היישום אינו מחובר לאינטרנט

חופש העיסוק והגבלתו בתחום יחסי עובד מעביד

עבודה מס' 063023

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הסוגייה ובדיקה האם תניות המגבילות את עיסוקו של עובד, על סיבותיהן השונות, ברות תחולה במשפטנו, בתקופה שלפני חקיקת חוק יסוד חופש העיסוק ולאחריו.

18,648 מילים ,53 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
1. מבוא
2. הקדמה - חוק יסוד חופש העיסוק
2.1 חשיבותו של החוק
2.2 השפעת החוק על המשפט הפרטי
2.3 התמורות שחלו לאחר חקיקת החוק
3. הגבלת חופש העיסוק מכוח חוזה
3.1 האם יש צורך בהתחייבות מפורשת להגבלת חופש העיסוק

3.2 הזכויות והאינטרסים המתנגשים
3.3 אינטרס הציבור
3.4 אינטרס העובד
3.5 הגבלת חופש העיסוק לזמן מוקצב
3.6 האיזון בין האינטרסים
4. הגבלת חופש העיסוק מכוח סודות מסחריים
4.1 מהו סוד מסחרי
4.2 גישות בהגנה על סודות מסחריים
4.3 ההוכחות המוטלות על המעביד
4.4 שיקולים העומדים בפני בית המשפט
4.5 הגישה החדשה - פסק דין צ'ק פוינט
5. הרחבות ותוספות
5.1 הגבלת חופש העיסוק בהסכם קיבוצי
5.2 התערבות בג"צ בפסיקת ביה"ד לעבודה
5.3 סעדים משפטיים
6. סיכום
7. רשימה ביבליוגרפית

מבוא
חופש העיסוק מעגן בתוכו את זכותו של אדם לעבוד בכל מקצוע, עיסוק ומשלח-יד, בין אם הוא
שכיר ובין כעצמאי, על מנת להתפרנס בכבוד ולא להוות נטל על הציבור. מכאן מקומו החשוב
של חופש זה במסגרת זכויות היסוד של הפרט הנובעות מאופייה של מדינת ישראל כמדינה
דמוקרטית הדוגלת בחופש.
בישראל, התוקף לחופש זה בא לידי ביטוי בחקיקת חוק יסוד חופש העיסוק בשנת ,'92
שעקרונותיו חלים לא רק על המגזר הציבורי אלא גם על המגזר הפרטי, שעוגן עד אז רק בחוק
החוזים.
למרות מעמדו של חופש העיסוק, שהוא מעמד בכורה, הוא אינו מייצג תפיסה ברורה ולעיתים
אף מטעה כשבוחנים את ההגבלות המוטלות עליו אם מכוח החוק ע"י חקיקת משנה של הרשות
השלטונית, אם מכוח חוזה של העובד עם מעבידו ואם מכוח סודות מסחריים של המעביד.
המעביד מחתים את העובד על תנית אי-תחרות בחוזהו, המגבילה בעתיד את העובד מלעסוק
אצל מתחריו לאחר תום יחסי העבודה ביניהם, בכדי להבטיח שהעובד לא יעשה שימוש בכלים
שרכש ובידע שאליו נחשף בעת עבודה לצורך תחרות עמו. התניה עשויה להיות מוגבלת לסוגי
עיסוק מסוימים, לתקופה מסוימת או לאזור גיאוגרפי מסוים.
בעבודה זו נבחן את סוגיית חופש העיסוק והגבלתו ונבדוק האם תניות המגבילות את עיסוקו של
עובד, על סיבותיהן השונות, ברות תחולה במשפטנו, בתקופה שלפני חקיקת חוק יסוד חופש
העיסוק ולאחריו.
לשם כך, נבחן את האינטרסים של הצדדים: אינטרס העובד שרוצה לעבוד במשלח ידו, ליטול
עמו את מה שלמד בתחום מקצועו והפך לחלק מהכשרתו ולעסוק בו בעתיד מכוח חוק יסוד
חופש העיסוק, אינטרס המעביד הרוצה להגן על זכויותיו הקנייניות: סודותיו המסחריים, ידע
במשאבים, בשיטות יצור וכו' שהשקיע בעסק וזאת מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
ואינטרס הציבור המעונין בתחרות חופשית, ניידות חופשית של עובדים ומעבר מהיר של מידע
במשק.
כל אלה שזורים באינטרס החברה לנהוג בהגינות ובתום לב, לפעול לפי תקנת הציבור, לכבד
חוזים שנכרתו מתוך רצון חופשי וזאת מכוח עיקרון חופש ההתקשרות בחוזה המעוגן בחוק
החוזים, שגם הוא מהווה אחד מעקרונות היסוד של התפיסה המשפטית והחברתית בישראל, אך
נפגע כתוצאה מהתערבות בו באמצעות חופש העיסוק.
בהמשך, נבחן את העמדות החברתיות, הכלכליות והמשפטיות בין המשפטנים לגבי האינטרסים
הללו העומדים אלה מול אלה. נבחן את השיקולים המנחים את בתי המשפט בבואם לאזן בין
האינטרסים, תוך הבאת דוגמאות מהפסיקה, בכדי לקבוע אם יש צורך בהגבלה על עיסוקו של
העובד על מנת להגן על סודותיו המסחריים של המעביד , ואם יש צורך כזה, האם ההגבלה
תקפה ומידתית.
כמו כן, נעסוק בפסק דין בענין צ'ק פוינט שהיווה אבן דרך לגישה חדשה בפסיקת בתי המשפט
בענין הגבלת חופש העיסוק של העובד, בד בבד עם חקיקת חוק עוולות מסחריות בשנת 1999,
תוך מתן דוגמאות מהפסיקה שהתקבלה לאחר פסק דין זה ושהושפעה מהלכותיו.
לבסוף, נסקור את הסעדים המשפטיים שנותן בית המשפט למעביד ואת שיקוליו במתן סעדים
אלה, מה דינו של הסכם קיבוצי בסוגיית חופש העיסוק וכיצד מתערב בית הדין העליון בשיקולי
בתי הדין לעבודה בסוגיה זו.

מקורות:

א"ד חרמון 'תקנת הציבור והגבלות על חופש העיסוק באספקלריה של הפסיקה הישראלית והאנגלית' ספר יצחק כהן הוצ' פפירוס (1989)
ג' שלו 'חופש העיסוק וחופש החוזים' ספר מנחם גולדברג הוצ' סדן (2001)
מ' גולדברג 'חופש העיסוק והגבלתו' הוצ' סדן (1999)
א' ברק 'המהפכה החוקתית: זכויות יסוד מוגנות' משפט וממשל א' 9
א' ברק 'חוק יסוד חופש העיסוק' ממשל ומשפט ב' 195
א' גרוס 'כיצד היתה תחרות חופשית כזכות חוקתית' - בנפתולי הזכות לחופש העיסוק ' עיוני משפט כג() 229
ג' טדסקי 'סודות עסקיים' הפרקליט לה 5
ד' גילה 'לקראת מדיניות משפטית חדשה כלפי תניות אי תחרות' עיוני משפט כג(1) 63
י' אליאסוף 'חוק יסוד חופש העיסוק' משפט וממשל ב(1) 173
י' עמית 'על חופש העיסוק והסוד המסחרי' הפרקליט מא 431
י' פוטשבוצקי 'בעלות בידע והגבלת חופש העיסוק' הפרקליט לד 433
מ' גולדברג 'חופש החוזים והגבלתו בהסכם עבודה קיבוצי ובחוזה עבודה אישי' המשפט ב' 177
מ' גולדברג 'הגבלת חופש העיסוק של העובד מכוח חוזה' מחקרי משפט ה' 7
מ' גולדברג 'חופש העיסוק מזכות יסוד לחוק יסוד' הפרקליט מא 291
מ' דויטש 'חוק עוולות מסחריות - הגינות בתחרות וסודות מסחר' הפרקליט מה' 128
נ' כהן 'תחרות מסחרית וחופש העיסוק ' עיוני משפט יט(2) 353
פ' רדאי 'חוקתיזציה של דיני העבודה' שנתון משפט העבודה ד' 151
ש' אלמוג 'חופש העיסוק בין רטוריקה למציאות' משפט וממשל ה' 565
ש' אלמוג 'חוק יסוד חופש העיסוק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו' משפט וממשל א' 185

תגים:

חוקי · יסוד · הסכם · סודיות · הגבלת · סודות · מסחריים · עסקיים · צ'ק · פויינט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חופש העיסוק והגבלתו בתחום יחסי עובד מעביד", סמינריון אודות "חופש העיסוק והגבלתו בתחום יחסי עובד מעביד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.