היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות פוליטיות בקרב המיעוט המוסלמי בישראל

עבודה מס' 062701

מחיר: 314.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הבדלים בין נשים לגברים.

6,163 מילים ,26 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
תהליכי עיצוב עמדות פוליטיות
עמדות פוליטיות הבדלים בין נשים לגברים בקרב המיעוט המוסלמי בישראל
המערכת המגדרית הממוסדת והלא ממוסדת
דיון וסיכום - שינויים חברתיים, כלכליים ופוליטיים ועמדות מגדריות ופוליטיות של המיעוט
הערבי בישראל
ביבליוגרפיה

מבוא
הספרות המחקרית הפמיניסטית מעמידה במרכזו של דיון זה את משתנה המיגדר וטוענת כי
תהליכים המתרחשים בחברות מוסלמיות כגון חזרה לדת, פונדמנטליזם ודמוקרטיזציה הנם
תהליכים מגדריים. נקודת מוצא תיאורטית זו מהווה בסיס לשתי טענות עיקריות המופיעות
במחקרים שונים: התייחסות לנושא המגדר במסגרת ניתוח תופעות חברתיות ופוליטיות
המאפיינות חברות ערביות, תורמת להבנתן ( Berkovitch, Moghadam, 1999; Meyer, Rizzo
Ali, 1998 &). על פי מחקרים המתמקדים בתנועות פוליטיות ערביות ובעיקר בתנועות איסלאם
פוליטי, חוקים ושיח העוסקים במגדר הנם מרכזיים להגדרה העצמית של תנועות אלו, כלומר,
"השאלה הנשית" תופסת מקום מרכזי בהגדרת החזון הלאומי והתוכניות החברתיות והפוליטיות
שלהן. טענת החוקרים הנה שבחינה של עמדותיהן המגדריות של התנועות הפוליטיות ותומכיהן,
יכולה לשמש אמצעי להבנת זהותן התרבותית ומטרותיהן הפוליטיות, במהלך התרחשותם של
שינויכם חברתיים ופוליטיים. זאת כיוון, שעמדותיהן כלפי סוגיות העוסקות במעמד האישה, כגון
השתתפות נשים במרחב הציבורי, לבושן ודפוסי התנהגותן מצביעות על הדימוי שיש להן לגבי
אופייה של החברה האידיאלית(KHAMAISI, NASRALLAH (2003 . התפיסות המגדריות של
תנועה פוליטית ותומכיה יכולות, אם-כך, להעיד על יחסם לערכים דמוקרטיים מחד גיסא, ועל
נטייתם לשמרנות, פונדמנטליזם דתי ודחייה של המערב וערכיו, מאידך גיסא. ,Moghadam
1994).;) Sharoni.S, 1995
מטרת העבודה היא דיון בעמדות פוליטיות בקרב המיעוט המוסלמי בישראל - הבדלים בין נשים
לגברים. תחילה אסקור את הספרות בדבר תהליכי עיצוב עמדות פוליטיות בכלל ובחברה
המוסלמית בפרט. אבחן את וההבדלים בין נשים לגברים בקרב המיעוט המוסלמי בישראל, תוך
סקירת המערכת המגדרית הממוסדת והלא ממוסדת, בסיכום העבודה אדון בשינויים חברתיים,
כלכליים ופוליטיים ועמדות מגדריות ופוליטיות של המיעוט הערבי בישראל.

מקורות:

אלחאג', מ. (1997). "זהות ואוריינטציה בקרב הערבים בישראל: מצב של פריפריה כפולה", מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, 41-42, עמ' 103-122.
בדר-עארף. ק. (1995). "האישה הערביה בישראל: לקראת המאה העשרים ואחת", המזרח החדש, ל"ז, עמ' 188-206.
בשארה. ע. (1994). "דפוסי אסלאם ודמוקרטיה", זמנים: רבעון להיסטוריה: (51-50), 155-145.
בר-אל, ר. (1995). הפוטנציאל לפיתוח כלכלי ביישובים הערביים בישראל וכיוונים לשימושו", המזרח החדש ל"ז, עמ' 188-206.
גאנם. א. (1995). "המנהיגות המוניציפלית אצל הערבים בישראל - המשכיות ושינוי", המזרח החדש ל"ז, עמ' 151-168.
דיומון, ו. (1995). "המשפחה ומצבה באירופה המערבית" ביטחון סוציאלי, 44, עמ' 5-23.
חסאן. מ. (1999). "הפוליטיקה של הכבוד: הפטריארכיה, המדינה ורצח נשים בשם כבוד המשפחה", בתוך: יזרעאלי, ד., פרידמן, א., דהאן-כלב, ה., הרצוג, ח., חמן, מ., נוה, ח. ופוגל-ביז'אוי. ס. מין, מיגדר, פוליטיקה, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, עמ' 267-305.
יזרעאלי, ד. (1993). "תרבות מדיניות ונשים במשפחות שבהן שני מפרנסים בישראל" מתוך ולף, ר. וכהן, ר. (עורכות). משפחה ודעת מבט עכשווי על המשפחה, ירושלים, משרד החינוך.
ישי, י. (1998). "נשים ערביות ופוליטיקה: זהות מינית או זהות לאומית?" בתוך : רכס. א. (עורך). הערבים בפוליטיקה הישראלית: דילמות של זהות, עמ' 99-108, תל אביב: אוני' תל-אביב.
פוגל-ביז'אוי, ס. (1999). "משפחות בישראל: בין משפחתיות לפוסט-מודרניות" בתוך: יזרעאלי, ד., פרידמן, א., דהאן-כלב, ה., הרצוג, ח., חסן, מ., נוה, ח. ופוגל-ביז'אוי. ס. מין, מיגדר, פוליטיקה, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, עמ' 107-166.
סמוחה, ס. (1998). "הישראליזציה של הזהות הקיבוצית והאוריינטציה הפוליטית של הפלסטינים אזרחי ישראל - בחינה מחדש" בתוך: רכס. א. (עורך), הערבים בפוליטיקה הישראלית: דילמות של זהות, עמ' 53-41, תל אביב: אוני' תל-אביב.
רכס, א. (1998). "האסלאם הפוליטי בישראל וזיקתו לתנועה האסלאמית בשטחים", בתוך: רכס. א. (עורך). הערבים בפוליטיקה הישראלית: דילמות של זהות, עמ' 73-82, תל אביב: אוני' תל-אביב.
שיפמן, פ. (1995). "משמורת ומזונות ילדים", בתוך: רדאי. פ., שלו, כ. וליבן-קובי, מ. (עורכות). מעמד האישה בחברה ובמשפט. ירושלים ותל-אביב, שוקן עמ' 508-533.
Berkovitch, N. Moghadam, M.V. (1999). Middle East Politics and Women's Collective Action: Challenging the Status Quo", International Studies in Gender, State, and Society 6 (3), pp. 273-291.
Ghanem, A. (1997). '"The Limits of Parliamentary Politics : The Arab Minority in Israel and The 1992 and 1996 Elections" , Israel Afhirs, v.4 (2). pp. 72-93.
KHAMAISI, R, NASRALLAH, R, (2003). THE JERUSALEM URBAN FABRIC. JERUSALEM: THE INTERNATIONAL PEACE AND COOPERATION CENTER.
Meyer, K., Rizzo, H. Ali, Y. (1998). "Islam and the Extension of Citizenship Rights to Women in Kuwait", Journal for the Scientific Study of Religion 37 (l) pp. l 31-1 44
Moghadam.M.V., (1994) Gender and National Identitv: Women and Politics in Muslim Societies , London :Zed Press.ch. l pp.1-12.
Moore, D. (1998). "Gender Identities and Social Action: Arab and Jewish Women in Israel". The Jounal of Applied Behavioral Science vol 34 pp.5-29.
Sharoni, S. (1995). Gender and the Israeli Palestinion Confiict: The Politics of Women's Resistance ,New York: Syracuse University Press.
Smooha, S. (1989). Arabs and Jews in Israel : Confiicting and Shared Attitudes in a Divided Societv, vol. l, San Francisco London: Westview Press
Smooha.S., (1992) Arabs and Jews in Israel: Change and Continuitv in Mutual Intolerance, vol.2, San Francisco London : Westview Press.
Smooha, S. Ghanem, (1998) "Political Islam among The Arabs in Israel." in HanfT (eds) Dealing with Difference: Religion, Ethnicitv and Politics: Comparing Cases and Consents Baden-Baden :Nomos Velagsgesellschaft. pp. 143-173.
Smooha, S. Ghanem, A. (1998). "Ethnic, Religious and Political Islam Among the Arabs in Israel" (Report No. 14). Haifa: Haifa University, The Jewish-Arab Center.
Stacy, J. (1990). Brave New Families. Ne- York: Basic Books.
Tohidi, N. (1994). "Modernity ,Islamization, and Women in Iran: in Moghadam, M.V. (eds). Gender and National Identity: Women and Politics in Muslim Societies, London :Zed Press.ch. l pp. l 10-141.

תגים:

בחברה · ישראל · הבדלים · המגדרית · המוסלמית · המיעוט · הממוסדת · המערכת · חברתיים · כלכליים · לגברים · ממוסדת · נשים · עיצוב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות פוליטיות בקרב המיעוט המוסלמי בישראל", סמינריון אודות "עמדות פוליטיות בקרב המיעוט המוסלמי בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.