היישום אינו מחובר לאינטרנט

תאגוד בתי החולים הממשלתיים

עבודה מס' 063027

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מעמדו, מבנהו וארגונו מחדש של בית החולים הממשלתי.

12,780 מילים ,25 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

מבוא והצגת הנושא
שירותי הבריאות בישראל, כולל שירותי האשפוז, היו והינם חלק מהותי ומרכזי של שירותי הרווחה הניתנים לתושבי המדינה. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי אשר נכנס לתוקפו בראשית שנת 1995 נקבעה אף המחויבות של המדינה להושיט לכלל התושבים שירותי אשפוז, הכלולים בסל שירותי הבריאות המפורט בחוק. נראה כי חוק לביטוח בריאות ממלכתי הסדיר- לטוב ולפעמים לרע- תחומים רבים במערכת הבריאות. אחד התחומים שנשאר פרוץ מצוי במערכת האשפוז: מעמדם הפורמאלי והמעשי של בתי החולים.
שאלת מעמדם של בתי החולים הציבוריים, ובעיקר הממשלתיים, אינה יורדת מסדר היום של מערכת הבריאות. עוד בשנות ה-80 המוקדמות המליצה ועדת נגן על הפרדת בתי החולים הממשלתיים ממשרד הבריאות באמצעות הקמת "רשות אשפוז" (הוועדה הציבורית מקצועית לקביעת מדיניות והערכות ארגונית ותפקודית של מערכת הבריאות, 1988) בשלהי שנות ה-80 ובתחילת שנות ה-90, ובשל השפעה ברורה של תהליכי ההפרטה התאצ'רית בבריטניה, שהביאה ל"תיאגוד" בתי החולים הציבוריים שם, עלתה לדיון ציבורי גם שאלת "תאגודם" של בתי החולים ולהפיכתם למרכזי ניהול כלכלי עצמאי.

מטרת עבודה זו היא אפוא לנסות וללמוד על הגורמים אשר הובילו לתהליך תאגוד בתי החולים הממשלתיים תוך דיון בעקרונותיו, נתחקה אחר השפעתם של "בעלי העניין" בתהליך ונבחן את כללי המשחק אשר יתהוו במערכת האשפוז במידה ובתי החולים יתאגדו.
תאגוד בתי החולים מעורר, בין היתר, מספר שאלות מהותיות: האם תאגוד בתי החולים עשוי לתרום למערכת הבריאות, ולמי? האם התאגוד עשוי להשלים את השירות האשפוזי הניתן לכלל האוכלוסייה? האם התאגוד יפתור את שלל בעיות המערכת? האם התאגידים, כאשר יוקמו, אכן יביאו להשגת המטרות שתלתה בהם הועדות השונות בהמלצותיהם? האם ארגוני העובדים יסכימו למהלכי התאגוד? האם תיאגוד הינו חלום בלהות או שמא יעד רצוי?שאלות אלו הן במוקד עבודתנו.
העבודה מונה חמישה פרקים העוסקים, כל אחד, בנושא מרכזי נבחר, מתוך הנחה שהיתה לו השפעה ייחודית על תאגוד בתי החולים.
תחילה ננסה להגדיר מבחינה משפטית מהו התאגוד ומהם אפשרויות ה"תאגוד" של יחידות ממשלתיות.
הפרק הראשון מתאר את ההתפתחות של מערכת הבריאות בישראל עם קום המדינה, כאשר יושם דגש על יסודות משרד הבריאות- אשר עם קום המדינה הפך להיות ספק שירותי אשפוז עם לקיחת תפקידי סמכויות הביצוע שהוקנו, בתקופת היישוב, למחלקת הבריאות המנדטורית וירש את תפקידי התיאום של ועד הבריאות היישובי.
הפרק השני עוסק במאפייני שוק הבריאות תוך שימת דגש על המשבר המערכת הבריאות בישראל.
על רקע דיון במשברים אלו ניתן להעריך כי תאגוד בתי החולים מהווה פתרון ארגוני למוסדות גירעוניים כושלים.
הפרק השלישי בוחן תחילה את התפתחות תיאגוד בתי החולים ללא החלטה פורמאלית בנושא.
לפי הנחת עבודה זו ושל מחקרים נוספים בנושא, התפתח "תיאגוד זוחל" בבתי החולים הממשלתיים -כלומר בתי החולים מתנהלים כיום בתנאי תאגוד. בהמשך מוצגות המלצות הועדות השונות אשר דנו בתחום האשפוז וחיוו דעתם בנושא תאגוד בתי החולים.לבסוף דן הפרק בעקרונות התאגוד על פי המלצות ועדת לאון.
הפרק הרביעי בוחן שתי סוגיות מרכזיות בתהליך תאגוד בתי החולים. ראשית ישנו תיאור מפורט אודות היעדים המוצהרים של שתי ועדות אשר דנו בתחום האשפוז בכלל ובתחום התאגוד בפרט. בפרק זה בעצם ננסה לבחון האם תאגידים עצמאיים יש בכוחם להשיג מטרות אלה. שנית, נתייחס למקצת מבעלי העניין והאינטרסים ("שחקנים") אשר ישפיעו ומשפיעים על תהליך תאגוד בתי החולים הממשלתיים. אנו מאמינים כי אם וכאשר נרצה ליישם את תאגוד בתי החולים ע"פ המטרות ויעדי הוועדות השונות חובה לדון ולהתייחס לתביעותיהם של השחקנים השונים.
הפרק החמישי יניח הנחת יסוד כי הוחלט לתאגד את בתי החולים הממשלתיים לתאגידים עצמאיים. תחילה נעלה לדיון את יחסי הגומלין אשר יתהוו בין בתי החולים המתואגדים לקופות החולים, בהמשך נדון ביחסי הגומלין בית בתי החולים המתואגדים לצרכנים השונים.

תוכן העניינים:
מבוא והצגת הנושא
הקדמה-תיאגוד מהו?

פרק 1: צמיחת שירותי הבריאות בישראל בפרספקטיבה היסטורית
פרק 2: המשבר המתמשך במערכת הבריאות הציבורית
2.1 מבנה שירותי הבריאות
2.2 כשלים כלכליים ייחודיים לשוק הבריאות
2.3 המשבר במערכת הבריאות הציבורית בישראל
פרק 3: התפתחות תהליך תאגוד בתי החולים
3.1 "התאגוד הזוחל"
3.2 תאגוד בתי החולים בראי הועדות
3.3 עקרונות להפעלת בתי החולים בישראל כתאגידים
פרק 4: בעיות ומאבקים של קבוצות האינטרס בתהליך התאגוד
4.1 אי הודאות בתהליך תאגוד בתי החולים
4.2 תיאור פעילות השחקנים
פרק 5: כללי המשחק והשתלבות התאגידים במערכת
5.1 יחסי הגומלין בין קופת החולים לבתי החולים המתואגדים
5.2 יחסי הגומלין בין הצרכנים לבתי חולים המתואגדים
5.3 הבטחת עמידתו הכלכלית של התאגיד

סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

מקורות:

אלקנה,מרגלית,(1995),יוזמה לצדק חברתי-ישראל אל שנות 2000,גבעת חביבה,ע' 96-109.
גור עופר,אילנה אלסטר-גראו (1997),"תאגוד בתי החולים-חולייה חסרה ברפורמה במערכת הבריאות בישראל,"רבעון לכלכלה שנת 44 ,ע' 721-752 .
גרונאו ,ראובן (2002), הרפורמה במערכת הבריאות :עבר ועתיד,ירושלים. המכון הישראלי לדמוקרטיה.
דורון,אברהם (1995), "שירותי הרפואה בישראל: מבט על שנות ה-90,"אצל: אברהם דורון,(עורך), בזכות האוניברסאליות: האתגרים של המדיניות החברתית בישראל,ירושלים: הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, ע' 179-203.
ועדת אמוראי(2002), הועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה,דין וחשבון.תל אביב.
ועדת ליאון(2004), הוועדה לבחינת התפעול, הניהול, התקצוב והבעלות על בתי החולים הממשלתיים, תל אביב.
ועדת נתניהו (1990), ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל, דין וחשבון. כרך א': דעת הרוב וכרך ב' : דעת המיעוט,ירושלים: המדפיס הירושלמי.
יועז, יובל (2004),"הוועדה לבדיקת בתי חולים ממשלתיים: להפריד אותם מהמדינה",הארץ,13/05/2004.
ישי,יעל (1994), רופאים ומדינה : תאגוד בתי החולים בישראל, ירושלים: מכון ישראל לחקר ישראל.
כהן,מירב(2004),"ועדת ליאון:להפוך בתי חולים הממשלתיים לתאגידים",ynet,12/05/2004.
ליאור,גד(2003),"לכל המרבה במחיר", זמן הרפואה, גיליון נובמבר דצמבר 2003.
מיכאלי ,דן (1998),"תאגוד עם בלמים", הארץ, 22/02/1998.
פילק ,דני (1999),"הפרטה חולנית", מצד שני, ינואר 1999,ע' 19-22.
פרידמן, מנחם (2003),"הכרח או חלום",זמן הרפואה, גיליון אפריל מאי 2003.
פרידמן,מנחם (2003),"אנחנו בדרך לחיסול הרפואה הציבורית בישראל",זמן הרפואה,גיליון נובמבר דצמבר 2003.
צ'רניחובסקי, דב (1991),"התאגדות בתי חולים בבריטניה",בטחון סוציאלי 37,ע' 46-53.
קופ,יעקב(עורך) (2003),הקצאת משאבים לשירותים חברתיים,ירושלים,המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל,ע' -61-62,84-87,140-160.
קראוז, איריס(1998),"מצא: יש להפעיל שיקולים חברתיים ביישום תהליך תאגוד בתי החולים",הארץ,06/03/1998.
רווה, מיכל (2004),"המלצות ועדת ליאון:בתי"ח הממשלתיים ושל הכללית יפעלו כתאגידים ללא כוונת רווח",גלובוס,11/05/2004.
שדמי, חיים (1999),"בית החולים תל השומר יהפוך לעצמאי",הארץ,23/08/1999.
שדמי, חיים (2001),"מי ירוויח מהפיכת בתי החולים לתאגידים",הארץ,18/06/2001
שובל י.ט. ואנסון ע. (2001.) העיקר הבריאות: מבנה חברתי ובריאות בישראל, הוצאת מאגנס וספריית אשכולות, האוניברסיטה העברית ירושלים.
שורץ ,שפרה(2000),קופת חולים, הסתדרות, ממשלה,הוצאת אוניברסיטת בן גוריון.
שירום א. ואחרים (1997), תאגוד בתי חולים ציבוריים בישראל: הערכת התפתחות וחלופות למדיניות. המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.
שרף,שמעון (2003),"לפני מכירת חיסול",זמן הרפואה, גיליון נובמבר דצמבר 2003.

תגים:

מדיניות · ציבוריות · בישראל · בתי · הבריאות · הציבור · ועדת · זוחל · חברה · חולים · לאון · לתועלת · ממשלתיים · מערכת · נתניהו · תאגוד · תאגיד · תיאגוד

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תאגוד בתי החולים הממשלתיים", סמינריון אודות "תאגוד בתי החולים הממשלתיים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.