, יש לציין כי שיטתו של אותו מורה היא שיטה ייחודית אשר לטענתו מתקיימת רק בבית ספרו, במגמת התקשורת ורצינו לבחון את השיטה, התגובות לשיטה וכך לראות האם יש לשיטות אלטרנטיביות עתיד במערכת החינוך במדינת ישראל.

שאלות המחקר
כיצד נתפסת שיטת הוראה "חלופית" על-ידי מורים ותלמידים בבית- הספר התיכון?
1. כיצד תופס התלמיד את המורה בעל שיטת ההוראה החלופית?
2. כיצד תופסים המורים העמיתים את שיטת ההוראה החלופית ואת ה"מורה החדש"?

מקורות
במהלך המחקר השתמשנו במספר מקורות שמתחלקים לשני תחומים עיקריים. האחד, מקורות ביבליוגרפיים המובאים בפרק סקירת הספרות כבסיס אקדמי לעבודה וכיסוד אקדמי לניתוח הנתונים. השני הוא עבודת השטח הכוללת ראיונות ותצפיות בבית- ספר תיכון במרכז הארץ, כאשר מקרה הבוחן שלנו הוא שיטת הוראה ייחודית שפותחה על-ידי מורה מאותו בית- ספר.
שיטת המחקר
מחקר איכותי. שימוש במדגם של ראיונות ותצפיות וסקירת ספרות בתחום.

מטרות
* הכרות עם ההשלכות של שיטות הוראה אלטרנטיביות.
* הבנת השינוי שעובר על תלמידים עם חשיפתם לשיטות הוראה אלטרנטיביות.
* הבנת יחסם של מורים שונים לשיטות הוראה אלטרנטיביות ול"מורה ה"חדש" המשתמש בשיטות אלה.

טיעון מרכזי
המעבר לשיטות הוראה אלטרנטיביות הוא מעבר חשוב אך עם זאת מהווה שינוי מהותי עבור תלמידים ומורים כאחד, לכן יש לבצע את המעבר באופן הדרגתי ובהתאם לתחום הדעת, המורה ואופי אוכלוסיית התלמידים.

כלי המחקר
ראיונות, תצפיות, ניתוח תוכן, מודלים תיאורטיים בהוראה.

תוכן העניינים:
פרק א' - מבוא:
מבוא לעבודה
מבוא כללי
סקירה קצרה על שיטת ההוראה החלופית אליה התייחסנו במחקר
פרק ב - סקירת ספרות:
מבוא
מערכת החינוך בישראל
שיטות הוראה קונבנציונאליות אל מול אלטרנטיביות
תפקיד המורה במערכת החינוך והתמודדותו עם השינויים
מהפכת החינוך בתקשורת
פרק ג - ניתוח הנתונים:
קטגוריזציה
קטגורית על: התלמיד
קטגורית על: המורה
ניתוח הממצאים:
כיצד תופס התלמיד את המורה בעל שיטת ההוראה החלופית?
כיצד תופסים המורים העמיתים את שיטת ההוראה החלופית
ואת ה"מורה החדש"?
פרק ד - סיכום ומסקנות:
סיכום
מסקנות
ביביליוגרפיה
נספחים:
ראיונות ותצפיות

מקורות:

אמיר, י. (1994) דרכי למידה אלטרנטיביות בראי האינטגרציה והכיתה ההטרוגנית. שיטות הוראה לכיתה הטרוגנית. עורכים: בן ארי, ר וריץ', י. עמ' 217-233.
בירנבוים, מ' (1998). פיתוח הכוונה עצמית של לומדים באמצעות התערבות מורים .דו"ח מסכם.אוניברסיטת תל-אביב.
בירנבוים, מנוחה, עורכת (1999). הערכה מושכלת: מתיאוריה למעשה, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל - אביב.
בירנבוים,מ. (1999). "הערכה אלטרנטיבית - לא כל הנוצץ זהב הוא!", חינוך בראש העל-יסודי, גיליון מס' 1,(הוצאת האגף לחינוך על-יסודי במשרד החינוך והתרבות), עמ' 32-91.
גורדון, ד.(1999) "שינויים רצויים במערכת החינוך הישראלי - עמדה אישית", בטאון מורי בית הספר הריאלי בחיפה, עמ' 75-85
גיבתון, ד., תיאוריה המעוגנת בשדה: משמעות ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה במחקר האיכותי, בתוך: צבר, נ., (עורכת) , (2001), מסורות במחקר וזרמים במחקר האיכותי. הוצאת זמורה ביתן, עמ' 195 - 226.
גלובמן, ר והריסון, ג'. (1994) למידה פעילה- גישה הטרוגנית להוראה. שיטות הוראה לכיתה הטרוגנית. עורכים: בן ארי, ר וריץ', י. עמ' 55-99.
גרנות,ד. (1999). "והתלמיד שיודע לשאול" בתוך: קו לחינוך, גיליון 140.
זוהר,ע. ושטראוס,ס. (2000). "סוגיה: האם ניתן ללמד מורים כיצד ללמד?" בתוך: קו לחינוך, גיליון 184.
זיו, א. וזיו, נ. (2001). פסיכולוגיה בחינוך. ע"ע 293-384. הוצאת יחדיו.
זק, א. והורוביץ, ת. (1985) בית הספר הוא גם עולמו של המורה. ע"ע 147-160. הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב.
כח המשימה הלאומי (5/2004). עיקרי ההמלצות. דו"ח ועדת דברת. ירושלים.
לם, צ., (1973) ההגיונות הסותרים בהוראה, ספרית פועלים. תל אביב.
מסטרמן, ל. (1997). החינוך במבחן הזמן. עורך : פלדי, א. עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך, הוצאת רמות אונ' תל-אביב עמ' 183-190
קרמר חיון, ל. (1986). שיקולי דעת בהוראה - פרקי עיון ומעש למורים וללומדי הוראה.צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ
שפטיה, ל. (1989) שיטות הוראה אלטרנטיביות- לקראת שיפור התהליך החינוכי בבתי- הספר. עמ' 7-23, 53-80.
שרן,ש. ושי,ד. (1990), "למידה שיתופית בקבוצות קטנות: סקירה של שיטות ומחקר", בתוך דנילוב, יהודית (עורכת), תכנון מדיניות החינוך, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך והתרבות.
Barth.R.T.,(1969) "Open Education- Assumption about Learning" Education Philosophy & Theory , Vol.1 pp. 29-39
Sternberg, R.J. (March 1997), "What Does It Mean to be Smart?", Educational Leadership, Vol.54 No.6.
Sarason, B.(1993) "The Case for Change: Rethinking the Preparation of
Educators:, ERIC ED364964, Jossey-Bass, Inc.

תגים:

הוראה חלופית · מחקר חינוכי · תיכון תקשורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כיצד נתפסות שיטות הוראה חלופיות בבי"ס תיכון", סמינריון אודות "כיצד נתפסות שיטות הוראה חלופיות בבי"ס תיכון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.