היישום אינו מחובר לאינטרנט

הרכב בית המשפט העליון בישראל

עבודה מס' 063582

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השיקולים הראויים בבחירה ומינוי של שופטים לבית המשפט העליון.

8,674 מילים ,33 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
א. מבוא
ב. הרכב בית המשפט העליון
1. קריטריונים למינוי שופטים- בחינת החוק
2. סקירה היסטורית- האם נסתיימה ה"פרקטיקה של הכיסאות"?
3. שיקוף הולם מול ייצוג הולם
3.1. ייצוג הולם בתפקידים ציבוריים בחברה הישראלית
ג. הועדה לבחירת שופטים בישראל
1. ההרכב
2. דינמיקת הדיונים בועדה ושיקול הדעת של חבריה
3. האם השיטה "עובדת"?
ד. בית משפט לחוקה
1. ביקורת שיפוטית על חוקים
2. האם ראוי שיוקם בישראל בית משפט לחוקה?
ה. תפקידיו המרכזיים של בית המשפט העליון בישראל
1. הכרעה בסכסוכים ויצירת משפט
2. שמירה על אופייה היהודי והדמוקרטי של המדינה
3. תיקונו של הכשל האנטי רובי
ו. מבט השוואתי לקנדה
1. בתי המשפט הנמוכים
2. בית המשפט העליון
ז. סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

א. מבוא
כאשר נפרד סופית משה רבנו מעם ישראל ערב כניסתו לארץ ישראל, הוא אמר את המילים
הללו: "הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם, ואשימם בראשיכם".1
מהמשך הפסוקים מתברר שהכוונה היתה למנות את ראשי השבטים לשופטים.2 העצה של משה
היא שלמועמד לשפיטה תהיינה שלוש תכונות מצטברות: הראשונה הנה חכמה, קרי בקיאות
בחומר המשפטי, בקיאות בעניינים שבין אדם לחברו בכדי לקבוע את העובדות לאמיתן.
השנייה- בינה (כושר אינטלקטואלי), בעזרתה ניתן להסיק מסקנות נכונות מן העובדות.
שתי תכונות אלו מרכיבות במובן הצר את המומחיות\הפרופסיונליות של השופט בעוד התכונה
השלישית עשויה להיות מורכבת יותר. מהם אנשים ידועים? ניתן לומר שאלו אנשים מוכרים
ע"י החברה כבעלי תכונות דרושות לתפקיד השיפוטי שיוטל עליהם. פירוש שונה: "ידועים"
פירושו מקובלים, מי שרואים בהם מייצגים את דעות השבטים.3 במידה ואכן לכך התכוון משה,
הרי שהציע למנות כשופטים את האנשים שנבחרו ע"י העם ומייצגים אותו. דעות הדומות לאלו
של משה מושמעות גם כיום בחברה הישראלית הרב תרבותית, הדומה במידה מסוימת לחברת
השבטים הקדומה.
מנגד, ישנן דעות השוללות בחירת שופטים לבית המשפט העליון על בסיס ייצוגי בנימוקים
שונים, כדוגמת שמירת העצמאות השיפוטית החשובה כל כך, וזאת להבדיל מפוליטיקאים אשר
עומדים לבחירה מחודשת כל תקופת זמן קצרה יחסית.
למעשה, האזכור הראשון בתנ"ך המתייחס לאמות המידה למינוי שופטים הובא בספר שמות.
שם מציע יתרו למשה כי האחרון יאציל את סמכויותיו השיפוטיות לאנשים שימלאו תפקידים
שיפוטיים ויסירו מעליו את הנטל הכרוך במילוי משרה זו: "ואתה תחזה מכל-העם אנשי-חיל
יראי אלוהים אנשי אמת שנאי בצע...".4 נראה כי באותם ימים ההתמקדות במינוי השופטים
היתה על סגולות אתיות ובחינת אופיים של המועמדים, בעוד שכיום ניתן משקל גם לכישורים
מקצועיים וליכולת אינטלקטואלית.

בעבודה זו אנסה לבחון את סוגיית הרכב בית המשפט העליון בישראל תוך התייחסות לויכוח
המתמשך בין אלו הטוענים כי ביהמ"ש העליון "סובל" מהומוגניות בהרכב שופטיו לבין
המצדדים בהרכבי השופטים לאורך השנים.
לצורך בירור הסוגייה, אציג בין השאר, את הדין הקיים בנוגע לבחירת שופטים ואתייחס לשיח
הציבורי המתקיים בנושא בית-משפט לענייני חוקה, בייחוד בהקשר לייצוג הסקטוריאלי.
שאלת המחקר היא מהם השיקולים הראויים בבחירה ומינוי של שופטים לבית המשפט העליון?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. מקרא: דברים, א, יג.
2. שם, א, טז.
3. י' שטרן "מקצועיות מול ייצוגיות בשפיטה" הרשות השופטת המועצה הציבורית: הכינוס האחד עשר (תשס"ג) 37,
.43
4. מקרא: שמות יח, כא.

מקורות:

א' אבן "הליך מינוי שופטים - מבט משווה" הרשות השופטת המועצה הציבורית: הכינוס האחד עשר (תשס"ג) 263.
מ' ד' בירנהק וד' גוסרסקי "כסאות ייחודיים, דעות מיעוט ופלורליזם שיפוטי עיוני משפט כב (2) תשנ"ט 499.
א' ברק "בית המשפט העליון כבית-משפט לחוקה" משפט וממשל ו (תשס"ג) 315.
א' ברק "תפקידו של בית-המשפט העליון בחברה דמוקרטית" עיוני משפט כא (תשנ"ח) 13.
א' ברק "תפקידו של בית-משפט העליון בחברה דמוקרטית" הפרקליט מא (תשנ"ג) 5.
ח' ג'בארין "הפוליטיקה של "המקצוענות המשפטית" בסוגיות חוקתיות משפט וממשל ו (תשס"ג) 329.
י' דותן "האם ישראל צריכה בית-משפט לחוקה?" משפט וממשל ה (תש"ס) 117.
י' דותן "חוקה למדינת ישראל? - הדיאלוג הקונסטיטוציוני לאחר 'המהפכה החוקתית'" משפטים כח (תשנ"ז) 149.
מ' מאוטנר "מינוי שופטים לבית המשפט העליון בחברה רב-תרבותית" מחקרי משפט יט (תשס"ג) 329.
א' סבן "הזכויות הקיבוציות של המיעוט הערבי-פלסטיני: היש, האין ותחום הטאבו" עיוני משפט כו (תשס"ב) 241.
ג' ספיר "ההליך החוקתי כהליך פוליטי" מחקרי משפט יט (תשס"ג) 461.
ד' פרידמן "מינויי שופטים ושאלת מינוים של חרדים לבתי המשפט הממלכתיים" המשפט: בטאון בית הספר למשפטים, המכללה למנהל (שנתון), 4: 405.
י' צמח הרשות השופטת בישראל (מהדורה שניה, התשנ"ז).
"קבוצת דיון ב" הרשות השופטת המועצה הציבורית: הכינוס האחד עשר (תשס"ג) 106.
מ' קרמניצר "דרכי המינוי של השופטים" הרשות השופטת המועצה הציבורית: הכינוס האחד עשר (תשס"ג) 44, 50-44.

תגים:

בית · המשפט · העליון · ייצוג · מינוי · מיעוט · שופטים · שיקוף

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הרכב בית המשפט העליון בישראל", סמינריון אודות "הרכב בית המשפט העליון בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.