היישום אינו מחובר לאינטרנט

אי שוויון נשים בשוק העבודה ובמשרות ניהול בפרט

עבודה מס' 063361

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מחקרים ונתונים.

12,189 מילים ,29 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

נושא אפליית השכר העסיק כלכלנים וסוציולוגים רבים במהלך עשרות השנים האחרונות. בוצעו מחקרים רבים שעניינם הוא ניתוח הגורמים המביאים לפערי השכר בין גברים ונשים. מחקרים רבים בוצעו בעולם וגם בישראל, כאשר המחקרים מצביעים על פער ברור בין שני המינים.
בארצות הברית הצליחו מחקרים שונים לתת הסברים לפער הקיים, אך עם זאת הסברים אלו עדיין לא מסבירים את מלוא הפער.
גם בישראל הוכח בעבר כי קיים פער בין שכר הגברים לשכר הנשים, כאשר רוב רובו של הפער נותר ללא הסבר.
קיום ההבדלים בשכר בין גברים ונשים מעורר, בדרך כלל, טענה על אפליה , וכן טענת נגד על הבדלים בכישורי הנשים והגברים כעובדים.
המחקרים שבוצעו עד כה בנושא הגיעו לשתי מסקנות עיקריות:
* נשים מרוכזות בדרך כלל במקצועות נשיים ובתפקידים שוליים בהם התגמול הכספי נמוך. עובדה זו למעשה מונעת מהן נגישות שוויונית לתגמולים כספיים גבוהים (סמיונוב, 1990).
* שכר הנשים נמוך מזה של הגברים גם לאחר פיקוח על הבדלים במשאבי ההון האנושי (כגון גיל, השכלה, וותק, שעות עבודה וכן הלאה) וסטטוס מקצועי (סמיונוב, 1990).
בנוסף לכך אפליה כלכלית, או בשמה האחר אפליית שוק, קיימת גם בתוך מקצועות זהים, הווה אומר, שנשים מקבלות שכר נמוך מגברים גם בעבור עיסוקים זהים.

הזכות לשוויון נמנית עם זכויות היסוד של האזרח במשפט הישראלי וממנה נגזר, שאין להפלות בין אדם לאדם מטעמים של גזע מין או דת, להבדיל מאבחנה מותרת כאשר יש הבדלי כישורים לקבלת משרה. כלל זה הנו עקרון יסודי בשיטת המשפט הישראלי הן על פי פסיקתו של בית המשפט העליון, והן על פי חוקי מדינת ישראל.

למרות האחוז ההולך וגדל של נשים המשתייכות למעגל העבודה, עדיין אחוז הנשים הממלאות תפקידים ניהוליים קטן ביחס לזה של הגברים, ואחוז עוד יותר קטן כאשר מדובר בתפקידים ניהוליים בכירים. אפילו בתחום החינוך שבו יד לנשים רוב מוחלט לעומת הגברים, מספר המנהלים הגברים גדול באופן יחסי ממספר המנהלות נשים.
כאמור, בעידן המודרניזציה שבו לנשים יש חלק כה עקרי וחשוב בשוק העבודה ניתן לראות אפליה ואי שוויון בין נשים לגברים בתחומים רבים כאשר אחד מהם, כפי שציינו, הנו אי שוויון בין נשים לגברים בשוק העבודה בכלל ובמשרות ניהול בפרט. מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפורסמו במרץ 2000, עולה כי הנשים מרוויחות פחות מגברים באופן משמעותי בכל המקצועות (למעט מקצועות הסיעוד). אפליה זו אינה מובנת לאור ההון האנושי של הנשים ומסירותן לעבודה, ולאור מגמת המחוקק האוסרת אפליה זו. כאמור, פריצת הדרך לקידומן, שגשוגן, ומימוש כישוריהן של הנשים הוא היעד המתקדם של השוויון בין שני המינים, שיושג לא רק ע"י ביטול האפליה, אלא, על ידי יצירת הזדמנויות שוות בפועל.
"השינויים ההדרגתיים", לעולם לא ידביקו את הפערים ההיסטוריים שנוצרו בין נשים לגברים, ולכן נדרשת "פריצת מדרגה" חברתית מובנית.

נשאלת השאלה, אם כן, מהם המחסומים הגורמים למיעוט נשים בתפקידים ניהוליים, האם זו תוצאה של דעות קדומות כלפי נשים הממלאות תפקידים הנחשבים "גבריים", או שמא קיימים מעצורים פסיכולוגיים אצל הנשים עצמן המעכבים בעדן מלחפש קריירה בתחום של תפקידי ניהול בכירים. האם קיימות נורמות חברתיות שאינן מאפשרות לנשים לתפוס את מקומן בחברה כמנהלות בכירות, או אולי זוהי תוצאה של מגבלות ביולוגיות, ומכניות או סיבות אובייקטיביות אחרות.
בישראל, כמו במדינות מפותחות אחרות, קיימת מודעות גדולה מצד נשים עובדות, ובעיקר נשים בעלות השכלה גבוהה, לחוסר האיזון הקיים לגביהן בשוק העבודה, ניתן לומר שנשים, במיוחד כאלו הממלאות תפקידים בכירים, מגלות רגישות אינטלקטואלית ופתוחות להכיר וללבן את הסיבות הגורמות לחוסר איזון זה. כמו כן, הן שואפות למציאת דרכים לשיפור שיביאו להכרה רחבה בכישוריה ובזכותה של האישה לצאת לשוק העבודה, ולתפוס את מקומה כשווה בין שווים בהתאם לכישוריה.

בעבודה זו נרצה לבדוק האם חל במהלך השנים האחרונות שינוי בפערי השכר ואפליית השוק על בסיס מין,זאת לאור העובדה שבשנים האחרונות יותר ויותר נשים מגיעות לעמדות בכירות,וכן רמת השכלתן גבוהה משל גברים.בנוסף נבדוק את קיפוח הנשים בשוק העבודה בכלל ובמשרות ניהול בפרט. ננסה לענות על השאלה האם הנשים מקופחות במשרות הניהול ובמשרות בכירות, האם שכרן נמוך מזה של הגברים, ומהן הסיבות להבדלים אלה.
כמו כן, ננסה לבחון מהם הגורמים המרכזיים לפערי שכר שהוזכרו ועל השפעת הסטריאוטיפים הגבריים השולטים בשוק העבודה על הדימוי הנשי.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירה ספרותית
גישות שונות להסבר פער בשכר
הסברים נוספים לפער
3. סקירת מחקרים
4. החסמים העומדים בפני נשים בשוק העבודה
5. סטריאוטיפים המשפיעים על הדימוי הנשי
סגנונות מנהיגות וניהול
6. מדדי אי שויון (כולל תרשימים)
חלוקה של גברים ונשים לפי ענפים כלכליים
התפלגות לפי משלחי יד
פערי שכר
פערי שכר בין המינים במשרות בשרות המדינה
השפעת כלכלה הישראלית על נשים
7. חדירת נשים למקצועות הניהול
8. סיכום מסקנות
9. נספחים
נספח א' - אתרי אינטרנט
נספח ב' - סיכום מאמר באנגלית - ילן בראבו, Go figure
נספח ג' - סיכום מאמר של ד"ר דליה מור
10. רשימה ביבליוגרפית

הערת מערכת: הנתונים המופיעים בעבודה הם משנת 2000.

מקורות:

אנוש הגר ,"שכר שווה ? הצחקתן אותן " ,ידיעות אחרונות ,24 שעות ,15/02/00 .
בובר-אגסי, י. (1975). התפלגות של נשים יהודיות בישראל. משרד העבודה, עבודה וביטוח לאומי (9), ירושלים, ספטמבר, 283.
בן-יוסף, ת. (1977). ניתוח הגורמים להבדלי שכר בין גברים ונשים בישראל, 1971. רבעון לכלכלה (95), 389-372.
גדליהו, א. אדמתי-דביר,מ .(1989). אפליה מינית בשכר ובקידום. משאבי אנוש (22), 32-33
הברפלד, י. (1986). אפליית נשים בתחום השכר, משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל. הוצאת רמות.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2000). סקר הכנסות 2000.
ד"ר מירה חניק ,אתר הבית , " שכר שווה לעבודה שווה :חזון מתגשם או חלום באספמיה" .
יאנה, ש. (1981). פערי שכר בין גברים לנשים בקרב משפחות עובדות בישראל. עבודת גמר לתואר מוסמך. אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
יזרעאלי, ד. (1982). נשים במלכוד. הוצאת הקיבוץ המאוחד.
ד"ר סבירסקי , ש. קונור אתי, סבירסקי, ב. ירון יחזקאל "נשים בשוק העבודה של מדינת הרווחה בישראל" מרכז אדווה, תל אביב 2001.
סבירסקי, ש., יחזקאל, י. (1998). מקום מגורים ורמת שכר בישראל, 1995. מרכז אדווה, תל-אביב.
מאור ענת "נשים הכח העולה" קידום הנשים בעבודה-ניפוץ תקרת הזכוכית, הוצאת ספריית הפועלים 1997.
ד"ר מור דליה , "מגיעות ושיפוטי צדק" , הוצאת כוורת 4.
נרדי ,ר. קידום נשים בתפקידי ניהול, המפעל 1988.
סמיונוב, מ . (1990). מגמות באי שוויון כלכלי ופערי שכר בין המינים בישראל. מכון גולדה מאיר לחוקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת-תל-אביב.
עפרוני, ל. (1980). קידום ושכר בשרות הממשלתי בישראל-האם נשים מופלות לרעה. המכון לחקר עבודה ורווחה, ירושלים.
עפרוני לינדה . " אי שיוןן כלכלי בין המינים" אוניברסיטת ת"א 1991.
עפרוני, ל.(1996). פערי השכר בין המינים.
עפרוני, ל.(1997). המאבק על השכר בין המינים.
פישמן, ע. (1999). הקשר בין היעדרות מעבודה לפערי שכר בין נשים וגברים בישראל. עבודת גמר לתואר מוסמך. אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
פסטרנק אורן, "שכר שווה לעובד ולעובדת-היבטים חברתיים ומשפטיים" מתוך כתבה בגלובס ינואר 2002.
פרידמן אריאלה על פמיניזם , נשיות וכוח של נשים בישראל" מן מגדר פוליטיקה" . הוצאת הקיבוץ המאוחד 1999.
שבת-אברהמי, ע. (1989). בדיקת ההבדלים בין שכרם של נשים וגברים בארגון הציבורי. עבודת גמר לתואר מוסמך. אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
25. Baron, J.N. (1984). Organizational Perspectives on Stratification. Annual Review of Sociology (10), 37-69.
26. Becker S. , G. (1971). The Economics of Discrimination, Second Edition, The University of Chicago Press, USA.
27. Cain, G. (1986). The Economic Analysis of Labor Market Discrimination: A Survey. In Ashenfelter, O., Layard, R. (Eds.). Handbook of Labor Economics, Vol. I. Elsevier Science Publishers, BV. Chap. 13.
28. Go figure; Ellen Bravo; Ms. Arlington; Dec 1999/Jan 2000; Vol. 10, Iss.1, pg . 30, 4 pgs.
29 .Haberfeld Yitzchak, Cohen Yinon, Earnings gaps between Israel's mativ- born men and women:1982 -1993 .sex roles,1988,pp.855-872.

תגים:

תעסוקה · שיוויון · שיויון · נשים · שויון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אי שוויון נשים בשוק העבודה ובמשרות ניהול בפרט", סמינריון אודות "אי שוויון נשים בשוק העבודה ובמשרות ניהול בפרט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.