היישום אינו מחובר לאינטרנט

בעיית הנציג במיזוגים ורכישות לפי חוק החברות התשנ"ט . 1989 -

עבודה מס' 063579

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

3,374 מילים ,23 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
I. המניעים למיזוג
II. תיאור בעיית הנציג
III. "בעיית הנציג" במיזוגים
כישלון אמצעי הפיקוח המבני והשיפוטי
IV. המשפט המשווה
V. בחינה אמפירית
VI. סיכום ומסקנות

מבוא:
חוק החברות התשנ"ט1999 - (להלן: "החוק") סיפק מענה לשאלות רבות שהטרידו את הספרות
המשפטית והפסיקה ב52 - שנותיה "הראשונות" של מערכת המשפט הישראלית. במסגרת
רשימה זאת נדון באחת מהשאלות - רכישת חברות - לה הוקדש הפרק השמיני בחוק. עיקר
הדיון ייסוב סביב הנושא של מיזוג חברות והשאלה האם ההסדר שנקבע בחוק משרת את
תכלית החברה ולפיכך, גל המיזוגים שאנו עדים לו הינו תוצאה מבורכת של ההסדר או שמא
מדובר בהיבט שלילי של בעיית הפרדת הבעלות מן השליטה בחברה, הידועה כבעיית הנציג שבין
בעלי המניות (בעה"מ) לבין מנהלי החברה.
לפני שנצא לדרכנו עלינו להסיר מספר משוכות מקדמיות - ראשית, מהי תכלית החברה?
התשובה מצויה ב11§- לחוק: "לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה". הפרשנות
המקובלת של הסעיף היא ש"השאת רווחי החברה" פירושה השאת רווחיהם של בעלי מניותיה. 1
יעד זה - שיכונה מטעמי נוחות "יעילות כלכלית" - ישמש גם אותנו בבחינת היעדים שאמורים
דיני הרכישה בכלל והמיזוג בפרט לשרת. לפיכך, מיזוג הינו רצוי רק כשאינטרס כלכלי, התורם
להשגת יעד של יעילות כלכלית מניע אותו. ודוק מיזוג היוצר ערך כלכלי חדש הינו רצוי ואילו
מיזוג שאיננו מונע ע"י שאיפה להוסיף ערך כלכלי אינו רצוי;2 שנית, מהו מיזוג? המיזוג כמופעו
בחוק, הוא טכניקה משפטית המאפשרת למוסדות המוסמכים של החברה המוכרת והחברה
הרוכשת3 להגיע להסכמה בדבר "העברה של כלל הנכסים והחיובים, לרבות חיובים מותנים,
עתידיים, ידועים ובלתי ידועים, של חברת יעד לחברה קולטת, אשר כתוצאה ממנה מתחסלת
חברת היעד"4, לשון אחר: אישיותה המשפטית של חברת היעד "נבלעת" בתוך החברה הקולטת.
בניגוד למצב השכיח שהפסקת קיומה של החברה נעשה ע"י פירוקה הפסקת קיומה המשפטי של
חברת היעד מתרחש כתוצאה ישירה של הליכי המיזוג ללא נקיטת הליכים פורמאליים של
פירוק.5 חוקי המיזוג קובעים פרוצדורה מדוקדקת, המשתנה בפרטיה משיטת משפט אחת
לרעותה, ביחס להליכים שלפיהם יש לכרות את העסקה, ככלל מקובל שהעסקה צריך לעבור
הליך אישור מרובע - הן ע"י הדירקטוריונים6 של שתי החברות והן ע"י אסיפת בעלי מניותיהן.
התוצאה הישירה של הליך אישור זה היא הפקעת יכולת ההכרעה של בעה"מ היחיד באשר
לעתיד השקעתו בחברה לטובת ממסדה של החברה - הדירקטוריון ואסיפת בעלי המניות.
הפקעה זו תהווה את ציר הבסיס לדיוננו - בחלק הראשון נדון בגל המיזוגים החדש וננסה לעמוד
על המניעים השונים המובילים למיזוג. בחלק השני נציג בקווים כלליים את הבעיות הנובעות
מהפרדת הבעלות בחברה מן השליטה בחברה ("בעיית הנציג"). בחלק השלישי, נבחן כיצד
משפיעה ההפרדה על יעילות המיזוג, מנקודת מבטם של בעה"מ של החברה הרוכשת, מהם
האמצעים למזעור התופעות השליליות של ההפרדה, ומהי מידת הצלחתם. בחלק הרביעי נסקור
את היחס במשפט האמריקאי לשאלה, ונבחן האם המדיניות הנוהגת, המעדיפה להגן על בעה"מ
חברת היעד על-פני בעה"מ הרוכשת, מצליחה להתמודד עם בעיית הנציג. בחלק החמישי נתמקד
בבחינה אמפירית של השלכות המיזוג על ערכה של החברה הממוזגת, במטרה לבחון האם
ההסדר האמריקאי משרת את ה"יעילות הכלכלית". החלק האחרון יוקדש לבחינה האם ההסדר
הקיים משקף את הדין הרצוי.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. א' פרוקצ'יה, "הבעלות על הפירמה וסייגיה - נושים, עובדים, אלמנות ויתומים בדיני החברות", משפטים כב 301
(תשנ"ג); ז' גושן, "מבט ביקורתי על חוק החברות החדש: תכלית החברה, הצעות רכש והתובענה הייצוגית", משפטים
לב(395-383 381, (2 (תשס"ב).
2. י'. צ'. שטרן "רכישת חברות - המניעים והערכתם", מחקרי משפט ח 281 255, (תש"ן).
3. להלן: "הנרכשת" או "חברת היעד" ו-"הרוכשת" או "החברה הקולטת", בהתאמה.
4. סעיף 1 לחוק (הגדרת "מיזוג").
5. י'. שטרן "מיזוג חברות בישראל" משפטים כ' (תש"ן) .75 73,
6. בעבודתי אתייחס, אלא אם נאמר אחרת, אל הדירקטוריון (והדירקטורים) ואל הנהלת החברה (והמנהלים) כגוף
אחד, המונע ע"י אותם האינטרסים. ראה: שם, 77

מקורות:

א' פרוקצ'יה, "הבעלות על הפירמה וסייגיה - נושים, עובדים, אלמנות ויתומים בדיני החברות", משפטים כב 301 (תשנ"ג); ז' גושן, "מבט ביקורתי על חוק החברות החדש: תכלית החברה, הצעות רכש והתובענה הייצוגית", משפטים לב(2) 381, 395-383 (תשס"ב).
י'. צ'. שטרן "רכישת חברות - המניעים והערכתם", מחקרי משפט ח 255, 281 (תש"ן).

תגים:

אופרטוניזם · אימפריאליזם · אמפירית · בחינה · בעיית · היבריס · היעד · המבני · הנציג · הפיקוח · חברה · חברת · כשלון · מיזוג · קולטת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בעיית הנציג במיזוגים ורכישות לפי חוק החברות התשנ"ט . 1989 -", סמינריון אודות "בעיית הנציג במיזוגים ורכישות לפי חוק החברות התשנ"ט . 1989 -" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.