היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעמדו של חופש העיסוק

עבודה מס' 066118

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סוגיית חופש העיסוק והגבלתו בהתייחס לאינטרסים המתנגשים של העובד והמעביד, תוך דיון במעמדו של חופש העיסוק בתקופה שלפני חקיקת חוק היסוד ולאחריו.

10,789 מילים ,39 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

חופש העיסוק הינו אחד מזכויות היסוד של כל אדם, כך שזכותו של כל אדם לעסוק בכל משלח יד ולעבוד בכל מקצוע בדרכו להגשמה עצמית (כאשר העיסוק אינו נוגד כל חוק), בכדי להתפרנס בכבוד ומבלי להוות נטל על הציבור. מכאן, החשיבות הרבה להגן ולהעניק לכל אדם את האפשרות לעסוק במשלח ידו ומבלי שתהא הגבלה שלא לצורך.
במסגרת עבודת הסמינריון אתמקד בבחינת הסדרי איסור תחרות המופיעים בחוזי העסקה של עובדים רבים ומהווים תנאי לתחילת העסקה, ואופן התיישבותם עם הוראות חוק היסוד.
מן המפורסמות הוא כי מעסיקים רבים במשק הישראלי מחתימים עובדים עם קליטתם לעבודה על חוזה העסקה ובו תניית איסור תחרות המגבילה את חופש העיסוק של העובד בתום יחסי עובד-מעביד. בדרך כלל, מדובר בסעיף בחוזה אשר מגביל עובד עם סיום יחסי העבודה לעבוד אצל מעביד מתחרה או לעבוד כעצמאי בתחום העיסוק, ברב המקרים מדובר בפרק זמן מוגבל.
מעסיקים מנסים באמצעות הגבלת העובדים להגן על קניינם ולמנוע חשיפה של סודות מסחריים אשר עשויים לפגוע ביתרונם התחרותי בענף. ההתפתחות המואצת בתעשייה והתחרות הגוברת במשק, מביאים את בעלי העסקים לנסות להגן על הקניין והמוניטין שרכשו בשוק התחרותי.
במצב הדברים נראה כי אוזלת ידו של העובד ורצונו להתקבל לעבודה כופים עליו הסכמה בלתי רצונית אשר בעתיד עשויה להתברר כפגיעה במקור פרנסתו.
נראה כי המדובר הוא במצב שכיח של התנגשות בין אינטרסים, אינטרס המעביד ואינטרס העובד, ונדרש לאזן בינם: חופש העיסוק של העובד כזכות חוקתית ורצונו החופשי לעסוק בכל משלח יד ומולו זכות המעביד להגן על קניינו ושמירה על סודות מסחריים. יתרה מכך, נדרש לאזן בין אינטרסים בעלי השפעה על החברה כולה, מחד גיסא הרצון לשמר תחרות חופשית במשק ומעבר מהיר של מידע, ומאידך גיסא הרצון לנהל תחרות הוגנת בתום לב המתיישבת עם תקנת הציבור ובכך למנוע מצב של ריכוזיות במשק, דוגמת מונופול ו/או קרטל.
בתי הדין, בבואם לדון בסוגייה המגבילה את חופש העיסוק של העובד, בחנו את האינטרסים המתנגשים ונדרשו לאזן בין חופש העיסוק של העובד לבין חופש החוזים של המעביד. ההלכה המאוחרת, החלה כיום, מחמירה עם עקרון הגבלת עיסוקו של העובד ועל כן אוסרת קיומה של תנייה כזו, כאשר מטרתה היא מניעת תחרות גרידא. יחד עם זאת, כאשר מדובר בפגיעה באינטרס לגיטימי של המעסיק אז נדרש להוכיח פגיעה כזו וההגבלה צריכה להיות מידתית.
נראה כי השינוי שחל בפסיקת בתי הדין בסוגייה, שהחל בפרשת צ'ק פוינט ולאחריה בבית המשפט העליון אשר אימץ את עמדת בית הדין בפרשת סער, הינו בשל חשיבותו של חופש העיסוק והצורך בהגנה על החלש, אל מול כוחו ואמצעיו של המעביד. ההלכה הקודמת, אשר העמידה במבחן איזון האינטרסים את חופש העיסוק אל מול חופש החוזים וההתקשרות, הקלה יותר עם המעביד. השינוי שחל כיום בהלכה הפסוקה והמבחנים לאורם בוחן בית המשפט את הגבלת חופש העיסוק של העובד, העלתה מצד אחד את חשיבות חירות העיסוק של העובד ומצד שני התערבה בצורה בוטה ומשמעותית יותר בחירות ובזכותו המעביד להגן על קניינו. לאור הפסיקה נראה כי תניית איסור התחרות לא נשללה בצורה גורפת ובית המשפט בפסיקתו החיל את מבחנים לפיהם התנייה המגבילה נדרשת לעמוד בבחינת 'אינטרס לגיטימי' של המעביד, זאת בכדי שתהא ראויה להיאכף.
במסגרת העבודה אנסה לבחון את סוגיית חופש העיסוק והגבלתו בהתייחס לאינטרסים המתנגשים, של העובד והמעביד, תחילה אדון במעמדו של חופש העיסוק בתקופה שלפני חקיקת חוק היסוד ולאחריו. אציג את המגבלות הקיימות על חופש העיסוק, האינטרס הלגיטימי של המעביד ומבחני הפסיקה לבחינת הסוגייה, תוך התמקדות בפסקי הדין המאוחרים אשר הביאו להחלתו של אקלים משפטי חדש ולמעשה להחמרה עם ההגבלה על חופש העיסוק והתחרות. כמו כן אתייחס להגבלת חופש העיסוק בשל ההגנה על סודות מסחריים ומכוח חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט- 1999. לבסוף אבחן את סבירותה של התנייה המגבילה והיקפה.
העבודה מבוססת על ניתוח פסקי הדין והשוואתם, המאמרים הקיימים בנושא, הספרות המשפטית והחוק.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1- מעמדו הנורמטיבי של חופש העיסוק בשיטת המשפט בישראל
1.1 המהפכה החוקתית עם חקיקת חוקי היסוד:
1.2 תחולה על המשפט הפרטי:
1.3 זכויות העובד לאור פרשנותו הרחבה של חוק היסוד
1.4 חופש העיסוק בשיטות המשפט בעולם:
פרק 2- הגבלת חופש העיסוק
2.1 הגבלת חופש העיסוק - ההלכה בעבר וכיום:
2.2 משמעותה של ההתחייבות להגבלת חופש העיסוק:
2.3 הגבלת חופש העיסוק של עובד בתקופת קיומם של יחסי עובד- מעביד:
פרק 3- הגבלת חופש העיסוק- סבירותה והיקפה
3.1 הגבלת חופש העיסוק מכוח הסכם:
3.2 הגבלת המעסיק החדש, בבחינת "צד שלישי" לחוזה:
3.3 הסעדים כנגד צד שלישי:
פרק 4- הגבלת חופש העיסוק מכוח סודות מסחריים
4.1 סוד מסחרי- הגדרה:
4.2 הגנה על סוד מסחרי:
4.3 חובת ההוכחה המוטלת על המעביד:
4.4 רשימת לקוחות כסוד מסחרי:
4.5 היבטים נוספים להגבלה על סודות עסקיים-מסחריים:
סוף דבר
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

זכויות האדם, כזכויות יסוד, מצאו ביטויים בפסיקה עוד טרם "המהפכה החוקתית", שחלה עם חקיקת חוקי היסוד(1), בתי המשפט הכירו בזכויות אלה כזכויות יסוד והעניקו להם מעמד ראוי בבואם לשקול את גזר הדין. מעמדו של חופש העיסוק הוכר בשיטת המשפט כבר בראשית ימיה של מדינת ישראל, כפי שפסק בית המשפט העליון:
"כלל גדול הוא, כי לכל אדם קנויה זכות טבעית לעסוק בעבודה או במשלח יד אשר יבחר לעצמו, כל זמן שההתעסקות בעבודה או במשלח היד אינה אסורה מטעם החוק"(2).
חופש העיסוק ויתר זכויות האדם, כזכויות יסוד, הוכתרו בפסיקה כבעלי "מעמד בכורה משפטי"(3), זאת לאור אופיו וקיומו של שלטון החוק. כלומר, למרות שלא היה עיגון משפטי של זכויות היסוד הן זכו להגנה משפטית והיוו חלק ממערכת המשפט ו"לא רק זכות המעוגנת בהוראה של החוק החרות ראויה להגנה בבית משפט זה, אלא גם זכות או חירות מאלה 'שאינן כתובות עלי ספר', כגון חופש העיסוק, שבית-משפט הכיר בהן בפסיקתו כנותנות עילה להתערבותו במעשי המנהל"(4).
--------------------------------------------------------------------
1. בחודש מרס 1992 נחקקו חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק (במרס 1994 נחקק מחליפו של חוק יסוד: חופש העיסוק) .
2. בג"צ 1/49 בז'רנו נ' שר המשטרה, פ"ד ב, 80, 82, השופט ש"ז חשין.
3. בג"צ 337/81 שלמה מיטרני נ' שר התחבורה, פ"ד לז(3) 337, 355, מ"מ הנשיא שמגר.
4. בג"צ 292/78 אולפני הרצליה בע"מ נ' שר האוצר, פ"ד לג(2) 739, 747.

תגים:

חופש העיסוק · חוק יסוד · סוד מסחרי · דיני עבודה · דיני שביתה · חוזה עבודה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעמדו של חופש העיסוק", סמינריון אודות "מעמדו של חופש העיסוק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.