היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרבות תקשורת ופנאי בישראל

עבודה מס' 063565

מחיר: 470.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: יוקרת פעילויות פנאי בקרב בני נוער בישראל.

9,901 מילים ,25 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

פעילויות הפנאי הן חלק מסגנון החיים, ובדומה לסגנון חיים העוסקים בהן זוכים ליוקרה דיפרנציאלית. ישנם הגורסים שהבסיס ליוקרת פעילויות הפנאי הנו הון תרבותי, אחרים מצאו שמעמד הוא מרכזי יותר לצורך ההערכה החברתית של פעילויות אלה. כך או כך יוקרת פעילויות הפנאי מהווה בסיס למחקרים בתחום הריבוד החברתי. מחקרים אלה נבדלים בממדי פעילויות הפנאי, אולם כל החוקרים תמימי דעים בנוגע לצורת ההתפלגות של פעילויות אלה כמדרג של יוקרה כאשר בראש ההיררכיה ממוקמות פעילויות שהוגדרו כפעילויות תרבות גבוהה. דבר נוסף משותף לכל המחקרים הללו והוא בניית מדרג הפעילויות הנסמך על מאפייני העוסקים בהן. כך שפעילויות שהעוסקים בהן בעלי מעמד גבוה יותר או הון תרבותי רב יותר מדורגות גבוה יותר מפעילויות שהעוסקים בהן מאופיינים הון תרבותי דל יותר או שהנם ממעמד נמוך, ההנחה היא שתפיסת הפעילויות על ידי בני החברה דומה. אולם הנחה זו העומדת בבסיס חקר הריבוד לפי פעילויות פנאי טרם נבחנה.

תרומתו של המחקר הנוכחי היא בבחינת נושא זה העומד בלב ליבו של הריבוד על בסיס פעילויות הפנאי. לימוד תפיסת פעילויות הפנאי הוא בחינה של מבנה מנטלי הקיים בראשי האנשים ואשר לפיו הם קובעים גבולות ומדירים אחרים והוא בבחינת תפיסתם את העולם החברתי.
המחקר בנושא פעילויות הפנאי נשען עד כה על דרוג יוקרה המתבסס על מאפייני צרכני הפעילויות אך ההנחה הייתה של דימויים דומים באשר להערכת הפעילויות.
מטרתו של מחקר זה היא לבחון הנחה זו. בעבודה זו נבחן מחקר של פעילויות הפנאי כפי שהוא קיים בקרב בני החברה, כאשר המחקר מתמקד בתפיסת פעילויות הפנאי בקרב בני נוער בישראל.

ראשית יש לבחון האם קיים מחקר של פעילויות פנאי המשותפות לבני הקבוצה שכן אי קיומו של מחקר כזה יעיד על תפיסות שונות של פעילויות הפנאי אשר לא התגבשו למבנה חברתי אחיד ומוסכם. שנית, יש לבחון האם תפיסת הפעילויות היא היררכית ולאחר מכן האם בסיסה הוא יוקרה. העדר תפיסה היררכית של פעילויות הפנאי לא תאפשר לרבד באמצעות פעילויות אלה ואילו פעילויות פנאי בהיותן חלק מסגנון חיים נתפסות כמרובדות על בסיס יוקרה. בנוסף, יבחן האם קיימת התאמה בין דרוג יוקרת הפעילויות לפי מאפייני העוסקים בהן לבין המדרג שיתקבל
ממחקר זה. לבסוף, תבחן תפיסת פעילויות הפנאי בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה וייבדק הדמיון ביניהן.

מטרתו של מחקר זה היא לבחון את התפיסה הסובייקטיבית של יוקרת פעילויות פנאי בקרב בני נוער. למרות שפע המחקרים בנושא פעילויות פנאי המתבססים על קיומו של מדרג יוקרה שכזה וההסכמה בדבר קיומו, צורת התפלגותו ההיררכית וסדר הפעילויות על פני רצף זה הנושא טרם נבחן.
המדגם ייצג בני נוער ממתנ"סים בעיר רחובות, העיר חולקה לאזורים: צפון, דרום, ומרכז.
ידגמו מתנ"סים שונים: מצפון העיר, מדרום העיר, וממרכז העיר - כאשר כל אזור מייצג קבוצת בני נוער אשר באה מרקע שונה. הנתונים למחקר זה יאספו מבני נוער בעלי מאפיינים שונים: בנים ובנות, עולים וותיקים, מזרחיים ואשכנזיים, בני נוער ממשפחות בעלות סטאטוס כלכלי גבוה לעומת בני נוער ממשפחות בעלות סטאטוס כלכלי נמוך יותר, בני נוער שהוריהם רכשו השכלה גבוהה לעומת בני נוער שהוריהם משכילים פחות.
בכל אחד מהמתנ"סים יבחרו בני נוער בגילאים 13-17.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סטאטוס סגנון חיים ופנאי
3. טיפולוגיה של פעילויות פנאי
4. המחקר בישראל
5. מחקר פעילויות פנאי ובני נוער
6. מטרות המחקר והשערות
7. אוכלוסיית מחקר
8. שאלת מחקר
9. שיטת מחקר
10. ממצאי המחקר
11. דיון
12. ביבליוגרפיה
13. נספח א'- רשימת פעילויות הפנאי אשר נכללו במחקר
14. נספח ב'- השאלון

מקורות:

אגוזי, משה, 1976, סקר בילוי הפנאי של הנוער בגילאים 10-18, משרד החינוך והתרבות המחלקה לתכנון.
אדורנו, ת.ו. ומ. הורקהיימר, 1993, "תעשיית תרבות: נאורות כהונאת המונים", מתוך אסכולת פרנקפורט (מבחר), עמ' 158-198, תל אביב: ספריית הפועלים.
גאנס, ה. 1999, "תרבות אמריקנית פופולארית ותרבות גבוהה במבנה מעמדות משתנה", עמ' 54-66 אצל א.כ"ץ, י.ינוביצקי, ה.האז וד.ילין (עורכים) תרבות, תקשורת ופנאי בישראל היבטים השוואתיים, מקראה, חלק א', תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
הר פז, ח. ומ.חדד, 1976, לימודים, תעסוקה ופעילויות פנאי אצל בני נוער, עיריית תל אביב המחלקה למחקר וסטטיסטיקה.
כ"ץ, א. ומ. גורביץ, 1973, תרבות הפנאי בישראל: דפוסי בילוי וצריכה תרבותית, תל אביב: עם עובד.
תרבות הפנאי בישראל: תמורות בדפוסי הפעילות התרבותית 1970-1990, כץ אליהו, האז הדסה, גורביץ מיכאל, ויץ שוש, אדוני חנה, שיף מרים, גולדברג דפנה, מכון גוטמן למחקר חברתי שימושי, 1992.
כץ, טלי. 1994, סגנונות חיים בישראל- מימד ריבודי נוסף? עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה.
כץ גרו, ט. וי.שביט, 1998a, סגנון חיים ומעמדות בישראל, סוציולוגיה ישראלית, א(1): 91-114.
קראוס, ורד, 1981, תפיסת מבנה המקצועות בישראל, מגמות, כ"ו (3): 283-294.
Bourdieu, pierre, 1984, Distinction: A Social Critique of the judgment of taste,Cambridge: Harvard University Press.
De Graaf, Nan Dirk, 1991, Distinction by Consumption in Czechoslovakia, Hungary, and the Netherlands, European Sociological review 7 (3).
Dimaggio, P. and M.Useem, 1978, social classes and art consumption: The Origions and Consequences of Class Differences in Exposure to the Arts in America, Theory and Society, 5 (2): 141-161.
Gans, Herbert j., 1992, Preface, in m. lamont and m. fournier (eds.) Cultivating Differences: symbolic boundaries and the making of inequality, The University of Chicago press.
Ginsberg, yona, 1975, joint Leisure Activities and Social Networks in Two Neighborhoods in Tel Aviv, journal of Marriage and the Family 37(3): 668-676
Havighurst r.j and K.Feigenbaum, 1959, Leisure and Life-Style, American , journal of Sociology 5: 396-404
Lamont, M. and A. Lareau, 1988, Cultural Capital: Allusions, Gaps and Gilssandos in Recent Theoretical Development, Sociological Theory 6: 153-168
Noa, F.P.1974, Leisure Life-Style and Social Classes: A Trend Analysis 1900-1960, Sociology and Social Research, 58: 286-294
Philipp, Steven F. 1998, Race and Gender Differences in Adolescent Peer Group Approval of Leisure Activities, , journal of Leisure Research 30(2): 214-232
Roberts, Kenneth, 1983, Youth and Leisure, London: George Allen& Unwin
Roberts, Kenneth, 1997, Same Activities, Different Meanings: British Youth Cultures in the 1990s, Leisure Studies 16:1-15
Scott D. and F.K. Willits, 1998, Adolescent and the Adult , Leisure Patterns: A Reassessment, journal of Leisure Research 30(3): 319-330
Sobel, M.E., 1983, Lifestyle Differences and Stratification in Contemporary U.S. Society, Research in Social Stratification and Mobility, 2:113-114
Van Wel, F., H. Linssen, T. Kort and E. Jansen. 1996, Ethnicity and Youth Cultural Paticipation in the Netherlands, journal of Leisure Research 28 (2):85-95
Veal, A.J., 1989, Leisure, Lifestyle and Status, A Pluralist Framework for Analysis, Leisure Studies, 8: 141-153

תגים:

חברתי · חיים · מחקר · מעמדות · סגנון · סטאטוס · עבודת · פנאי · פעילויות · ריבוד · תפיסת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרבות תקשורת ופנאי בישראל", סמינריון אודות "תרבות תקשורת ופנאי בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.