היישום אינו מחובר לאינטרנט

מדיניות המקרקעין בישראל בראי הזכויות הלאומיות

עבודה מס' 063360

מחיר: 724.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השאלות החוקתיות הנוגעות לחלוקת משאבי הקרקע בישראל והשתלבותם במרקם הלאומי של יחסי יהודים וערבים בישראל.

13,529 מילים ,57 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

מדיניות המקרקעין של מדינת ישראל מושפעת מראיה לאומית אשר מתמודדת עם הצורך להביא לאיזון בחלוקת משאבי הקרקע של ישראל בין צרכי הביטחון וההתיישבות של היהודים שחזרו למדינתם עם הקמת המדינה ועם הצרכים הטבעיים של מיעוטים שנותרו לשבת בישראל לאחר מלחמת השחרור.

הסכסוך הישראלי ערבי נדון במסגרות רבות, ועניינה של עבודה זו הוא בערבים תושבי מדינת ישראל. למרות הקשר ההדוק של שאלת הלאום הערבי תחת ריבונות יהודית, נמקד את הדיון בערביי ישראל החיים בתוך גבולות הקו הירוק.

נקודת המפנה של הסכסוך הינה החלטת החלוקה של האו"ם משנת 1947, אשר שימשה בסיס להקמתה של מדינת ישראל. החלטת החלוקה יצרה מבחינת ערביי ישראל מצב בלתי הפיך בנוגע לקרקעות אשר יועדו למדינה היהודית. מבחינת הלאום הפלסטיני ננקטה אסטרטגיה של הכל או לא כלום, שהובילה למלחמת העצמאות. העמדה הישראלית הרשמית הינה כי ערביי ישראל הינם אזרחים שווי זכויות. יחד עם זאת כפי שנראה היותה של ישראל מדינת לאום, או כפי שיש המכנים אותה "דימוקרטיה אתנית", מובילה דה-פאקטו למדיניות חלוקה בלתי שווה של משאבים בין הלאומים החיים במדינה.

ערביי מדינת ישראל חשים בקיפוח מתמשך בהקצאת קרקעות ובקבלת היתרי בניה מצד מדינת ישראל. תחושת הקיפוח באה לידי ביטוי גם בהקצנה הקיימת בהתבטאויות המנהיגות הערבית בכנסת והחרפת הפלגנות מצד גורמים בקרב ערביי ישראל, הקוראים למאבק לאומי, בדומה לאינתיפדה של ערביי השטחים.

עם קבלת חוקי היסוד החדשים, התבססה ביתר בהירות החשיבות של הגנה על זכויות הקניין הפרטי שהמדינה מעניקה לכלל אזרחיה.

הזכות החוקתית לקניין מעוררת שאלות בנוגע לנוסחאות איזון חדשות שידרשו מצד בתי המשפט בישראל בבואם להעמיד את האינטרס הלאומי לשמור על גושי התיישבות לאומיים-יהודים ובין תביעות השוויון מצד המיעוטים בישראל.

מטרתה של עבודה זו לבחון את השאלות החוקתיות הנוגעות לחלוקת משאבי הקרקע בישראל והשתלבותם במרקם הלאומי של יחסי יהודים וערבים בישראל.

תוכן עניינים:
1. הקדמה
2. רקע היסטורי
3. הזיקה בין לאומיות וטריטוריה
4. הזכות לקניין כזכות יסוד במדינת ישראל
5. מקומן של הזכויות ההיסטוריות בסכסוך הערבי-ישראלי
6. לאומיות תרבותית ולאומיות מדינתית
7. הזכות להגדרה עצמית והגישה התת-מדינית
8. מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
9. עקרון השיוויון במשפט הישראלי
10. רכישת זכויות במקרקעין מכוח דיני ההתיישנות: אפליה בזכויות המיעוט הערבי בישראל מכוח הדין הפרוצדורלי.
11. הקצאות והפקעות של מקרקעין: אפליה בזכויות המיעוט הערבי בישראל מכוח הדין המהותי.
12. השתקפות אפליית ערביי ישראל בראי הפסיקה
13. משפט משווה
14. מסקנות
15. ביבליוגרפיה

מקורות:

א. בנבנישתי, "נפרד אבל שווה בהקצאת מקרקעי ישראל למגורים", עיוני משפט כ"א 769.
א. יפתחאל, "המחקר על המיעוט הערבי בישראל ויחסיו עם הרוב היהודי: סקירה וניתוח", המכון הישראלי לחקר השלום.
א. מרגלית, "זכויות היסטוריות", עיון ל"ה 252, 254.
א. מרגלית, מ. הלברטל, "ליברליזם והזכות לתרבות", רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר הזכרוןן לאריאל רוזן צבי ז"ל, עורכים: מנחם מאוטנר, אבי שגיא, רונן שמיר (תל אביב: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב, 1998): 93.
א. סופר, "טריטוריאליות, עם ומדינה או: מה פגום בתפיסת היסוד של יהודי ישראל?" עיוני משפט כא(3) 747.
ח. כהן "ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית עיונים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו", הפרקליט - ספר היובל, תשנ"ד.
י. לקט "הבעלות הלאומית על הקרקע - ואויביה", כתב העת "קרקע" יולי 2000.
י. פורת "מהי מדינת כל אזרחיה?", מתוך :הערבים בפוליטיקה הישראלית: דילמות של זהות", אוניברסיטת תל-אביב.
י. פלד, "זרים באוטופיה: מעמדם האזרחי של הפלסטינאים בישראל", תיאוריה וביקורת, המכון הישראלי לדימוקרטיה, מס' 3.
ס. סמוחה, "שסעים מעמדיים, עדתיים ולאומיים בדמוקרטיה בישראל", החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים (תל-אביב) 1993.
ס. סמוחה, "לבחינת האפשרות של הענקת אוטונומיה לא טריטוריאלית למיעוט הערבי בישראל", המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999.
ס. סמוחה "דימוקרטיה אתנית: ישראל כאב טיפוס", אצל פ.גנוסר וא. בראלי "ציונות: פולמוס בין זמנינו" (מדרשת שדה בוקר: המרכז למורשת בן-גוריון).
ס. קדר "זמן של רוב, זמן של מיעוט: קרקע, לאום, ודיני ההתיישנות הרוכשת בישראל", עיוני משפט כא (3) 665.
ע. ניב "קק"ל ומינהל מקרקעי ישראל - סוף הדרך המשותפת?", כתב העת "קרקע" יולי 2000.
פ. טובי "בחינת אפשרויות שיתוף פעולה אזורי יישובי בקעת בית הכרם" סיכוי י- ם, 1993.
ר. גביזון "מדינה יהודית ודמוקרטית: זהות פוליטית, אידיאולוגיה ומשפט", עיוני משפט י"ט(3) 631.
ש. אבינרי "מיעוטים לאומיים במדינות לאום דמוקרטיות", מתוך: הערבים בפוליטיקה הישראלית: דילמות של זהות", אוניברסיטת תל-אביב, בע"מ 18 - 19.
א. ברק, "פרשנות במשפט" כרך ב, תשנ"ג.
א. כרמון, "ממלכתיות יהודית", המכון הישראלי לדמוקרטיה.
א. מגיד וה. רוזנפלד, "השלטון המקומי הערבי בישראל", המכון ללימודים ערבים, 1990.
א. רובינשטיין, "המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל", 1996.
ג. קולקה, "חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית", האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ז בע"מ 145.
ד. הורוביץ ומ. ליסק "מצוקות באוטופיה", תש"ן.
ח. הורביץ, "צמיחת הדמוקרטיה הליברלית בארצות הברית: חברת החירות וסוגיית הגזענות", מכללה לחינוך, תשנ"ג בע"מ 12.
י. ויסמן, דיני קניין : חלק כללי, תשנ"ג.
י. שנל, "זהות מציירת טריטוריה", המרכז לחקר החברה הערבית בישראל, 1987.
ר. גביזוןן וע. אבו ריא, "השסע היהודי הערבי בישראל: מאפיינים ואתגרים", המכון הישראלי לדמוקרטיה 1999.
David Lyons, "The New Indian Claims and Original Rights to Land", in Reading Nozick, ed. Jeffrey Paul (Oxford: Basil Blackwell, 1982), p. 355
J.Ralws Political Liberalism ., N.Y (1993)
James Anderson "Nationalism and Geography" The Rise of The Modern State(James Anderson Wheatsheaf, Brighton, (1986) 18,24
Jean Gottman The Significance of Territory ( Charlottesville, The University Press of Virginia, 1973) 1-2)
John Locke, The Second Treatise on Government , Chapter V ("Of Property")
Margaret J. Radin Reinterpreting Property Chicago 1993
Margaret Moore, "The Territorial Dimension of Self-Determination", in Margaret Moore (ed.) National Self Determination and Secession (Oxford University Press, Oxford, 1998) 134, 135.
Richard Hartshorne "The Functional Approach in Political Geography" 40, Annals of Association of America Geographers (1950) 95-130
Will Kymlicka, Multicultural Citizenship (clarendon Press, Oxford, 1995), ch.5

תגים:

הגדרה · השיוויון · זכויות · לאומיות · מיעוט · מקרקעין · עצמית · עקרון · קעדאן

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מדיניות המקרקעין בישראל בראי הזכויות הלאומיות", סמינריון אודות "מדיניות המקרקעין בישראל בראי הזכויות הלאומיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.