היישום אינו מחובר לאינטרנט

האיסלאם הפונדמנטליסטי במצרים בתקופה שלפני ואחרי מלחמת המפרץ

עבודה מס' 061040

מחיר: 554.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת מלחמת המפרץ על החוגים האיסלמיים הרדיקליים במצרים ויחסי הגומלין בין המשטר במצרים ובין התנועות האיסלמיות הראדיקליות בתקופת מלחמת המפרץ.

10,969 מילים ,42 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

האיסלאם הפונדמנטליסטי במצרים
בתקופה שלפני ואחרי מלחמת המפרץ

תוכן העניינים:
מבוא
הקדמה
פרק 1 - צמיחת האיסלאם הרדיקאלי
האיסלאם הסוני
האיסלאם השיעי
האיסלאם במאה ה20 -
פרק 2 - התנועות האיסלאמיות במצרים
האחים המוסלמים
אידיאולוגיה
ארגוני טרור איסלאמיים במצרים
אל ג'יהד
אל-ג'מאעה אל אסלאמיה
ג'מאעת אל תכפיר ואל הג'רה
אל תוקף ואל תבין, אל שאוקיון, אל סמאויה
פרק 3 - יחסי המשטר - התנועות האיסלאמיות לפני מלחמת המפרץ
המצב במצרים תחת שלטון מובארכ לפני מלחמת המפרץ
פרק 4 - השפעת מלחמת המפרץ על יחסי המשטר המצרי עם התנועות האיסלמיות
ועל מעמדן
מלחמת המפרץ והעולם המוסלמי-ערבי (עפ"י (Huntington, 1998
תגובות הממסד הפוליטי והדתי במצרים
תגובות התנועות האיסלמיות למלחמת המפרץ
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
הגל הגואה של קנאות איסלאמית עורר לאחרונה מחקרים רבים על מקורות התופעה
ומניעה. הקנאות הדתית בקרב המוסלמים הגיע בתקופה האחרונה לממדים גדולים
שלא היו מאז יסוד האיסלאם בימי מוחמד.
בחינה היסטורית של ההתעוררות האיסלאמית המאוחרת מראה כי כל השנים מנסים
מנהיגים ערביים במדינות ערב (וגם מחוצה להן) להשיג הישגים פוליטיים באמצעות
כוח המשיכה וההשפעה של האיסלאם. יש לציין כי ישראל והמקומות הקדושים בה
למוסלמים מהווה גורם משמעותי ביותר בהתעוררות של האיסלאם בכלל וזה
הפונדמנטליסטי בפרט.
אחד הדברים המאפיינים את התנועות האיסלאמיות השונות בדורנו היא המאבק בין
האמת הצרופה (אלחק) שבאיסלאם לבין הקשר והכפירה (אלבאטל) שנושאיהם
העיקריים בעולם הם היהודים והנוצרים (עפ"י: פז, 1992).
עבודה זו באה לחקור את השפעת מלחמת המפרץ (1991) על האיסלם הראדיקלי
במצרים. מצרים היא ערש הראדיקליות ובה קמו הניצנים הראשונים בדמות
"האחים המוסלמים" כאשר ההגמוניה עוברת במשך הזמן לאירן ומתפשטת בעולם
כולו.
מטרת העבודה היא לבחון ולנתח את השפעת מלחמת המפרץ על החוגים האיסלמיים
הרדיקליים במצרים. כמו כן לבחון את יחסי הגומלין בין המשטר במצרים ובין
התנועות האיסלמיות הראדיקליות בתקופת מלחמת המפרץ.
בחרתי את תקופת מלחמת המפרץ כי בתקופה זו התבטאה הסולידריות
האיסלאמית, בחוגים ערבים רבים לאחר המהפכה אירנית ש"העלתה את קרנה" של
האיסלמיות הרדיקלית. מצרים הצטרפה לקואליציה של ארצות המערב כנגד עיראק,
עם עוד כמה ארצות מוסלמיות ערביות, מצב שהשפיעה על התגובות בתוכה מצד
הפלגים הפונדמנטליסטיים באיסלאם.

מקורות:

איילון, ע. (1993) "האתגר האיסלמי במצרים - האם המדינה יציבה כבעבר?", בתוך: מנשרי, ד. (עורך) האיסלאם הפונדמנטליסטי: אתגר ליציבות אזורית. מרכז משה דיין ללימודי המזרח ואפריקה, אונ' ת"א.
איילון, ע. (1983) "סאדאת והאופוזיציה החוקית", בתוך: משטר ואופוזיציה במצרים. הקיבוץ המאוחד.
אלטמן, י. (1979) מגמות בהקצנה בעמדותיהם של האחים המוסלמים במצרים. מכון שילוח, אונ' ת"א.
אלטמן, י. (1983) "ארגוני אופוזיציה איסלאמיים במצרים", בתוך: משטר ואופוזיציה במצרים (איילון, ע., עורך). הוצאת הקיבוץ המאוחד.
אלטמן, א. (1994) "קבוצות אופוזיציה איסלאמיות למשטר סאדאת", בתוך: מצרים - לקט מאמרים. מודיעין/תוד"א. תל אביב. עמ' 141-149.
בהם, י. (1952) "תנועת האחים המוסלמים במצרים", בתוך: שמעוני, י. (עורך) המזרח החדש. האונ' העברית ירושלים, כרך ג', חוברת 4(12).
גיב, ה.א.ר (1976) מגמות חדשות באיסלאם. עם עובד, ספריה אוניברסיטאית.
הורי, כ., צ'יפנדייל, פ. (1991) איסלאם מהו - שכן קרוב שחובה להכירו. מהדורת אובזרבר, הוצאת אחיאסף.
זילברמן, י. (1993) איסלאם רדיקלי פלסטיני בירושלים. מכון ירושלים לחקר ישראל.
חטינה, מ. (2000) האיסלאם במצרים המודרנית. קו אדום, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
טל, נ. (1999) עימות מבית - התמודדות מצרים וירדן עם האיסלאם הקיצוני. הוצאת פפירוס, אונ' ת"א.
מאיר, ת. (1988) התעוררות המוסלמים בישראל. (תרגום רויטפרב-הנקין, ר.) המכון ללימודים ערביים - גבעת חביבה.
מיטל, י. (תשנ"ד) "תגובות במצרים לממד האיסלאמי של משבר המפרץ", בתוך: המזרח החדש - כתב עת החברה המזרחית הישראלי. גיליון מיוחד על המזרח התיכון והאיסלאם במאה ה20-. כרך לו. עמ' 160-172.
מנשרי, ד. (1993) האיסלאם הפונדמנטליסטי: אתגר ליציבות אזורית. אונ' ת"א, מרכז משה דיין.
עז אל-אדין, ג'לאל אחמד (יולי, 1993) ראיון לכתב עת אח'ר סאעה, תרגום חצב 14,843/0069
פורת, א. (1961) דע את שכניך - מצרים. הוצאת יבנה, ת"א.
פז, ר. (1992) "עמדת התנועות האיסלאמיות הרדיקליות כלפי היהודים והציונות בדורנו", בתוך: איסלאם ושלום - גישות איסלאמיות לשלום בעולם הערבי בן זמננו. מכון לחקר השלום - גבעת עדה.
קיפנר, ג. (4 באוגוסט, 1987) "ממשלה עטופה בסימלי איסלאם", הארץ. עמ' 13.
שגיב, ד. (תשנ"ד) "האידיאולוגיה של ארגוני הג'יהד במצרים", בתוך: לנדאו, מ. (עורך) המזרח החדש, כרך ל"ו. עמ' 130-170.
תקנון "האחים המוסלמים", עמ' 405, 408, 412-415. אל-מצור, 27 במאי 1994; 3 ביוני 1994; 10 ביוני 1994; בתרגום חצב, 4 באוגוסט 1994.
Alexander, Y. (1994) Middle East Terrorism: Selected Group Profile. The Jewish Institute for National Security Affairs, Washington, D.C.. pp. 48-50.
Al Kashhifu M.H. Allamah Shaykh, The Origin of Shi'itte Islam and its Principles. Ansariyan Publication. Internet: http://home.swipnet.se/islam/shia-origin.htm
Ala Mawdudi, S.A. (1980) Towards Understanding Islam. The Octagon Press, London.
Auda, G. (1994) "The `Normalization' of the Islamic Movement in Egypt from the 1970's to the Early 1990's", in: N.E Mary and R.S Appleby (eds.)Accounting for Fundamentalism, University of Chicago Press.
Ba-Yunus, I. (December, 1997) "The Myth of Islamic Fundamentalism", Internet. http://www.geocities.com/CollegePark/6453/myth.html
Cline, A. (2000) "Egypt - Contemporary Islam", in: Religion Around the World - Internet. http://atheism.about.com/library/world/bl_EgyptIslamToday.htm?terms=Contemporary+Islam
(b) Cline, A. (2000) "Egypt - Islamic Political Movement", in: Religion Around the World - Internet. http://atheism.about.com/library/world/bl_EgyptIslamPolitical.htm?terms=Islamic+Political+Movement
Esposito, J.L (1992) The Islamic Threat - Myth in Egypt. Oxford: Oxford University Press.
Fandy, M. (1994) "Egypt's Islamic Group: Regional Revenge?", in: Middle East Journal, 48:4.
Huntington, S.P. (1998) The Clash of Civilization and the Remaking World Order. Simon Schuster.
Hussain, A. (1992) Beyond the Islamic Fundamentalism: The Sociology of Faith and Action. Leicester, UK: Volcano Press Ltd.
Ibrahim, S. E. (July, 1994) Arab Modernity and the Challenge of Islam, The Case of Egypt's Islamic Activism, How Much of a Threat?. Ibn Khaldoun, Center for Development Studies. Cairo.
Jabbour, T.N. (July-August, 1999) "Islamic Fundamentalism", in: Plain Truth on line - Violence and Death. Intetnet - www.ptm.org/99PT/JulAug/Islam.htm
Leqbal, A. (Feb. 2000) "The 20th Century's Two Greatest Challengers to Islam", in: Internet. http://www.icna.org/tm/feb00_cover2.htm
Lowrie A.A. (ed) (1992) Islam, Democracy, the State and the West - Round Table with Dr. Hasan Turabi. Tampa, FA: World Islam Studies Enterprise.
Mitchell. P. M. (1969) The Society of the Muslim Brothers. Oxford University Press, London. Chapter 4.
Mustafa, H. (1995) "The Egyptian Regime and the Oppotision in 1994; Challenges and Responses", in: The Arab Strategies Report, 1994. Al-Aharam Center for Political and Strategic Studies, Cairo.
Quandt, W. (13.4.1998) "Tinderbox", in: Time Magazine.
"Egypt - Islamic Political Movements"(December, 1990), in: Religion Around the World - Internet. http://atheism.about.com/ library/world/AJ/bl_EgyptislamPolitical.htm?once+true
Sackur, Z. (March, 1994) "Egypt: Islamic Fundamentalist Organisations: The Muslim Brotherhood and the Gamaa'a Al-Islamiya (The Islamic Group), in: Refworld - Internet. http://www.unhcr.ch/refword/country/writent/wriegy.htm
The Introduction to Islam. (1988) Gerhard Endress. Edinburgh University Press, Edinburgh.
"The Sward of Islam"(2000), Internet - http://www.masada2000.org/islam.html
Turnbull, B. (Feb.-March, 1999) "Islam through the Years - Part 2", in: White Fathers - White Sisters, issue 344.

תגים:

איסלם · אסלאם · האחים · מוסלמים · קיצוניות · טרור · מפרץ · פונדמנטליסטי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האיסלאם הפונדמנטליסטי במצרים בתקופה שלפני ואחרי מלחמת המפרץ", סמינריון אודות "האיסלאם הפונדמנטליסטי במצרים בתקופה שלפני ואחרי מלחמת המפרץ" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.