היישום אינו מחובר לאינטרנט

זיהום תעשייתי של מפרץ חיפה והקריות

עבודה מס' 062948

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: היבטים אתיים-עסקיים.

9,321 מילים ,31 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
פרק א: חשיבות האקולוגיה הסביבתית
פרק ב: זיהום כפתרון זול לניקוז שפכים
פרק ג: הזיהום התעשייתי והפגיעה באיכות החיים
פרק ד: הזיהום התעשייתי במפרץ חיפה והנזק הכלכלי-חברתי
4.1 פגיעה באיכות הסביבה
4.2 פגיעה באנשים ובבעלי חיים
4.3 פגיעה חברתית
4.4 פגיעה כלכלית
סיכום
ביבליוגרפיה


מבוא
עבודה זו תעסוק בכשל האתי הנובע מזיהום תעשייתי. הזיהום התעשייתי נובע בדרך
כלל ממניעים כלכליים, שכן הרבה יותר זול להיפטר מפסולת רעילה ומשפכים באזור סמוך
למפעל, מאשר להוביל פסולת זו למרחקים ולטמון אותה מבלי שתזיק. יחד עם זאת, הזיהום
הסביבתי שיוצרים מפעלים מהווה מפגע אקולוגי הפוגע באיכות החיים, הן מבחינה אסתטית והן
מבחינה בריאותית. הפגיעה הבריאותית קשה במיוחד לבני האדם, שכן אלה מצויים בסוף
שרשרת המזון וסופגים את כלל הרעלים אשר נקלטים בצומח או בחי המשמש למזונם של
האנשים (מאור, 1993).

זיהום הסביבה על ידי מפעלים מתבטא בפגיעה בקרקע, פגיעה במקורות המים וכן
בפגיעה באוויר המזוהם. קיימות חברות שעיסוקן מוביל לפליטת חומרים מזהמים וברור שכל
דרך למנוע או להפחית את הזיהום הסביבתי כרוכה בעלויות כלכליות גבוהות ( ,.Becker et al
1997). בישראל בולטת בעיה זו ואחד המקומות המועדים ביותר לזיהום ולמחלות הוא מפרץ
חיפה והקריות. מאז 1976 נסקרה התחלואה במחלות מעיים ושאר מחלות הנובעות ממקורות
המים בישראל ונמצא כי מאז שנות ה60-, עם התפתחות התעשייה, במיוחד במפרץ חיפה
והקריות, חלה עלייה ניכרת של מחלות מעיים באזור ובמיוחד טיפוס. הזיהום מוביל בין השאר
להימצאותם של חיידקים כשיגלה או סלמונלה ששיעורם נמצא בעלייה איטית אך מתמדת
באזורים אלה ( .(Tulchinsky et al., 1993

מבחינה אקולוגית מהווים מפעלי התעשייה נגע מתמיד וככל שצפיפותם רבה יותר, כך
גם המפגעים הנובעים מהם קשים יותר. בדרך כלל הפגיעה במקורות המים היא פגיעה בלתי
הפיכה למשך זמן ממושך, כאשר השימוש במים אלה מוביל למחלות עצבים (בן-אבי ואח', (1998
וככל שחומרת זיהום המים באזור מסוים קשה יותר, כך נספגים בהם מלחים וכימיקלים
מסוכנים, אשר הופכים את המים לבלתי ראויים לשתייה. יתרה מכך, עלול להיגרם נזק גם
מקירבה לצמחיה המושקית או הניזונה ממים מזוהמים (Shmueli, 1999). ככל שתדירות
הזיהום גבוהה יותר, כך הסיכויים להיווצרותו של אסון סביבתי, גבוהים יותר והתוצאות של
זיהומים חוזרים הינם פחות ופחות הפיכות (Tsur & Zemel, 1998). במהלך השנים האחרונות
הולך מצב המים בישראל ומחמיר, לא רק בשל המחסור במי שתיה אלא במידה רבה בשל
הפיכתם של בארות רבים לבלתי ראויים לשימוש, כתוצאה מזיהומים הגורמים לחדירת מלחות
וכימיקלים למי התהום (Shmueli, 1999). יוצא אם כן, כי הזיהום התעשייתי מהווה פגם
אתי במערכת השיקולים של בעלי העסקים.

בעבודתי אבקש להציג את הנזקים הנגרמים כתוצאה מזיהום תעשייתי והתייחסות
הסקטור העסקי רק להיבטים הכלכליים הצרים של ארגוניהם מבלי להביא בחשבון את הקשר
המחבר בין הסביבה הארגונית לבין הסביבה החברתית והסביבה הבינלאומית, שהסביבה
האקולוגית חיונית להן וקובעת את איכות החיים של היושבים על כדור הארץ. בעבודתי ארצה
לטעון, כי הזיהום התעשייתי פוגע ברבדי חיים שונים של החברה, כמו באיכות הסביבה
ובתחושות האנשים ובעלי החיים החיים בה, באיזון החברתי, אשר מתבטא בכך שהשכבות
החלשות סובלות ממפגעים סביבתיים, בעוד השכבות החזקות חיות באזורים המנותקים
מהזיהום התעשייתי ובכך נוצר פער נוסף בין המעמדות, אולם בסופו של דבר קיימת גם פגיעה
כלכלית בכלל החברה, כאשר הנזקים הנגמרים לאיכות החיים ולבריאותה של האוכלוסיה, בין
במישרין, כתוצאה ממגע ישיר עם הזיהום ובין בעקיפין, על ידי צריכת מוצרים חקלאיים שספגו
את הזיהום. גם פגיעה כלכלית זו משפיעה בעיקר על השכבות החלשות, המתקשות להשיג לעצמן
טיפול רפואי הולם או לרכוש מוצרים משופרים שעלותם גבוהה.

כדוגמה לכך אתייחס לזיהום התעשייתי במפרץ חיפה, תוך שימת דגש על הנזק הכלכלי
והחברתי הבא לידי ביטוי באזור זה, המהווה מודל לכשל האתי הנובע מהזיהום התעשייתי.
לאחר שאעמוד בפרק הראשון על חשיבות האקולוגיה הסביבתית ככלל, בפרק השני על זיהום
הסביבה כפתרון זול לניקוז שפכים ובפרק השלישי על הפגיעה הנגרמת לאיכות החיים, אתייחס
בפרק הרביעי במישרין לזיהום התעשייתי במפרץ חיפה ולנזקים הנגרמים ממנו, כשאת
מסקנותי אביא בסיכום.

מקורות:

איש שלום, ד., "תכולת מתכות כבדות במשקעי קרקעית בנחל הקישון ובמעגניו", הביוספירה כ(2), 1990, עמ' 18-19.
בן-אבי, ע., מלמד, ש. וריבק, י., "נוירוטוקסיקולוגיה התנהגויות - תחום מתפתח ברפואה תעסוקתית", הרפואה 134(י"א), 1998, עמ' 883-888.
הירשברג, י., "דו"ח שנתי מספר 17 - שפכי תעשיה", הביוספירה כב(3-4), דצמבר 1992 - ינואר 1993, עמ' 11.
ובר, ב., "מים ושפכים בארה"ב - סקירת חדשות", הביוספירה כב(1-2), 1992, עמ' 17-18.
וולף, י., "סדרי מסירת קולחין לשימוש חקלאי - היחסים בין רשות מקומית 'מייצרת' לבין החקלאי המשתמש בהם", הנדסת מים 9, 1993, עמ' 141-143.
ורדי, י. ונאור, ת., "השפעתם של סגנון הניהול ושביעות הרצון בעבודה על התנהגות לא נאותה בארגון: מחקר שדה", משאבי אנוש, יוני 1998, עמ' 24-33.
יהב, .ד, "איכות הסביבה, משאבי הטבע ושמירתם במקורות", בשדה חמ"ד ל"ב(ז"ח), 1989, עמ' 74-78.
יום-טוב, י. ומנדלסון, ה., "המאה האחרונה", ארץ וטבע 40, 1995, עמ' 27-34.
יחיאלי, א., "מי ישמור על הטבע באלסקה", טבע וארץ 262, 1993, עמ' 38-43.
מאור, ח.,(1993), מגדיר איכות הסביבה, מאור, תל-אביב.
סיביליה, "פעולה ירוקה - חיפה", אפריל 1996.
פייטלסון, ע., (1996), דגם התפתחות קונפליקטים סביבתיים באזורים מטרופולינים והשלכותיו התכנוניות, מכון ירושלים לחקר ישראל והמשרד לאיכות הסביבה, ירושלים.
Becker, N., Baron, M. Schechter, M., (1992), The Failure of Economic Instruments In Emission Abatement When Technological Indivisibilitie Dominate, Tel-Aviv University, Tel-Aviv.
Blum, A., "What do Israel High School Student Know and Believe about Enviromental Educational Issues?", Enviromental Education and Information 3(4), 1985, pp. 338-348.
Boardman, R., "Fragmentation and Integration in Environmental Research: The Social Search Revisited", International Journal of Environmental Studies 59, 2002, pp. 173-183.
Damon, F., "Water Pollution: Biennial Report Finds Increase in Degradation", Air, Water Climate 10(9), 2002, pp. 38-43.
Dery, D., "Coping With `Latent Time Bombs' in Public Policy", Eviromental Impact Assessment Review 17, 1997, pp. 413-425.
"Exposure to Polluted Water Increased Cancer Risk for IDF Divers", Globes, 31.10.2002.
"Exposure to Polluted Water Increases Risk of Cancer in Naval Divers; Study Released Today in Environmental Health Perspectives Finds Cancer Risk Increased as Pollutant Levels Increased", Business Wire, 31.10.2002.
Glazer, M.P. Glazer, P.M., "National Security and the Citizens' Crusade for a Safe Enviroment in the United States, Israel and Czechoslovakia", Massachusetts Review 37(2), 1996, pp. 271-304.
Hart, M., "Moses the Microbiologist: Judaism and Social Hygiene in the Work of Alfred Nossig", Jewish Social Studies 2(1), 1995, pp. 72-97.
Lees, S.H., "Algae: A Minor Disaster in the Jezreel Vally, Israel", Studies in Third World Societies 36, 1986, pp. 155-176.
Lord, P.B., "Controversy Erupts at Rhode Island Presentation on Genetically Modified Foods", Providence Journal, November 2002.
Oakley, C.K., "Public Health and the Process of Re-Institutionalization", Dissertation Abstracts International 61(12), 2001, pp. 4967-A.
Schechter, M. Kim., M., "Valuation of Polution-Abatement Beneits: Direct and Indirect Measurement", Journal of Urban Economics, 30(2), 1991, 133-151.
Schoepke, J., "Water is Key to Business", Capital Times, September 2002, p. 10A.
Shmueli, D.F., "Water Quality In International River Basins", Political Geography 18(4), 1999, pp. 437-476.
Tsur, Y. Zemel, A., "Pollution Control in an Uncertain Enviroment", Journal of Economic Dynamic and Control 22(6), 1998, pp. 967-975.
Tulchinsky, T., Burla, E., Halperin, R., Bonn, J. Ostroy, P., "Water Quality, Waterborn Disease and Enteric Disease in Israel", Israel Journal of Medical Science 29, 1993, pp. 783-790.
Turnball, E., "Ethanol Debate", National Post's Financial Post FP Investing, October 2002, p.13.
Zoller, U., "Water Quality Pollution Treatment and Control in Contemporary and Future Enviromental Education", Bulletin of Science Technology and Education 8(2), 1988, pp. 200-209.

תגים:

אוויר · אויר · איכות · חיים · מים · מפעלים · סביבה · קישון · שפכים · תעשייה · תעשייתי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "זיהום תעשייתי של מפרץ חיפה והקריות", סמינריון אודות "זיהום תעשייתי של מפרץ חיפה והקריות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.