היישום אינו מחובר לאינטרנט

האם קיים קשר בין אלימות כלפי הילד במשפחה לבין אבטלת ההורים?

עבודה מס' 062721

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מחקרים ונתונים.

6,218 מילים ,27 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
סקירת ספרות
א. פגיעה בילדים - הגדרה ותיאור
ב. דרכים לזיהוי פגיעה בילדים
ג. מאפיינים של הורים מכים - האם בכלל ניתן לזהותם
ד. השפעת הפגיעה על הילדים
1. המישור ההתנהגותי
2. המישור הרגשי
3. המישור הקוגניטיבי
ממצאים
א. נתונים על אלימות כלפי ילדים
ב. שיעורי האבטלה והשפעתה על עוני בקרב ילדים
דיון- הקשר בין האבטלה הגואה למספר מקרי האלימות במשפחה
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
הצגת הבעיה
1מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שיעור האבטלה בנובמבר 2003, נותר שיעור הבלתי
מועסקים כ10.7% - מכוח העבודה האזרחי, כ278.5 - אלף איש.
2003 נפתחה עם שיעור בלתי מועסקים של %10.5. בחודש מרס עלה שיעור הבלתי מועסקים ב 0,.2% -
לרמה של %10.6, ובחודש מאי טיפס בשיעור %0.1, ל10.7% - - רמה שנותרה יציבה עד נובמבר .2003
כל עלייה של %0.1 בשיעור הבלתי מועסקים פירושה תוספת של כ2600, - מובטלים.
שיעור הבלתי מועסקים עמד ב1999 - על רמה ממוצעת של %8.8, כך שבמשך 3 שנים נוספו למשק כ -
52 אלף מובטלים.
בשנת 2000 נרשמה ירידה קלה לרמה של %8.7, אך מאז החריפה המגמה.
ב2001 - זינק שיעור הבלתי מועסקים לרמת %9.4, ובשנת 2002 עלה לשיעור של % .10.3
כלכלנים מעריכים כי שיעור הבלתי מועסקים צפוי להישאר ברמתו הנוכחית בתקופה הקרובה, ואף
עשוי לעלות. שיעור זה מדאיג לנוכח העובדה שאבטלת מכניסה גורמי לחץ למערכת המשפחתית.
מהו גורם לחץ במשפחה? מצב הקורה במשפחה כתוצאה מחוסר שיווי משקל בין דרישה מהמערכת
המשפחתית כמו אתגר חדש או איום על המשפחה ויכולת המשפחה להתמודד עם הדרישה. משפחות
עם גורמי לחץ נמצאות במצב שבו לפעמים יש הבנייה מחדש של נורמות משפחתיות, לפעמים יש
שינויים בתפקידים במשפחה כתוצאה מגורמי הלחץ.
אובדן עבודה הוא בעצם אובדן התפקיד של מפרנס. המשפחה נחשפת לבדידות חברתית ובעיקר
המובטל יבודד את עצמו חברתית. הוא יפחד מדחייה על ידי בן הזוג ולכן יעדיף להתבודד.
תגובות לאובדן תעסוקה יכולות להיות דומות הרבה פעמים לתגובות אובדן בכלל, כמו למוות של
מישהו קרוב. גם השלבים שאיתם מתמודד היחיד דומים בהרבה מקרים.
כתוצאה מהתסכול של אובדן התעסוקה יש נטייה לכעס חיצוני שבעצם עובר למשפחה ומתבטא
באלימות כלפי בן הזוג, הילדים. ההורים העסוקים בבעיותיהם אינם יכולים לספק אהבה או תשומת
לב לילדים ולכן הילדים עצמם מגיבים במיומנויות חברתיות ירודות, קשיים בשינה ודיכאון.
הקשר בין אלימות ובין מתן כבוד לאדם באשר הוא אדם.
2האלימות היא התופעה, הביטוי הנראה לעין. אי מתן כבוד והשפלה הם בין הסיבות המרכזיות
הגורמות לאלימות מכל סוג שהוא.
לתופעת האלימות יש גורמים רבים, אך אם נוסיף ונעמיק נגיע בסופו של דבר למקור אחד והוא
הפגיעה בכבוד האדם. בין הגורמים: חיים באווירה מתוחה של טרור ופחד ממלחמה, מאבק בין עולים
לוותיקים בארץ קולטת עלייה, דימוי עצמי ירוד של העולה המאבד מכוחו וסמכותו בעת העלייה,
אבטלה ומאבק על מקומות עבודה, פער הולך וגדל בין עניים לעשירים, מלחמת תרבות, אי הכרת
קודים התנהגותיים בחברות שונות ועוד גורמים רבים.
יחד עם זאת, כאשר דנים בנושא האבטלה והאלימות, יש להיזהר מעריכת קישור אוטומטי בין שני
הגורמים. קישור אשר קשה להוכיחו סטטיסטית, ושעשוי ליצור סטיגמה שאינה בהכרח נכונה כלפי
משפחות והורים שאינם עובדים, או שחיים בתנאים קשים.
כפי שמציינת פנינה קליין3, עוני מעיב מאוד על חייהן של משפחות, בהשפיעו על כל היבט והיבט של חיי
היום- יום שלהן, ובאפשרויות השפעתו על עתיד התפתחותם של ילדי משפחות אלו. העוני משפיע על
הילד ועל משפחתו במישרין ובעקיפין- פירושו של העוני עלול להיות חסר תזונה נאותה, תנאים
סניטריים גרועים, חשיפה לחום ולקור, העדר זמינות חברתית רגשית לאינטראקציה על הילד,
וכתוצאה מכך התנסויות מועטות באינטראקציה, שמתרחשת בה העברה תרבותית (-תיווך).

ב. שאלות המחקר
האם קיים קשר בין אלימות כלפי הילד במשפחה לבין אבטלת ההורים?

ג. השיטה
סקירה תיאורטית: הסקירה תהיה מתומצתת ותכלול מחקרים ומאמרים של השנים האחרונות
הדנים בנושא האלימות במשפחה והאבטלה.
ממצאים שיכללו:
נתונים על אלימות כלפי ילדים
נתונים על שיעורי האבטלה והשפעתה על עוני בקרב ילדים
דיון
בו ננסה להשיב לשאלת הקשר בין האבטלה הגואה למספר מקרי האלימות במשפחה?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, (2003), נתוני שיעור האבטלה בישראל, נובמבר .2003
2. מתוך משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, (1999), "לחוות כבוד..." חוברת בהוצאת משרד החינוך, המזכירות
הפדגוגית, הפיקוח על הנושא המרכז השנתי. קיץ התשנ"ט 1999 -, ע"מ .110-111
3. קליין, פנינה. "עוני והתנהגויות תיוום מוקדמות של הורה- ילד", בתוך: גל ג'וני (עורך): ילדים עניים בישראל- סקירה רב
תחומית, המועצה הלאומית לשלום הילד והתנועה למלחמה בעוני בישראל, אוגוסט .1997

מקורות:

או'הגן, ק. (1993). התעללות רגשית ופסיכולוגית בילדים, חיפה: אח.
איילון, א. (1999). התעללות בילדים במשפחה - סקירת ספרות מקצועית, ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות, מרכז המידע במדעי החברה.
איילון, ע. צימרין, ח. (1990). ילדות כואבת: מבט שני על ילדים מוכים. תל-אביב, ספרית הפועלים.
בן-אריה אשר, ציונית יפה, בינסטוק זואי (עורכים), "ילדים עד גיל 14 בטיפולם של חוקרי ילדים", בתוך: ילדים בישראל- שנתון סטטיסטי 2000, המועצה הלאומית לשלום הילד, דצמבר 2000.
ברגמן, ז. וויצטום, א. (1995). חטיפך ילד בידי הורה והתסמונת של התנכרות להורה.
ברק-מדינה א. (2001), "הקשר בין אבטלה לאלימות נגד ילדים". מסמך שהוגש לכנסת ישראל, הוועדה לקידום מעמד הילד ח' בטבת תשס"ב, 23 בדצמבר 2001.
בשן, ע. (2003). "מלכודת-מה לעשות במקרה של אלימות במשפחה", מראות המשטרה , משטרת ישראל.
גל, ג'וני. "סוגיות בעוני בקרב ילדים בישראל", בתוך: גל ג'וני (עורך): ילדים עניים בישראל- סקירה רב תחומית, המועצה הלאומית לשלום הילד והתנועה למלחמה בעוני בישראל, אוגוסט 1997.
הורביץ דבורה- סגנית מנהל שירות מבחן לנוער, מכתב בנושא: עיכוב בטיפול בתיקי נפגעי עבירה, מיום 19/11/01.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, (2003), נתוני שיעור האבטלה בישראל, נובמבר 2003.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סיכום ראשוני של נתוני סקר על המגמה בשעור הגלתי מועסקים- כוח אדם אוקטובר 2001, הודעה לעיתונות מיום 19/12/2001.
המוסד לביטוח לאומי- מנהל מחקר ותכנון, מגמות השינוי בממדי העוני ובאי השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק בשנת 2000- ממצאים עקריים, דצמבר 2000.
וורגפט, נורית. "האבטלה הרסה לי את האבטלה", ידיעות אחרונות, 23.10.01.
חוזר מנכ"ל מיוחד ט"ז. (דצמבר 2000) אורחות חיים במוסדות החינוך: אלימות. יצירת אקלים בטוח וצמצום האלימות במוסדות החינוך.
לב-ארי, ר. (1980). שילוב גורמים פסיכולוגיים וסוציולוגיים, בתוך: ש. אור (עורכת), על אלימות ואל-אלימות, ת"א: אגוד העובדים הסוציאליים בישראל, עמ' 347-344.
משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, (1999), "לחוות כבוד..." חוברת בהוצאת משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הנושא המרכז השנתי. קיץ התשנ"ט - ‏1999, ע"מ ‏110-111.
צימרין, ח. (1985). ילדים מוכים - בעיה רבת פנים, ת"א: פפירוס.
צימרין, חניתה- נשיאת אל"י, מכתב בנושא: עלייה של 84% בפניות לטיפול בשל המצב בישראל, נשלח לוועדה לקידום מעמד הילד, דצמבר 2001.
קדמן, י. (1999). התעללות בילדים בישראל: הערכות לשיפור מערך השירותים בתחומי המניעה, האיתור, הטיפול ואכיפת החוק, בתוך: בן-אריה וציונית (עורכים), ילדים בישראל על סף האלף הבא, המועצה הלאומית לשלום הילד, עמ' 162-151.
קליין, פנינה. "עוני והתנהגויות תיוום מוקדמות של הורה- ילד", בתוך: גל ג'וני (עורך): ילדים עניים בישראל- סקירה רב תחומית, המועצה הלאומית לשלום הילד והתנועה למלחמה בעוני בישראל, אוגוסט 1997.
שחר, אילאיל. "המבוגרים לחוצים הילדים אשמים", מעריב, 23.10.01.
Kaufman, I. (1962). Psychiatric Implication of physical Abuse of children, in: protecting The batter child children's division, the American human association New York.
Morris, M.G. and Gould, R.W. (1963). Role reversal. A concept in dealing with neglected - battered child syndrome, The neglect - battered child syndrome, New York. Child welfare league of America.
Ray, R. (1991). Consequences of parental illness on children social work.
Zimrin, H. (1984). Do nothing but do something. The effect of human contact with the parent an Abused behavior, British Journal of Social work.
Garbarino, J., Guttman, E. Sedey, J. (1986). The psychologically battered child, San-Francisco: Jossey-bass.
Kempe, C.H. (1973). A practical Approach to the protection of the Abased chills and rehabilitation of the Abusing parent, Pediatrics, 51, pp. 804-812.

תגים:

התנהגותי · הורים · ילדים · הפגיעה · הקוגניטיבי · הרגשי · השפעת · מאפיינים · מכים · עוני

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האם קיים קשר בין אלימות כלפי הילד במשפחה לבין אבטלת ההורים?", סמינריון אודות "האם קיים קשר בין אלימות כלפי הילד במשפחה לבין אבטלת ההורים?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.